This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov
Čítať ďalej: Rozhlasová súťaž recitátorov
V sobotu 25. októbra 2014 sa v študiu M v Novom Sade uskutocnil 41. ročník rozhlasovej súťaže mladých recitátorov.  Možnosť recitovať poéziu a prózu mladí recitátori mali v štyroch súťažných kategóriách. 
Slovenská redakcia rádia  Nový Sad zorganizovala rozhlasovú súťaž, ktorú finančne podporila Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, Asociácia slovenských pedagógov a Matica slovenská v Srbsku. Finančne súťaž podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Úvodom sa prihovoril spisovateľ Miroslav Demák, ktorému bola venovaná aj revuálna časť.  Porotu, ktorá hodnotila recitátorov tvorili Daniela Legíňová Sabová, Ján Čáni a Ján Širka.
V kategórii nižších ročníkov v prednese poézie tretiu cenu získala Valéria Vitézová, druhé miesto obsadil Kristián Baček a najlepší prednes mal Filip Gál. 

Čítať ďalej: Tešedíkova Cena a stretnutie slovenských dolnozemských pedagógov
Tohoročné v poradí piate stretnutie slovenských dolnozemských pedagógov sa uskutočnilo v Rumunsku, v Nadlaku, v dňoch 17.-19.októbra 2014. Už tradične prvého dňa stretnutia sa udelila Cena Samuela Tešedíkaza vynikajúcu pedagogickú, organizátorskú a riadiacu prácu v oblasti slovenského národnostného školstva v zahraničí,  za didakticko-metodickú prácu vykonávanú v prospech vzdelávania v slovenskom jazyku v zahraničí,  za mimoriadnu voľnočasovú činnosť vyvíjanú pre deti a mládež v slovenských komunitách v zahraničí a za celoživotné dielo, ktorým sa vytvoril významný príspevok trvalej hodnoty pre rozvoj slovenskej vzdelanosti v zahraničí.Tohoroční laureáti sú Pavel Bujtár z Nadlaku, Pavel Tomáš u Kovačice, Libuša Pestiová z Békešskej  Čaby a JUDr. Dagmar Hupková bývalá pracovníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Kovačičan Pavel Tomáš už vyše tridsať rokov pracuje ako učiteľ hudobnej kultúry v Kovačici a v Padine, pracuje so školským chórom a orchestrom a v posledných rokoch s nimi zaznamenáva vynikajúce výsledky: prvé miesta vo Vojvodine a v Srbsku.

Čítať ďalej: Podpísaná Dolnozemská dohoda

V priestoroch Čabianskej organizácii Slovákov v Békešskej Čabe v Maďarsku bola 10. októbra 2014 podpísaná Dolnozemská dohoda pre realizáciu 26 spoločných projektov, ktoré sa podajú na Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí na rok 2015. Podpisovateľmi zmluvy za Maďarsko sú: Celoštátna slovenská samospráva a Čabianska organizácia Slovákov; za Rumunsko: Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku, Kultúra a vedecká spoločnosť Ivana Krasku a Spoločnosť pre edukáciu a kultúru v Nadlaku; za Srbsko: Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, Asociácia slovenských pedagógov, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov a Matica slovenská v Srbsku. 

Čítať ďalej: Posedenie so spisovateľom
 Asociácia slovenských pedagógov a Výbor pre vzdelávanie NRSNM zorganizovali  Posedenie so spisovateľom Miroslavom Demákom, ktoré sa uskutočnilo v piatok 24. októbra 2014 na Základnej škole Jána Čajaka v Petrovci. Stretnutia so spisovateľom sa zúčastnili žiaci základných škôl a učitelia, ktorí na školách vedú recitačné krúžky zo Selenče, Pivnice, Starej Pazovy, Erdevíka, Kovačice, Padiny, Hložian a Báčskeho Petrovca. 
 Organizátor zabezpečil pre každú školu darček: knihy autora s venovaním do školskej knižnice. 25. októbra sa Miroslav Demák zúčastnil ako hosť na 41. ročníku rozhlasovej súťaže recitátorov v štúdiu M v Novom Sade.
 Projekt sa uskutočnil za finančnej podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. 

Čítať ďalej: Nové perspektívy vo vyučovaní evanjelického náboženstva na školách

V dňoch 09-12.10. na pozvanie Aktívu učiteľov náboženstva a za finančnej podpory Biskupského úradu SEAV cirkvi, cirkevných zborov v Starej Pazove a Báčskom Petrovci a NRSNM  naše prostredie navštívili hostia z Biblickej školy a Spojenej evanjelickej školy z Martina, Slovenská republika. Pri tejto príležitosti navštívili Základnú školu h. J. Čmelíka v St. Pazove a v Báčskom Petrovci uskutočnili niekoľko prednášok v rámci celodenného pracovného stretnutia AUN pod názvom Nové perspektívy vo vyučovaní evanjelického náboženstva na školách. Tohto stretnutia sa zúčastnila aj predsedníčka ASP vo Vojvodine Mária Andrášiková.

Čítať ďalej: Odborné stretnutie učiteľov
Výbor pre vzdelávanie NRSNM v spolupráci s Asociáciou slovenských pedagógov zorganizoval  3. a 4. októbra 2014 v kulpínskej a padinskej škole odborné stretnutie na tému Inkluzívne vzdelávanie s vyuučovacím jazykom slovenským za odbornej pomoci prednášateľov Márie Kozlíkovej  a Albína Škoviaru z Bratislavy.
Odborného stretnutia, ktoré schválilo Vojvodinský pedagogický ústav, v Kulpíne sa zúčastnili učitelia z Báčskeho Petrovca, Lugu, Hložian, Kulpína, Silbaša, Pivnice, Selenče, Kysáča, Báčskej Palanky a z Nového Sadu. V sobotu 4. októbra v Padine odborného seminára sa zúčastnili učitelia z Padiny, Bieleho Blata, Aradáča, Kovačice a z  Jánošíka. Stretnutie otvorila predsedníčka  ASP Mária Andrášiková a predsedníčka NRSNM Anna Tomanová-Makanová, ktorá hostiteľským školám  odovzdala priliehavé darčeky-počítač.

Čítať ďalej: Zasadala Komisia na udelenie Ceny Samuela Tešedíka

V piatok 5. septembra 2014 v mestečku Nána pri Štúrove zasadala Komisia na udelenie ceny Samuela Tešedíka. V mene zriaďovateľov ceny, v Komisii pracovali: za Spoločnosť pre edukáciu a kultúru v Nadlaku Pavel Hlásnik a Bianka Unc, za Asociáciu slovenských pedagógov Mária Andrášiková a Anna Medveďová, za Čabiansku organizáciu Slovákov Edita Pečenyová, za Svetové združenie Slovákov Svetlana Zolňanová a za mimovládny sektor SR Mária Katarína Hrkľová. Z najužšieho výberu kandidátov, Komisia sa rozhodla udeliť ceny Pavlovi Bujtárovi z Nadlaku, Pavlovi Tomášovi z Kovačice, Libuši Pestiovej z Békešskej Čaby a Dagmar Hupkovej, JUDr., bývalej pracovníčke Ministerstva školstva SR. Cena bude udelená 17. októbra v Nadlaku, na 5. Stretnutí slovenských dolnozemských učiteľov.

Čítať ďalej: Slovenské ľudové remeselníctvo na Dolnej zemi
V Žiackom domove Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci sa uskutočnil spoločný dolnozemský projekt pre žiakov základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským z Maďarska z Békešskej Čaby, z Rumunska z Nadlaku a zo Srbska z Jánošíka a Šídu.
Cieľom tábora je zachovanie jazyka i národnej identity komunikáciou v materčine, prostredníctvom slovenskej ľudovej piesne,  prezentovaním starých slovenských ľudových remesiel a gastronómie ako i  prezentovaním slovenského ľudového kroja.

Desiaty Letný zborový kemp

Čítať ďalej: Školenie pre dirigentov v Petrovci

Oficiálne prvý tohtoročný slávnosťový deň bol (aj) v znamení udeľovania cien a plakiet Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, tak jednotlivcom ako aj kolektívom, ktorí pracovali a pracujú na zveľaďovaní kultúry, vzdelávania a informovania.
 Pri tejto príležitosti v slávnostnej sieni Gymnázia Jána Kollára udelili ceny NRSNM v troch kategóriách.
 Cenu NRSNM za celoživotný prínos k zachovaniu, rozvoju a prezentácii národnostnej kultúry slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku dostali prof. Dr. Mária Myjavcová, Víťazoslav Hronec a NVU Hlas ľudu.
Plakety NRSNM za prínos k rozvoju kultúry, informovania a vzdelávania udelili: Galérii Zuzky Medveďovej – zlatú plaketu, Slovenskej redakcii Rádia Nový Sad – striebornú plaketu a Asociácii slovenských pedagógov – bronzovú plaketu.
Čestné uznania za prínos k zachovaniu, rozvoju a prezentácii národnostnej kultúry slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku dostali Pavel Mučaji, Matica slovenská v Srbsku, časopis Zornička, Dom kultúry 3. októbra v Kovačici.

O tom, či je Vzlet iba dobre iba dobre zabalený fanzín, dekadentný a depresívny časopis pre tunajších Slovákov financovaný štátnymi peniazmi alebo spĺňa aj vzdelávací charakter, sa diskutovalo, na momenty aj vášnivo, v stredu 21. mája v zborovni petrovskej Základnej školy Jána Čajaka. Okrúhly stôl s určenou témou Časopis Vzlet a jeho súčasná spoločensko-zábavná koncepcia oslovil značný počet profesoriek slovenčiny z rozličných vojvodinských prostredí, ale aj redaktorov a ostatnú kultúrnu verejnosť.

Mládežnícky mesačník Vzlet s podnázvom spolčensko-zábavný časopis vychádza v Novom Sade od roku 1970 a v súčasnosti sa tlačí v náklade 1 450 výtlačkov. Zo 300 exemplárov odoberajú stredoškoláci, 100 študenti a 960 žiaci základnej školy. Najviac sa Vzlet číta v padinskej základnej škole, kam sa distribuje asi 240 kusov. Práve cieľové zameranie k súčasným čitateľom – žiakom vyšších ročníkov ZŠ podľa nejednej učiteľky je kameňom úrazu pri aktuálnej koncepcii Vzletu.

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov