This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov
Čítať ďalej: Zasadal Výbor pre vzdelávanie
V pondelok, 26. januára 2015 sa v priestoroch NRSNM konalo prvé zasadnutie Výboru pre vzdelávanie. Zasadnutie zahájila bývalá predsedníčka Výboru pre vzdelávanie, v pokračovaní boli odovzdané menovacie listiny novým členom Výboru:
- Ján Brna z Báčskeho Petrovca, predseda
- Ladislav Petrovič z Padiny, podpredseda

Čítať ďalej: K vzdelávaniu učiteľov po slovensky

Vo štvrtok  29. januára 2015 v Bratislave sa stretli predstavitelia Výboru pre vzdelávanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, Ján Brna a Svetlana Zolňanová, s Doc.PhDr. Katarínou Chovancovou, PhD. prorektorkou pre medzinárodné vzťahy a prácu s verejnosťou Univerzity Mateja Bela z Banskej Bystrici.

Na stretnutí bola podrobne preanalyzovaná doterajšia spolupráca Univerzity Mateja Bela z Banskej Bystrice so slovenskými zahraničnými školami v Rumunsku a Srbsku, ktorá spočíva v  organizovaní škôl v prírode a táborov pre deti a školení pre učiteľov. Hovorilo sa aj o možnostiach štúdia naších študentov na Univerzite v Banskej Bystrici.

Čítať ďalej: Makovička aj medzinárodná

V poradí 15. výtvarný tábor Makovička, ktorý sa uskutočnil 13. decembra 2014 v Základnej škole Jána Čajaka v Báčskom Petrovci, po pol druha desaťročíprvýkrát mal medzinárodný ráz. Organizačný výbor výtvarného táboru Makovička pravidelne začiatkom decembra do Petrovca pozýva mladých nadaných žiakov so svojimi pedagógmi zo škôl so slovenskou vyučovacou rečou a tohto roku po prvýkrát pozvanie prijali hostia z Nadlaku, ktorí pricestovali so svojou vedúcou výtvarného krúžku a profesorkou vo výslužbe Máriou Štefankovou. Okrem nich na Makovičke účinkovalo ešte zo 50 nádejných výtvarníkov.

Čítať ďalej: Záverečný deň práce Stálej konferencie Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2014

Dňa 31.10.2014 pokračovala práca Stálej konferencie vystúpeniami jednotlivých účastníkov. Odzneli cenné príspevky, v ktorých si účastníci vymenili informácie a praktické skúsenosti o možných spôsoboch získavania podpory pre svoju činnosť nielen z legislatívne stránky na úrovni jednotlivých štátov, ale i z praktickej stránky na regionálnej úrovni a na úrovni obcí. Záujem účastníkov bol v priebehu diskusie orientovaný aj na tak vážne témy, ako je otázka ako zachovať národné povedomie a jazyk u mladej generácie a otázkam prípravy novej koncepcie štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí, ktorej príprava je aktuálnou prioritou ÚSŽZ. Predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí vyzval účastníkov k aktívnej účasti na príprave tohto významného dokumentu, ktorý načrtne priority a smerovanie štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu ku krajanom na najbližšie roky.

Čítať ďalej: Rozhlasová súťaž recitátorov
V sobotu 25. októbra 2014 sa v študiu M v Novom Sade uskutocnil 41. ročník rozhlasovej súťaže mladých recitátorov.  Možnosť recitovať poéziu a prózu mladí recitátori mali v štyroch súťažných kategóriách. 
Slovenská redakcia rádia  Nový Sad zorganizovala rozhlasovú súťaž, ktorú finančne podporila Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, Asociácia slovenských pedagógov a Matica slovenská v Srbsku. Finančne súťaž podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Úvodom sa prihovoril spisovateľ Miroslav Demák, ktorému bola venovaná aj revuálna časť.  Porotu, ktorá hodnotila recitátorov tvorili Daniela Legíňová Sabová, Ján Čáni a Ján Širka.
V kategórii nižších ročníkov v prednese poézie tretiu cenu získala Valéria Vitézová, druhé miesto obsadil Kristián Baček a najlepší prednes mal Filip Gál. 

Čítať ďalej: Tešedíkova Cena a stretnutie slovenských dolnozemských pedagógov
Tohoročné v poradí piate stretnutie slovenských dolnozemských pedagógov sa uskutočnilo v Rumunsku, v Nadlaku, v dňoch 17.-19.októbra 2014. Už tradične prvého dňa stretnutia sa udelila Cena Samuela Tešedíkaza vynikajúcu pedagogickú, organizátorskú a riadiacu prácu v oblasti slovenského národnostného školstva v zahraničí,  za didakticko-metodickú prácu vykonávanú v prospech vzdelávania v slovenskom jazyku v zahraničí,  za mimoriadnu voľnočasovú činnosť vyvíjanú pre deti a mládež v slovenských komunitách v zahraničí a za celoživotné dielo, ktorým sa vytvoril významný príspevok trvalej hodnoty pre rozvoj slovenskej vzdelanosti v zahraničí.Tohoroční laureáti sú Pavel Bujtár z Nadlaku, Pavel Tomáš u Kovačice, Libuša Pestiová z Békešskej  Čaby a JUDr. Dagmar Hupková bývalá pracovníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Kovačičan Pavel Tomáš už vyše tridsať rokov pracuje ako učiteľ hudobnej kultúry v Kovačici a v Padine, pracuje so školským chórom a orchestrom a v posledných rokoch s nimi zaznamenáva vynikajúce výsledky: prvé miesta vo Vojvodine a v Srbsku.

Čítať ďalej: Podpísaná Dolnozemská dohoda

V priestoroch Čabianskej organizácii Slovákov v Békešskej Čabe v Maďarsku bola 10. októbra 2014 podpísaná Dolnozemská dohoda pre realizáciu 26 spoločných projektov, ktoré sa podajú na Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí na rok 2015. Podpisovateľmi zmluvy za Maďarsko sú: Celoštátna slovenská samospráva a Čabianska organizácia Slovákov; za Rumunsko: Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku, Kultúra a vedecká spoločnosť Ivana Krasku a Spoločnosť pre edukáciu a kultúru v Nadlaku; za Srbsko: Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, Asociácia slovenských pedagógov, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov a Matica slovenská v Srbsku. 

Čítať ďalej: Posedenie so spisovateľom
 Asociácia slovenských pedagógov a Výbor pre vzdelávanie NRSNM zorganizovali  Posedenie so spisovateľom Miroslavom Demákom, ktoré sa uskutočnilo v piatok 24. októbra 2014 na Základnej škole Jána Čajaka v Petrovci. Stretnutia so spisovateľom sa zúčastnili žiaci základných škôl a učitelia, ktorí na školách vedú recitačné krúžky zo Selenče, Pivnice, Starej Pazovy, Erdevíka, Kovačice, Padiny, Hložian a Báčskeho Petrovca. 
 Organizátor zabezpečil pre každú školu darček: knihy autora s venovaním do školskej knižnice. 25. októbra sa Miroslav Demák zúčastnil ako hosť na 41. ročníku rozhlasovej súťaže recitátorov v štúdiu M v Novom Sade.
 Projekt sa uskutočnil za finančnej podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. 

Čítať ďalej: Nové perspektívy vo vyučovaní evanjelického náboženstva na školách

V dňoch 09-12.10. na pozvanie Aktívu učiteľov náboženstva a za finančnej podpory Biskupského úradu SEAV cirkvi, cirkevných zborov v Starej Pazove a Báčskom Petrovci a NRSNM  naše prostredie navštívili hostia z Biblickej školy a Spojenej evanjelickej školy z Martina, Slovenská republika. Pri tejto príležitosti navštívili Základnú školu h. J. Čmelíka v St. Pazove a v Báčskom Petrovci uskutočnili niekoľko prednášok v rámci celodenného pracovného stretnutia AUN pod názvom Nové perspektívy vo vyučovaní evanjelického náboženstva na školách. Tohto stretnutia sa zúčastnila aj predsedníčka ASP vo Vojvodine Mária Andrášiková.

Čítať ďalej: Odborné stretnutie učiteľov
Výbor pre vzdelávanie NRSNM v spolupráci s Asociáciou slovenských pedagógov zorganizoval  3. a 4. októbra 2014 v kulpínskej a padinskej škole odborné stretnutie na tému Inkluzívne vzdelávanie s vyuučovacím jazykom slovenským za odbornej pomoci prednášateľov Márie Kozlíkovej  a Albína Škoviaru z Bratislavy.
Odborného stretnutia, ktoré schválilo Vojvodinský pedagogický ústav, v Kulpíne sa zúčastnili učitelia z Báčskeho Petrovca, Lugu, Hložian, Kulpína, Silbaša, Pivnice, Selenče, Kysáča, Báčskej Palanky a z Nového Sadu. V sobotu 4. októbra v Padine odborného seminára sa zúčastnili učitelia z Padiny, Bieleho Blata, Aradáča, Kovačice a z  Jánošíka. Stretnutie otvorila predsedníčka  ASP Mária Andrášiková a predsedníčka NRSNM Anna Tomanová-Makanová, ktorá hostiteľským školám  odovzdala priliehavé darčeky-počítač.

Čítať ďalej: Zasadala Komisia na udelenie Ceny Samuela Tešedíka

V piatok 5. septembra 2014 v mestečku Nána pri Štúrove zasadala Komisia na udelenie ceny Samuela Tešedíka. V mene zriaďovateľov ceny, v Komisii pracovali: za Spoločnosť pre edukáciu a kultúru v Nadlaku Pavel Hlásnik a Bianka Unc, za Asociáciu slovenských pedagógov Mária Andrášiková a Anna Medveďová, za Čabiansku organizáciu Slovákov Edita Pečenyová, za Svetové združenie Slovákov Svetlana Zolňanová a za mimovládny sektor SR Mária Katarína Hrkľová. Z najužšieho výberu kandidátov, Komisia sa rozhodla udeliť ceny Pavlovi Bujtárovi z Nadlaku, Pavlovi Tomášovi z Kovačice, Libuši Pestiovej z Békešskej Čaby a Dagmar Hupkovej, JUDr., bývalej pracovníčke Ministerstva školstva SR. Cena bude udelená 17. októbra v Nadlaku, na 5. Stretnutí slovenských dolnozemských učiteľov.

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov