This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov
Plán práce AUS na rok 2010

Od ustanovujúceho zhromaždenia AUS 29. novembra 2008 uplynul vyše rok. Odvtedy AUS podnikol prvé kroky na povzdvihovaní slovenskej vzdelanosti, na zlepšenie výučby slovenského jazyka v našich školách a tým opodstanil svoje jestvovanie.
 V roku 2010 členovia AUS budú predovšetkým aj naďalej spoločnými silami nielen zachovávať, ale aj zdokonaľovať našu slovenčinu a jej spisovnú podobu v podmienkach slovensko-srbského bilingvizmu, brať účasť na odbornom zdokonaľovaní a zvlášť povzdvihovať profesijné povedomie učiteľov Slovákov.
- V tomto roku AUS bude podporovať prezentovanie činnosti členov Aktívu na verejnosti, vo Vojvodine, v Srbsku, v SR a v zahraničí.
- Podporí šírenie informácií vo vyučovaní slovenského jazyka vo Vojvodine a to prostredníctvom publikácií (Slovenčinár – medzinárodný národnostný metodický časopis Celoštátnej slovenskej samosprávy v Békešskej Čabe v Maďarsku).
- Vytvoriť a organizačne zabezpečiť priestor na diskúsiu o problémoch vyučovania slovenského jazyka, na vzájomné kontakty a výmenu skúseností medzi učiteľmi slovenčinármi
- Pokračovať v organizovaní zasadnutia Aktívu počas Republikovej súťaži zo slovenského jazyka.
- Zúčastniť sa na všetkých odborných seminároch vo Vojvodine, v Srbsku a SR.
- Zúčastniť sa odborno-metodického seminára v Chorvátsku – štvrtý seminár ako súčasť bilingválneho vzdelávania na základných a stredných školách.
- Prezentovať prácu AUS na tohtoročných SNS, na Stretnutí učiteľov.
- Upevniť a rozšíriť spoluprácu s Oddelením pre slovakistiku na Filozofickej fakulte v Novom Sade.
- Realizovať druhe pracovné zasadnutie členov Rady AUS a zladiť učebné plány pre 7. a 8. ročník (25. júna 2009 v ZŠ Mladých pokolení v Kovačici prebiehalo prvé pracovné zasadnutie členov Rady AUS, na ktorom si vymieňali vlastné skúsenosti v spracovaní učebných osnov z gramatiky a literatúry určených Ministerstvom školstva a dostali sa k spoločnému základu pre 5. a 6. ročník ZŠ).
- Pokračovať v spolupráci s Ústavom pre učebnice a pravidelne zabezpečovať informácie o nových učebniciach, čítankách a o domácom čítaní.
- Doplniť archív ukážkových hodín
- Zorganizovať premiéry/prezentácie nových kníh, jazykové debaty v školách (26. februára Slovenská jazyková čítanka autorky Dr. Márie Myjavcovej)
- Urobiť orientačný zoznam  slovenských filmov, ktoré spracúvajú učivo zo školského plánu.
- V školách, na zasadnutiach Učiteľskej rady zorganizovať kratšie odborné prednášky a tým povzdvihovať jazykovú úroveň učiteľov na 1. stupni a predmetových učiteľov-posilniť ich slovenské jazykové povedomie.
- Písať projekty na USŽZ, na Pokrajinský sekretariát pre predpisy, správu a národnostné menšiny v Novom Sade (v rámci ASP v januári Aktív zaslal projekty:Počiatky AUS vo Vojvodine, Webová stránka pre súčasnú komunikáciu členov AUS vo Vojvodine, Vypracovanie panelu: Prijímame, obohacujeme, odovzdávame... a projekt Komparáciou k lepšiemu výsledku-II. seminár pre žiakov – členov redakcií školských časopisov).

 AUS aj naďalej má ambíciu nielen zjednotiť učiteľov slovenského jazyka všetkých typov škôl a ďalších vzdelávacích inštitúcií na území Vojvodiny, ale aj podporovať postavenie slovenského jazyka v slovenských školách ako základného účebného predmetu.
 

26. februára 2010
Predsedníčka Aktívu učiteľov slovenčiny    vo Vojvodine                    
prof. Mária Andrášiková

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov