This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov

Najnovšie správy 

Štandardy dosahov žiakov – vzdelávacie štandardy pre koniec povinného vzdelávania sú významnou novinkou v našom vzdelávacom systéme. Zverejnením v Prosvetnom glasniku Republiky Srbsko 5. júla roku 2010, stali sa povinné a musia sa uplatňovať. Štandardy pre koniec prvého stupňa povinného vzdelávania zverejnené sú v Pravidlách o vzdelávacích štandardoch pre koniec prvého stupňa povinného vzdelávania pre vyučovacie predmety srbský jazyk, matematika a príroda a spoločnosť 7. júna 2011 v Prosvetnom glasniku RS, č.5, čím sa štandardy stali povinnými v procese vyučovania.

5. ročník
1. Diktát – doplniť vynechané písmenká. (Vybrané slová - tie, ktoré sú v učebnici, široké ä, pádové koncovky hlavne pri podstatných menách, prídavných menách, vlastné podstatné mená)
2. Slovanské jazyky, slovenské nárečia, veda, ktorá sa zaoberá skúmaním nárečového materiálu.
3. Spoluhlásky podľa znelosti (podelenie).
4. Podstata rytmického zákona - výnimky.
5. Písmeno – hláska – slabika – slovo.
6. Tvorenie slov – koreň slova, predpona, prípona.
7. Frazeológia – bežné frazeologizmy a tie, ktoré sú v učebnici.
8. Synonymá, homonymá, opozitá (k existujúcim slovám uviesť niektoré z uvedených).
9. V učebnici sa uvádzajú niektoré slovníky – všimnúť si, upozorniť žiakov.
10. Slovné druhy – ohybné, neohybné.
11. Podstatné mená – vzory, pri ohýbaní upozorniť na pády kde existujú rozdiely medzi spisovným jazykom a nárečím (vyskloňovať niektoré podstatné meno, určiť vzory).
12. Prídavné mená – skloňovanie, vzory, vystupňovať niekoľko prídavných mien.
13. Vedieť v texte rozlíšiť zámená a číslovky (ako slovný druh).
14. Slovesá (vedieť vyznačiť slovesá vo vete, prípadne utvoriť prítomný, minulý, budúci čas a rozkazovací spôsob).
15. Vlastné mená,  viacslovné vlastné mená – pravopis (doplniť písmenká, opraviť chyby a pod.).
16. K srbským slovám napísať zodpovedajúce slovenské.
 

Články z archívy 

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440