This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov
Stála konferencia Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2016 v Bratislave

Po záštitou ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka sa v dňoch 28.-29. októbra uskutočnilo rokovanie Stálej konferencie Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2016. V Kongresovej sále hotela SOREA REGIA vystúpilo v rámci dvojdňového snemovania so svojimi referátmi, príspevkami a podnetnými diskusnými myšlienkami bezmála 90 krajanov z 22 štátov Európy, Ameriky a Ázie. Na podujatí konajúcom sa každé dva roky s cieľom analyzovať stav, obsah a kvalitu slovensko-slovenského dialógu v záujme morálnej i materiálnej starostlivosti Slovenskej republiky o Slovákov žijúcich v zahraničí v rámci podpory národného povedomia a kultúrnej identity krajanov v ich domovských štátoch, sa akreditovalo do 140 účastníkov - krajanov zo zahraničia a hostí z politického, kultúrno-spoločenského, vedeckého a duchovného života na Slovensku, odborníkov na krajanskú problematiku a zástupcov médií.

Zdroj www.uszz.sk

Účastníkov konferencie, významných hostí a početných návštevníkov konferencie slávnostne privítal Ján Varšo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Pri príležitosti 10 výročia tejto ustanovizne zároveň udelil medaily desiatim  predstaviteľom krajanského sveta a osobnostiam zo Slovenska, ktoré vniesli významný vklad v rámci upevňovania národného povedomia, rozvíjania spolkového krajanského života, podpory slovenskej vzdelanosti a kultúrnej identity Slovákov žijúcich v zahraničí, ako aj prínosného slovensko-slovenského dialógu. Medzi nimi boli aj vojvodinskí Slováci a to Anna Tomanová Makanová, Katarína Melegová Melichová a Ján Kišgeci.

Na úvod rokovacieho programu odznela prezentácia nového projektu zahraničných Slovákov – Slovenského svetového kalendára, ktorý vyšiel pod záštitou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Svetového združenia Slovákov v zahraničí.

Svojimi príspevkami v oblasti školstva a vzdelávania prítomným účastníkom konferencie sa prihovorili Svetlana Zolňanová a Mária Andrášiková.

Počas Stálej konferencie bola  nainštalovaná fotografická výstava Krajanské foto-dotyky 2006-2015 kurátora Ľudovíta Pomichala. Súbor 60 fotografií prezentovaných na výstave dokumentuje aktivity krajanov v súčinnosti s ÚSŽZ a sentencie života Slovákov žijúcich v zahraničí pri príležitosti 10. výročia činnosti ÚSŽZ.  

 

ZÁVERY STÁLEJ KONFERENCIE SLOVENSKÁ REPUBLIKA A SLOVÁCI ŽIJÚCI V ZAHRANIČÍ 2016

Stála konferencia Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2016 pozitívne hodnotí doterajšie aktivity a  obetavosť organizátorov a podporovateľov krajanského života vo svete, ich úsilie rozvíjať slovenskú spolupatričnosť, hodnoty kultúrneho dedičstva a ďakuje predchádzajúcim aj súčasným aktivistom, členom spolkov a organizácií za ich obetavosť a nenahraditeľný vklad pri presadzovaní slovenského povedomia v zahraničí.

Konferencia oceňuje priebežné aktivity Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ), ktorý sa snažil zabezpečovať optimálne organizačné, ekonomické a spoločensko-politické podmienky pre uchovávanie a rozvoj jazykovej, kultúrnej a národnej identity Slovákov žijúcich v zahraničí, a to s dôrazom na mladú generáciu. ÚSŽZ pri tom pracoval v tesnej spolupráci s organizáciami krajanských komunít v Európe a zámorí. Účastníci oceňujú, že  ÚSŽZ zvýšil dôraz  na účasť detí a mládeže v organizovaných aktivitách a na vzájomnú komunikáciu medzi krajanmi.

Konferencia oceňuje informácie delegátov z  jednotlivých krajín, ktoré dokumentujú situáciu krajanských komunít v jednotlivých krajinách a dopad uskutočňovania štátnej politiky Slovenskej republiky na spoločenské, politické a ekonomické zabezpečenie ich podpory v domovských krajinách. Konferencia zdôrazňuje potrebu citlivej akceptácie aktuálnych a historických podmienok existencie krajanských komunít a  rešpektovanie princípu rôznorodosti, špecifických potrieb a hodnôt pre rozvoj kultúrnej, jazykovej a národnej identity.

Delegáti vzali na vedomie, že vláda Slovenskej republiky schválila novú koncepciu štátnej politiky SR vo vzťahu k Slovákom žijúcich v zahraničí do r. 2020, ktorá odráža historický rámec a aktuálny medzinárodný kontext s víziou kľúčových priorít v súlade so zákonom určenými oblasťami pôsobnosti štátnej politiky a privítajú, ak prípadná novelizácia zákona č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov bude reagovať aj na novú situáciu v slovenských menšinách a komunitách. Konferencia odporúča vedeniu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí vyhodnotiť námety k novelizácií zákona č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a predložiť ich príslušným legislatívnym orgánom.

Konferencia považuje za strategickú prioritu zabezpečenie priestorov pre Centrum slovenského zahraničia, aktuálne zriadené Svetovým združením Slovákov v zahraničí. Považuje sa za kľúčové, aby toto centrum trvalo prezentovalo históriu a kultúru krajanov v hlavnom meste Slovenskej republiky.

Konferencia odporúča, aby sa na začiatku zasadania budúcej Stálej konferencie konkrétne zhodnotil stav plnenia záverov tejto konferencie.

Konferencia odporúča zjednodušiť účasť občanov Slovenskej republiky žijúcim v zahraničí vo voľbách.

Konferencia odporúča zjednodušiť možnosť udelenia či znovuzískania občianstva pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

 

Kultúra

Účastníci konferencie oceňujú podporu Slovenskej republiky, ktorá podstatne prispieva k zachovávaniu hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva Slovákov žijúcich v zahraničí, ale aj k tvorbe nových produktov vo všetkých oblastiach umenia – hudby, tanca, divadla, literatúry, vydavateľskej činnosti, výtvarnej činnosti, filmu a kultúry vo všeobecnosti.

Na dosiahnutie plnej účelnosti a efektivity grantového systému Slovenskej republiky na podporu a rozvoj národného povedomia a kultúrnej identity Slovákov v zahraničí  navrhujú účastníci konferencie formovať Komisiu pre kultúru, vedu a výskum zahraničných Slovákov pri ÚSŽZ.

Účastníci konferencie oceňujú možnosť prezentovať všetky formy kultúry zahraničných Slovákov v Slovenskej republike a tým vzájomne upevňovať slovensko-slovenské vzťahy pri uskutočňovaní takých projektov, ako sú: Palárikova Raková v Čadci, Krajanská nedeľa  a Krajanský dvor v rámci Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve, Južno-slovenské detské a folklórne slávnosti v Dulovciach, Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko v Nových Zámkoch, Bienále fantázie v Martine, Pamätný deň zahraničných Slovákov v Bratislave, Bibliotéka v Bratislave a podobne. Konferencia vyzýva účastníkov, aby prostredníctvom svojich predstaviteľov propagovali tieto možnosti kultúrnej prezentácie vo svojich komunitách.

S cieľom vytvoriť jednotný kalendár kultúrnych podujatí sa vyzývajú všetci krajania – organizátori kultúrnych podujatí, festivalov a rôznych tematických programov, aby najneskôr do 31.12.2016 zaslali na adresu ÚSŽZ zoznam tých najdôležitejších kultúrnych podujatí, ktoré v roku 2017 plánujú usporiadať. Následne ÚSŽZ vypracuje jednotný kalendár kultúrnych podujatí, ktorý bude dostupný na portáli ÚSŽZ.

Konferencia odporúča vedeniu ÚSŽZ vynaložiť úsilie vytvoriť Múzeum kultúry zahraničných Slovákov ako ústredného metodického, odborného, poradenského, koordinačného, štatistického a vzdelávacieho pracoviska sústavy múzeí pre oblasť základných odborných činností v Slovenskej republike. Jednou z jeho hlavných úloh by malo byť vybudovanie centrálnej databázy informácií o histórii, kultúre a spôsobe života Slovákov žijúcich v zahraničí.

Konferencia odporúča venovať pozornosť dobudovaniu pamätníka slovenského vysťahovalectva a Slovákov v zahraničí.

Účastníci konferencie navrhujú prijatie kultúrno-osvetovej stratégie vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí.

 

Školstvo a vzdelávanie

Účastníci Stálej konferencie oceňujú aktivity Sekcie pre strednú, južnú a východnú Európu a Sekcie pre západnú Európu a zámorie Komisie pre školstvo a vzdelávanie ÚSŽZ, činnosť ktorých prispela k riešeniu aktuálnych potrieb slovenských národnostných menšín a slovenských komunít v zahraničí v oblasti školstva a vzdelávania. Súčasne žiadajú vedenie ÚSŽZ zachovať tieto dve sekcie.

Stála konferencia Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2016 apeluje na Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, aby aj naďalej vyvíjali maximálne úsilie zamerané na udržiavanie úrovne slovenského školstva a skvalitňovanie výučby slovenského jazyka v krajinách strednej, južnej a východnej Európy, ako aj na podporu výučby slovenčiny vo vzdelávacích centrách v krajinách západnej Európy a zámoria.

Stála konferencia vysoko hodnotí podporu ÚSŽZ vo forme schválených projektov.

Stála konferencia oceňuje všetky programy, semináre, štipendiá a vzdelávacie aktivity, ktoré na prospech slovenských pedagógov a slovenskej mládeže v zahraničí každý rok organizuje a financuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Stála konferencia odporúča MŠVVaŠ SR, aby aktualizovalo, resp. iniciovalo podpis nových bilaterálnych medzirezortných zmlúv vychádzajúc pri tom z aktuálnych a naliehavých potrieb slovenských národnostných menšín a slovenských komunít v jednotlivých krajinách so zameraním na podporu slovenského národného povedomia a rozvoj slovenského školstva a výučby slovenského jazyka v týchto krajinách.

Stála konferencia odporúča MŠVVaŠ SR a ÚSŽZ venovať sa aj naďalej otázkam novodobých slovenských migrantov v krajinách západnej Európy a zámoria a hľadať riešenia, ktoré Slovákom bez statusu národnostných menšín pomôžu odovzdávať slovenský jazyk ďalším generáciám Slovákov v týchto krajinách.

Stála konferencia odporúča ÚSŽZ podporovať projekty zamerané na motiváciu rodičov so slovenským pôvodom v jednotlivých krajinách pri ich rozhodovaní o zapisovaní detí do prvých ročníkov slovenských škôl, resp. škôl s vyučovaním slovenského jazyka.

Stála konferencia oceňuje, že ÚSŽZ rozbehol spoluprácu so Štátnym pedagogickým ústavom za účelom vytvorenia buď osobitnej podkapitoly v rámci predmetu dejín, alebo kompletných didaktických materiálov a obsahových štandardov v rámci osobitného voliteľného predmetu o dejinách a živote Slovákov žijúcich v zahraničí a odporúča sa aj naďalej tejto téme intenzívne venovať. Konferencia odporúča vedeniu ÚSŽZ vynaložiť úsilie na zriadenie Katedry dejín zahraničných Slovákov na jednej z kvalitných univerzít v SR.

Stála konferencia zdôrazňuje potrebu na všetkých úrovniach aj naďalej prehlbovať spoluprácu medzi školskými ustanovizňami, slovenskými pedagógmi a žiakmi na Slovensku a v krajinách so slovenským školstvom, resp. s výučbou slovenského jazyka v zahraničí.

Konferencia odporúča vedeniu ÚSŽZ vynaložiť úsilie, aby sa zastupiteľské úrady viac zaoberali problematikou školstva a vzdelávania.

Konferencia odporúča MŠVVaŠ SR, aby do štátnej objednávky zaradili aj vybrané tituly učebníc, ktoré budú prostredníctvom Sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí distribuované tým národnostným školám a vzdelávacím centrám v zahraničí, ktoré o ne prejavia záujem.

 

Financie

Konferencia oceňuje starostlivosť o Slovákov žijúcich v zahraničí aj vo forme finančnej podpory  ich projektov, programov a aktivít. Víta prísľub mierneho navýšenia finančných prostriedkov na rok 2017. Avšak objem vyčlenených finančných prostriedkov stále nedosahuje úroveň zodpovedajúcu príslušnému uzneseniu vlády z roku 2008. Konferencia preto i naďalej odporúča ÚSŽZ podniknúť kroky ku konsolidácii finančných prostriedkov na úroveň, korešpondujúcu s príslušným uznesením vlády. Očakáva i postupnú valorizáciu objemu prostriedkov.

Konferencia odporúča vedeniu ÚSŽZ ďalej pracovať na zjednodušení systému podávania žiadostí o poskytnutie dotácií a ich vyúčtovaní.

Účastníci konferencie sú sklamaní neúčasťou ústavných činiteľov na Stálej konferencii Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2016.

b_580_380_16777215_00_images_spravy_2016_12_stala-konferencia-04.jpg

b_580_380_16777215_00_images_spravy_2016_12_stala-konferencia-05.jpg

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov