This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov
Plán práce AUS na rok 2011

1. Vytvoriť a organizačne zabezpečiť priestor na pracovné stretnutie AUS, na vzájomné kontakty a výmenu skúseností medzi učiteľmi – slovenčinármi
2. Podporovať prezentovanie činnosti členov Aktívu na verejnosti, vo Vojvodine, v Srbsku, v SR a v zahraničí
3. Zúčastniť sa všetkých odborných seminárov vo Vojvodine, v Srbsku a SR
4. Zorganizovať a realizovať jazykový kurz pre učiteľov slovenčinárov a pre učiteľov, ktorí vyučujú v slovenskom jazyku (prednášateľ prof. PhDr. Juraj Glovňa, CSc)
5. Upevniť a rozšíriť spoluprácu s Oddelením pre slovakistiku na Filozofickej fakulte v Novom Sade
6. Podieľať sa v organizovaní a realizovaní súťaží zo slovenského jazyka
7. Realizovať pracovné stretnutie AUS počas Republikovej súťaže zo slovenského jazyka
8. Pokračovať v spolupráci s Ústavom pre učebnice a pravidelne zabezpečovať informácie o nových učebniciach, čítankách, domácom čítaní ...
9. Zorganizovať a realizovať premiéry/prezentácie nových kníh, literárne večierky, kultúrne manifestácie ...
10. Zúčastniť sa Stretnutia dolnozemských slovenských pedagógov (Rumunsko, Maďarsko, Srbsko)
11. Zorganizovať a realizovať výmenu učiteľov-slovenčinárov v určených školách - tzv. UČITEĽSKÁ PRAX (získať a vymeniť skúsenosti zo svojej učiteľskej praxe)
12. Zorganizovať a zúčastniť sa III. seminára pre žiakov zo slovenských vojvodinských škôl
13. Písať projekty na ÚSŽZ, na Pokrajinský sekretariát pre predpisy, správu a národnostné menšiny ...
14. Doplniť archív ukážkových hodín
15. Zabezpečiť priebežnú aktualizáciu webovej stránky AUS (www.aus.org.rs)

 

7. februára 2011
Predsedníčka Aktívu učiteľov slovenčiny
prof. Mária Andrášiková

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov