This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov

 

 

Škola v prírode  a zimné športy

časť 1

uskutočňovaná v zmysle finančných záväzkov z medzinárodných zmlúv

pre žiakov a učiteľov škôl s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí

09. 03. – 16. 03. 2019

8 dní

Penzión Limba

Donovaly

MC UMB v B. Bystrici v spolupráci s KTVŠ FF UMB v Banskej Bystrici

Žiaci 2. stupňa základných škôl v zahraničí

 

Cieľ podujatia: nácvik a zdokonaľovanie základných techník zjazdového lyžovania – carving, základy snowboardingu. Doplňujúce aktivity súťažného, aj vedomostného zamerania s cieľom zlepšenia komunikácie v slovenskom jazyku.                                             

           

     44 osôb

Škola v prírode  a zimné športy

časť 2

uskutočňovaná v zmysle finančných záväzkov z medzinárodných zmlúv

pre žiakov a učiteľov škôl s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí

16. 03. – 23. 03. 2019

8 dní

Penzión Limba Donovaly

MC UMB v B. Bystrici v spolupráci s KTVŠ FF UMB v Banskej Bystrici

Žiaci 2. stupňa základných škôl v zahraničí

 

Cieľ podujatia: nácvik a zdokonaľovanie základných techník zjazdového lyžovania – carving, základy snowboardingu. Doplňujúce aktivity súťažného, aj vedomostného zamerania s cieľom zlepšenia komunikácie v slovenskom jazyku.

                                                                                                                                                   

44 osôb za účasti krajanov zo záp. Európy a zámoria

* Metodický  kurz

Prierezové témy vo vzdelávacom procese

výjazdový, časť 1

uskutočňovaný v zmysle finančných záväzkov z medzinárodných zmlúv

pre učiteľov zo škôl s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí

marec 2019

3 dni

 

Srbsko,

Báčsky Petrovec

PedF UMB v Banskej Bystrici

Učitelia základných a stredných škôl v zahraničí

 1. I. stupeň ZŠ
 2. II. stupeň ZŠ a SŠ     

Cieľ podujatia: prostredníctvom zážitkovej formy učenia sprístupniť inovatívne metódy a formy začlenenia prierezových tém do vyučovacích predmetov

Podľa záujmu           

* Metodický kurz

výjazdový, časť 2

uskutočňovaný v zmysle finančných záväzkov z medzinárodných zmlúv

pre učiteľov zo škôl s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí

máj 2019

 

3 dni

Poľsko,

Nová Belá

Spolok Slovákov v Poľsku

SMSEZ MŠVVaŠ SR

Učitelia ZŠ a SŠ v zahraničí a predstavitelia krajanských organizácií, ktorí pracujú v rámci vzdelávacích programov s finančnou podporou MŠVVaŠ SR

 

 

Poľsko a Ukrajina                                                30 osôb

letná Škola  choreografie ľudového  tanca

uskutočňovaná v zmysle finančných záväzkov z medzinárodných zmlúv

10. ročník/2019

pre choreografov a vedúcich krajanských folklórnych súborov nad 18 rokov

06. 06. – 16. 06. 2019

10 dní

Červený Kláštor

CĎV UK v Bratislave

 

Krajania tancujúci vo folklórnych súboroch zameraných na slovenské ľudové tance

 

Cieľ podujatia: naučiť sa choreografie slovenských ľudových  tancov z regiónu Zamaguria. Spoznávať slovenské reálie a kultúru v prirodzenom slovenskom jazykovom prostredí a zdokonaľovať sa v slovenskom jazyku.          

 

35 osôb

Ozdravný  tábor

pre deti z Ukrajiny

uskutočňovaný v zmysle finančných záväzkov z Programu spolupráce medzi MŠVVaŠ SR a MŠ Ukrajiny

pre deti zo škôl s vyučovacím  jazykom slovenským v zahraničí

 

14. 06. 24. 06. 2019

11 dní       

Penzión Volga, Tatranská Lomnica,

Vysoké Tatry

MC UMB v B. Bystrici v spolupráci s KTVŠ FF UMB v Banskej Bystrici

Žiaci základných škôl v zahraničí

Cieľ podujatia: vytvoriť priestor na regeneráciu účastníkov prostredníctvom vzdelávacích a pohybových aktivít, ako aj doplnkového programu. Prezentácia prírodných výnimočností a historických pamiatok Vysokých Tatier.

                43 osôb

mobilná učebňa slovenského jazyka: cestujeme...

uskutočňovaná v zmysle finančných záväzkov z medzinárodných zmlúv

pre krajanov – stredoškolákov zo zahraničia vo vekovej kategórií 15 - 18 rokov

16. 06. – 21. 06. 2019

5 dní

 

ŠaKS Modra – Harmónia a Záhorie

CĎV UK v Bratislave

 

Žiaci stredných škôl v zahraničí

Cieľ podujatia: spoznávať národné kultúrne a prírodné pamiatky Slovenska a najvýznamnejšie osobnosti histórie a súčasnosti vo vybraných regiónoch

 

Región Záhoria: mesto Holíč, Gazdovská dedinka, mesto Skalica, Šaštínska bazilika, Baťov kanál

                         

35 osôb

Škola  v  prírode

I. turnus

uskutočňovaná v zmysle finančných záväzkov z medzinárodných zmlúv

pre žiakov a učiteľov zo škôl s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí

21. 06. – 30. 06. 2019

10 dní

Hotel Mýto

Mýto pod Ďumbierom

MC UMB B. Bystrica v spolupráci s odborníkmi pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici

Žiaci 1. a 2. stupňa základných škôl v zahraničí

Cieľ podujatia: rozvíjať základné komunikačné zručnosti v slovenskom jazyku a poznávať reálie Slovenska v kontexte jeho prírodovednej, kultúrnej a historickej jedinečnosti zážitkovým učením priamo v teréne.

Chorvátsko + Poľsko                                                    88 osôb

Letný  kurz  slovenského  jazyka  a kultúry

100. výročie založenia Univerzity Komenského v Bratislave

uskutočňovaný v zmysle finančných záväzkov z medzinárodných zmlúv

29. ročník/2019

30. 06. – 19. 07. 2019

19 dní

 

ŠaKS Modra – Harmónia

CĎV UK v Bratislave

 

Krajania od 18 rokov so záujmom o slovenský jazyk

 

Cieľ podujatia: získať a zdokonaliť komunikačné jazykové kompetencie v slovenčine v prirodzenom jazykovom prostredí. Oboznámiť sa s dejinami UK. Prepojiť históriu vzdelávania s kultúrou a jazykom. Stretnúť sa významnými osobnosťami spoločenského a kultúrneho života. Spoznať rozmanitosť histórie a kultúry Slovenska.

 

25 osôb

Letný  kurz  slovenského  jazyka  a odbornej  prípravy

100. výročie založenia Univerzity Komenského v Bratislave

uskutočňovaný v zmysle finančných záväzkov z medzinárodných zmlúv

11. ročník/2019 – úvod do VŠ štúdia

30. 06. – 19. 07. 2019

19 dní

 

ŠaKS Modra – Harmónia

CĎV UK v Bratislave

 

Krajaniažiaci SŠ po ukončení maturitného ročníka

 

Cieľ podujatia: rozvíjať komunikačné kompetencie v SJ a odborných predmetoch, ktoré sú potrebné na zvládnutie prijímacích pohovorov v súlade s požiadavkami VŠ na Slovensku, získať zručnosti na úspešné absolvovanie testov všeobecných študijných predpokladov        

  30 osôb

Detská krajanská univerzita

pre víťazov súťaží SJ a prednesu

uskutočňovaná v zmysle finančných záväzkov z medzinárodných zmlúv

pre žiakov základných  škôl s vyučovacím jazykom  slovenským v zahraničí

30. 06. – 06. 07. 2019

7 dní

Penzión Zornička

Donovaly

MC UMB v B. Bystrici

 

Žiaci základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským, ktorí dosahujú vynikajúce výsledky v súťažiach prednesu a slovenskej literatúry

Cieľ podujatia: rozvíjať základné komunikačné zručnosti v slovenskom jazyku a poznávať vedecké odbory zážitkovým učením

                                                                             

48 osôb

Letná  Škola  slovenských  reálií a anglického jazyka – Dolno-považský región

uskutočňovaná v zmysle finančných záväzkov z medzinárodných zmlúv

pre krajanov – stredoškolákov zo zahraničia vo vekovej kategórií 15 - 18 rokov

21. 07. – 26. 07. 2019

5 dní  

ŠaKS Modra – Harmónia

CĎV UK v Bratislave

Žiaci stredných škôl v zahraničí

Cieľ podujatia: oboznámiť sa so slovenskými reáliami a kultúrou v prirodzenom jazykovom prostredí s obohatením o komunikáciu v AJ, rozvíjanie komunikačných kompetencií v oboch jazykoch

 

         35 osôb

LETNÝ  tábor

pre deti z Maďarska

uskutočňovaný v zmysle finančných záväzkov z Dohody o podpore národnostných menšín v SR a Maďarsku

pre žiakov základných  škôl s vyučovacím jazykom  slovenským v zahraničí

 

14. 07. 19. 07. 2019

6 dní         

Hotel Eufória

Nová Lesná

MC UMB v B. Bystrici v spolupráci s KTVŠ FF UMB v Banskej Bystrici

Žiaci základných škôl v zahraničí

 

Cieľ podujatia: vytvoriť priestor na regeneráciu účastníkov prostredníctvom vzdelávacích a pohybových aktivít, ako aj doplnkového programu

 

54 osôb

Škola v prírode  

II. turnus

uskutočňovaná v zmysle finančných záväzkov z medzinárodných zmlúv

pre žiakov a učiteľov škôl s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí

05. 07. – 14. 07. 2019

10 dní

Hotel Mýto

Mýto pod Ďumbierom

MC UMB B. Bystrica v spolupráci s odborníkmi pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici

Žiaci 1. a 2. stupňa základných škôl v zahraničí

Cieľ podujatia: rozvíjať základné komunikačné zručnosti v slovenskom jazyku a poznávať reálie Slovenska v kontexte jeho prírodovednej, kultúrnej a historickej jedinečnosti zážitkovým učením priamo v teréne.

 

Maďarsko + Srbsko                                                88 osôb

Studia  academica Slovaca

uskutočňovaná v zmysle finančných záväzkov z medzinárodných zmlúv

Letná škola slovenského jazyka a kultúry

55. ročník/2019

04. 08. – 24. 08. 2019

20 dní

Bratislava

SAS FF UK Bratislava

 

Študenti slovakistiky, lektori a učitelia slovenského jazyka v zahraničí zaoberajúci sa slovenčinou ako cudzím jazykom

Ústredná téma: Dynamika a kontinuita a ich odraz v jazyku a kultúre + Reflexia významných osobností a jubileí k 100. výročiu Univerzity Komenského v Bratislave

120 dotovaných miest MŠVVaŠ SR

učíme sa o Slovensku po slovensky

uskutočňované v zmysle finančných záväzkov z medzinárodných zmlúv

 

2. ročník/2019

31. 07. – 09. 08. 2019

10 dní

Penzión Zornička

Donovaly

MC UMB B. Bystrica

Žiaci 1. a 2. stupňa ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí, žiaci vzdelávacích centier v západnej Európe a zámorí

 

Cieľ podujatia: rozvíjať základné komunikačné zručnosti v slovenskom jazyku a poznávať reálie Slovenska

88 osôb za účasti krajanov zo záp. Európy a zámoria

letná škola Komunikačný kolotoč – zahrajme sa so slovenčinou

uskutočňovaná v zmysle finančných záväzkov z medzinárodných zmlúv

pre krajanov – stredoškolákov zo zahraničia vo vekovej kategórií 15 - 18 rokov

10. 08. – 17. 08. 2019

7 dní

 

ŠaKS Modra – Harmónia

CĎV UK v Bratislave

Žiaci stredných škôl v zahraničí

Cieľ podujatia: rozvíjať komunikačné zručnosti v SJ a literatúre, zdokonaliť sa v SJ zábavnou formou prostredníctvom rôznych metód a foriem práce, obohatiť si svoju slovnú zásobu prostredníctvom rôznych úloh a dramatizácie a sprostredkovať poznatky a vedomosti o Slovensku, jeho kultúre a dedičstve

45 osôb za účasti krajanov zo záp. Európy a zámoria

Odborno-metodický seminár pre učiteľov

uskutočňovaný v zmysle finančných záväzkov z medzinárodných zmlúv

Pohľad na slovenčinu z pohľadu didaktickej praxe

12. ročník/2019         

19. 08. – 23. 08. 2019

4 dni

Bratislava

SAS FF UK Bratislava

 

Učitelia základných a stredných škôl v zahraničí

 

Cieľ podujatia: rozvíjanie gramatickej a komunikačnej kompetencie a metodiky nácviku zamerané na prezentovanie nových kreatívnych prístupov a metód vo výučbe slovenčiny                                                 

15 osôb

Škola v prírode  

III. turnus

uskutočňovaná v zmysle finančných záväzkov z medzinárodných zmlúv

pre žiakov a učiteľov škôl s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí

23. 08. – 01. 09. 2019

10 dní

Hotel Mýto

Mýto pod Ďumbierom

MC UMB B. Bystrica v spolupráci s odborníkmi pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici

Žiaci 1. a 2. stupňa základných škôl v zahraničí

Cieľ podujatia: rozvíjať základné komunikačné zručnosti v slovenskom jazyku a poznávať reálie Slovenska v kontexte jeho prírodovednej, kultúrnej a historickej jedinečnosti zážitkovým učením priamo v teréne.

 

Rumunsko + Ukrajina                                               88 osôb

* Metodický  kurz

v SR

uskutočňovaný v zmysle finančných záväzkov z medzinárodných zmlúv

So slovenčinou každý deň/Nácvik správnej výslovnosti u detí predškolského veku

 

13. 10. – 18. 10. 2019

5 dní

ŠaKS Modra – Harmónia

CĎV UK v Bratislave

Učitelia materských, základných a stredných škôl v zahraničí 

 

Cieľ podujatia: prehĺbenie, rozvoj a rozšírenie pedagogických vedomostí a zručností zamestnancov v oblasti školstva

                                                                   

 

30 osôb

* Metodický kurz

výjazdový, časť 3

uskutočňovaný v zmysle finančných záväzkov z medzinárodných zmlúv

pre učiteľov zo škôl s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí

október 2019

3 dni

Poľsko,

Nová Belá

Spolok Slovákov v Poľsku

SMSEZ MŠVVaŠ SR

Učitelia ZŠ a SŠ v zahraničí a predstavitelia krajanských organizácií, ktorí pracujú v rámci vzdelávacích programov s finančnou podporou MŠVVaŠ SR

 

 

Poľsko a Ukrajina                                                30 osôb

* Metodický  kurz

Prierezové témy vo vzdelávacom procese

výjazdový, časť 4

uskutočňovaný v zmysle finančných záväzkov z medzinárodných zmlúv

pre učiteľov zo škôl s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí

08. 11. – 10. 11. 2019

3 dni

 

Maďarsko,

Budapešť

CĎV UK v Bratislave

Učitelia materských, základných a stredných škôl v zahraničí

 1. I. stupeň ZŠ
 2. II. stupeň ZŠ a SŠ     

Cieľ podujatia: prostredníctvom zážitkovej formy učenia sprístupniť inovatívne metódy a formy začlenenia prierezových tém do vyučovacích predmetov 

Podľa záujmu           

mikuláš a VIANOCE na slovensku

uskutočňované v zmysle finančných záväzkov z medzinárodných zmlúv

8. ročník/2019

05. 12. – 09. 12. 2019

4 dni

ŠaKS Modra – Harmónia

CĎV UK v Bratislave

Učitelia a žiaci II. stupňa základných škôl v zahraničí

Cieľ podujatia: zážitková forma vzdelávania sa v SJ a zvykosloví Vianoc pre žiakov a učiteľov škôl   s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí, so zameraním na históriu a tradície sviatku Mikuláša a Vianoc na Slovensku

                                                        90 osôb

* Metodický  kurz

Prierezové témy vo vzdelávacom procese

výjazdový, časť 5

uskutočňovaný v zmysle finančných záväzkov z medzinárodných zmlúv

pre učiteľov zo škôl s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí

v priebehu roka 2019

3 dni

 

Rumunsko,

Bihor

CĎV UK v Bratislave

Učitelia materských, základných a stredných škôl v zahraničí

 1. I. stupeň ZŠ
 2. II. stupeň ZŠ a SŠ     

Cieľ podujatia: prostredníctvom zážitkovej formy učenia sprístupniť inovatívne metódy do vyučovacích predmetov

Podľa záujmu           

* Metodický  kurz

Prierezové témy vo vzdelávacom procese

výjazdový, časť 6

uskutočňovaný v zmysle finančných záväzkov z medzinárodných zmlúv

pre učiteľov zo škôl s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí

v priebehu roka 2019

3 dni

 

Srbsko,

Báčsky Petrovec

CĎV UK v Bratislave

Učitelia materských, základných a stredných škôl v zahraničí

 1. I. stupeň ZŠ
 2. II. stupeň ZŠ a SŠ     

Cieľ podujatia: prostredníctvom zážitkovej formy učenia sprístupniť inovatívne metódy a formy začlenenia prierezových tém do vyučovacích predmetov

Podľa záujmu           

* Metodický  kurz

Prierezové témy vo vzdelávacom procese

výjazdový, časť 7

uskutočňovaný v zmysle finančných záväzkov z medzinárodných zmlúv

pre učiteľov zo škôl s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí

v priebehu roka 2019

3 dni

Ukrajina

CĎV UK v Bratislave

Učitelia materských, základných a stredných škôl v zahraničí

 1. I. stupeň ZŠ
 2. II. stupeň ZŠ a SŠ     

Cieľ podujatia: prostredníctvom zážitkovej formy učenia sprístupniť inovatívne metódy a formy začlenenia prierezových tém do vyučovacích predmetov

Podľa záujmu           

* Metodický  kurz

Prierezové témy vo vzdelávacom procese

výjazdový, časť 8

uskutočňovaný v zmysle uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 571/2015

pre pracovníkov vzdelávacích centier v západnej Európe a v zámorí

v priebehu roka 2019

3 dni

 

záp. Európa

CĎV UK v Bratislave

Učitelia materských, základných a stredných škôl v zahraničí

 1. I. stupeň ZŠ
 2. II. stupeň ZŠ a SŠ     

Cieľ podujatia: prostredníctvom zážitkovej formy učenia sprístupniť inovatívne metódy do vyučovacích predmetov

Podľa záujmu           

* Metodický  kurz

výjazdový, časť 9

uskutočňovaný v zmysle uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 571/2015

pre pracovníkov vzdelávacích centier v západnej Európe a v zámorí

v priebehu roka 2019

3 dni

 

Cyprus

PedF UMB v Banskej Bystrici

Učitelia základných a stredných škôl v zahraničí

 1. I. stupeň ZŠ
 2. II. stupeň ZŠ a SŠ     

Cieľ podujatia: prostredníctvom zážitkovej formy učenia sprístupniť inovatívne metódy do vyučovacích predmetov

Podľa záujmu           

* Metodický  kurz

výjazdový, časť 10

uskutočňovaný v zmysle uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 571/2015

pre pracovníkov vzdelávacích centier v západnej Európe a v zámorí

v priebehu roka 2019

3 dni

 

záp. Európa

PedF UMB v Banskej Bystrici

Učitelia základných a stredných škôl v zahraničí

 1. I. stupeň ZŠ
 2. II. stupeň ZŠ a SŠ     

Cieľ podujatia: prostredníctvom zážitkovej formy učenia sprístupniť inovatívne metódy do vyučovacích predmetov

Podľa záujmu           

Schválila ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR,  PhDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD.

 

Prevezmite si Kalendár v PDF

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440