This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov

Od 4. - 5. júna 2015 v Bratislave prebiehalo 3. Zasadnutie  Sekcie pre strednú, južnú a východnú Európu Komisie pre školstvo a vzdelávanie ÚSŽZ. Na zasadnutí  sa zúčastnili aj predstavitelia  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR  a zo Srbska  zasadnutia sa aktívne zúčastnili Mária Andášiková, Pavel Belička a Svetlana Zolňanová. Účastníci tohoto zasadnutia sa snažili spoločne riešiť závažné otázky v oblasti školstva a vzdelávania Slovákov v zahraničí.

Čítať ďalej: Správa z výročného zhromaždenia Asociácie slovenských pedagógov
 V sobotu 28.03.2015 v rámci odborného zdokonaľovania bolo výročné zhromaždenie Asociácie slovenských pedagógov. Prítomným (zo 90 učiteľov z Báčky a Banátu) sa najprv prihovorila predsedníčka ASP Mária Andrášiková a navrhla pracovné predsedníctvo: Annamária Boldocká – Grbićová (predsedníčka), Svetlana Zolňanová (členka), Ruženka Ďuríková (členka)  a  Vesna Valihorová – Filipovićová (zapisovateľka). Predseníčka Annamária Boldocká – Grbićová navrhla nasledovný rokovací program:
1. Správa o činnosti ASP za rok 2014 (predsedníčka ASP Mária Andrášiková)
2. Finančná správa za rok 2014 (účtovníčka ASP Katarína Slavková)
3. Program práce ASP v nastávajúcom období (predsedníčka ASP Mária Andrášiková)
4. Potvrdenie a zakladanie nových aktívov
5. Rôzne

V nastávajúcom období ASP bude pokračovať po zabehanom chodníku, ktorým sa Asociácia uberá štrnásť rokov. Predovšetkým bude pokračovať v práci v ďalšom zveľaďovaní a zdokonaľovaní nášho menšinového školstva.
Strategické ciele ASP:
- Skvalitňovať a modernizovať vzdelávací proces na slovenských školách
- Podporovať postavenie slovenského jazyka ako základného učebného predmetu v našom menšinovom školstve a v povedomí vojvodinských Slovákov
- Sústavne podporovať odborný rast pedagógov
- Podporovať širšie informácie o nových trendoch vo vyučovaní na všetkých úrovniach a pre všetky typy škôl vo Vojvodine

Rok 2014 pre ASP bol úspešný. Prebiehal v znamení rôznych seminárov pre učiteľov a seminárov pre žiakov, v znamení medzinárodnej konferencie, účasti ASP v rôznych komisiach, pracovných stretnutiach, dolnozemských stretnutiach, účastiach ASP na okrúhlych stoloch, zaznamenávania jubileí...

Čítať ďalej: Koordinácia spoločných projektov

V pondelok 9. februára, v Selenči sa uskutočnila koordinačná porada z oblasti vzdelávania v rámci realizácie Dolnozemských projektov, ktoré zastupujú Demokratický zväz Slovákov a Čechov a Spoločnosť pre edukáciu a poradentvo Ivana Krasku v Rumunsku (Pavel Hlásznik), Čabiansku organizáciu Slovákov z Maďarska (Edita Peczenyová) a Výbor pre vzdelávanie NRSNM v Srbsku (Ján Brna a Svetlana Zolňanová), Asociáciu slovenských pedagógov (Mária Andrášiková) a Osvetovú komisiu MSS (Anna Medveďová).

Čítať ďalej: Januárová porada v Bratislave

Vo piatok  30. Januára 2015 v Bratislave prebiehala, už tradičná Januárová porada, ktorú poriada Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovnskej republiky s predstaviteľmi krajanských organizácií.

Predstavitelia Výboru pre vzdelávanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Ján Brna a Svetlana Zolňanová a predstaviteľka Osvetovej komisie Matice slovenskej v Srbsku Anna Medveďová  hodnotili minuloročné aktivity, ktoré realizovala Univerzita Mateja Bela z Banskej Bystrici, Univerzita Komenského z Bratislavy a Filozofická fakulta z Bratislavy v spolupráci so slovenskými zahraničnými školami v Srbsku, Rumunsku, Maďarsku, Ukrajine, Chorvátsku a Poľsku. Spolupráca spočíva v organizovaní škôl v prírode a táborov pre deti a školení pre učiteľov.

Čítať ďalej: Zasadal Výbor pre vzdelávanie
V pondelok, 26. januára 2015 sa v priestoroch NRSNM konalo prvé zasadnutie Výboru pre vzdelávanie. Zasadnutie zahájila bývalá predsedníčka Výboru pre vzdelávanie, v pokračovaní boli odovzdané menovacie listiny novým členom Výboru:
- Ján Brna z Báčskeho Petrovca, predseda
- Ladislav Petrovič z Padiny, podpredseda

Čítať ďalej: K vzdelávaniu učiteľov po slovensky

Vo štvrtok  29. januára 2015 v Bratislave sa stretli predstavitelia Výboru pre vzdelávanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, Ján Brna a Svetlana Zolňanová, s Doc.PhDr. Katarínou Chovancovou, PhD. prorektorkou pre medzinárodné vzťahy a prácu s verejnosťou Univerzity Mateja Bela z Banskej Bystrici.

Na stretnutí bola podrobne preanalyzovaná doterajšia spolupráca Univerzity Mateja Bela z Banskej Bystrice so slovenskými zahraničnými školami v Rumunsku a Srbsku, ktorá spočíva v  organizovaní škôl v prírode a táborov pre deti a školení pre učiteľov. Hovorilo sa aj o možnostiach štúdia naších študentov na Univerzite v Banskej Bystrici.

Čítať ďalej: Makovička aj medzinárodná

V poradí 15. výtvarný tábor Makovička, ktorý sa uskutočnil 13. decembra 2014 v Základnej škole Jána Čajaka v Báčskom Petrovci, po pol druha desaťročíprvýkrát mal medzinárodný ráz. Organizačný výbor výtvarného táboru Makovička pravidelne začiatkom decembra do Petrovca pozýva mladých nadaných žiakov so svojimi pedagógmi zo škôl so slovenskou vyučovacou rečou a tohto roku po prvýkrát pozvanie prijali hostia z Nadlaku, ktorí pricestovali so svojou vedúcou výtvarného krúžku a profesorkou vo výslužbe Máriou Štefankovou. Okrem nich na Makovičke účinkovalo ešte zo 50 nádejných výtvarníkov.

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov