This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov

Najnovšie správy 

Písomná príprava na vyučovaciu hodinu slovenského jazyka v 1.ročníku

 

Všeobecné údaje:

Základná škola 15. októbra v Pivnici

Trieda:

1.1

Učiteľka:

Drahuška Sičová

 

Metodické údaje:

Poradové číslo vyučovacej hodiny:

137.

Dátum realizácie: 

Vyučovacia téma:

Literatúra

Obsah vyučovacej jednotky:

Text: Žalobaba

Typ vyučovacej hodiny:

Upevňovanie

 

Ciele a úlohy:

 

 

 

Získavajú zručnosť správne a plynne čítať

Postupné uvedomovanie si zážitkov a porozumenie literárnych textov

 

 

Vzdelávacie štandardy:

 

0.1.2. používa základné formy spoločenského styku

2.2.1. plynule číta text uctievajúc intonáciu vety/verša, správne učuje v texte pauzu, prihliada na melódiu vety; pozná vlastnosti a druhy hlások (samohlásky – krátke a dlhé, y/i, ä; spoluhlásky, dvojhlásky); správne vyslovuje a píše predložky s/so, z/zo

1.2.2. odpovedá na jednoduché otázky súvisiace s textom, vyhľadáva informácie zvýraznené v jednej vete, odseku alebo v jednoduchej tabuľke (kto, čo, kde, kedy, koľko a pod.)

1.5.1. líši poéziu, prózu a drámu

 

Tvary práce:

frontálny, skupinový, individuálny

Vyučovacie metódy:

verbálno-textuálna, metóda hry, ilustračná

Vyučovacie prostriedky:

kartičky červené a žlté, lístok – dešifrovačka, Studnička str. 14 a 15, ilustračný lístok, kartičky so slabikami, zošit

Technické pomôcky:

data projektor + počítač, tabule

Kolerácia:

Občianska výchova, výtvarná kultúra, od hračky k počítaču

Návrh aktivít a priebeh vyučovacej hodiny:

Úvodná časť:

 

  Úvodna aktivita: Dešifrovačka

rozdeliť žiakov do dvoch skupín /červená a žltá/

vysvetliť žiakom pravidlá hry: za pomoci tabuľky so znakmi a písmenami vylúštiť dešifrovačku (Príloha číslo 1)

vyhlásenie víťazaa vytýčenie riešenia dešifrovačky:

ŽALOBABA

   Rozpamätať žiakov na text Dušana Radovića: Žalobaba

krátko o autorovi (žalobaba = tužibaba)

že je napísaný v tvare divadelnej hry

osoby, ktoré vystupujú

kde sa odohráva príbeh

 

   Čítanie textu za pomoci data-projektora po úlohách

tvorenie skupín (3 žiaci): Dávid vyvoláva žiakov

zadeliť masku každému žiakovi v skupine (maska učiteľky, chlapca, žalobaby) a obsadiť miesto skadiaľ budú čítať text prezentovaný za pomoci data projektora (PPP – v prílohe CD)

prvá trojica prečíta polovicu a druhá trojica tiež polovicu (celý text sa zopakuje 2x, tak sa vystriedajú všetci žiaci)

   Práca s ilustračným lístkom (Príloha číslo 2)

dozorný žiak rozdelí ilustračné lístky

dávanie žiakomnávody na vypracovanie úlohy

žiaci samostatnevypracujú úlohu

skontrolovať správnosť vypracovaných úloch za pomoci data projektora

lepenie lístkov do žiackych zošitov

 

   Záverečná  aktivita: Kartičková hra

rozdeliť žiakov do dvoch skupín /červená a žltá/ - ako na začiatku hodiny

vysvetliť žiakom pravidlá hry: z ponúknutých kartičiek,  na ktorých sú slabiky ( ŽA, LO, DE, DO – príloha číslo 3) majú vytvoriť slovo

vyhlásenie víťaza a vytýčenie riešenia hry: ŽALODEDO

 

   Domáca úloha:

Vyučovací lístok (Príloha číslo 4)

Vysvetlenie domácej úlohy

Hlavná časť:

Záverečná časť:

Pripomienky:

Ø  Individualizácia M.M.:Pomoc pri čítaní. Pomoc pri zoraďovaní ilustračných lístkov.

Ø  IVP D.M.:Cvičenia späté so žltou a červenou farbou. Pomenovanie osôb, ktoré vystupujú v texte /typu: Je to učiteľka?, Je to chlapec?.../ Zapojovať ho vtedy, keď je možnosť odpovede Áno/Nie. Vyvoláva žiakov pri tvorení skupín (3 žiaci).

Ø  Voľný čas na vyučovacej hodine:

Žiaci môžu improvizovať/vymyslieť divadielko.

 

 

 

 

 

 

Články z archívy 

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440