This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov

Najnovšie správy 

V nastávajúcom období ASP, profesijné slobodné nezávislé a neziskové združenie, bude pokračovať po zabehanom chodníku, ktorým sa uberá pätnásť rokov. Predovšetkým bude pokračovať v práci v ďalšom skvalitňovaní, zveľaďovaní a modernizovaní nášho menšinového školstva.

Strategické ciele ASP:

- Skvalitňovať a modernizovať vzdelávací proces na slovenských školách.

- Podporovať postavenie slovenského jazyka ako základného učebného predmetu v našom menšinovom školstve a v povedomí vojvodinských Slovákov.

- Sústavne podporovať odborný rast pedagógov.

- Zabezpečovať akreditované školenie.

- Podporovať širšie informácie o nových trendoch vo vyučovaní na všetkých úrovniach a pre všetky typy škôl vo Vojvodine.

- Prostredníctvom seminárov, kurzov, prednášok, okrúhlych stolov, dielní vytvoriť a organizačne zabezpečiť priestor na diskusiu o problémoch v našom menšinovom školstve, na vzájomné kontakty a výmenu skúseností medzi učiteľmi základných, stredných a vysokých škôl.

- Podporovať prezentovanie činnosti ASP, zvlášť podporovať činnosť jej Aktívov na verejnosti vo Vojvodine a v zahraničí.

- Písať nové projekty a pokračovať už v rozbehnutých projektoch. 

- Spolupracovať s organizáciami a združeniami, ktoré sa angažujú v oblasti školstva (spolupráca s Výborom pre vzdelávanie NRSNM, Ústavom pre učebnice, Ministerstvom školstva SR, Ministerstvom školstva RS, s ÚSŽZ, Pokrajinským sekretariátom pre vzdelávanie, správu a národnostné menšiny, s Osvetovou komisiou MSS, so Združením vychovávateľov osvetových pracovníkov Slovákov Vojvodiny, s menšinami a s inými záujemcami o prácu ASP).

- Brať aktívnu účasť v Komisii pre školstvo pri ÚSŽZ v Bratislave

- Presadzovať potreby zamestnancov školstva prostredníctvom už jestvujúcich Aktívov a podporovať zakladanie nových.

- Sústavne organizovať osvedčené semináre pre žiakov z rozličných vojvodinských škôl s vyučovacou rečou slovenskou.

- Sústavne aktivovať a zdokonaľovať jedinečný spoločný školský internetový časopis Čaroslov – spoločný časopis žiakov a učiteľov vo Vojvodine

- Brať aktívnu účasť v Komisii pre školstvo pri ÚSŽZ v Bratislave

- Rozvíjať a skvalitňovať aktívnu spoluprácu so slovenskými pedagógmi a s ich združeniami, inštitúciami z Rumunska, Maďarska a Chorvátska pri vytváraní trvalých hodnôt dolnozemských Slovákov.

- Zabezpečovať členstvo vo Svetovom združení Slovákov.

 

 Snahou ASP bude aj naďalej organizovať odborné aktivity a zapojiť čo najviac priaznivcov učiteľskej profesie a všetkých tých, ktorí si uvedomujú dôležitosť a význam učiteľskej profesie v zachovávaní NÁRODNEJ IDENTITY.

 

Mária Andrášiková

predsedníčka ASP

 

1. Vytvoriť a organizačne zabezpečiť priestor na pracovné stretnutie AUS, na vzájomné kontakty a výmenu skúseností medzi učiteľmi – slovenčinármi
2. Podporovať prezentovanie činnosti členov Aktívu na verejnosti, vo Vojvodine, v Srbsku, v SR a v zahraničí
3. Zúčastniť sa všetkých odborných seminárov vo Vojvodine, v Srbsku a SR
4. Upevniť a rozšíriť spoluprácu s Oddelením pre slovakistiku na Filozofickej fakulte v Novom Sade
5. Podieľať sa v organizovaní a realizovaní súťaží zo slovenského jazyka
6. Realizovať pracovné stretnutie AUS počas Republikovej súťaže zo slovenského jazyka
7. Pokračovať v spolupráci s Ústavom pre učebnice a pravidelne zabezpečovať informácie o nových učebniciach, čítankách, domácom čítaní ...
8. Zorganizovať a realizovať premiéry/prezentácie nových kníh, literárne večierky, kultúrne manifestácie ...
9. Zúčastniť sa Stretnutia dolnozemských slovenských pedagógov (Rumunsko, Maďarsko, Srbsko)
10. Zorganizovať a realizovať výmenu učiteľov-slovenčinárov v určených školách - tzv. UČITEĽSKÁ PRAX (získať a vymeniť skúsenosti zo svojej učiteľskej praxe)
11. Zorganizovať a zúčastniť sa III. seminára pre žiakov zo slovenských vojvodinských škôl
12. Písať projekty na ÚSŽZ, na Pokrajinský sekretariát pre predpisy, správu a národnostné menšiny ...
13. Doplniť archív ukážkových hodín
14. Zabezpečiť priebežnú aktualizáciu webovej stránky AUS (www.aus.org.rs)

Predsedníčka Aktívu učiteľov slovenčiny

prof. Mária Andrášiková

1. Vytvoriť a organizačne zabezpečiť priestor na pracovné stretnutie AUS, na vzájomné kontakty a výmenu skúseností medzi učiteľmi – slovenčinármi
2. Podporovať prezentovanie činnosti členov Aktívu na verejnosti, vo Vojvodine, v Srbsku, v SR a v zahraničí
3. Zúčastniť sa všetkých odborných seminárov vo Vojvodine, v Srbsku a SR
4. Zorganizovať a realizovať jazykový kurz pre učiteľov slovenčinárov a pre učiteľov, ktorí vyučujú v slovenskom jazyku (prednášateľ prof. PhDr. Juraj Glovňa, CSc)
5. Upevniť a rozšíriť spoluprácu s Oddelením pre slovakistiku na Filozofickej fakulte v Novom Sade
6. Podieľať sa v organizovaní a realizovaní súťaží zo slovenského jazyka
7. Realizovať pracovné stretnutie AUS počas Republikovej súťaže zo slovenského jazyka
8. Pokračovať v spolupráci s Ústavom pre učebnice a pravidelne zabezpečovať informácie o nových učebniciach, čítankách, domácom čítaní ...
9. Zorganizovať a realizovať premiéry/prezentácie nových kníh, literárne večierky, kultúrne manifestácie ...
10. Zúčastniť sa Stretnutia dolnozemských slovenských pedagógov (Rumunsko, Maďarsko, Srbsko)
11. Zorganizovať a realizovať výmenu učiteľov-slovenčinárov v určených školách - tzv. UČITEĽSKÁ PRAX (získať a vymeniť skúsenosti zo svojej učiteľskej praxe)
12. Zorganizovať a zúčastniť sa III. seminára pre žiakov zo slovenských vojvodinských škôl
13. Písať projekty na ÚSŽZ, na Pokrajinský sekretariát pre predpisy, správu a národnostné menšiny ...
14. Doplniť archív ukážkových hodín
15. Zabezpečiť priebežnú aktualizáciu webovej stránky AUS (www.aus.org.rs)

 

7. februára 2011
Predsedníčka Aktívu učiteľov slovenčiny
prof. Mária Andrášiková

Od ustanovujúceho zhromaždenia AUS 29. novembra 2008 uplynul vyše rok. Odvtedy AUS podnikol prvé kroky na povzdvihovaní slovenskej vzdelanosti, na zlepšenie výučby slovenského jazyka v našich školách a tým opodstanil svoje jestvovanie.
 V roku 2010 členovia AUS budú predovšetkým aj naďalej spoločnými silami nielen zachovávať, ale aj zdokonaľovať našu slovenčinu a jej spisovnú podobu v podmienkach slovensko-srbského bilingvizmu, brať účasť na odbornom zdokonaľovaní a zvlášť povzdvihovať profesijné povedomie učiteľov Slovákov.
- V tomto roku AUS bude podporovať prezentovanie činnosti členov Aktívu na verejnosti, vo Vojvodine, v Srbsku, v SR a v zahraničí.
- Podporí šírenie informácií vo vyučovaní slovenského jazyka vo Vojvodine a to prostredníctvom publikácií (Slovenčinár – medzinárodný národnostný metodický časopis Celoštátnej slovenskej samosprávy v Békešskej Čabe v Maďarsku).
- Vytvoriť a organizačne zabezpečiť priestor na diskúsiu o problémoch vyučovania slovenského jazyka, na vzájomné kontakty a výmenu skúseností medzi učiteľmi slovenčinármi
- Pokračovať v organizovaní zasadnutia Aktívu počas Republikovej súťaži zo slovenského jazyka.
- Zúčastniť sa na všetkých odborných seminároch vo Vojvodine, v Srbsku a SR.
- Zúčastniť sa odborno-metodického seminára v Chorvátsku – štvrtý seminár ako súčasť bilingválneho vzdelávania na základných a stredných školách.
- Prezentovať prácu AUS na tohtoročných SNS, na Stretnutí učiteľov.
- Upevniť a rozšíriť spoluprácu s Oddelením pre slovakistiku na Filozofickej fakulte v Novom Sade.
- Realizovať druhe pracovné zasadnutie členov Rady AUS a zladiť učebné plány pre 7. a 8. ročník (25. júna 2009 v ZŠ Mladých pokolení v Kovačici prebiehalo prvé pracovné zasadnutie členov Rady AUS, na ktorom si vymieňali vlastné skúsenosti v spracovaní učebných osnov z gramatiky a literatúry určených Ministerstvom školstva a dostali sa k spoločnému základu pre 5. a 6. ročník ZŠ).
- Pokračovať v spolupráci s Ústavom pre učebnice a pravidelne zabezpečovať informácie o nových učebniciach, čítankách a o domácom čítaní.
- Doplniť archív ukážkových hodín
- Zorganizovať premiéry/prezentácie nových kníh, jazykové debaty v školách (26. februára Slovenská jazyková čítanka autorky Dr. Márie Myjavcovej)
- Urobiť orientačný zoznam  slovenských filmov, ktoré spracúvajú učivo zo školského plánu.
- V školách, na zasadnutiach Učiteľskej rady zorganizovať kratšie odborné prednášky a tým povzdvihovať jazykovú úroveň učiteľov na 1. stupni a predmetových učiteľov-posilniť ich slovenské jazykové povedomie.
- Písať projekty na USŽZ, na Pokrajinský sekretariát pre predpisy, správu a národnostné menšiny v Novom Sade (v rámci ASP v januári Aktív zaslal projekty:Počiatky AUS vo Vojvodine, Webová stránka pre súčasnú komunikáciu členov AUS vo Vojvodine, Vypracovanie panelu: Prijímame, obohacujeme, odovzdávame... a projekt Komparáciou k lepšiemu výsledku-II. seminár pre žiakov – členov redakcií školských časopisov).

 AUS aj naďalej má ambíciu nielen zjednotiť učiteľov slovenského jazyka všetkých typov škôl a ďalších vzdelávacích inštitúcií na území Vojvodiny, ale aj podporovať postavenie slovenského jazyka v slovenských školách ako základného účebného predmetu.
 

26. februára 2010
Predsedníčka Aktívu učiteľov slovenčiny    vo Vojvodine                    
prof. Mária Andrášiková

Články z archívy 

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440