This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov
Aktivity

 V piatok 30. a v sobotu 31. októbra 2009 v Základnej škole Jána Čajaka v Báčskom Petrovci prebiehal dvojdňový seminár. Na tieto dva dni sa účastníci seminára a hostiteľská škola isteže budú dlho pamätať. Bol to dvojnásobne jedinečný seminár: preto, že jeho účastníci neboli učitelia, ale žiaci, a preto, že bol súťažný. Okrem toho s radosťou možno skonštatovať, bol to prvý seminár pre žiakov z rozličných vojvodinských prostredí, seminár pre žiakov zo slovenských škôl z Báčky, Banátu a zo Sriemu.
 Keďže slovenská menšina vo Vojvodine neobýva kompaktné územie, ale je rozmiestnená v Báčke, Banáte a v Srieme (a tak aj základné školy so slovenským vyučovacím jazykom), týmto seminárom podarilo sa prekonať viackilometrovú vzdialenosť (čo je pre nas ešte stále veľkým problémom) a zoskupiť žiakov zo základných škôl z Kovačice, Starej Pazovy, Pivnice a zo Selenče do petrovskej školy.

 Trojstranná spolupráca Slovákov z Rumúnska, Srbska a Maďarska sa obohatila o novú aktivitu. Hosťami Čabianskej organizácie Slovákov (ČOS) a Slovenského gymnázia, základnej školy, materskej školy a kolégia v Békešskej Čabe v Maďarsku boli prevažne učitelia slovenčiny, ale i učitelia iných predmetov, a predstavitelia iných inštitúcií a združení, ktorých činnosť sa medziiným zameriava i na slovenské menšinové školstvo.
Stretnutie dolnozemských slovenských pedagógov prebiehalo v dňoch od 8. – 10. októbra t. r. Na stretnutí bolo asi 50 účastníkov. Zo Srbska to boli: Svetlana Zolňanová, Viera Boldocká, Zuzana Lenhartová, Tatiana Naďová, Mariena Korošová, Mária Gašparovská, Mária Kotvášová-Jonášová,
Jaroslava Števková a Andrea Rojková.
Na úvod stretnutia sa prihovorila riaditeľka školy Edita Pečeňová, ktorá pozdravila účastníkov a hostí a poďakovala sa všetkým čo umožnili realizovať toto podujatie. V prvom rade Spolku čabianských Slovákov, ktorí vypracovali tento projekt a zabezpečili prostriedky na jeho realizáciu z Úradu pre Slovákov žijúcic v zahraničí a Fondu na podporu medzinárodnej spolupráce civilných organizácií v Maďarsku, ale i sponzorom, ktorí prispeli, aby toto stretnutie dopadlo i obsahovo i organizačne nadštandardne. Zdôraznila, že stretnutia takéhoto typu pokladá za dôležité jednak preto, lebo poskytuje možnosť na výmenu odborných skúseností, ale zároveň aj na vytváranie kolegiálnych, osobných vzťahov a zároveň sa poďakovala v mene účastníkov stretnutia za dlhoročnú prácu pedagogičke zo Srbska Márii Gašparovskej, ktorá nedávno odišla do zaslúženého dôchodku.

Založený Aktív slovenčinárov
Čoraz častejšie sa pri vedeckých osvetových sústredeniach, ale aj v bežných rozhovoroch hovorí nie práve v superlatívoch o stave slovenčiny na našich školách. Nielen o tom, do akej miery jej spisovnú podobu používajú učitelia a žiaci na hodinách, ale aj o tom, ako sa darí vyhnúť sa nenáležitým slovným spojeniam, ktoré vznikli pod vplyvom srbčiny. Pritom, pravdaže, nejde len o hodiny slovenčiny, ale aj o ostatné predmety v školách, kde sa vyučuje po slovensky. Projekt pod názvom Jazyková kultúra na slovenských školách vo Vojvodine vypracovali Anna Hansmanová a Mária Gašparovská, profesorky slovenského jazyka a literatúry na Gymnáziu Jána Kollára v Petrovci, a rovnomenný seminár v organizácii Asociácie slovenských pedagógov absolvovalo niečo viac ako tridsať poslucháčov v sobotu 8. novembra. Prednášková časť odznela v slávnostnej sieni a okrúhly stôl v gymnáziálnej zborovni. Pozvaní boli učitelia triednej výčby, učitelia slovenčiny vo vyšších ročníkoch základnej školy a v gymnáziu, ale aj učitelia iných odborných predmetov. Na svoje si prišli všetci a zvlášť slovenčinári, lebo v závere tejto pracovnej soboty bola jednohlasne schválená iniciatíva na založenie Aktívu učiteľov slovenčiny vo Vojvodine.

- 9. mája 2009 Republiková súťaž zo slovenského jazyka v ZŠ Jána Čajaka v Petrovci – zasadnutie AUS (hovorilo sa o aktualitách vo vydávaní slovenských učebníc a o ponuke titulov z domáceho čítania; o novej šiestackej učebnice zo sloven. jazyka (V. Papová) a prezentovali sa dve ukážkové hodiny: Netradičné spracovanie vybraných slov (M. Andrášiková) a Systematizácia slovných druhov (V. Valihorová-Filipovićová).

- 25. Júna 2009 v ZŠ Mladých pokolení v Kovačici – pracovné stretnutie členov AUS.

- 27. a 28. augusta 2009 v Nadlaku v Rumunsku členky AUS sa zúčastnili odborno-metodického seminára (III. seminár ako súčasť bilingválneho vzdelávania na ZŠ a stredných školách)

- V roku 2009 AUS nadviazal úspešnú spoluprácu s Oddelením pre slovakistiku na Filozofickej fakulte v N. Sade. Koordinátorkou je doc. Dr. A. Makišová, ktorá vypracovala tematické okruhy, smernice, podľa ktorých učitelia môžu priprávať žiakov na súťaž zo slovenčiny.

  Projekty v školskom roku 2008 / 2009:
- Počiatky AUS vo Vojvodine
- Webová stránka pre súčasnú komunikáciu členov AUS vo Vojvodine
- Interaktivita a interdisciplinárnosť v modernizácii učiva o vybraných slovách

- 30. a 31. októbra 2009 v ZŠ Jána Čajaka v Petrovci – I. seminár pre žiakov slovenských škôl vo Vojvodine Interaktivita a interdisciplinárnosť v modernizácii učiva o vybraných slovách (USŽZ a NRSNM). Seminára sa zúčastnili 25 žiaci 7. a 8. ročníka slovenských základných škôl z Petrovca, Pivnice, Selenče, Kovačice a Starej Pazovy. Žiaci si zo seminára odniesli nové skúsenosti, podnet na ďalšie zdolávanie tajomstiev materinskej reči a predovšetkým i nové priateľstvá.

- V školskom roku 2009 / 2010 USŽZ finančne podporil dva projekty AUS :
- Webová stránka pre súčasnú komunikáciu členov AUS (projekt sa má realizovať do marca 2011)
- Komparáciou k lepšiemu výsledku – II. seminár pre žiakov-členov redakcií školských časopisov.


- 26. februára 2010 v slávnostnej sieni petrovského gymnázia AUS usporiadal prezentáciu knihy Dr. M. Myjavcovej Slovenská jazyková čítanka. Prezentáciou tohoto vzácneho vydania v mene všetkých priaznivcov slovenského slova Aktív vyslovil úctu k doterajšiemu dielu našej najväčšej jazykovedkyne Dr. M. Myjavcovej.

- 15. mája 2010 Republiková súťaž zo slovenského jazyka v ZŠ Jozefa Marčoka Dragutina v Hložanoch – zasadnutie AUS (redaktorky Ústavu pre učebnice poinformovali prítomných o vydaniach Ústavu pre učebnice; V. Valihorová a J. Pantelićová hovorili o tom, ako k domácemu čítaniu motivovať žiakov (prezentácie v Power Point); A. Hrková predstavila aktuálnu divadelnú hru M. Kotvášovej-Jonášovej a M. Andrášiková skratka hovorila o Metodickom časopise Celoštátnej slovenskej samosprávy Slovenčinár).

-13. novembra 2010 v priestoroch Základnej školy Jána Čajaka v Báčskom Petrovci sa uskutočnil II. seminár pre žiakov-členov redakcií školských časopisov pod názvom Komparáciou k lepšiemu výsledku.Zúčastnili sa na ňom žiaci a učitelia z jedenástich škôl so slovenskou vyučovacou rečou slovenskou vo Vojvodine (základné školy z Aradáča, Erdevíka, Padiny, Kovačice, Starej Pazovy, Pivnice, Selenče, Kulpína, Hložian, Kysáča a z Báčskeho Petrovca). Redaktori Hlasu ľudu Anna Francistyová a Jaroslav Čiep spolu s 34 učinkujúcimi žiakmi vytvorili spoločný časopis, ktorý pomenovali Čaroslov. Časopis je umiestnený na www.jancajak.org.

-13. novembra 2010 v petrovskej základnej škole prebiehalo zasadnutie AUS (Andrea Rojková podala správu o stretnutí dolnozemských pedagógov v Békešskej Čabe, ktoré prebiehalo v dňoch 8. až 10. októbra t.r.; predsedníčka Výboru pre vzdelávanie NRSNM Svetlana Zolňanová stručne vysvetlila ako by mali vyzerať testy na záverečnej skúške pre terajších žiakov 8. ročníka; redaktorka Ústavu pre vydávanie učebníc Mariena Korošová hovorila o zbierke úloh pre záverečnú skúšku a o nových čítankách pre 7. a 8. ročník ...)

-17. decembra 2010 - realizovaný projekt AUS pod názvom Príjimame, obohacujeme, odovzdávame!

-17. decembra 2010 vo vstupnej hale Základnej školy Jána Čajaka v Báčskom Petrovci bol zorganizovaný literárny večierok pod názvom Krása domova. Hostia večierka boli Viera Benková a Samuel Boldocký. Hovorilo sa o najnovšej antológii slovenskej vojvodinskej poézie Rodiskom oprstenkovaní. Na začiatok hostí, učiteľov a žiakov privítal riaditeľ školy Ján Brna. Potom prof. Mária Andrášiková dala slovo žiakom, ktorí vlastne realizovali tento literárny večierok. Recitovali, čítali literárne úryvky a debatovali s hosťmi. Hudobnými číslami program spestril školský orchester gitár a Samuel Kováč, ktorý osobne predviedol najnovšiu autorskú pieseň...

- 20. decembra 2010 – realizovaný projekt AUS pod názvom Webová stránka pre súčasnú komunikáciu členov AUS.

Projekty v šk. roku 2010/2011:
- Literárna karavána – ŽIACI ŽIAKOM
- Rozprávali mi ... (Zlomky spomienok –Z PERA ŽIAKOV)
- III. seminár pre žiakov – TVORBA V ZNAMENÍ PRIATEĽSTVA
- Internetový ČAROSLOV – NAŠA SÚČASNOSŤ A BUDÚCNOSŤ
- Priebežná aktualizácia a údržba web. stránky www.aus.org.rs  Aktívu učiteľov slovenčiny vo Vojvodine

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov