This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov
Interaktivita a interdisciplína v modernizácii učiva o vybraných slovách

 V piatok 30. a v sobotu 31. októbra 2009 v Základnej škole Jána Čajaka v Báčskom Petrovci prebiehal dvojdňový seminár. Na tieto dva dni sa účastníci seminára a hostiteľská škola isteže budú dlho pamätať. Bol to dvojnásobne jedinečný seminár: preto, že jeho účastníci neboli učitelia, ale žiaci, a preto, že bol súťažný. Okrem toho s radosťou možno skonštatovať, bol to prvý seminár pre žiakov z rozličných vojvodinských prostredí, seminár pre žiakov zo slovenských škôl z Báčky, Banátu a zo Sriemu.
 Keďže slovenská menšina vo Vojvodine neobýva kompaktné územie, ale je rozmiestnená v Báčke, Banáte a v Srieme (a tak aj základné školy so slovenským vyučovacím jazykom), týmto seminárom podarilo sa prekonať viackilometrovú vzdialenosť (čo je pre nas ešte stále veľkým problémom) a zoskupiť žiakov zo základných škôl z Kovačice, Starej Pazovy, Pivnice a zo Selenče do petrovskej školy.

b_580_380_16777215_00_images_foto_aus-foto-002.jpg

 Názov seminára Interaktivita a interdisciplína v modernizácii učiva o vybraných slovách možno vytvára dojem niečoho cudzieho, nepochopiteľného, ale v skutku ide o utvorenie a prezentáciu rozprávočiek s použitím čím viac vybraných slov, a to spoločnými silami – interaktivitou – členov päťčlenného tímu (žiaci 7. a 8. ročníka), skĺbením viac disciplín: slovenského jazyka, výtvarnej kultúry a informatického vzdelávania.PRAMEŇ A POČIATOK – VYBRANÉ SLOVÁ
 

 Z odbornej skúsenosti viem, že žiaci vyjadrujú potrebu a chuť rozprávať, túžia po pozornosti učiteľa, chcú pracovať v skupinách, súťažiť, zaraďovať do yučovania netradičné aktivity. Radi využívajú učebnice a iné alternatívne materiály, ale v minimálnej miere pracujú so slovníkmi. Nemenej zaujímavé je pre nich učivo o vybraných slovách. Vybrané slová sú im veľkým hlavolavom.
 S cieľom vyhnúť sa doterajšiemu mechanickému bifľovaniu vybraných slov (napr. báseň Bylinu hryzie býk ...), zefektívniť prácu na vyučovacej hodine, aby bola pre žiakov zdrojom poučenia a zábavy a zvlášť uplatniť najmodernejšie informačno-komunikačné formy a metódy výučby slovenského jazyka vznikla najprv moja vzorová hodina (rozprávočka z vybraných slov Štyria rybári), ktorá neskoršie vyústila do dvojdňového seminára pre žiakov Interaktivita a interdisciplína v modernizácii učiva o vybraných slovách. Pri písaní projektu vytýčila som päť činiteľov, ktoré vplývajú na osvojovanie vybraných slov:
1. Základným predpokladom správneho písania vybraných slov je znalosť – pochopiť zmysel každého slova (lexikálny, slovotvorný, tvaroslovný rozbor)
2. Tvorivé cvičenia – žiaci uplatňujú svoju tvorivosť, obrazotvornosť, predstavivosť, fantáziu, imagináciu ...
3. Vizualizácia – správne a silné zrakové vnemy – predstavy (podčiarkovanie,  zväčšené a farebné písmo ...)
4. Vnímanie (zraková názornosť, zrak, sluch)
5. Komentovaný diktát alebo komentovaná žiacka slohová práca
 

MEDZIPREDMETOVÉ VŤAHY – INTERDISCIPLÍNA
(slovenský jazyk, výtvarná kultúra, informatické vzdelávanie)


  Účastníci tohoto prvého a zatiaľ jediného žiackeho seminára absolvovali počas týchto dvoch dní tri tvorivé dielne: v učebni slovenčiny, v učebni pre výtvarnú kultúru a v učebni informatiky. Každú z piatich skupín tvorili piati žiaci a pritom každý z inej základnej školy. Morálnou podporou im boli učiteľky slovenčiny zo všetkých účinkujúcich škôl a dve učiteľky z hostiteľskej školy, výtvarníčka a informatička.
 V prvej dielni SLOH – ROZPRÁVOČKA Z VYBRANÝCH zahrnutá je obsahová, kompozičná a jazyková stránka. Učiteľky slovenčinárky koordinovali prácu v skupinách, dávali žiakom pokyny, pomáhali im zostaviť osnovu, kompozičnú schému a pritom si overovali, či žiaci poznajú správny význam vybraných slov, pravopis vybraných slov, aké majú štylizačné schopnosti a slovnú zásobu. Samozrejme, že pri tvorení rozprávočky z vybraných slov žiaci používali slovníky: Krátky slovník slovenského jazyka, Horákov Srbochorvátsko-slovenský a slovensko-srbochorvátsky slovník, Synonymický slovník slovenčiny, Slovník súčasného slovenského jazyka (A-G) a Slovník cudzích slov.

  b_580_380_16777215_00_images_foto_aus-foto-161.jpg 
1. tvorivá dielňa – päťčlenná skupina RYBA A tak tvorivosť, fantázia, ale aj vedomosti získané na vyučovacích hodinách z jazyka a slohu sa prejavovali v zaujímavých rozprávkach: Neobyčajná korytnačka (autormi bola skupina Ryba),  Prázdniny so strýcom Rafaelom (autorom je skupina Býk), Rodina Sýkorovcov (Sýkorka), Hladná myš (Korytnačka) a Návšteva zoologickej záhrady (Výr).

b_580_380_16777215_00_images_foto_aus-foto-162.jpg

 Tieto žiacke výtvory ako východiskové texty mali motivačnú hodnotu posilňujúcu medzipredmetové vzťahy. V učebni pre výtvarnú kultúru, rôznymi technikami v texte ilustrovali vybrané slová a ako tretie v učebni informatiky projektovým vyučovaním a pomocou moderných didaktických pomôcok (PC, skener, internet ...) uzavreli druhý deň seminára. Nakoniec na videobíme skupiny premietli a komentovali svoje rozprávky.

 Žiacke prezentácie sledovali nielen ich vrstovníci, ale aj štvorčlenná komisia, ktorá po zhodnotení uzavrela, že všetky prezentované rozprávky boli povšimnutiahodné, ocenila originálne nápady, výstižné ilustrácie vybraných slov a spracovanie rozprávky v počítači. Za najlepšiu vyhlásila rozprávku Neobyčajná korytnačka.

VZÁJOMNÁ SPOLUPRÁCA, VÝMENA VEDOMOSTÍ, NOVÉ PRIATEĽSTVÁ ...

 Všetci účinkujúci žiaci a učitelia dostali štedré odmeny (knihy, tričká, prívesky, ceruzky...), ale najcennejšia odmena bola najnovšie vydanie Krátkeho slovníka slovenského jazyka. Každý člen víťaznej skupiny Ryba získal túto motivačnú odmenu. A to najcennejšie čo si žiaci odniesli z tohoto semínára im budú nové skúsenosti, podnet na ďalšie zdolávanie tajomstiev materinskej reči a predovšetkým i nové priateľstvá. Spomínať budú i na návštevu Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom, Knižnice Štefana Homolu, Domu MSJ Ľudovíta Mišíka, Národného múzea a na jedinečnú večernú zábavu na žiackej besiedke. Nie div, že pri rozlúčke sa pýtali na termín ďalšieho seminára.
 A na záver, treba skonštatovať, že dvojdňový žiacky seminár Interaktivita a interdisciplína v modernizácii učiva o vybraných slovách splnil svoje poslanie. Tento seminár bol ináč projekt Základnej školy Jána Čajaka  v Báčskom Petrovci v spolupráci s Asociáciou slovenských pedagógov a s finančným prispením Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a NRSNM (Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny).


prof. Mária Andrášiková,
autorka projektu Interaktivita a interdisciplína v modernizácii učiva o vybraných slovách

b_580_380_16777215_00_images_foto_aus-foto-163.jpg

Text je zverejnený v Slovenčinári (slovenský pedagogický metodický zborník vychádzajúci mimo hraníc Slovenskej republiky, školský rok 2009/2010, Békešská Čaba 2009)

 

FOTOZÁBERY z prvého žiackeho seminára

b_580_380_16777215_00_images_foto_aus-foto-108.jpg

b_580_380_16777215_00_images_foto_aus-foto-114.jpg

b_580_380_16777215_00_images_foto_aus-foto-109.jpg

b_580_380_16777215_00_images_foto_aus-foto-164.jpg

b_580_380_16777215_00_images_foto_aus-foto-119.jpg

b_580_380_16777215_00_images_foto_aus-foto-111.jpg

b_580_380_16777215_00_images_foto_aus-foto-112.jpg

b_580_380_16777215_00_images_foto_aus-foto-115.jpg

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov