This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov

ASP profesíjne, slobodné, nezávislé, mimovládne a neziskové združenie pôsobí už 13 rokov a podieľa sa na zveľaďovaní a zdokonaľovaní slovenského menšinového školstva vo Vojvodine. V súčasnosti vo Vojvodine MSS (Matica slovenská v Srbsku), ASP (Asociácia slovenských pedagógov) a NRSNM (Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny) sú tri kľúčové organizácie vo vývine a fungovaní slovenského menšinového školstva, samozrejme za pomoci vládnych orgánov Republiky Srbsko a Slovenskej republiky, ako i mimovládnych organizácií. Ich činnosti sa prelínajú, navzájom sa dopĺňajú. V mnohých aktivitách účinkujú spoločne, aby sa ciele v oblasti nášho menšinového školstva uskutočňovali koordinovane a boli efektívnejšie. Tak to bolo aj v roku 2013.

Rok 2013 pre ASP bol úspešný. Prebiehal v znamení rôznych seminárov pre učiteľov a pre žiakov, v znamení medzinárodnej konferencie Slovenčina vo svete – súčasný stav a perspektívy,  účasti ASP v rôznych komisiách, pracovných stretnutiach, dolnozemských stretnutiach, účastiach ASP na okrúhlych stoloch, zaznamenávania jubilea...

Príjmy z donácií:

Úrad Slovákov žijucich v zahraniči..................................662.655,22 dinárov
( 717.995,22- 55.340,00 odložené príjmy)
Pokrajinský sekretariát......................................................380.000,00
Národnostná rada SNM.....................................................40.000,00
Obec Báčsky Petrovec.......................................................45.000,00

Čítať ďalej: Zhromaždenie ASP v Pivnickej škole
V rámci rozšíreného odborného stretnutia 10. februára 2014 v ZŠ 15. októbra v Pivnici prebiehalo výročné zhromaždenie Asociácie slovenských pedagógov. Na zhromaždení boli prítomní 43 pedagógovia z rôznych vojvodinských škôl.
Zhromaždenie otvorila predsedníčka ASP Mária Andrášiková a navrhla pracovné predsedníctvo v zložení: predsedníčka Mária Kotvášová-Jonášová, členka Daniela Marčoková a zapisovateľka Vladislava Lovásová. Po schválení rokovacieho program predsedníčka Mária Andrášiková prečítala Správu o činnosti ASP na rok 2013 a účtovníčka ASP Katarína Slavková prečítala Finančnú správu na rok 2013. Po schválení správ predsedníčka ASP predniesla Program práce ASP v nastávajúcom odbobí. Správy a program ASP sú zverejnené na webovom sídle ASP. 
Na záver výročného zhromaždenia ASP  vyzneli návrhy o ďalšie tvorivé stretnutia a témy, ktorými by sa tak Aktív učiteľov slovenčiny, ako aj ASP mohli zaoberať.

Čítať ďalej: Spolupráca Výboru pre vzdelávanie s partnerskými organizáciami v SR

Predsedníčka Výboru pre vzdelávanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, PaedDr. Svetlana Zolňanová sa zúčastnila 29. januára 2014 zasadnutia Komisie pre školstvo Sekcie pre strednú, južnú a východnú Európu pri Úrade pre Slovákov žijúcich v zahraničí , ktorá sa uskutočnila v Bratislave.
Ústrednými témami rokovania boli  materiálne podmienky pre činnosť slovenského školstva v zahraničí, podpora štúdia v domovskej krajine (skúsenosti a ďalšie možné formy v budúcnosti), predškolská výchova a materské školy, mimoškolské aktivity vo výchovno-vzdelávacom procese, vzdelávanie a školstvo ako nástroj vytvárania väzieb medzi komunitami Slovákov v rôznych krajinách a vzdelávacie podujatia v r. 2014 organizované v domovských krajinách.

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov