This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov

Najnovšie správy 

Čítať ďalej: Podpisovanie zmlúv v oblasti vzdelávania v NRSNM

Výbor pre vzdelávanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v súlade s finančným plánom a finančnými možnosťami v rozpočtovom roku 2022 dňa 6. mája vypísal súbeh na  financovanie a spolufinancovanie programov v oblasti predškolského, základného a stredného vzdelávania, v predškolských ustanovizniach a v školách, v ktorých sa vyučuje po slovensky, v predškolských ustanovizniach a v  školách, v ktorých sa vyučuje slovenčina ako materinský jazyk a v predškolských ustanovizniach a v školách, v ktorých sa vyučuje slovenčina ako materinský jazyk s prvkami národnej kultúry, ako aj Oddelenie slovakistiky Filozofickej fakulty v Novom Sade.

V piatok 6. mája 2022 o 17. 00 hod. v reštaurácii Studňa v Hložanoch sa uskutočnilo pracovné stretnutie k spoločným dolnozemským projektom v oblasti vzdelávania v roku 2022.

Na pracovnom stretnutí sa prebrala možnosť realizácie spoločných dolnozemských projektov v roku 2022, ustálila náplň a termíny jednotlivých projektov.

Vážené kolegyne, kolegovia, milí žiaci,

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny a Asociácia slovenských pedagógov za finančnej podpory  Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, plánuje podporiť žiakov a učiteľov, ktorí sa snažia udržiavať svoje tradície za účelom skvalitnenia vyučovania v slovenskej reči na školách a zachovania národnej identity.

Čítať ďalej: Oblastná súťaž zo slovenčiny

14. apríla 2022 prebiehala oblastná súťaž zo slovenského jazyka a jazykovej kultúry pre žiakov piateho, šiesteho, siedmeho a ôsmeho ročníka základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským. Žiaci z Banátu súťažili na ZŠ mladých pokolení v Kovačici a žiaci z Báčky a Sriemu na ZŠ Jána Kollára v Selenči. Všetci žiaci siedmeho a ôsmeho ročníka, ktorí získali 12 a viac bodov postúpili na republikovú súťaž, ktorá sa bude konať 28. mája v Aradáči.

Strategické ciele ASP:

  • Skvalitňovať a modernizovať vzdelávací proces na slovenských školách.
  • Podporovať postavenie slovenského jazyka ako základného učebného predmetu v našom menšinovom školstve a v povedomí vojvodinských Slovákov.
  • Sústavne podporovať odborný rast pedagógov.

  • 27. februára 2021 v pivnickej škole prebiehalo ďalšie stretnutie Tímu pre zlaďovanie termínov a vytváranie jednotnej školskej terminológie v rámci Komisie pre štandardy slovenčiny Výboru pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM. Tím je vytvorený s cieľom vytvárať jednotnú školskú terminológiu v slovenskom jazyku a prispôsobovať ju elektronickým triednym knihám na slovenských školách. Súbežne, paralelne s vytváraním jednotnej školskеј terminológie tím pracuje na zhromažďovaní údajov a na vypracovaní dvojjazyčného školského pedagogického slovníka. Členovia tímu analyzovali spracované termíny a pokračovali v zhromažďovaní ďaľších školských termínov, ktoré majú tvoriť obsah srbsko-slovenského slovníka školskej terminológie. Vypracovanie jednotnej školskej terminológie a slovníka školských termínov je viacročný proces, ktorý je prostriedkom výkonu zaručených práv a prostriedkom na splnenie nevyhnutných podmienok výchovno-vzdelávacej činnosti na školách s vyučovacím jazykom slovenským.

Príjmy z donácií:

Úrad Slovákov žijucich v zahraničí..............................1.130.591.39 dinárov

Obec Báčsky Petrovec.......................................................30.000,00

Pokrajinský sekretariat.......................................................50.000,00

Ministerstvo osvety...........................................................300.000,00

Čítať ďalej: Žiaci žiakom

 Po dlhej a namáhavej práci, konečne sa nám podarilo odcestovať do erdevíckej základnej školy, kde sme s veľkou radosťou vystúpili pred divákmi – žiakmi a učiteľmi z Ľuby, Bingule a Erdevíka. Výstup bol vykonaný v piatok 10. decembra v roku 2021, vďaka finančnej podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí v Bratislave.

Čítať ďalej: Odborné zdokonaľovanie v Pivnickej Základnej škole - Pre modernejšie školstvo

V organizácii Asociácie slovenských pedagógov a Národnostej rady slovenskej národnostnej menšiny v Základneh škole 15. októbra v Pivnici sa v sobotu 19. novembra realizovalo akreditované školenie. Zorganizované bolo pre učiteľov prvého stupňa a pre slovenčinárky, ktoré vyučujú slovenčinu s prvkami národnej kultúry.

Čítať ďalej: 22. výtvarná kolónia Makovička

Po roku sa dnes zase od rána na Základnej škole Jána Čajaka v Báčskom Petrovci zoskupovali žiaci a ich pedagógovia nielen z Petrovca, ale aj z okolia. Ako tomu bolo aj v minulých rokoch, ba i desaťročí, i dnes bola naplánovaná 22. výtvarná kolónia Makovička.

Články z archívy 

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440