This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov

Najnovšie správy 

5. ročník
1. Diktát – doplniť vynechané písmenká. (Vybrané slová - tie, ktoré sú v učebnici, široké ä, pádové koncovky hlavne pri podstatných menách, prídavných menách, vlastné podstatné mená)
2. Slovanské jazyky, slovenské nárečia, veda, ktorá sa zaoberá skúmaním nárečového materiálu.
3. Spoluhlásky podľa znelosti (podelenie).
4. Podstata rytmického zákona - výnimky.
5. Písmeno – hláska – slabika – slovo.
6. Tvorenie slov – koreň slova, predpona, prípona.
7. Frazeológia – bežné frazeologizmy a tie, ktoré sú v učebnici.
8. Synonymá, homonymá, opozitá (k existujúcim slovám uviesť niektoré z uvedených).
9. V učebnici sa uvádzajú niektoré slovníky – všimnúť si, upozorniť žiakov.
10. Slovné druhy – ohybné, neohybné.
11. Podstatné mená – vzory, pri ohýbaní upozorniť na pády kde existujú rozdiely medzi spisovným jazykom a nárečím (vyskloňovať niektoré podstatné meno, určiť vzory).
12. Prídavné mená – skloňovanie, vzory, vystupňovať niekoľko prídavných mien.
13. Vedieť v texte rozlíšiť zámená a číslovky (ako slovný druh).
14. Slovesá (vedieť vyznačiť slovesá vo vete, prípadne utvoriť prítomný, minulý, budúci čas a rozkazovací spôsob).
15. Vlastné mená,  viacslovné vlastné mená – pravopis (doplniť písmenká, opraviť chyby a pod.).
16. K srbským slovám napísať zodpovedajúce slovenské.
 

6. ročník
1. Diktát – doplniť vynechané písmenká.
2. Podstatné mená (rozlíšiť rody, vzory – vedieť zaradiť k jednotlivým ohýbacím vzorom, vyskloňovať).
3. Čo sú to synonymá, homonymá, antonymá (k uvedeným utvoriť).
4. Pomenovať umelecké jazykové prostriedky (personifikácia, metafora, epiteton...)
5. Prídavné mená (vyznačiť v texte, roztriediť na vlastnostné a privlastňovacie, tvorenie prídavných mien – slovné spojenie nahradiť prídavným menom).
6. Vyznačiť zámená a určiť druh.
7. Pravopis čísloviek (základné, radové, násobné).
8. Frazeologizmy (dokončiť, pospájať šípkami).
9. Slová a slovné spojenia napísať správne po slovensky (napr. denná izba, kupatilo...).
10. Slovesá (dokonavé-nedokonavé, činnostné-stavové, predmetové-bezpredmetové, určiť, zatriediť).
11. Jednoduché – zložené slovesné tvary.
12. Slovenský jazyk vo Vojvodine (ktoré podoby sa kde používajú).
13. Neohybné slovné druhy, najmä príslovky a spojenia predložiek s podstatnými menami - ktoré sa používajú pod vplyvom srbčiny).
14. Základné vetné členy (určiť podmet, prísudok – slovesný, slovesno-menný).
15. Rozvíjacie vetné členy (vedieť zaradiť podčiarknuté slovo – podčiarknuť).
16. Domáce slová – cudzie slová (k domácemu slovu napísať zodpovedajúce cudzie alebo opačne).
 

7. ročník
1. Diktát – doplniť vynechané písmenká (vybrané slová, predpony, odvodzovacie prípony, pádové prípony, časovacie prípony).
2.  Slovanské jazyky (členenie), prvý slovanský spisovný jazyk, kde sa hovorí slovenským jazykom.
3.  K srbským slovám napísať zodpovedajúce slovenské slovo.
4. Frazeologizmy – doplniť, už jestvujúce pospájať.
5. Slová podľa zloženia – utvoriť alebo zatriediť k jednotlivým typom.
6. Vedieť utvoriť slovesné tvary – určiť slovesný tvar.
7. Predložky (srbské spojenia nahradiť slovenskými).
8. Synonymá, homonymá, antonymá.
9. Vyznačiť vo vete – určiť už dané vetné sklady.
10. Jednočlenná – dvojčlenná veta, rozvíjacie vetné členy.
11. Priraďovacie súvetie – určiť druh priraďovacieho súvetia.
12. Podraďovacie súvetie – druh vedľajšej vety.
13. Gramatické kategórie slovesa.
14. Pomenovať umelecké jazykové prostriedky.
15. Vyznačiť vetné členy vo vete.
16. Tvorenie prídavných mien a prísloviek.
 

8. ročník
1. Diktát – doplniť vynechané písmenká.
2. Uzákonenie spisovnej slovenčiny (kto, kedy, ktoré nárečie bolo základom) slovenčina v súčasnosti (gramatiky, príručky slovníky), slovenský jazyk vo Vojvodine.
3. Domáce slová – cudzie slová (k cudzím slovám napísať domácu podobu).  
4. Neslovenské slová nahradiť slovenskými (kalky: obaviť, biologičar...).
5. Tvorenie prídavných mien (podstatné meno - z neho utvoriť prídavné meno).
6. Nominatív a akuzatív množného čísla pod. mien mužského rodu vzoru dub, G. D. L. sg. žena, ulica, dlaň a N. A. pl. podstatných mien ženského rodu vzoru žena (tvorenie).
7. Ohýbanie podstatných mien cudzieho pôvodu (najmä latinského a gréckeho pôvodu zakončených na –us, -os, -es, -um).
8. Synonymá, homonymá, antonymá (napísať k danému slovu).
9. Frazeologizmy (dopísať, dokončiť, pospájať šípkami).
10. Hlavné vetné členy (podmet, prísudok – slovesný, slovesno-menný).
11. Určiť pády podčiarknutých slov vo vete.
12. Zaradiť vety k jednotlivým jazykovým štýlom.
13. Pomenovať umelecké jazykové prostriedky.
14. Jednočlenná – dvojčlenná veta (vedieť vyznačiť).
15. Slovné druhy (určiť slovné druhy vo vete).
16. Určiť vetné členy vo vete.


Doc.Dr. Anna Makišová,
          koordinátorka pre spoluprácu s Oddelením pre slovakistiku na Filozofickej fakulte v Novom Sade

Články z archívy 

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440