This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov

DVOJVEČIEROK V SLÁVNOSTNEJ SIENI PETROVSKÉHO GYMNÁZIA

Pomoc školám a poklona slovenčine Asociácia slovenských pedagógov bola založená pred deviatimi rokmi. Vo svojich aktivitách v prospech nášho predškolského, základného a stredného vzdelávania zotrvala, dokonca aj tie svoje najsmelšie plány prekonala. Dosvedčia to zástupy našich osvetových pracovníkov, ktorí absolvovali odborné semináre (naporúdzi máme aj jedno číslo: v uplynulom roku bolo udelených 287 certifikátov poslucháčom akreditovaných metodických kurzov, ktoré v spolupráci s Výborom pre vzdelávanie NRSNM zorganizovala práve ASP), kvitujeme pomoc tohto pedagogického združenia pri kúpe učebníc, v riešení nejedného konkrétneho školského problému v tom-ktorom našom prostredí atď. V rámci asociácie pôsobia Aktív učiteľov slovenčiny a Aktív učiteľov prírodných vied.

 Ešte viac teda výstižnejšie a konkrétnejšie o činnosti ASP v roku 2009 prezentovala vo svojej správe v piatok 26. februára t.r. na výročnom zasadnutí Zhromaždenia ASP jej predsedníčka Viera Boldocká. V slávnostnej sieni Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci bolo vyše päťdesiat osvetových pracovníkov (omnoho viac ako pred deviatimi rokmi, keď sa asociácia zakladala, ako postrehol Pavel Belička, riaditeľ hostiteľského gymnázia), ktorí schválili tak spomenutú správu, ako i finančnú správu na uplynulý rok a plán práce na bežný rok. Prítomní kolégovia si posvietili aj na niektoré zmeny v Štatúte ASP, ku ktorým nutne prišlo pri jeho zladení so Zákonom o združení občanov. Spresnené sú ciele, lebo len na tie aktivity, ktoré v tomto dokumente budú uvedené, sa budú môcť dostať prostriedky, pribudla vedecká činnosť, zapojení sú aj žiaci. Jednou z noviniek sú aj orgány, ktoré doteraz ASP nemala, a tie boli tu aj vymenované. Tak v päťčlennej Správnej rade sú: Viera Boldocká, Miluška Anušiaková-Majerová, Mária Kotvášová-Jonášová, Svetlana Zolňanová a Mária Andrášiková a v Dozornej rade Tatiana Naďová, Anna Medveďová a Jaroslav Grňa. V čele s nimi ASP aj v budúcnosti mieni pracovať na zveľadeni a skvalitnení slovenského menšinového školstva.
 Druhá časť tohto piatkového stretnutia kolegov pedagógov z viacerých našich prostredí vyznela tak, ako si to Aktív učiteľov slovenčiny v čele so svojou predsedníčkou Máriou Andrášikovou aj predstavili: nielen, ako ďalšia prezentácia Slovenskej jazykovej čítanky, ale aj ako úcta k celkovému doterajšiemu dielu jej autorky Dr. Márie Myjavcovej. O jej pedagogickej a jazykovednej práci hovorila Mária Gašparovská a o prezentovanej čítanke Zuzana Medveďová-Koruniaková. Večierok spestrili primeranými hudobnými číslami Komorný zbor Musica viva v čele s vedúcou Marienou Stankovićovou-Krivákovou a gitarový orchester žiakov ZŠ Jána Čajaka v B. Petrovci pod vedením Samuela Kováča, pekným umeleckým prednesom Stanislava Sládečeková. Zvlášť na prítomných a aj na autorku zapôsobilo vystúpenie siedmačok Emílie Melegovej, Ines Taliakovej a Lýdie Spevákovej s vtipným a poučným scénickým pásmom inšpirovaným poučkami z prezentovanej jazykovej čítanky. Napokon prítomných oslovila aj dojatá autorka Dr. Mária Myjavcová. Poďakovala sa usporiadateľom večierka, toto posedenie vraj pochopila „ako pozornosť venovanú pozornosti našej slovenčine“, rozhovorila sa o vzniku tejto knižky, kde „niet prísnejší, ani káravý tón“. Uznala, že ešte stále má „dobrý pôžitok, keď môže niečo nové povedať o našej slovenčine“ a keď ide o osud slovenského jazyka, prihovorila sa učiteľom v slovenských školách, ktorí sú najzodpovednejší za to, aby sa v našich priestoroch slovenčina čím dlhšie zachovala. Poprosila ich, aby boli vo výučbe flexibilní, aby našli vlastný spôsob, ako deti zaujať na hodinách slovenčiny a ako si poradiť s ich averziou ku gramatike. Svoj výklad uzavrela primeranými citátmi z diela Chvála jazyka básnika Milana Rúfusa a z knihy esejí Pri prameni slovenčiny známeho jazykovedca Rudolfa Krajčoviča. A jednoduchou, ale výstižnou konštatáciou: - Od jednotlivcov, ale aj od nás všetkých závisí budúcnosť slovenčiny.

    Anna Francistyová, redaktorka Hlasu ľudu
    (6.3.2010 – 10 /4377/ ▪ HLAS ĽUDU, s. 32)

Predsedníčka Asociácie slovenských pedagógov Viera Boldocká

Predsedníčka Asociácie slovenských pedagógov Viera Boldocká

Výročné zasadnutie Zhromaždenia ASP

Výročné zasadnutie Zhromaždenia ASP

Pracovné predsedníctvo

Pracovné predsedníctvo: predsedníčka Anna Hansmanová (v strede) a členky (zľava)
Miluška Anušiaková-Majerová, Mária Kotvášová-Jonášová, Viera Struhárová a Vladislava Lovásová

 

Slovenčinárky

Slovenčinárky: (zľava) Mária Andrášiková, Zuzana Medveďová-Koruniaková, Dr. Mária Myjavcová
 a Mária Gašparovská

Komorný zbor Musica viva

Komorný zbor Musica viva v čele s vedúcou Marienou Stankovićovou-Krivákovou

O slovenčine po tínedžersky

O slovenčine po tínedžersky: petrovské siedmačky (zľava)
Lýdia Speváková, Ines Tatliaková a Emília Melegová

Gitarový orchester žiakov

Gitarový orchester žiakov ZŠ Jána Čajaka v B. Petrovci pod vedením Samuela Kováča

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov