This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov
Výročné zasadnutie Asociácie slovenských pedagógov (ASP) 12. mája 2018

b_580_380_16777215_00_images_spravy_2018_05_Vyrocne-zasadnutie-ASP-1.jpg

Zápisnica z výročného zasadnutia Asociácie slovenských pedagógov (ASP), ktoré bolo v sobotu 12. mája 2018 o 9,00 hod. v Slávnostnej sieni petrovského gymnázia. Na výročnom zasadnutí bolo prítomných 42 osvetových pracovníkov z rôznych vojvodinských škôl s vyučovacím jazykom slovenským. Prítomných privítala predsedníčka ASP Mária Andrášiková a navrhla členov na pracovné predsedníctvo (Anna Medveďová predsedníčka, Tatiana Naďová členka a Jaroslava Števková zapisovateľka). Prítomní jednoznačne schválil návrh na členov pracovného predsedníctva.

Anna Medveďová, predsedníčka pracovného predsedníctva, sa poďakovala prítomným za prejavenú dôveru a navrhla nasledovný

ROKOVACÍ PROGRAM:

  1. Otvorenie zhromaždenia a voľba pracovného predsedníctva
  2. Správa o činnosti za rok 2017
  3. Finančná správa za rok 2017
  4. Správa Dozornej rady za rok 2017
  5. Program práce ASP v nastávajúcom období
  6. Otázky a návrhy

 

Prítomní jednznačne schválili rokovací program.

b_580_380_16777215_00_images_spravy_2018_05_Vyrocne-zasadnutie-ASP-2.jpg

b_580_380_16777215_00_images_spravy_2018_05_Vyrocne-zasadnutie-ASP-3.jpg

b_580_380_16777215_00_images_spravy_2018_05_Vyrocne-zasadnutie-ASP-4.jpg


Diskusia a uzávery:

Ad1

Správu o činnosti ASP za rok 2017 podala predsedníčka ASP Mária Andrášiková a zdôraznila, že záujemcovia si všetky správy môžu pozrieť na webovom sídle ASP www.aus.org.rs  V správe predsedníčka ASP napočítala všetky podujatia u nás a v zahraničí, realizácie rôznych učiteľských a žiackych seminárov, medzinárodné konferencie, prácu aktívov, okrúhle stoly a rôzne iné aktivity, v ktorých sa ASP podieľala ako organizátor, spoluorganizátor alebo realizátor. Na záver skonštatovala, že s činnosťou ASP v roku 2017 je spokojná aj napriek tomu, že činnosť a samé jestvovanie tohoto neziskového mimovládneho profesíjneho združenia závisí od ochoty a dobrej vole inštitúcií ako sú predovšetkým NRSNM , Pokrajina APV, ÚSŽZ…

Prítomní jednoznačne schválili správu o činnosti ASP za rok 2017.

Ad2

Finančnú správu za rok 2017 podala Katarína Slavková, účtovníčka ASP.

Prítomní jednoznačne schválili finančnú správu za rok 2017.

Finančná správa za rok 2017 Finančná správa ASP za rok 2017 je prílohou zápisnice a nachádza sa na www.aus.org.rs

Ad3

Správu Dozornej rady za rok 2017 prečítala Anna Medveďová, predsedníčka Dozornej rady ASP.

Prítomní jednoznačne schválili správu Dozornej rady za rok 2017.

Správa Dozornej rady za rok 2017 je prílohou zápisnice a nachádza sa na www.aus.org.rs

 

Ad4

Program práce ASP v nastávajúcom období podala predsedníčka ASP Mária Andrášiková. Napočítala strategické ciele ASP v roku 2018 a zdôraznila, že aj v roku 2018 ASP mieni ísť ďalej vyšliapanými chodníčkami.

Prítomní jednoznačne schválili program práce ASP v roku 2018.

Program práce ASP v roku 2018 je prílohou zápisnice a nachádza sa na www.aus.org.rs

 

Ad5

Ján Stupavský, učiteľ triednej výučby, z hložianskej školy hovoril o potrebe založenia najväčšieho Aktívu učiteľov nižších ročníkov základnej školy. Prítomní s návrhom súhlasili a predsedníčka Mária Andrášiková ich vyzvala, aby dali návrhy na predsedu alebo na predsedníčku tohoto aktívu. Taktiež sa zmienila o význame a  nevyhnutnej potrebe pôsobenia aktívov a navrhla Tatianu Naďovú na post predsedníčky Aktívu nižších ročníkov.  Odôvodnila to tým, že Tatiana Naďová ako dlhoročná riaditeľka pivnickej školy a predsedníčka Aktívu riaditeľov je zapojená do školskej reformy a ako učiteľka triednej výučby má bohatú učiteľskú prax. Prítomní s návrhom jednoznačne súhlasili.

Jana Dudášová, učiteľka angličtiny, z kysáčskej školy navrhla, aby aj vyššie ročníky mali svoj Aktív vyšších ročníkov. Aktív, ktorý by pozostával z predsedov aktívov jednotlivých vyučovacích predmetov a ktorý by riešil aktuálnu otázku výberu všetkých učebníc. Predsedníčka ASP sa zhodla s návrhom a zároveň aj  skonštatovala, že vyriešiť otázku výberu učebníc je už neskoro.

Na otázky výberu učebníc odpovedala Tatiana Naďová. Povedala, že všetky školy do 15. mája majú zaslať na Ministerstvo školstva zoznam výbraných učebníc. V pokračovaní hovorila o vydavateľstvách, o katalógoch a o nedoriešených otázkach výberu a prekladu učebníc.

Ján Stupavský povedal, že na zasadnutiach, keď ide o výber nových učebníc by musela byť prítomná školská poradkyňa pre slovenský jazyk a srbský jazyk Branislava Bukvić.

Prítomní jednoznačne sa uzhodli, že návrhy, ktoré na zhromaždení odzneli sú dobré a že sa predsedníčky aktívov postarajú, aby sa to doriešilo.

Keďže viacej otázok a návrhov nebolo výročné zhromaždenie sa zakončilo o 10,00 hodine.

 

V Báčskom Petrovci                                                      Zapisovateľka

12.mája 2018                                                               Jaroslava Števková

 

 

 

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov