This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov

Čítať ďalej: Naši predstavitelia na medzinárodnej konferencii v BratislaveV dňoch 22. – 25. októbra 2013 v hoteli Bôrik v Bratislave sa konala medzinárodná konferencia Slovenčina vo svete – súčasný stav a perspektívy. Konferencia sa konala pod záštitou ministra školstva, vedy , výskumu a športu Slovenskej republiky Dušana Čaploviča a organizovalo ju Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s viacerými inštitúciami, Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Svetovým združením Slovákov, Slovenskou akadémiou vied, Univerzitou Komenského v Bratislave, Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici a s ďalšími slovakistickými pracoviskami na Slovensku.

Dňa 11. októbra 2013 v Sarvaši (Maďarsko) na Stretnutí slovenských dolnozemských učiteľov po druhýkrát udelili Cenu Samuela Tešedíka. Nositeľmi sú: 
Edita Pečeňová (Maďarsko), Ján Kaňa (Srbsko) a Oľga Suchánska (Rumunsko).Čítať ďalej: Po druhýkrát Cena Samuela Tešedíka
 

Čítať ďalej: Prvé zasadnutie Komisie pre školstvo a vzdelávanie ÚSŽZ
V pondelok 4. novembra 2013 v priestoroch Demokraticého zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku v Nadlaku sa stretli členovia Komisie pre školstvo a vzdelávanie Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí – Sekcie pre strednú, južnú a východnú Európu. Na zasadnutí boli prítomní členovia sekcie: učitelia, profesori, riaditelia a zástupcovia rôznych pedgagogických a národnostných inštitúcií z Rumunska, Srbska, Maďarska, Chorvátska, Ukrajiny, kým z Poľska sa tohto stretnutia nezúčastnil nikto. Z ÚSŽZ bol prítomný predseda Igor Furdík a pracovníčka teritoriálneho, kultúrneho a informačného odboru Úradu Božena Malíková.
Po úvodných slovách Igor Furdík ,predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, predniesol na posúdenie a schválenie návrh na Štatút Komisie pre školstvo a vzdelávanie ÚSŽZ, ktorí prítomní aj schválili. Na návrh predsedu Komisia bude zasadať dvakrát do roka.
Prítomní na zasadnutí zvolili aj vedenie Komisie pre školstvo a vzdelanie ÚSŽZ v zložení: Pavel Hlásnik, predseda, Vilma Privarová, podpredsedníčka a Božena Malíková, tajomníčka Komisie.

Dirigenti a kantori prišli na svoje
 
Asociácia slovenských pedagógov už mnohokrát konkrétnymi krokmi a podujatiami poukázala na široké pole pôsobnosti. Svojím ďalším úspešným podujatím opäť vzbudila záujem pedagogickej verejnosti, ale v hudobnom odbore, keď v dňoch 19. až 21. augusta v Petrovci zorganizovala Letný zborový kemp.
Kemp bol aj tohto roku medzinárodného rázu, keďže okrem účastníkov z Petrovca, Kulpína, Selenče, Bingule, Zreňanina, Starej Pazovy, ktorých bolo šestnásť, aj nadlackí Slováci mali svojich predstaviteľov. K tomu aj obsadenie prednášateľskej časti bolo medzinárodné, lebo okrem tunajších odborníkov svoje poznatky a skúsenosti z okruhu cirkevnej zborovej hudby účastníkom preniesol organista a dirigent zo Slovenska BcA. Vladimír Kopačík. Pracovné dielne mali na starosti profesorky hudobnej kultúry Anna Medveďová, Mariena Stankovićová-Kriváková a PaedDr. Juraj Súdi. 
-To, čo je zaujímavé pre tohtoročný kemp, je to, že sme dali dokopy kantorov, dirigentov a dokonca aj študentov hudby, čo znamená, že ASP podporuje všetky formy zborových zoskupení a snaží sa pomôcť im po didakticko-metodickej stránke, - hovorí Anna Medveďová, organizátorka podujatia. 

Žiaci to brali seriózne
V rámci 1. Biblickej olympiády v Hložanoch (16. marca) súťažili žiaci vyšších tried základných škôl, ktorí sa učia náboženstvo ako voliteľný predmet. Hložiansky evanj. farár Jaroslav Kopčok nám z pozície jedného z organizátorov objasnil, ako vznikla idea na priekopnícke podujatie:
– Podnet na usporiadanie Biblickej olympiády prišiel z Aktívu učiteľov náboženstva. Obdobné olympiády prebiehajú na Slovensku, odtiaľ sme prebrali model a prispôsobili sme ho našim pomerom. Mali sme iba jedno kolo, kdežto na Slovensku, keďže je i cirkev väčšia, súťaž má viac kôl.
– Čo bolo ústrednou témou prvej Biblickej olympiády?

Z činnosti Aktívu učiteľov náboženstva
U nás priekopnícke podujatie
 
Pod krovom Základnej školy Jozefa Marčoka Dragutina v Hložanoch v sobotu 16. marca sa konala 1. Biblická olympiáda. Spolu 31 žiakov zo 17 základných škôl (5. – 8. tried), ktorí majú náboženstvo ako voliteľný predmet po slovensky, súťažili v oblasti poznania časti Biblie. Prvé miesto rovnocenne obsadili Martin Lomen zo Starej Pazovy a Anna Mareková z Jánošíka, na 2. zakotvili dve Hložančanky: Kristína Šranková a Timea Kopčoková; na 3. sa umiestnili: Emília Benčíková, Anna Greksová (obe z Aradáča) a Karolína Bažíková z Lugu.
Po prívete riaditeľky Kataríny Zimovej, v mene výboru 1. Biblickej olympiády účastníkov privítal hložiansky kňaz Jaroslav Kopčok. Okrem súťažiacich prítomní boli aj ich učiteľky a učitelia, farári, senior báčsky Vladimír Valent a predsedníčka Výboru pre vzdelávanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Svetlana Zolňanová. Jaroslav Kopčok v príhovore ozrejmil cieľ tejto svojráznej olympiády:

Čítať ďalej: Porada v Smoleniciach
Odbor vládnych štipendií, akademických mobilít a krajanov MŠVVaŠ Slovenskej republiky usporiadal koordinačnú poradu v dňoch 23. – 25. januára t. r. za účasti zodpovedných pracovníkov za oblasť vzdelávania Slovákov žijúcich v zahraničí. Cieľom stretnutia bolo informovať o pripravovaných podujatiach na podporu bilingválneho vzdelávania v školách v zahraničí pre pedagógov a žiakov uskutočnených s finančnou podporou MŠVVaŠ SR v roku 2013.
Program porady sa dotýkal nasledujúcich okruhov: práca s on-line aplikáciami portálu eduabroad.sk, vládne štipendiá na školský rok 2013/2014, obsahové zmeny a inovácie ponúkaných programov, školy v prírode – ich obsahové zameranie a termíny, predmetové súťaže, podujatie spojené s ocenením víťazov celoštátnych súťaží v žiackej tvorbe a predmetových olympiád, detská univerzita, letné školy s odborným zameraním (podľa aktuálneho záujmu o konkrétne odbory budú kurzy zaradené do ponuky roku 2013) pre vekovú kategóriu 13 – 17 rokov. 

Čítať ďalej: Podpísaná dohoda o spolupráci
17. decembra 2012 v miestnostiach Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku v Nadlaku bola podpísaná dohoda o spolupráci medzi organizáciami Slovákov žijúcich v zahraničí z Maďarska (Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku a Čabianska organizácia Slovákov), Rumunska (Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku, Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku a Spoločnosť pre edukáciu a kultúru v Nadlaku) a Srbska (Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku, Asociácia slovenských pedagógov, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov a Matica slovenská v Srbsku). Prítomné organizácie sa dohodli, že na základe výsledkov spolupráce v roku 2012 budú pokračovať v spolupráci v roku 2013 a sa podieľať na nasledujúcich spoločných projektoch. 

Čítať ďalej: 39. rozhlasová súťaž mladých recitátorovRekordný počet účastníkov
 
Tradičné jesenné stretnutie mladých milovníkov krásneho slova a jeho umeleckého prejavu odznelo na obvyklom mieste – v Štúdiu M Novosadského rozhlasu v sobotu 10. novembra. Radosť zo stretnutia neskrývali tak mladí recitátori a ich učitelia, ako i organizátori – členovia redakcie Programu v slovenskej reči Rádia Nový Sad.
 
Odmenení recitátori s predsedníčkou Výboru pre vzdelávanie NRSNM a členmi odbornej poroty. Už v úvodnom príhovore Milina Florianová, zodpovedná redaktorka Slovenskej redakcie, s potešením kvitovala, že aj toto stretnutie je dôkazom, že láska ku krásnemu slovu stále pretrváva, a zdôraznila, že v tomto roku sa na súťaž prihlásil rekordný počet účastníkov. Auditórium oslovil i generálny riaditeľ Rádio-televízie Vojvodina Siniša Isakov. 

Krajania z celého sveta sa zišli v Bratislave na Stálej konferencii SR a Slováci žijúci v zahraničí
Čítať ďalej: Príprava novej koncepcie
Prezidentský pár privítal krajanov
 
Výzvami na jednotu a spoluprácu sa koncom októbra v bratislavskom Hoteli Bôrik začala Stála konferencia Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí. Takmer deväťdesiat zástupcov krajanských spolkov a organizácií zo štyroch kontinentov na dvojdňovom podujatí diskutovalo o aktuálnych otázkach a problémoch Slovákov v jednotlivých štátoch a zároveň ponúklo svoj pohľad na budúcu spoluprácu s materskou krajinou.

Čítať ďalej: Udelili Cenu Samuela TešedíkaV Selenči 5. až 7. októbra bolo Stretnutie slovenských dolnozemských učiteľov, na ktorom po prvýkrát udelili Cenu Samuela Tešedíka. Nositeľmi sú: Viera Boldocká zo Srbska (na snímke), Anita Murgašová zo Slovenska, Rudolf Iaroš z Rumunska a Zuzana Medveďová z Maďarska.
J. Berédi

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov