This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov

O tom, či je Vzlet iba dobre iba dobre zabalený fanzín, dekadentný a depresívny časopis pre tunajších Slovákov financovaný štátnymi peniazmi alebo spĺňa aj vzdelávací charakter, sa diskutovalo, na momenty aj vášnivo, v stredu 21. mája v zborovni petrovskej Základnej školy Jána Čajaka. Okrúhly stôl s určenou témou Časopis Vzlet a jeho súčasná spoločensko-zábavná koncepcia oslovil značný počet profesoriek slovenčiny z rozličných vojvodinských prostredí, ale aj redaktorov a ostatnú kultúrnu verejnosť.

Mládežnícky mesačník Vzlet s podnázvom spolčensko-zábavný časopis vychádza v Novom Sade od roku 1970 a v súčasnosti sa tlačí v náklade 1 450 výtlačkov. Zo 300 exemplárov odoberajú stredoškoláci, 100 študenti a 960 žiaci základnej školy. Najviac sa Vzlet číta v padinskej základnej škole, kam sa distribuje asi 240 kusov. Práve cieľové zameranie k súčasným čitateľom – žiakom vyšších ročníkov ZŠ podľa nejednej učiteľky je kameňom úrazu pri aktuálnej koncepcii Vzletu.

V Ý Z V A

Spoločnosť pre edukáciu a kultúru v Nadlaku

Asociácia slovenských pedagógov v Srbsku

Čabianska organizácia Slovákov

(zriaďovatelia Ceny Samuela Tešedíka)

vyzývajú organizácie Slovákov žijúcich v zahraničí so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ako aj organizácie so sídlom v SR, ktoré majú vo svojom predmete činnosti  problematiku  Slovákov  žijúcich v zahraničí, aby podľa priloženého Štatútu Ceny  Samuela  Tešedíka  navrhli  potenciálnych ocenených na rok 2014, a to najneskôr do 30. júna 2014 (mailom na: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., hlasznik@clicknet.ro, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.).

Cena  Samuela  Tešedíka  sa udeľuje každoročnepočnúc rokom 2012 spravidla trom osobám za splnenie jednej alebo viacerých z nasledovných podmienok:

a) za vynikajúcu pedagogickú, organizátorskú a riadiacu prácu v oblasti slovenského národnostného školstva v zahraničí;

b) za didakticko-metodickú prácu vykonávanú v prospech vzdelávania v slovenskom jazyku v zahraničí;

c) za mimoriadnu voľnočasovú činnosť vyvíjanú pre deti a mládež v slovenských komunitách v zahraničí;

d) za celoživotné dielo, ktorým sa vytvoril významný príspevok trvalej hodnoty pre rozvoj slovenskej vzdelanosti v zahraničí.

                Cenu udeľujú zriaďovatelia v spolupráci so Svetovým združením Slovákov v zahraničí.

Doterajšími laureátmi Ceny Samuela Tešedíka sú:

za vynikajúcu pedagogickú, organizátorskú a riadiacu prácu v oblasti slovenského národnostného školstva v zahraničí: Zuzana Medveďová z Maďarska (2012), Edita Pečeňová z Maďarska (2013)

za didakticko-metodickú prácu vykonávanú v prospech vzdelávania v slovenskom jazyku v zahraničí: Rudolf  Jaroš z Rumunska (2012),

za celoživotné dielo, ktorým sa vytvoril významný príspevok trvalej hodnoty pre rozvoj slovenskej vzdelanosti v zahraničí: Viera Boldocká zo Srbska (2012), Anita Murgašová zo Slovenska (2012), Ján Kaňa zo Srbska (2013), Oľga Suchánská z Rumunska (2013).

Tešíme sa na spoluprácu.

S pozdravom,

 

                       Mgr. Pavel HLÁSNIK,                                                                          Mária Andrášiková,          

                       predseda SEK                                                                                       predsedníčka ASP

                       v mene zriaďovateľov                                                                         v mene zriaďovateľov

 

Štatút Cena Samuela Tešedíka

Výzva

Z 2. BIBLICKEJ OLYMPIÁDY V STAREJ PAZOVE

Katarína Verešová

Súťažilo 50 žiakov zo 16 osád

Na 2. Biblickej olympiáde, ktorá v sobotu 29. marca prebiehala v Starej Pazove, sa zúčastnili žiaci základných škôl z Aradáča, Báčskeho Petrovca, Bieleho Blata, Bingule, Hložian, Jánošíka, Kovačice, Kysáča, Kulpína, Pivnice, zo Selenče (evanjelici a katolíci), Silbaša, Slankamenských Vinohradov, Starej Pazovy (ZŠ hrdinu J. Čmelíka a S. Aranického), Súseku a Šídu.

 V nastávajúcom období ASP bude pokračovať po zabehanom chodníku, ktorým sa Asociácia uberá trinásť rokov. Predovšetkým bude pokračovať v práci v ďalšom zveľaďovaní a zdokonaľovaní nášho menšinového školstva.
Strategické ciele ASP:
- Skvalitňovať a modernizovať vzdelávací proces na slovenských školách
- Podporovať postavenie slovenského jazyka ako základného učebného predmetu v našom menšinovom školstve a v povedomí vojvodinských Slovákov
- Sústavne podporovať odborný rast pedagógov
- Podporovať širšie informácie o nových trendoch vo vyučovaní na všetkých úrovniach a pre všetky typy škôl vo Vojvodine

ASP profesíjne, slobodné, nezávislé, mimovládne a neziskové združenie pôsobí už 13 rokov a podieľa sa na zveľaďovaní a zdokonaľovaní slovenského menšinového školstva vo Vojvodine. V súčasnosti vo Vojvodine MSS (Matica slovenská v Srbsku), ASP (Asociácia slovenských pedagógov) a NRSNM (Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny) sú tri kľúčové organizácie vo vývine a fungovaní slovenského menšinového školstva, samozrejme za pomoci vládnych orgánov Republiky Srbsko a Slovenskej republiky, ako i mimovládnych organizácií. Ich činnosti sa prelínajú, navzájom sa dopĺňajú. V mnohých aktivitách účinkujú spoločne, aby sa ciele v oblasti nášho menšinového školstva uskutočňovali koordinovane a boli efektívnejšie. Tak to bolo aj v roku 2013.

Rok 2013 pre ASP bol úspešný. Prebiehal v znamení rôznych seminárov pre učiteľov a pre žiakov, v znamení medzinárodnej konferencie Slovenčina vo svete – súčasný stav a perspektívy,  účasti ASP v rôznych komisiách, pracovných stretnutiach, dolnozemských stretnutiach, účastiach ASP na okrúhlych stoloch, zaznamenávania jubilea...

Príjmy z donácií:

Úrad Slovákov žijucich v zahraniči..................................662.655,22 dinárov
( 717.995,22- 55.340,00 odložené príjmy)
Pokrajinský sekretariát......................................................380.000,00
Národnostná rada SNM.....................................................40.000,00
Obec Báčsky Petrovec.......................................................45.000,00

Čítať ďalej: Zhromaždenie ASP v Pivnickej škole
V rámci rozšíreného odborného stretnutia 10. februára 2014 v ZŠ 15. októbra v Pivnici prebiehalo výročné zhromaždenie Asociácie slovenských pedagógov. Na zhromaždení boli prítomní 43 pedagógovia z rôznych vojvodinských škôl.
Zhromaždenie otvorila predsedníčka ASP Mária Andrášiková a navrhla pracovné predsedníctvo v zložení: predsedníčka Mária Kotvášová-Jonášová, členka Daniela Marčoková a zapisovateľka Vladislava Lovásová. Po schválení rokovacieho program predsedníčka Mária Andrášiková prečítala Správu o činnosti ASP na rok 2013 a účtovníčka ASP Katarína Slavková prečítala Finančnú správu na rok 2013. Po schválení správ predsedníčka ASP predniesla Program práce ASP v nastávajúcom odbobí. Správy a program ASP sú zverejnené na webovom sídle ASP. 
Na záver výročného zhromaždenia ASP  vyzneli návrhy o ďalšie tvorivé stretnutia a témy, ktorými by sa tak Aktív učiteľov slovenčiny, ako aj ASP mohli zaoberať.

Čítať ďalej: Spolupráca Výboru pre vzdelávanie s partnerskými organizáciami v SR

Predsedníčka Výboru pre vzdelávanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, PaedDr. Svetlana Zolňanová sa zúčastnila 29. januára 2014 zasadnutia Komisie pre školstvo Sekcie pre strednú, južnú a východnú Európu pri Úrade pre Slovákov žijúcich v zahraničí , ktorá sa uskutočnila v Bratislave.
Ústrednými témami rokovania boli  materiálne podmienky pre činnosť slovenského školstva v zahraničí, podpora štúdia v domovskej krajine (skúsenosti a ďalšie možné formy v budúcnosti), predškolská výchova a materské školy, mimoškolské aktivity vo výchovno-vzdelávacom procese, vzdelávanie a školstvo ako nástroj vytvárania väzieb medzi komunitami Slovákov v rôznych krajinách a vzdelávacie podujatia v r. 2014 organizované v domovských krajinách.

Čítať ďalej: Čajakovská Makovička
Základná škola Jána Čajaka v Báčskom Petrovci bola 14. decembra miestom zrazu účastníkov 14. Výtvarného tábora Makovička. Zúčastnilo sa na ňom 40 žiakov. Okrem petrovských žiakov nižších a vyšších ročníkov na tohtoročné stretnutie výtvarne nadaných žiakov pricestovali so svojimi výtvarnými pedagógmi aj žiaci z Kysáča, Kulpína, Selenče, Starej Pazovy, Pivnice, Hložian a Maglića.

Čítať ďalej: S úctou a vďakou Jánovi Čajakovi
V sobotu 23. novembra 2013 v priestoroch Základnej školy Jána Čajaka v Petrovci, pedagógovia, kultúrni dejatelia, Petrovčania zaznamenali okrúhle jubileum 150. nedožité narodeniny učiteľa, prozaika, redaktora, vlastenca, humanistu-človeka s veľkým srdcom Jána Čajaka. Svojou prítomnosťou oslavy poctili aj vzácni hostia z Rumunska, Maďarska, zo Slovenska a riaditelia a pedagógovia z rozličných vojvodinských prostredí.
Pri príležitosti tohoto okrúhleho jubilea žiaci a pedagógovia ZŠ Jána Čajaka v spolupráci s Asociáciou slovenských pedagógov realizovali slávnostnú akadémiu o živote a diele tohoto významného dolnozemského dejateľa, ktorý sa svojou spisovateľskou a všestrannou organizátorskou prácou snažil prehĺbiť slovenské národné povedomie a zvýšiť kultúrnu úroveň vojvodinských Slovákov.
Slávnostnú akadémiu pod názvom Všestranná a tvorivá osobnosť Jána Čajaka otvoril jedinečný žiacky dokumentárny film. Na základe vopred pripraveného scenára, žiaci z deviatich vojvodinských základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským prednedávnom v rámci 5. žiackeho seminára Vychutnajme si filmárske remeslo spolu so svojimi učiteľkami slovenčinárkami a v spolupráci s TV Petrovec nakrútili svoj prvý spoločný film pod titulkom Ján Čajak v spomienkach. Film sa nachádza na www.caroslov.rs V tomto jedinečnom žiackom filme každý dal kúsok seba s úctou a vďakou Jánovi Čajakovi.

Čítať ďalej: 40. rozhlasová súťaž mladých recitátorov
PESTRÝ VÝBER VERŠOV A PRÓZ
Rozhlasová súťaž mladých recitátorov prebiehala v sobotu 23. novembra a organizovala ju Slovenská redakcia RNS za podpory Výboru pre vzdelávanie NR SNM, Matice slovenskej v Srbsku a Asociácie slovenských pedagógov. Milina Florianová, ktorá je na čele Slovenskej redakcie, uvítala prítomných v štúdiu M Novosadského rozhlasu v Novom Sade, kde súťaž prebiehala. Prihovorili sa aj Vojin Popović, zástupca riaditeľa Novosadského rozhlasu a Anna Tomanová Makanová, predsedníčka NRSNM a podpredsedníčka Zhromaždenia APV, ktorá súťaž otvorila.
Potom sa začal sviatok hovoreného slovo, pod drobnohľadom trojčlennej poroty, ktorej predsedníčkou bola Katarína Melegová-Melichová a členmi Ján Širka a Jana Lačoková. Tohtoročnej súťaže sa zúčastnilo 58 recitátorov v štyroch súťažiacich kategóriách.

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov