This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov
Aktivity
Čítať ďalej: Stretnutie slovenských pedagógov v Sarvaši Význam diela Samuela Tešedíka (1742-1820), slovenského ev.kňaza, zakladateľa odborného školstva v Uhorsku, pokrokového pedagóga, spisovateľa, polyhistora a najmä veľkého filantropa nezaniká a odznieva i dnes. Tak to bolo vlani v Selenči, keď bola po prvýkrát udelená Cena Samuela Tešedíka zaslužilým slovenským dolnozemským pedagógom zo Srbska, Maďarska a Rumunska. Táto cena sa udeľuje za vynikajúcu pedagogickú, organizátorskú a riadiacu prácu v oblasti slovenského národnostného školstva v zahraničí, za didakticko-metodickú prácu vykonanú v prospech vzdelávania v slovenskom jazyku v zahraničí, za mimoriadnu voľnočasovú činnosť vyvíjanú pre deti a mládež v slovenských komunitách v zahraničí, ako aj za celoživotné dielo, ktorým sa vytvoril významný príspevok trvalej hodnoty pre rozvoj slovenskej vzdelanosti v zahraničí. 

Čítať ďalej: Odborný seminár pre slovenských učiteľov zo zahraničia 2013
2. ročník bezplatného odborného seminára pre učiteľov slovenského jazyka, literatúry, občianskej náuky, dejepisu, príp. ďalších predmetov prebiehal v dňoch od 24. do 26. apríla t.r. v Žiline a v Martine. Záujem o tento seminár prejavilo 35 osvetových pracovníkov z Báčskeho Petrovca, Belehradu, Čelareva, Hložian, Kovačice, Kulpína, Kysáča, Padiny, Pivnice, Selenče, Silbaša, Starej Pazovy, ale aj učitelia z Poľska a Rumunska. Organizáciu seminára mal na starosti Žilinský samosprávny kraj.
 Prítomných pozdravil a seminár úradne otvoril riaditeľ Úradu Žilinského samosprávneho kraja PhDr.Pavol Holeštiak. Nasledovali prednášky venované eurofondom a projektom v oblasti školstva a kultúry, ako aj literatúre a cestovnému ruchu v žilinskom kraji. Prítomní mali možnosť navštíviť aj Považskú galériu v Žiline, stálu expozíciu Vincenta Hložníka. 

Splynutie učiteľky života a ľúbozvučnej materčiny
 Vzťah dvoch predmetov – dejepisu a slovenského jazyka zjednotil žiakov a učiteľov dňa 01.decembra t.r. na štvrtom žiackom seminári na Základnej škole Jána Čajaka v Petrovci. Usilovným a chtivým žiakom sa chcelo pracovať aj v túto sobotu a preto účasť na seminári brali žiaci z desiatich škôl: Kysáča, Selenče, Hložian, Pivnice, Kovačice, Padiny, Starej Pazovy, Aradáča, Kulpína a Petrovca.
 Po otvorení seminára a úvodných slovách Márie Andrášikovej, predsedníčke Asociácie slovenských pedagógov a Aktívu učiteľov slovenčiny, ktorá privítala všetkých prítomných a zdôraznila ciele takýchto seminárov, prihovorili sa aj riaditeľ petrovskej školy Ján Brna, Pavel Marčok, predseda obce Báčsky Petrovec a význam semináru vyzdvihla aj PaedDr. Svetlana Zolňanová, predsedníčka výboru pre vzdelávanie NRSNM. 

Čítať ďalej: Korelácia slovenčiny a dejepisuTak ako na doterajších troch seminároch pre žiakov, aj na tohtoročnom štvrtom šlo predovšetkým o tvorbu, kamarátenie, priateľstvo, upevňovanie lásky k slovenskému jazyku u žiakov, ale i o vzácne pracovné stretnutia ich profesorov. Sústredenie sa konalo v sobotu 1. decembra na obvyklom mieste – v ZŠ Jána Čajaka v Báčskom Petrovci – a téma bola historicko-etnografická: Rozprávali mi… – Zlomky spomienok z pera žiakov. Na rozdiel od predošlých ročníkov, keď žiaci tvorili priamo v Petrovci, teraz na základe rozhovorov so starými rodičmi alebo staršími spoluobčanmi urobili slohové práce doma. Pod dozorom učiteľov ich spolu s primeranými historickými a súčasnými ilustráciami či fotografiami skĺbili do celku a na sobotňajšom seminári ich ako prezentáciu svojej školy o svojej osade predostreli ostatným účastníkom. Dbali na to, aby v materiáli boli špecifiká z minulosti ich prostredia.

Čítať ďalej: Selenča - seminár na aktuálne témy

V dňoch 30. novembra a 1. decembra v Základnej škole Jána Kollára v Selenči prebiehal akreditovaný dvojdňový seminár pre osvetových pracovníkov základných a stredných škôl. Zúčastnilo sa na ňom 147 učiteľov, pedagógov a riaditeľov početných škôl, kde sa vyučuje po slovensky.
V úvode seminára riaditeľka hostiteľskej školy a predsedníčka Výboru pre vzdelávanie NRSNM v Srbsku PaedDr. Svetlana Zolňanová privítala účastníkov a hostí – prednášateľov z Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave. Krátko na úvod sa prihovorila a podstatu seminára ozrejmila PaedDr. Janka Chládecká, PhD., riaditeľka Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského. Potom predstavila aj svoj tím spolupracovníkov, ktorí pracovali s jednotlivými skupinami účastníkov seminára, a tvorili ho: Mgr. Lucia Lenická, Mgr. Tomáš Šimíček, Mgr. Michal Sýkora, odborníci Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie z Bratislavy, a Mgr. Milena Partelová.

Udelili  Cenu  Samuela  Tešedíka
Čítať ďalej: 3. Stretnutie  slovenských  dolnozemských  učiteľov
V Selenči v dňoch 5. až 7. októbra bolo 3. Stretnutie slovenských dolnozemských učiteľov, na ktorom sa stretli učitelia z Maďarska, Rumunska, Srbska a Slovenska. Cieľom bolo vymeniť si skúsenosti v oblasti vzdelávania a po prvýkrát udeliť Cenu Samuela Tešedíka pedagogickým pracovníkom mimo územia Slovenska, ktorí svojou činnosťou prispeli k zveľadeniu slovenského školstva v zahraničí. 3. ročník Stretnutia slovenských dolnozemských učiteľov organizovala Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku za finančnej podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a uskutočnilo sa v Základnej škole Jána Kollára v Selenči.

Možem byt tým, čím chcem

Školiteľky na seminári: (zľava) Olivera Gabriniová, Slovenka Benková-Martinková, Marína Kaňová a Mariena Stankovićova-Kriváková
Už tretiu sobotu za sebou v Základnej škole Jána Čajaka bolo rušno. Po seminároch z dejín a slovenčiny, výtvarníctva, v sobotu 15, decembra sa uskutočnil prvý seminár pre žiakov základnyih škôl zameraný na hudobnú kulúru pod názvom Môžem byť tým, čím chcem v organizácii hudobného kabinetu petrovskej základnej školy.
Vedúca seminára Mariena Stankovićová-Kriváková úvodom tridsiatim žiakom od 5. po 8. ročník základných škol s vyučovacou rečou slovenskou z Pivnice, Kysáča, Hložian, Kulpína a  Báčkeho  Petrovca vysvetlila, že seminár bude prebiehať v podobe štyroch dielní v ktorých sa zúčastnia mladí speváci, hudobníci, skladatelia a hudobní novinári. Poznamenala, že žiaci budú cvičiŽ s hlasovou pedagogiČkou, hrať v orchestri, komponovať detskú pieseň na text, písať hudobnú kritiku a interview a zoznámia sa s hudobnými profesiami, ako sú: skladateľ, dirigent, spevák,organista, hudobný kritik a producent.

Čítať ďalej: Ako verbálne komunikovať

Režisér Miroslav Benka s frekventantkami v prvom stupni workshopu


Kurz Verbálna komunikácia s prvkami dramatickej výchovy trvá od septembra minulého roku v organizácii Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. Prihlásilo sa zo 40 frekventantov zo všetkých regiónov Vojvodiny, ktorých rozdelili do 4 skupín. Ide o kreatívnu dielňu v podobe workshopu, v ktorej je práca zameraná na jednotlivca, a je to vlastne na seba nadväzujúce dvojstupňové školenie. V prvom stupni školenie je zamerané na teoretickú časť a v druhej viac na praktické nácviky. V tejto dielni školitelia pedagógov prvého a druhého stupňa ZŠ učia, ako kvalitnejšie pracovať pri príprave divadelného predstavenia a ako zlepšiť verbálnu komunikáciu žiakov. Vedúci edukačných modulov sú Ján Makan, Miroslav Benka, Milina Florianová, Dr. Ružena Šimoniová-Černáková a Anna Kovárová. Inak tento kurz je akreditovaný zo strany Ministerstva školstva a vedy Republiky Srbsko na 24 hodín.

Čítať ďalej: Letná škola pre učiteľov a novinárov

Letnú školu žurnalistiky organizoval Centrum pre d´alšie vzdelávanie Univerzity Komenského, za podpory Ministerstva školstva Slovenska, pre slovenských učiteľov a novinárov z Ukrajiny, Rumunska a Srbska.
Kurz sa uskutočnil v Študijnom a kongresovom stredisku v Modre – Harmónii, asi 20 km od Bratislavy a trval päť dní, od 2. do 7. septembra.
Na slávnostnej večere účastníkov privítali pán predseda Úradu Slovákov žijúcich v zahraničí Igor Furdík, pán dr Igor Kováč, pán rektor Univerzity Komenského Karol Mičieta, pán prorektor Ján Pekár, pani lektorka dr Viera Lehoczká, pani Dagmar Hupková, generálna riaditeľka Sekcie medzinárodnej spolupráce Ministerstva školstva Slovenska, pani Janka Chládecká, riaditeľka Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského a pán Róbert Povchanič, organizátor projektu.

Seminár pre učiteľov v Petrovci

Výučba  v duchu 21. storočia

V dňoch od 28. do 30. augusta v priestoroch Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci bolo rušno: prebiehal tu seminár pre učiteľov pod názvom Metodika uplatnenia multimédií v procese výučby – v rámci bilingválneho vzdelávania na základných a stredných školách v zahraničí. Seminár sa organizoval pre učiteľov škôl so slovenskou vyučovacou rečou v Srbsku, Rumunsku, Maďarsku a v Chorvátsku.

 Odborné zdokonaľovanie iniciovalo a účasť metodikov zabezpečilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Seminár mal finančnú podporu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí z Bratislavy a z pridelených prostriedkov sa zabezpečilo ubytovanie a stravovanie všetkých účastníkov. O akreditáciu seminára, praktickú organizáciu a ubytovanie a stravovanie účastníkov sa postarali Výbor pre vzdelávanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny a Osvetová komisia Matice slovenskej v Srbsku, čiže PaedDr. Svetlana Zolňanová a profesorka Anna Medveďová.

Čítať ďalej: Verbálna komunikácia s prvkami dramatickej výchovy

Časť účastníkov s prednášateľkou Annou Kovárovou (tretia zľava)


V dňoch 20. až 22. januára t. r. v miestnostiach Slovenského vojvodinského divadla a v Divadelnom klube VHV v Báčskom Petrovci prebiehala druhá časť I.a II. stupňa workshopu Verbálna komunikácia s prvkami dramatickej výchovy. Prednášali osvedčení režiséri Ján Makan a Miroslav Benka, tiež doc. Dr. psychológie Ružena Šimoniová-Černáková, zodpovedná redaktorka Slovenskej redakcie Rádia Nový Sad Milina Florianová a profesorka slovenského jazyka a literatúry a herečka Anna Kovárová. V prvom stupni workshopu účinkovalo 9 frekventantov, v druhom stupni 2 frekventantky, a to z Báčskeho Petrovca, Starej Pazovy, Kysáča, Suseku, Aradáča, Selenče a Padiny. Tento seminár štartoval vlani v jeseň a keď ide o jeho cieľ, do stredu vytýčeného procesu dáva žiaka, dieťa. Proces dramatickej výchovy vychádza z rešpektu k individualite dieťaťa, staví na jeho skúsenostiach a na tvorivom potenciáli. Ale deti sú aj aktívnymi spolutvorcami, partnermi, činnými subjektmi. Tým spôsobom si rozvíjajú city, tvorivosť, humánnosť, estetiku, toleranciu a ďalšie vlastnosti.

Na obzore ďalší učiteľský aktív

Význam slova kurz podľa Slovníka slovenského jazyka je: „krátkodobý cyklus lekcií v istom odbore”. Jeden z takýchto akreditovaných cyklov lekcií prebiehal v sobotu 26. mája t. r. v ZŠ Jána Kollára v Selenči pod vedením eminentných metodikov zo Slovenska. Kurz bol určený pre učiteľov základných škôl, no užitočné poznatky na ňom nadobudli aj niekoľkí stredoškolskí profesori. Finančne a organizačne kurz zabezpečilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Asociácia slovenských pedagógov a Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny.
Čítať ďalej: Metodický kurz v Selenči
Z otvorenia seminára v Selenči
Stodesať poslucháčov z Báča, Báčskej Palanky, Báčskeho Petrovca, Erdevíka, Hložian, Kovačice, Kulpína, Kysáča, Nového Sadu, Selenče, Silbaša, Starej Pazovy, Padiny, Pivnice, ako aj z Chorvátska, bolo rozdelených do viacerých skupín podľa svojich odborov.
V spolupráci so Slovak Aid bol realizovaný projekt s cieľom zveľadiť vyučovanie chémie. Odbornú prednášku z chémie mala na starosti Mgr. Ľudmila Novák Ducká z RP Metodicko-pedagogického centra v Bratislave a nechýbala ani ukážková hodina z chémie. Vyučovaciu hodinu na témuPeriodická sústava prvkov predstavila profesorka chémie na Gymnáziu Jána Kollára v B. Petrovci Mariena Diňová. V rámci odbornej prednášky z matematiky RNDr. Viery Kolbaskej bola predstavená aj príručka pre učiteľov matematiky a prírodných vied Pri prameňoch matematiky Jána Šimoniho.

 

Čítať ďalej: Týždňový intenzívny kurz v Modre
 Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave každoročne organizuje Odborný metodický kurz pre slovenských učiteľov v zahraničí. Tohtoročný týždňový kurz prebiehal od 16. do 20. apríla v študijnom a kongresovom stredisku CĎV UK v Modre – Harmónii. Finančne ho podporili: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku v súlade s Koncepciou vlády Slovenskej republiky.

Čítať ďalej: Ďalší seminár pre žiakov v PetrovciTvorba a priateľstvo predovšetkým.
Už tretí rok Základná škola Jána Čajaka v Báčskom Petrovci organizuje nezvyčajný seminár: jeho účastníci sú žiaci základných škôl, kde sa výučba koná (aj) v slovenskom jazyku. Predvlani si na tomto svojom seminári mladí frekventanti potykali s vybranými slovami, vlani sa naučili, ako sa robí školský časopis a svoj vlastný Čaroslov si aj vytvorili. Teraz na svoje prišli školáci, ktorí majú umelecké vlohy, a výsledok ich tvorby v troch dielňach bol spoločný kultúrno-umelecký program. Učiteľky, ktoré sprevádzali svojich žiakov, využili toto pravidelné stretnutie na zasadnutie Aktívu učiteľov slovenčiny.

SLOVENČINÁRI O SVOJICH PROBLÉMOCH

Čítať ďalej: Tretí žiacky seminár (10. decembra 2011)... a zasadnutie Aktívu učiteľov slovenčinyKým žiaci tvorili v učebniach slovenčiny a hudobnej kultúry profesorky si v zborovni usporiadali zasadnutie Aktívu učiteľov slovenčiny. V spontánnej diskusii sa najprv zmienili o záverečnej maturitnej skúške, o skúšobných testoch a o tom, ako žiakov pripravujú v jednotlivých školách. Potom si posvietili na výučbu slovenčiny v 5. ročníku a súhlasili s návrhom M. Andrášikovej, aby na začiatku tohto ročníka žiaci mali vstupný test. Profesor bude mať prehľad s akými vedomosťami každý žiak prišiel z nižších ročníkov a ľahšie sa bude ďalej robiť. Minuloročný spoločný školský časopis Čaroslov dostáva svoje on-line vydanie, a M. Andrášiková vyzvala všetky školy, aby do konca tohto roku zaslali po jeden príspevok, ktorý by ich v tomto časopise prezentoval. 

Čítať ďalej: Tvorba v znamení priateľstva – III. seminár pre žiakovJednodňový seminár pre žiakov pod názvom Tvorba v znamení priateľstva – III. seminár pre žiakov prebiehal 10. decembra 2011 v Základnej škole Jána Čajaka v Báčskom Petrovci v rámci Asociácie slovenských pedagógov. Odborný garant projektu je Mária Andrášiková, prof.  slovenského jazyka v Základnej škole Jána Čajaka v Báčskom Petrovci. Projekt bol finančne podporený Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí v Bratislave a Výbrom pre vzdelávanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. Seminára sa zúčastnilo vyše 40 žiakov a 15 učiteľov z rozličných vojvodinských základných škôl s vyučovacou rečou slovenskou (základné školy z Padiny, Kovačice, Aradáča, Starej Pazovy, Pivnice, Selenče, Kulpína, Hložian, Kysáča a z Báčskeho Petrovca).
Vedúci tvorivých dielní boli: Anna Speváková učiteľka slovenského jazyka, Jarmila Pantelićová učiteľka slovenského jazyka a Mariena Stankovićová-Kriváková učiteľka hudobnej kultúry.

 Druhé stretnutie slovenských pedagógov z Maďarska, Rumunska a Srbska bolo organizované v Nadlaku od 7. do 9.októbra t.r. Prebiehalo pod patronátom a v miestnostiach Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku.
 Po príchode do Nadlaku a ubytovaní účastníkov nasledovala prezentácia Školského strediska Jozefa Gregora Tajovského. Úvodom sobotňajšieho programu bolo podpísanie zmluvy o výchovnej partnerskej spolupráci medzi spomínaným Školským strediskom z Nadlaku a ZŠ Jána Kollára zo Selenče. Túto medzinárodnú spoluprácu zameranú na pochopenie kultúrnych tradícií a hodnôt iných krajín podpísali predstaviteľky týchto dvoch ustanovizní: Alexandrina Nicoleta Huszáriková a PeadDr. Svetlana Zolňanová.

 AKTÍV UČITEĽOV SLOVENČINY (AUS) v spolupráci s Asociáciou slovenských pedagógov (ASP) a Výborom pre vzdelávanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny (NRSNM) poslalo výzvu profesorom slovenčiny a profesorom triednej výučby, aby sa zúčastnili na okrúhlom stole, ktorý prichystali na tému Aktuálne otázky vyučovania slovenského jazyka a literatúry. Okrúhly stôl sa uskutočnil v piatok 16. septembra 2011 v zborovni Základnej školy Jána Čajaka v Báčskom Petrovci.
 Na poradu prišli učitelia slovenčiny a po jeden učiteľ triednej výučby z väčšiny základných škôl vo Vojvodine, kde sa vyučuje aj po slovensky. Okrem učiteľov z Báčky, boli tu učitelia zo Sriemu a nechýbali ani Banátčania. Dokopy zo 40 učiteľov sa pokúsilo spoločne doriešiť cieľ okrúhleho stola. A ten bol: vytvoriť priestor pre diskusiu o vzdelávacich štandardoch zo slovenského jazyka v školskom roku 2011/2012 a možnostiach ich uplatnenia.

NAJVIAC O ZÁVEREČNEJ SKÚŠKE ÔSMAKOV

 Aktív učiteľov slovenčiny je vyprofilovaná skupina osvetových pracovníkov pôsobiaca v rámci Asociácie slovenských pedagógov a jej okruh angažovania zastrešuje aj Výbor pre vzdelávanie NRSNM.
 Na pracovné stretnutie aktívu v pondelok 7. februára t.r. do kabinetu slovenského jazyka a literatúry v ZŠ Jána Čajaka v Petrovci prišli učitelia slovenčiny z Pivnice, Kulpína, Kysáča, Hložian, Lalite, zo Selenče, Silbaša, z Aradáča, Erdevíka a Báčskeho Petrovca (ZŠ a Gymnázium J. Kollára). Najprv schválili správu o činnosti Aktívu učiteľov slovenčiny (AUS) v roku 2010 a dosť obsiahly, ale reálny plán práce AUS na bežný rok, ktoré predostrela predsedníčka aktívu Mária Andrášiková.

- 7. februára 2011 - pracovné stretnutie Aktívu učiteľov slovenčiny
Najviac o záverečnej skúške ôsmakov

 Aktív učiteľov slovenčiny je vyprofilovaná skupina osvetových pracovníkov pôsobiaca v rámci Asociácie slovenských pedagógov a jej okruh angažovania zastrešuje aj Výbor pre vzdelávanie NRSNM.
 Na pracovné stretnutie aktívu v pondelok 7. februára t.r. do kabinetu slovenského jazyka a literatúry v ZŠ Jána Čajaka v Petrovci prišli učitelia slovenčiny z Pivnice, Kulpína, Kysáča, Hložian, Lalite, zo Selenče, Silbaša, z Aradáča, Erdevíka a Báčskeho Petrovca (ZŠ a Gymnázium J. Kollára).

V sobotu 13. novembra 2010 v priestoroch ZŠ Jána čajaka v Báčskom Petrovci prebiehal druhý v poradí seminár pre žiakov - členov redakcií školských časopisov pod názvom Komparáciou k lepšiemu výsledku.

Zúčastnili sa na ňom žiaci a učitelia z jedenástich vojvodinských základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským (základné školy z Aradáča, Erdevíka, Kovačice, Starej Pazovy, Pivnice, Selenče, Kysáča, Kulpína, Hložian, a z Báčskeho Petrovca). Seminár bol zorganizovaný v spolupráci s Asociáciou slovenských pedagógov a finančne ho podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí z Bratislavy a Výbor pre vzdelávanie NRSNM.

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov