This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov

Strategické ciele ASP:

  • Skvalitňovať a modernizovať vzdelávací proces na slovenských školách.
  • Podporovať postavenie slovenského jazyka ako základného učebného predmetu v našom menšinovom školstve a v povedomí vojvodinských Slovákov.
  • Sústavne podporovať odborný rast pedagógov.

  • 27. februára 2021 v pivnickej škole prebiehalo ďalšie stretnutie Tímu pre zlaďovanie termínov a vytváranie jednotnej školskej terminológie v rámci Komisie pre štandardy slovenčiny Výboru pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM. Tím je vytvorený s cieľom vytvárať jednotnú školskú terminológiu v slovenskom jazyku a prispôsobovať ju elektronickým triednym knihám na slovenských školách. Súbežne, paralelne s vytváraním jednotnej školskеј terminológie tím pracuje na zhromažďovaní údajov a na vypracovaní dvojjazyčného školského pedagogického slovníka. Členovia tímu analyzovali spracované termíny a pokračovali v zhromažďovaní ďaľších školských termínov, ktoré majú tvoriť obsah srbsko-slovenského slovníka školskej terminológie. Vypracovanie jednotnej školskej terminológie a slovníka školských termínov je viacročný proces, ktorý je prostriedkom výkonu zaručených práv a prostriedkom na splnenie nevyhnutných podmienok výchovno-vzdelávacej činnosti na školách s vyučovacím jazykom slovenským.

Príjmy z donácií:

Úrad Slovákov žijucich v zahraničí..............................1.130.591.39 dinárov

Obec Báčsky Petrovec.......................................................30.000,00

Pokrajinský sekretariat.......................................................50.000,00

Ministerstvo osvety...........................................................300.000,00

Čítať ďalej: Žiaci žiakom

 Po dlhej a namáhavej práci, konečne sa nám podarilo odcestovať do erdevíckej základnej školy, kde sme s veľkou radosťou vystúpili pred divákmi – žiakmi a učiteľmi z Ľuby, Bingule a Erdevíka. Výstup bol vykonaný v piatok 10. decembra v roku 2021, vďaka finančnej podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí v Bratislave.

Čítať ďalej: Odborné zdokonaľovanie v Pivnickej Základnej škole - Pre modernejšie školstvo

V organizácii Asociácie slovenských pedagógov a Národnostej rady slovenskej národnostnej menšiny v Základneh škole 15. októbra v Pivnici sa v sobotu 19. novembra realizovalo akreditované školenie. Zorganizované bolo pre učiteľov prvého stupňa a pre slovenčinárky, ktoré vyučujú slovenčinu s prvkami národnej kultúry.

Čítať ďalej: 22. výtvarná kolónia Makovička

Po roku sa dnes zase od rána na Základnej škole Jána Čajaka v Báčskom Petrovci zoskupovali žiaci a ich pedagógovia nielen z Petrovca, ale aj z okolia. Ako tomu bolo aj v minulých rokoch, ba i desaťročí, i dnes bola naplánovaná 22. výtvarná kolónia Makovička.

Čítať ďalej: Podpísaná zmluva medzi Asociáciou slovenských pedagógov a Ministerstvom pre ľudské a menšinové...

V utorok 19. októbra 2021 v Belehrade predsedníčka Asociácie slovenských pedagógov Mária Andrášiková podpísala zmluvu medzi Republikou Srbska - Ministerstvom pre ľudské a menšinové práva a sociálny dialóg, ktoré zastupuje ministerka Gordana Čovićová a Asociáciou slovenských pedagógov, združenia, ktoré dvadsať rokov pôsobí na uchovávani, zveľaďovaní a modernizovaní slovenského národnostného školstva vo Vojvodine v Srbsku. 

Čítať ďalej: Z udelenia cien Samuela Tešedíka

V Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov 24. septembra 2021 v Novom Sade boli slávnostne udelené ceny Samuela Tešedíka. Zriaďovateľmi uvedených cien sú Spoločnosť pre edukáciu a kultúru v Nadlaku, Asociácia slovenských pedagógov v Báčskom Petrovci a Čabianska organizácia Slovákov v Békešskej Čabe. Udelením cien a pamätných listov slovenským učiteľom zo Srbska, Maďarska a Rumunska sa určitým spôsobom vzdáva hold učiteľskému povolaniu akо ај všetkým tým, ktorí svoj pracovný vek venovali výchove mladých generácií v duchu slovenského národného povеdomia a vštepovali im do sŕdc lásku k reči svojich predkov a kultúrnu identitu.

V pondelok 27. septembra 2021 v priestoroch hložianskej reštaurácie Oáza predstavitelia najvýznamnejších inštitúcií zastupujúcich Slovákov v Rumunsku, Maďarsku a Srbsku podpísali spoločnú Dohodu o realizácii 19 projektov na rok 2022.

Mária Andrášiková

Čítať ďalej: Medzinárodná konferencia

V dňoch od 9. -12. 09. 2021 v rumunskom Nadlaku prebiehala medzinárodná konferencia na tému Úloha slovenských stredných škôl v živote dolnozemských Slovákov. V podvečer konferencie sa odovzdala Cena Ondreja Štefánka za dlhoročný prínos a zveľadenie slovenskej dolnozemskej kultúry. Nositeľmi ceny sa stali Ján Kišgéci zo Srbska a Edita Pečeňová a Maďarska. V mene NRSNM sa na konferencii osobne zúčastnila koordinátorka pre vzdelávanie Svetlana Zolňanová.

Čítať ďalej: Komisia na udeľovanie Ceny Samuela Tešedíka

V sobotu 21. augusta 2021 prebiehalo virtuálne zasadnutie Komisie na udeľovanie Ceny Samuela Tešedíka. V mene zriaďovateľov ceny v komisii pracovali: za Spoločnosť pre edukáciu a kultúru v Nadlaku Pavel Hlásnik a Ľudmila Šomráková, za Asociáciu slovenských pedagógov Mária Adrášiková, za Čabiansku organizáciu Slovákov Edita Pečeňová, za Svetové združenie Slovákov Katarína Čamborová, za Osvetovú komisiu MSS Janko Havran a za združenie Dotyk ľudskosti SR Mária Katarína Hrkľová.

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440