This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov
Aktivity

SLOVENČINÁRI O SVOJICH PROBLÉMOCH

Čítať ďalej: Tretí žiacky seminár (10. decembra 2011)... a zasadnutie Aktívu učiteľov slovenčinyKým žiaci tvorili v učebniach slovenčiny a hudobnej kultúry profesorky si v zborovni usporiadali zasadnutie Aktívu učiteľov slovenčiny. V spontánnej diskusii sa najprv zmienili o záverečnej maturitnej skúške, o skúšobných testoch a o tom, ako žiakov pripravujú v jednotlivých školách. Potom si posvietili na výučbu slovenčiny v 5. ročníku a súhlasili s návrhom M. Andrášikovej, aby na začiatku tohto ročníka žiaci mali vstupný test. Profesor bude mať prehľad s akými vedomosťami každý žiak prišiel z nižších ročníkov a ľahšie sa bude ďalej robiť. Minuloročný spoločný školský časopis Čaroslov dostáva svoje on-line vydanie, a M. Andrášiková vyzvala všetky školy, aby do konca tohto roku zaslali po jeden príspevok, ktorý by ich v tomto časopise prezentoval. 

Čítať ďalej: Tvorba v znamení priateľstva – III. seminár pre žiakovJednodňový seminár pre žiakov pod názvom Tvorba v znamení priateľstva – III. seminár pre žiakov prebiehal 10. decembra 2011 v Základnej škole Jána Čajaka v Báčskom Petrovci v rámci Asociácie slovenských pedagógov. Odborný garant projektu je Mária Andrášiková, prof.  slovenského jazyka v Základnej škole Jána Čajaka v Báčskom Petrovci. Projekt bol finančne podporený Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí v Bratislave a Výbrom pre vzdelávanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. Seminára sa zúčastnilo vyše 40 žiakov a 15 učiteľov z rozličných vojvodinských základných škôl s vyučovacou rečou slovenskou (základné školy z Padiny, Kovačice, Aradáča, Starej Pazovy, Pivnice, Selenče, Kulpína, Hložian, Kysáča a z Báčskeho Petrovca).
Vedúci tvorivých dielní boli: Anna Speváková učiteľka slovenského jazyka, Jarmila Pantelićová učiteľka slovenského jazyka a Mariena Stankovićová-Kriváková učiteľka hudobnej kultúry.

 Druhé stretnutie slovenských pedagógov z Maďarska, Rumunska a Srbska bolo organizované v Nadlaku od 7. do 9.októbra t.r. Prebiehalo pod patronátom a v miestnostiach Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku.
 Po príchode do Nadlaku a ubytovaní účastníkov nasledovala prezentácia Školského strediska Jozefa Gregora Tajovského. Úvodom sobotňajšieho programu bolo podpísanie zmluvy o výchovnej partnerskej spolupráci medzi spomínaným Školským strediskom z Nadlaku a ZŠ Jána Kollára zo Selenče. Túto medzinárodnú spoluprácu zameranú na pochopenie kultúrnych tradícií a hodnôt iných krajín podpísali predstaviteľky týchto dvoch ustanovizní: Alexandrina Nicoleta Huszáriková a PeadDr. Svetlana Zolňanová.

 AKTÍV UČITEĽOV SLOVENČINY (AUS) v spolupráci s Asociáciou slovenských pedagógov (ASP) a Výborom pre vzdelávanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny (NRSNM) poslalo výzvu profesorom slovenčiny a profesorom triednej výučby, aby sa zúčastnili na okrúhlom stole, ktorý prichystali na tému Aktuálne otázky vyučovania slovenského jazyka a literatúry. Okrúhly stôl sa uskutočnil v piatok 16. septembra 2011 v zborovni Základnej školy Jána Čajaka v Báčskom Petrovci.
 Na poradu prišli učitelia slovenčiny a po jeden učiteľ triednej výučby z väčšiny základných škôl vo Vojvodine, kde sa vyučuje aj po slovensky. Okrem učiteľov z Báčky, boli tu učitelia zo Sriemu a nechýbali ani Banátčania. Dokopy zo 40 učiteľov sa pokúsilo spoločne doriešiť cieľ okrúhleho stola. A ten bol: vytvoriť priestor pre diskusiu o vzdelávacich štandardoch zo slovenského jazyka v školskom roku 2011/2012 a možnostiach ich uplatnenia.

NAJVIAC O ZÁVEREČNEJ SKÚŠKE ÔSMAKOV

 Aktív učiteľov slovenčiny je vyprofilovaná skupina osvetových pracovníkov pôsobiaca v rámci Asociácie slovenských pedagógov a jej okruh angažovania zastrešuje aj Výbor pre vzdelávanie NRSNM.
 Na pracovné stretnutie aktívu v pondelok 7. februára t.r. do kabinetu slovenského jazyka a literatúry v ZŠ Jána Čajaka v Petrovci prišli učitelia slovenčiny z Pivnice, Kulpína, Kysáča, Hložian, Lalite, zo Selenče, Silbaša, z Aradáča, Erdevíka a Báčskeho Petrovca (ZŠ a Gymnázium J. Kollára). Najprv schválili správu o činnosti Aktívu učiteľov slovenčiny (AUS) v roku 2010 a dosť obsiahly, ale reálny plán práce AUS na bežný rok, ktoré predostrela predsedníčka aktívu Mária Andrášiková.

- 7. februára 2011 - pracovné stretnutie Aktívu učiteľov slovenčiny
Najviac o záverečnej skúške ôsmakov

 Aktív učiteľov slovenčiny je vyprofilovaná skupina osvetových pracovníkov pôsobiaca v rámci Asociácie slovenských pedagógov a jej okruh angažovania zastrešuje aj Výbor pre vzdelávanie NRSNM.
 Na pracovné stretnutie aktívu v pondelok 7. februára t.r. do kabinetu slovenského jazyka a literatúry v ZŠ Jána Čajaka v Petrovci prišli učitelia slovenčiny z Pivnice, Kulpína, Kysáča, Hložian, Lalite, zo Selenče, Silbaša, z Aradáča, Erdevíka a Báčskeho Petrovca (ZŠ a Gymnázium J. Kollára).

V sobotu 13. novembra 2010 v priestoroch ZŠ Jána čajaka v Báčskom Petrovci prebiehal druhý v poradí seminár pre žiakov - členov redakcií školských časopisov pod názvom Komparáciou k lepšiemu výsledku.

Zúčastnili sa na ňom žiaci a učitelia z jedenástich vojvodinských základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským (základné školy z Aradáča, Erdevíka, Kovačice, Starej Pazovy, Pivnice, Selenče, Kysáča, Kulpína, Hložian, a z Báčskeho Petrovca). Seminár bol zorganizovaný v spolupráci s Asociáciou slovenských pedagógov a finančne ho podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí z Bratislavy a Výbor pre vzdelávanie NRSNM.

 V piatok 30. a v sobotu 31. októbra 2009 v Základnej škole Jána Čajaka v Báčskom Petrovci prebiehal dvojdňový seminár. Na tieto dva dni sa účastníci seminára a hostiteľská škola isteže budú dlho pamätať. Bol to dvojnásobne jedinečný seminár: preto, že jeho účastníci neboli učitelia, ale žiaci, a preto, že bol súťažný. Okrem toho s radosťou možno skonštatovať, bol to prvý seminár pre žiakov z rozličných vojvodinských prostredí, seminár pre žiakov zo slovenských škôl z Báčky, Banátu a zo Sriemu.
 Keďže slovenská menšina vo Vojvodine neobýva kompaktné územie, ale je rozmiestnená v Báčke, Banáte a v Srieme (a tak aj základné školy so slovenským vyučovacím jazykom), týmto seminárom podarilo sa prekonať viackilometrovú vzdialenosť (čo je pre nas ešte stále veľkým problémom) a zoskupiť žiakov zo základných škôl z Kovačice, Starej Pazovy, Pivnice a zo Selenče do petrovskej školy.

 Trojstranná spolupráca Slovákov z Rumúnska, Srbska a Maďarska sa obohatila o novú aktivitu. Hosťami Čabianskej organizácie Slovákov (ČOS) a Slovenského gymnázia, základnej školy, materskej školy a kolégia v Békešskej Čabe v Maďarsku boli prevažne učitelia slovenčiny, ale i učitelia iných predmetov, a predstavitelia iných inštitúcií a združení, ktorých činnosť sa medziiným zameriava i na slovenské menšinové školstvo.
Stretnutie dolnozemských slovenských pedagógov prebiehalo v dňoch od 8. – 10. októbra t. r. Na stretnutí bolo asi 50 účastníkov. Zo Srbska to boli: Svetlana Zolňanová, Viera Boldocká, Zuzana Lenhartová, Tatiana Naďová, Mariena Korošová, Mária Gašparovská, Mária Kotvášová-Jonášová,
Jaroslava Števková a Andrea Rojková.
Na úvod stretnutia sa prihovorila riaditeľka školy Edita Pečeňová, ktorá pozdravila účastníkov a hostí a poďakovala sa všetkým čo umožnili realizovať toto podujatie. V prvom rade Spolku čabianských Slovákov, ktorí vypracovali tento projekt a zabezpečili prostriedky na jeho realizáciu z Úradu pre Slovákov žijúcic v zahraničí a Fondu na podporu medzinárodnej spolupráce civilných organizácií v Maďarsku, ale i sponzorom, ktorí prispeli, aby toto stretnutie dopadlo i obsahovo i organizačne nadštandardne. Zdôraznila, že stretnutia takéhoto typu pokladá za dôležité jednak preto, lebo poskytuje možnosť na výmenu odborných skúseností, ale zároveň aj na vytváranie kolegiálnych, osobných vzťahov a zároveň sa poďakovala v mene účastníkov stretnutia za dlhoročnú prácu pedagogičke zo Srbska Márii Gašparovskej, ktorá nedávno odišla do zaslúženého dôchodku.

Založený Aktív slovenčinárov
Čoraz častejšie sa pri vedeckých osvetových sústredeniach, ale aj v bežných rozhovoroch hovorí nie práve v superlatívoch o stave slovenčiny na našich školách. Nielen o tom, do akej miery jej spisovnú podobu používajú učitelia a žiaci na hodinách, ale aj o tom, ako sa darí vyhnúť sa nenáležitým slovným spojeniam, ktoré vznikli pod vplyvom srbčiny. Pritom, pravdaže, nejde len o hodiny slovenčiny, ale aj o ostatné predmety v školách, kde sa vyučuje po slovensky. Projekt pod názvom Jazyková kultúra na slovenských školách vo Vojvodine vypracovali Anna Hansmanová a Mária Gašparovská, profesorky slovenského jazyka a literatúry na Gymnáziu Jána Kollára v Petrovci, a rovnomenný seminár v organizácii Asociácie slovenských pedagógov absolvovalo niečo viac ako tridsať poslucháčov v sobotu 8. novembra. Prednášková časť odznela v slávnostnej sieni a okrúhly stôl v gymnáziálnej zborovni. Pozvaní boli učitelia triednej výčby, učitelia slovenčiny vo vyšších ročníkoch základnej školy a v gymnáziu, ale aj učitelia iných odborných predmetov. Na svoje si prišli všetci a zvlášť slovenčinári, lebo v závere tejto pracovnej soboty bola jednohlasne schválená iniciatíva na založenie Aktívu učiteľov slovenčiny vo Vojvodine.

- 9. mája 2009 Republiková súťaž zo slovenského jazyka v ZŠ Jána Čajaka v Petrovci – zasadnutie AUS (hovorilo sa o aktualitách vo vydávaní slovenských učebníc a o ponuke titulov z domáceho čítania; o novej šiestackej učebnice zo sloven. jazyka (V. Papová) a prezentovali sa dve ukážkové hodiny: Netradičné spracovanie vybraných slov (M. Andrášiková) a Systematizácia slovných druhov (V. Valihorová-Filipovićová).

- 25. Júna 2009 v ZŠ Mladých pokolení v Kovačici – pracovné stretnutie členov AUS.

- 27. a 28. augusta 2009 v Nadlaku v Rumunsku členky AUS sa zúčastnili odborno-metodického seminára (III. seminár ako súčasť bilingválneho vzdelávania na ZŠ a stredných školách)

- V roku 2009 AUS nadviazal úspešnú spoluprácu s Oddelením pre slovakistiku na Filozofickej fakulte v N. Sade. Koordinátorkou je doc. Dr. A. Makišová, ktorá vypracovala tematické okruhy, smernice, podľa ktorých učitelia môžu priprávať žiakov na súťaž zo slovenčiny.

  Projekty v školskom roku 2008 / 2009:
- Počiatky AUS vo Vojvodine
- Webová stránka pre súčasnú komunikáciu členov AUS vo Vojvodine
- Interaktivita a interdisciplinárnosť v modernizácii učiva o vybraných slovách

- 30. a 31. októbra 2009 v ZŠ Jána Čajaka v Petrovci – I. seminár pre žiakov slovenských škôl vo Vojvodine Interaktivita a interdisciplinárnosť v modernizácii učiva o vybraných slovách (USŽZ a NRSNM). Seminára sa zúčastnili 25 žiaci 7. a 8. ročníka slovenských základných škôl z Petrovca, Pivnice, Selenče, Kovačice a Starej Pazovy. Žiaci si zo seminára odniesli nové skúsenosti, podnet na ďalšie zdolávanie tajomstiev materinskej reči a predovšetkým i nové priateľstvá.

- V školskom roku 2009 / 2010 USŽZ finančne podporil dva projekty AUS :
- Webová stránka pre súčasnú komunikáciu členov AUS (projekt sa má realizovať do marca 2011)
- Komparáciou k lepšiemu výsledku – II. seminár pre žiakov-členov redakcií školských časopisov.


- 26. februára 2010 v slávnostnej sieni petrovského gymnázia AUS usporiadal prezentáciu knihy Dr. M. Myjavcovej Slovenská jazyková čítanka. Prezentáciou tohoto vzácneho vydania v mene všetkých priaznivcov slovenského slova Aktív vyslovil úctu k doterajšiemu dielu našej najväčšej jazykovedkyne Dr. M. Myjavcovej.

- 15. mája 2010 Republiková súťaž zo slovenského jazyka v ZŠ Jozefa Marčoka Dragutina v Hložanoch – zasadnutie AUS (redaktorky Ústavu pre učebnice poinformovali prítomných o vydaniach Ústavu pre učebnice; V. Valihorová a J. Pantelićová hovorili o tom, ako k domácemu čítaniu motivovať žiakov (prezentácie v Power Point); A. Hrková predstavila aktuálnu divadelnú hru M. Kotvášovej-Jonášovej a M. Andrášiková skratka hovorila o Metodickom časopise Celoštátnej slovenskej samosprávy Slovenčinár).

-13. novembra 2010 v priestoroch Základnej školy Jána Čajaka v Báčskom Petrovci sa uskutočnil II. seminár pre žiakov-členov redakcií školských časopisov pod názvom Komparáciou k lepšiemu výsledku.Zúčastnili sa na ňom žiaci a učitelia z jedenástich škôl so slovenskou vyučovacou rečou slovenskou vo Vojvodine (základné školy z Aradáča, Erdevíka, Padiny, Kovačice, Starej Pazovy, Pivnice, Selenče, Kulpína, Hložian, Kysáča a z Báčskeho Petrovca). Redaktori Hlasu ľudu Anna Francistyová a Jaroslav Čiep spolu s 34 učinkujúcimi žiakmi vytvorili spoločný časopis, ktorý pomenovali Čaroslov. Časopis je umiestnený na www.jancajak.org.

-13. novembra 2010 v petrovskej základnej škole prebiehalo zasadnutie AUS (Andrea Rojková podala správu o stretnutí dolnozemských pedagógov v Békešskej Čabe, ktoré prebiehalo v dňoch 8. až 10. októbra t.r.; predsedníčka Výboru pre vzdelávanie NRSNM Svetlana Zolňanová stručne vysvetlila ako by mali vyzerať testy na záverečnej skúške pre terajších žiakov 8. ročníka; redaktorka Ústavu pre vydávanie učebníc Mariena Korošová hovorila o zbierke úloh pre záverečnú skúšku a o nových čítankách pre 7. a 8. ročník ...)

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov