This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov

Čítať ďalej: Spolupráca Výboru pre vzdelávanie s partnerskými organizáciami v SR

Predsedníčka Výboru pre vzdelávanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, PaedDr. Svetlana Zolňanová sa zúčastnila 29. januára 2014 zasadnutia Komisie pre školstvo Sekcie pre strednú, južnú a východnú Európu pri Úrade pre Slovákov žijúcich v zahraničí , ktorá sa uskutočnila v Bratislave.
Ústrednými témami rokovania boli  materiálne podmienky pre činnosť slovenského školstva v zahraničí, podpora štúdia v domovskej krajine (skúsenosti a ďalšie možné formy v budúcnosti), predškolská výchova a materské školy, mimoškolské aktivity vo výchovno-vzdelávacom procese, vzdelávanie a školstvo ako nástroj vytvárania väzieb medzi komunitami Slovákov v rôznych krajinách a vzdelávacie podujatia v r. 2014 organizované v domovských krajinách.

Čítať ďalej: Čajakovská Makovička
Základná škola Jána Čajaka v Báčskom Petrovci bola 14. decembra miestom zrazu účastníkov 14. Výtvarného tábora Makovička. Zúčastnilo sa na ňom 40 žiakov. Okrem petrovských žiakov nižších a vyšších ročníkov na tohtoročné stretnutie výtvarne nadaných žiakov pricestovali so svojimi výtvarnými pedagógmi aj žiaci z Kysáča, Kulpína, Selenče, Starej Pazovy, Pivnice, Hložian a Maglića.

Čítať ďalej: S úctou a vďakou Jánovi Čajakovi
V sobotu 23. novembra 2013 v priestoroch Základnej školy Jána Čajaka v Petrovci, pedagógovia, kultúrni dejatelia, Petrovčania zaznamenali okrúhle jubileum 150. nedožité narodeniny učiteľa, prozaika, redaktora, vlastenca, humanistu-človeka s veľkým srdcom Jána Čajaka. Svojou prítomnosťou oslavy poctili aj vzácni hostia z Rumunska, Maďarska, zo Slovenska a riaditelia a pedagógovia z rozličných vojvodinských prostredí.
Pri príležitosti tohoto okrúhleho jubilea žiaci a pedagógovia ZŠ Jána Čajaka v spolupráci s Asociáciou slovenských pedagógov realizovali slávnostnú akadémiu o živote a diele tohoto významného dolnozemského dejateľa, ktorý sa svojou spisovateľskou a všestrannou organizátorskou prácou snažil prehĺbiť slovenské národné povedomie a zvýšiť kultúrnu úroveň vojvodinských Slovákov.
Slávnostnú akadémiu pod názvom Všestranná a tvorivá osobnosť Jána Čajaka otvoril jedinečný žiacky dokumentárny film. Na základe vopred pripraveného scenára, žiaci z deviatich vojvodinských základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským prednedávnom v rámci 5. žiackeho seminára Vychutnajme si filmárske remeslo spolu so svojimi učiteľkami slovenčinárkami a v spolupráci s TV Petrovec nakrútili svoj prvý spoločný film pod titulkom Ján Čajak v spomienkach. Film sa nachádza na www.caroslov.rs V tomto jedinečnom žiackom filme každý dal kúsok seba s úctou a vďakou Jánovi Čajakovi.

Čítať ďalej: 40. rozhlasová súťaž mladých recitátorov
PESTRÝ VÝBER VERŠOV A PRÓZ
Rozhlasová súťaž mladých recitátorov prebiehala v sobotu 23. novembra a organizovala ju Slovenská redakcia RNS za podpory Výboru pre vzdelávanie NR SNM, Matice slovenskej v Srbsku a Asociácie slovenských pedagógov. Milina Florianová, ktorá je na čele Slovenskej redakcie, uvítala prítomných v štúdiu M Novosadského rozhlasu v Novom Sade, kde súťaž prebiehala. Prihovorili sa aj Vojin Popović, zástupca riaditeľa Novosadského rozhlasu a Anna Tomanová Makanová, predsedníčka NRSNM a podpredsedníčka Zhromaždenia APV, ktorá súťaž otvorila.
Potom sa začal sviatok hovoreného slovo, pod drobnohľadom trojčlennej poroty, ktorej predsedníčkou bola Katarína Melegová-Melichová a členmi Ján Širka a Jana Lačoková. Tohtoročnej súťaže sa zúčastnilo 58 recitátorov v štyroch súťažiacich kategóriách.

Čítať ďalej: Naši predstavitelia na medzinárodnej konferencii v BratislaveV dňoch 22. – 25. októbra 2013 v hoteli Bôrik v Bratislave sa konala medzinárodná konferencia Slovenčina vo svete – súčasný stav a perspektívy. Konferencia sa konala pod záštitou ministra školstva, vedy , výskumu a športu Slovenskej republiky Dušana Čaploviča a organizovalo ju Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s viacerými inštitúciami, Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Svetovým združením Slovákov, Slovenskou akadémiou vied, Univerzitou Komenského v Bratislave, Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici a s ďalšími slovakistickými pracoviskami na Slovensku.

Dňa 11. októbra 2013 v Sarvaši (Maďarsko) na Stretnutí slovenských dolnozemských učiteľov po druhýkrát udelili Cenu Samuela Tešedíka. Nositeľmi sú: 
Edita Pečeňová (Maďarsko), Ján Kaňa (Srbsko) a Oľga Suchánska (Rumunsko).Čítať ďalej: Po druhýkrát Cena Samuela Tešedíka
 

Čítať ďalej: Prvé zasadnutie Komisie pre školstvo a vzdelávanie ÚSŽZ
V pondelok 4. novembra 2013 v priestoroch Demokraticého zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku v Nadlaku sa stretli členovia Komisie pre školstvo a vzdelávanie Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí – Sekcie pre strednú, južnú a východnú Európu. Na zasadnutí boli prítomní členovia sekcie: učitelia, profesori, riaditelia a zástupcovia rôznych pedgagogických a národnostných inštitúcií z Rumunska, Srbska, Maďarska, Chorvátska, Ukrajiny, kým z Poľska sa tohto stretnutia nezúčastnil nikto. Z ÚSŽZ bol prítomný predseda Igor Furdík a pracovníčka teritoriálneho, kultúrneho a informačného odboru Úradu Božena Malíková.
Po úvodných slovách Igor Furdík ,predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, predniesol na posúdenie a schválenie návrh na Štatút Komisie pre školstvo a vzdelávanie ÚSŽZ, ktorí prítomní aj schválili. Na návrh predsedu Komisia bude zasadať dvakrát do roka.
Prítomní na zasadnutí zvolili aj vedenie Komisie pre školstvo a vzdelanie ÚSŽZ v zložení: Pavel Hlásnik, predseda, Vilma Privarová, podpredsedníčka a Božena Malíková, tajomníčka Komisie.

Dirigenti a kantori prišli na svoje
 
Asociácia slovenských pedagógov už mnohokrát konkrétnymi krokmi a podujatiami poukázala na široké pole pôsobnosti. Svojím ďalším úspešným podujatím opäť vzbudila záujem pedagogickej verejnosti, ale v hudobnom odbore, keď v dňoch 19. až 21. augusta v Petrovci zorganizovala Letný zborový kemp.
Kemp bol aj tohto roku medzinárodného rázu, keďže okrem účastníkov z Petrovca, Kulpína, Selenče, Bingule, Zreňanina, Starej Pazovy, ktorých bolo šestnásť, aj nadlackí Slováci mali svojich predstaviteľov. K tomu aj obsadenie prednášateľskej časti bolo medzinárodné, lebo okrem tunajších odborníkov svoje poznatky a skúsenosti z okruhu cirkevnej zborovej hudby účastníkom preniesol organista a dirigent zo Slovenska BcA. Vladimír Kopačík. Pracovné dielne mali na starosti profesorky hudobnej kultúry Anna Medveďová, Mariena Stankovićová-Kriváková a PaedDr. Juraj Súdi. 
-To, čo je zaujímavé pre tohtoročný kemp, je to, že sme dali dokopy kantorov, dirigentov a dokonca aj študentov hudby, čo znamená, že ASP podporuje všetky formy zborových zoskupení a snaží sa pomôcť im po didakticko-metodickej stránke, - hovorí Anna Medveďová, organizátorka podujatia. 

Žiaci to brali seriózne
V rámci 1. Biblickej olympiády v Hložanoch (16. marca) súťažili žiaci vyšších tried základných škôl, ktorí sa učia náboženstvo ako voliteľný predmet. Hložiansky evanj. farár Jaroslav Kopčok nám z pozície jedného z organizátorov objasnil, ako vznikla idea na priekopnícke podujatie:
– Podnet na usporiadanie Biblickej olympiády prišiel z Aktívu učiteľov náboženstva. Obdobné olympiády prebiehajú na Slovensku, odtiaľ sme prebrali model a prispôsobili sme ho našim pomerom. Mali sme iba jedno kolo, kdežto na Slovensku, keďže je i cirkev väčšia, súťaž má viac kôl.
– Čo bolo ústrednou témou prvej Biblickej olympiády?

Z činnosti Aktívu učiteľov náboženstva
U nás priekopnícke podujatie
 
Pod krovom Základnej školy Jozefa Marčoka Dragutina v Hložanoch v sobotu 16. marca sa konala 1. Biblická olympiáda. Spolu 31 žiakov zo 17 základných škôl (5. – 8. tried), ktorí majú náboženstvo ako voliteľný predmet po slovensky, súťažili v oblasti poznania časti Biblie. Prvé miesto rovnocenne obsadili Martin Lomen zo Starej Pazovy a Anna Mareková z Jánošíka, na 2. zakotvili dve Hložančanky: Kristína Šranková a Timea Kopčoková; na 3. sa umiestnili: Emília Benčíková, Anna Greksová (obe z Aradáča) a Karolína Bažíková z Lugu.
Po prívete riaditeľky Kataríny Zimovej, v mene výboru 1. Biblickej olympiády účastníkov privítal hložiansky kňaz Jaroslav Kopčok. Okrem súťažiacich prítomní boli aj ich učiteľky a učitelia, farári, senior báčsky Vladimír Valent a predsedníčka Výboru pre vzdelávanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Svetlana Zolňanová. Jaroslav Kopčok v príhovore ozrejmil cieľ tejto svojráznej olympiády:

Čítať ďalej: Porada v Smoleniciach
Odbor vládnych štipendií, akademických mobilít a krajanov MŠVVaŠ Slovenskej republiky usporiadal koordinačnú poradu v dňoch 23. – 25. januára t. r. za účasti zodpovedných pracovníkov za oblasť vzdelávania Slovákov žijúcich v zahraničí. Cieľom stretnutia bolo informovať o pripravovaných podujatiach na podporu bilingválneho vzdelávania v školách v zahraničí pre pedagógov a žiakov uskutočnených s finančnou podporou MŠVVaŠ SR v roku 2013.
Program porady sa dotýkal nasledujúcich okruhov: práca s on-line aplikáciami portálu eduabroad.sk, vládne štipendiá na školský rok 2013/2014, obsahové zmeny a inovácie ponúkaných programov, školy v prírode – ich obsahové zameranie a termíny, predmetové súťaže, podujatie spojené s ocenením víťazov celoštátnych súťaží v žiackej tvorbe a predmetových olympiád, detská univerzita, letné školy s odborným zameraním (podľa aktuálneho záujmu o konkrétne odbory budú kurzy zaradené do ponuky roku 2013) pre vekovú kategóriu 13 – 17 rokov. 

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov