This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov

Čítať ďalej: 6. zasadnutie Sekcie pre strednú, južnú a východnú Európu

V Békešskej Čabe sa konalo 6. zasadnutie Sekcie pre strednú, južnú a východnú Európu Komisie pre školstvo a vzdelávanie ÚSŽZ

V piatok 18. mája 2018 sa v Békešskej Čabe konalo už 6. zasadnutie Sekcie pre strednú, južnú a východnú Európu Komisie pre školstvo a vzdelávanie ÚSŽZ.Úrad zorganizoval takéto výjazdové zasadnutie sekcie po 2. krát v zahraničí, pričom 1. zasadnutie sa konalo v rumunskom Nadlaku Za miesto zasadnutia sekcie bola zvolená Békešská Čaba v Maďarsku aj vzhľadom na 300. výročie príchodu Slovákov do tejto lokality a s tým súvisiace pripomenutie si tejto významnej udalosti. Na zasadnutí sekcie sa za ÚSŽZ zúčastnil podpredseda ÚSŽZ Peter Prochácka a podpredsedníčka sekcie Vilma Prívarová, predstavitelia MŠVVaŠ SR a členovia sekcie z krajín strednej, južnej a východnej Európy.

Čítať ďalej: Výročné zasadnutie Asociácie slovenských pedagógov (ASP) 12. mája 2018

Zápisnica z výročného zasadnutia Asociácie slovenských pedagógov (ASP), ktoré bolo v sobotu 12. mája 2018 o 9,00 hod. v Slávnostnej sieni petrovského gymnázia. Na výročnom zasadnutí bolo prítomných 42 osvetových pracovníkov z rôznych vojvodinských škôl s vyučovacím jazykom slovenským. Prítomných privítala predsedníčka ASP Mária Andrášiková a navrhla členov na pracovné predsedníctvo (Anna Medveďová predsedníčka, Tatiana Naďová členka a Jaroslava Števková zapisovateľka). Prítomní jednoznačne schválil návrh na členov pracovného predsedníctva.

Čítať ďalej: Pracovné stretnutie k dolnozemským projektom

V sobotu 7. apríla 2018 na petrovskom gymnáziu prebiehalo pracovné stretnutie k spoločným dolnozemským projektom v oblasti školstva. Prítomní (Ján Brna, Svetlana Zolňanová, Mária Andrášiková, Janko Havran a Anna Medveďová zo Srbska a Pavel Hlásnik z Rumunska) na pracovnom stretnutí sa venovali príprave výzvy k Cene Samuela Tešedíka 2018 a prediskutovali štádium prípravy ďalších spoločných projektov v oblasti vzdelávania, ktoré sa majú realizovať v roku 2018, aj vo svetle finančných dotácií obdržaných z Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí na tieto projekty.

Spoločné dolnozemské projekty 2018

Čítať ďalej: Správa zo zasadnutia Koordinácie pre vzdelávanie

29. januára 2018 sa v Kolégiu Európa v Novom Sade konalo zasadnutie Koordinácie pre vzdelávanie národnostných rád národnostných menšín a edukácia pre písanie vzdelávacích výkonov pre 1. ročník základných škôl a 1. ročník gymnázií.

Koordináciu pre vzdelávanie viedla Svetlana Zolňanová za účasti predstaviteľov rumunskej, rusínskej, bunjevskej, bosenskej, chorvátskej, maďarskej, rómskej, vlašskej, českej a macedónskej národnostnej rady. Prítomní uzavreli, že je potrebné v mene Koordinácii požiadať rezortné ministerstvo aby sa doplnil doplnok Memoranda o vydávaní učebníc v jazykoch národnostných menšín pre základné školy, podpísal memorandum, pre tie menšiny, pre ktoré sa to doteraz neurobilo a podpísal memorandum aj pre stredné školy.

Čítať ďalej: Koordinačná porada v Bratislave

26. januára sa na FFUK v Bratislave v organizácii Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky uskutočnila koordinačná porada k vzdelávacím programom pre Slovákov žijúcich v zahraničí v roku 2018.

Po uvítacích slovách generálneho riaditeľa Mareka Mošku, slova sa ujala Katarína Čamborová -  riaditeľka odboru rozvojovej pomoci a služieb pri zabezpečení medzinárodnej spolupráci pri MŠVVaŠ SR. Ponuku vzdelávacích aktivít na rok 2018 predstavili Centrum ďalšieho vzdelávania v Bratislave, Metodické centrum z Banskej Bystrice a Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave a Filozofická fakulta v Bratislave.

Čítať ďalej: O krajanských prioritách a problémoch

V piatok 8. decembra v Bratislave v organizácii Svetového združenia Slovákov v zahraničí (SZSZ) v súčinnosti s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) zorganizovali stretnutie členov expertnej komisie Slovákov žijúcich v zahraničí a odborníkov zo Slovenskej republiky na tému strategických a aktuálnych otázok ďalšieho posilňovania spolupatričnosti Slovákov v zahraničí.

Čítať ďalej: Sarvašské dobrodružstvo pokračuje v Kovačici, Padine a v Pivnici

Divadelné predstavenie Únos starkých skonštruovali  naši žiaci nižších a vyšších ročníkov. Najprv vystúpili v sarvašskej slovenskej základnej škole a potom táto nekaždodenná divadelná karavána cestovala smerovala do slovenských základných škôl vo Vojvodine.

Čítať ďalej: Makovička je plnoletá

Hoci bola sobota, v zborovni a v učebniach v Základnej škole Jána Čajaka v Báčskom Petrovci 25. novembra od rána bolo rušno. Prebiehal tam Výtvarný tábor Makovička, 18. v poradí.

Čítať ďalej: Sarvašské dobrodružstvo
 Hovorí sa, že aj ďaleké cesty začínajú prvým krokom.  Prvé kroky urobila Asociácia slovenských pedagógov,  keď bol urobený projekt na putujúce divadlo, ktorého autorkou a koordinátorkou je Mária Andrášiková. Divadlo skonštruovali  žiaci Základnej školy Jána Čajaka nižších a vyšších ročníkov a potom sa už chystali na vystúpenie najprv do sarvašskej slovenskej základnej školy a potom do slovenských základných škôl vo Vojvodine. 

Čítať ďalej: 44. rozhlasová súťaž mladých recitátorov

November je ustáleným termínom, keď sa v rámci Rozhlasovej súťaže mladých recitátorov zídu milovníci poézie a prózy, a to iba s jedným cieľom - nechať čím lepší dojem na porotu, ktorá hodnotí ich prednes. ...

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440