This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov

Najnovšie správy 

minljmpdd

Cieľom projektu Posilnenie kompetencie učiteľov a vyučovania a vedenie pedagogickej dokumentácie v slovenskom jazyku je podpora Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny (NMSNM) pri tvorbe nových učebných programov a plánov na vyučovanie slovenského jazyka a literatúry v 3., 4., 7. a 8. ročníku základnej školy. Taktiež odborná analýza nových učebných programov a plánov  pre učiteľov slovenského  jazyka s prvkami národnej kultúry v 1., 2., 5. a 6. ročníku ZŠ a umožnenie učiteľom využívať moderné IKT a digitálnych nástrojov.

Projekt sa realizoval v základných školách v Pivnici а v  Selenči.

  1. Na vypracovaní učebných programov pracovala pracovná skupina zložená z dvoch alebo troch členov, ktorých vymenovala NRSNM: pre slovenský jazyk s prvkami národnej kultúry členkami boli Tatiana Naďová, profesorka triednej výučby, poradkyňa a extérna spolupracovníčka-poradca Ministerstva školstva, vedy a technologického rozvoja, Svetlana Zolňanová profesorka triednej výučby a členka Národnej rady pre vzdelávanie a Mariena Korošová, profesorka slovenského jazyka a literatúry. Pracovná skupina pre 7. a 8. ročník pre slovenský jazyk a literatúru boli Mária Andrášiková, profesorka slovenského jazyka a literatúry a Mariena Korošová, profesorka slovenského jazyka a literatúry. Počas vypracovania nových učebných programov a plánov Patrik Malina, profesor informatiky bol  technická a IT podpora.

  2. Odborná analýza nových učebných programov a plánov pre slovenský jazyk s prvkami národnej kultúry v 1., 2., 5. a 6. ročníku základných škôl sa uskutočnila na odbornom stretnutí 8. apríla 2022 v Základnej škole Jána Kollára v Selenči, na pracovnej schôdze Aktívu učiteľov slovenčiny za účasti 25 učiteľov slovenského jazyka a literatúry a slovenského jazyka s prvkami národnej kultúry. Analýza bola založená na skúsenostiach prítomných učiteľov z Hložian, Báčskeho Petrovca, Kulpína, Pivnice, Selenče, Starej Pazovy a Kysáča, ktorí realizovali vyučovanie podľa nových programov. Na odborných stretnutiach boli prítomní aj členovia pracovných skupín pre vypracovanie nových učebných programov a plánov.

  3. Semináre sa konali v ZŠ 15. októbra v Pivnici 19.11.2021 a 26.2.2022. Kvôli obsahu školenia a nepriaznivej epidemiologickej situácii, školenie prebiehalo v skupinách po 10 učiteľov. Prednášky mala Tatiana Naďová, profesorka triednej výučby, extérna spolupracovníčka - poradca Ministerstva školstva, vedy a technologického rozvoja. Téma odborného školenia Digitálne nástroje a modernizácia výučby sa vzťahovala na  digitálne online nástroje (LearningApps, Wakelet, Kahoot, BookCreator, Thinglink, Genially, Canva, Educaplay, Quizes), ktoré možno využiť vo výučbe. Pri realizácii týchto prednášok bol angažovaný Patrik Malina, profesor informatiky.

Projekt  Posilnenie kompetencie učiteľov a vyučovania a vedenie pedagogickej dokumentácie v slovenskom jazyku bol financovaný z rozpočtu Srbskej republiky na základe Súťaže o prostriedky z Rozpočtového fondu pre národnostné menšiny na programy a projekty v oblasti vzdelávania v roku 2021.

 

minljmpdd

Имплементација пројекта „Јачање компетенције наставника и извoђење педагошке документације на словачком језику“ уз подршку Министaрства за људска и мањинска права и друштвени дијалог

Циљ пројекта је подршка Националном савету словачке националне мањине (НССНМ) при изради нових програма наставе и учења за наставни предмет словачки језик и књижевност, као и за словачки језик са елементима националне културе у 3., 4., 7. и 8. разреду основне школе,такође стручна анализа нових програма наставе и учења за наставне предмете словачки језик и словачки језик са елементима националне културе у 1., 2., 5. и 6. разреду основне школе и oснаживање наставника за kоришћење савремене ИКТ и дигиталних алата.

Пројекaт је реализован у основним школама у Пивницама и Селенчи.

  1. На изради нових наставних програма радила је стручна радна група састављенa од два, односно три члана, коју је именовао Национални савет словачке националне мањине. Радну групу за 3. и 4. разред за предмете словачки језик и књижевност и словачки језик са елементима националне културе чиниле су: Татиана Нађ, професор разредне наставе у звању педагошког саветника и спољни сарадник – саветник Министарства просвете, науке и технолошког развој, Светлана Золњан, професор разредне наставе и члан Националног просветног савета и Марјена Корош, професор словачког језика и књижевности. Радну групу за 7. и 8. разред за предмете словачки језик и књижевност чиниле су: Марија Андрашик, професор словачког језика и књижевности, Марјена Корош, професор словачког језика и књижевности. Током израде нових програма наставе и учења ангажовано је једно лице као техничка и информатичка подршка (Патрик Малина, професор информатике).

  2. Стручна анализа нових програма наставе и учења за наставне предмете словачки језик и књижевност и словачки језик са елементима националне културе у 1., 2., 5. и 6. разреду основне школе извршена је на стручном скупу дана 8.4.2022. у Основној школи „Јан Колар“ у Селенчи, на седници Актива наставника словачког језика који је формиран у склопу Асоцијације словачких педагога. Присутно је било 25 наставника словачког језика и књижевности и словачког језика са елементима националне културе у разредној и предметној настави из Гложана, Кулпина, Бачког Петровца, Пивница, Селенче, Старе Пазове и Кисача. Анализа је вршена на основу искуства присутних наставника, који су реализовали наставу по новим програмима у поменутим разредима. На стручним скуповима биле су присутне и чланице радних група за израду нових програма наставе и учења. Све примедбе наставника биће узете у обзир приликом ревидирања програма наставе и учења.

  3. Семинари су реализовани у основној школи „15. октобар“ у Пивницама дана 19.11.2021. године и дана 26.2.2022. године. Због садржаја обуке и неповољне епидемиолошке ситуације обука је одржана у групама од по 10 наставника. Предавања је одржала Татиана Нађ, професор разредне наставе у звању педагошког саветника и спољни сарадник – саветник Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Тема стручног усавршавања: „Дигитални алати у функцији модернизације наставе“, односи се на презентацију и обуку за коришћење дигиталних онлајн алата, који се могу користити у раду са ученицима у онлајн настави, настави у учионици или хибридној настави, а знатно доприносе осавремењавању наставног и ваннаставног рада, занимљиви су и привлачни за ученике. Алати, који су обрађивани на обукама су: LearningApps, Wakelet, Kahoot, BookCreator, Thinglink, Genially, Canva, Educaplay, Quizess. Приликом реализације ових предавање ангажован је Патрик Малина, професор информатике.

Пројекат „Јачање компетенције наставника и извођење педагошке документације на словачком језику“ је финансиран средствима буџета Републике Србије, по основу Конкурса за доделу средстава из Буџетског фонда за националне мањине за програме и пројекте из области образовања у 2021. години.

 


UČEBNÉ PROGRAMY A PLÁNY / НАСТАВНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ:


Program za 3. razred slovački jezik

Program za 4. razred slovački jezik

Program za 4. razred slovački jezik sa elementima narodne kulture

Program za 7. razred slovački jezik i književnost

Program za 7. razred slovački jezik sa elementima narodne kulture

Program za 8. razred slovački jezik i književnost

Program za 8. razred slovački jezik sa elementima narodne kulture

 


 

Články z archívy 

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440