This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov
Čítať ďalej: Cena Samuela Tešedíka 2017
 
Udelili vzácne učiteľské ocenenie
 
V Nadlaku v dňoch 13. a 14.októbra bolo slávnostné odovzdávanie Ceny Samuela Tešedíka a 8.seminár slovenských dolozemských učiteľov za prítomnosti početných hostí z domova a zahraničia.

Čítať ďalej: 1. ročník seminára pre učiteľky materských škôl z Dolnej zeme
15. a 16. septembra 2017 v PU Včielka v Báčskom Petrovci prebiehal seminár pre učiteľky materských škôl z Dolnej zeme, za účasti kolegýň z Rumunska, Maďarska a Srbska.
V piatok podvečer sa za prítomnosti početných hostí zo Školskej správy v Novom Sade, Veľvyslanectva SR v Belehrade, predstaviteľov Výboru pre vzdelávanie NRSNM, Asociácie slovenských pedagógov, Matice slovenskej v Srbsku zaznamenalo 10. výročie  pôsobenia  Združenia vychovávateľov, osvetových pracovníkov Slovákov Vojvodiny. Združenie sa rozhodlo morálne oceniť naše ustanovizne a inštitúcie   PAMÄTNÝMI LISTAMI, ktoré v roku 2017 udelilo prvýkrát. 
V sobotu pokračovala pracovná časť stretnutia, na ktorej úvodnú prednášku mala logopedička Zdenka Maďarová a potom učiteľky z jednotlivých ustanovizní z Báčskeho Petrovca, Nového Sadu, Bieleho Blata, Aradáča, Budapešti, Sarvaša, Komloša, Békešskej Čaby a Nadlaku prezentovali svoju prácu.  

Čítať ďalej: Zasadala Komisia na udelenie Ceny Samuela Tešedíka

9. septembra 2017 v Pukanci (Slovenská republika) zasadala Komisia na udelenie ceny Samuela Tešedíka. V mene zriaďovateľov ceny v Komisii pracovali: za Spoločnosť pre edukáciu a kultúru v Nadlaku Pavel Hlásnik a Bianka Unc, za Asociáciu slovenských pedagógov Svetlana Zolňanová a Anna Medveďová, za Čabiansku organizáciu Slovákov Edita Pečenyová, za Svetové združenie Slovákov Katarína Melegová-Melichová a za Občianske združenie Dotyk ľudskosti SR Mária Katarína Hrkľová. Z najužšieho výberu kandidátov sa Komisia rozhodla udeliť ceny Ľudmile Šomrákovej z Rumunska, Márii Andrášikovej z Báčskeho Petrovca zo Srbska, Anne Kondácsovej z Maďarska. Pamätný list sa udelí Alžbete Vancu z Rumunska, Valérii Petöfiovej z Maďarska a Márii Kotvášovej-Jonášovej z Kovačice zo Srbska. Cena bude udelená 13. októbra v Nadlaku v Rumunsku na 8. stretnutí slovenských dolnozemských učiteľov

Čítať ďalej: Piata Biblická olympiáda
 
Biblická olympiáda je súťaž žiakov základných a stredných škôl s vyučovacím jazykom slovenským z predmetu náboženská výchova. Ide už o piaty ročník tejto súťaže u Slovákov žijúcich v Srbsku, ktorý v sobotu 6.mája prebiehal na Gymnáziu Jána Kollára so žiackim domovom v Báčskom Petrovci.

Čítať ďalej: O vzdelávaní mladých generácií Slovákov v strednej, južnej a východnej Európe na 5. zasadnutí...

Analýzou stavu plnenia úloh vyplynuvších z minulého zasadnutia  Sekcie pre strednú, južnú a východnú Európu Komisie pre školstvo a vzdelávanie Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, stavom plnenia záverov Stálej konferencie Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2016 z oblasti školstva a vzdelávania, ako aj nastavením priorít jednotlivých krajanských komunít v oblasti vzdelávania a školstva v najbližšom období sa v kongresovej sále hotela Družba v Bratislave v piatok 12. mája 2017 zaoberalo v poradí 5. zasadnutie predmetnej sekcie.

Čítať ďalej: Seminar v Žilinskom kraji

Odborný seminár pre učiteľov slovenského jazyka, literatúry, dejepisu a občianskej náuky zo zahraničia sa uskutočnil od 26. do 29.apríla 2017 za organizácie Žilinského samosprávneho kraja, v ktorom sa zúčastnili učitelia zo Srbska a Maďarska.

Čítať ďalej: Noc s Andersenom

V Základnej škole Mladých pokolení v Kovačici 3.apríla 2017 prebiehala Noc s Andersenom. Tento projekt sa realizoval v mnohých krajinách Európy, ale pre nás je dôležité, že sa po prvýkrát uskutočnik v Srbsku.

Čítať ďalej: Správa z výročného zhromaždenia Asociácie slovenských pedagógov 2017

V piatok 10.03.2017 o 15,00 hod. v Slávnostnej sieni na Gymnáziu Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci  sa uskutočnilo výročné zhromaždenie Asociácie slovenských pedagógov.

Na úvod  všetkých prítomných  privítala a srdečne sa prihovorila predsedníčka ASP Mária Andrášiková.

V nastávajúcom období ASP, profesíjne slobodné nezávislé a neziskové združenie,  bude pokračovať po zabehanom chodníku, ktorým sa uberá šestnásť rokov. Predovšetkým bude pokračovať v práci v ďalšom skvalitňovaní, zveľaďovaní a modernizovaní nášho menšinového školstva.

Strategické ciele ASP:

Dňa 6. marca 2017 v miestnostiach ASP zasadala Dozorná rada. Na zasadnutí boli prítomní členovia Dozornej rady: predsedníčka DR Anna Medveďová, členovia Jaroslav Grňa a Zuzana Maglovská a účtovníčka ASP Katarína Slavková .

Trojčlenná Dozorná rada preskúmala a preverila celkové hospodárenie ASP, pričom dospela k uzáveru, že všetky knihy a účty sú v súlade s platným zákonom a predpismi.

Príjmy z donácií:

Úrad Slovákov žijucich v zahraničí................................533.776,89 dinárov

Obec Báčsky Petrovec.......................................................40.000,00

Aktivovanie odložených príjmov.......................................25.477,64

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440