This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov

Čítať ďalej: VI Stretnutie slovenských dolnozemských učiteĺov Späté s Cenou Samuela Tešedíka

Okrem tradičného Stretnutia slovenských dolnozemských učiteľov, ktoré sa v rámci SLovenských národných slávností realizuje v Petrovci, každoročne sa uskutoční ešte jedno stretnutie slovenských dolnozemských učiteľov, ktoré je putovného rázu v rámci krajín Dolnej zeme a späté je aj s udeľovaním Ceny Samuela Tešedíka. Toto stretnutie je pracovné a ide o odborný seminár, ktorý všetkým účastníkom prináša nové poznatky.

Čítať ďalej: Všetko najlepšie do nového roku 2016!

Čítať ďalej: Zasadala Komisia na udelenie Ceny Samuela Tešedíka

5. septembra 2015 v mestečku Nána pri Štúrove zasadala Komisia na udelenie ceny Samuela Tešedíka.
V mene zriaďovateľov ceny v Komisii pracovali: za Spoločnosť pre edukáciu a kultúru v Nadlaku Pavel Hlásnik a Bianka Unc, za Asociáciu slovenských pedagógov Mária Andrášiková a Anna Medveďová, za Čabiansku organizáciu Slovákov Edita Pečenyová; za Svetové združenie Slovákov Svetlana Zolňanová a za Občianske združenie Dotyk ľudskosti SR Mária Katarína Hrkľová.

Od 4. - 5. júna 2015 v Bratislave prebiehalo 3. Zasadnutie  Sekcie pre strednú, južnú a východnú Európu Komisie pre školstvo a vzdelávanie ÚSŽZ. Na zasadnutí  sa zúčastnili aj predstavitelia  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR  a zo Srbska  zasadnutia sa aktívne zúčastnili Mária Andášiková, Pavel Belička a Svetlana Zolňanová. Účastníci tohoto zasadnutia sa snažili spoločne riešiť závažné otázky v oblasti školstva a vzdelávania Slovákov v zahraničí.

Čítať ďalej: Správa z výročného zhromaždenia Asociácie slovenských pedagógov
 V sobotu 28.03.2015 v rámci odborného zdokonaľovania bolo výročné zhromaždenie Asociácie slovenských pedagógov. Prítomným (zo 90 učiteľov z Báčky a Banátu) sa najprv prihovorila predsedníčka ASP Mária Andrášiková a navrhla pracovné predsedníctvo: Annamária Boldocká – Grbićová (predsedníčka), Svetlana Zolňanová (členka), Ruženka Ďuríková (členka)  a  Vesna Valihorová – Filipovićová (zapisovateľka). Predseníčka Annamária Boldocká – Grbićová navrhla nasledovný rokovací program:
1. Správa o činnosti ASP za rok 2014 (predsedníčka ASP Mária Andrášiková)
2. Finančná správa za rok 2014 (účtovníčka ASP Katarína Slavková)
3. Program práce ASP v nastávajúcom období (predsedníčka ASP Mária Andrášiková)
4. Potvrdenie a zakladanie nových aktívov
5. Rôzne

V nastávajúcom období ASP bude pokračovať po zabehanom chodníku, ktorým sa Asociácia uberá štrnásť rokov. Predovšetkým bude pokračovať v práci v ďalšom zveľaďovaní a zdokonaľovaní nášho menšinového školstva.
Strategické ciele ASP:
- Skvalitňovať a modernizovať vzdelávací proces na slovenských školách
- Podporovať postavenie slovenského jazyka ako základného učebného predmetu v našom menšinovom školstve a v povedomí vojvodinských Slovákov
- Sústavne podporovať odborný rast pedagógov
- Podporovať širšie informácie o nových trendoch vo vyučovaní na všetkých úrovniach a pre všetky typy škôl vo Vojvodine

Rok 2014 pre ASP bol úspešný. Prebiehal v znamení rôznych seminárov pre učiteľov a seminárov pre žiakov, v znamení medzinárodnej konferencie, účasti ASP v rôznych komisiach, pracovných stretnutiach, dolnozemských stretnutiach, účastiach ASP na okrúhlych stoloch, zaznamenávania jubileí...

Čítať ďalej: Koordinácia spoločných projektov

V pondelok 9. februára, v Selenči sa uskutočnila koordinačná porada z oblasti vzdelávania v rámci realizácie Dolnozemských projektov, ktoré zastupujú Demokratický zväz Slovákov a Čechov a Spoločnosť pre edukáciu a poradentvo Ivana Krasku v Rumunsku (Pavel Hlásznik), Čabiansku organizáciu Slovákov z Maďarska (Edita Peczenyová) a Výbor pre vzdelávanie NRSNM v Srbsku (Ján Brna a Svetlana Zolňanová), Asociáciu slovenských pedagógov (Mária Andrášiková) a Osvetovú komisiu MSS (Anna Medveďová).

Čítať ďalej: Januárová porada v Bratislave

Vo piatok  30. Januára 2015 v Bratislave prebiehala, už tradičná Januárová porada, ktorú poriada Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovnskej republiky s predstaviteľmi krajanských organizácií.

Predstavitelia Výboru pre vzdelávanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Ján Brna a Svetlana Zolňanová a predstaviteľka Osvetovej komisie Matice slovenskej v Srbsku Anna Medveďová  hodnotili minuloročné aktivity, ktoré realizovala Univerzita Mateja Bela z Banskej Bystrici, Univerzita Komenského z Bratislavy a Filozofická fakulta z Bratislavy v spolupráci so slovenskými zahraničnými školami v Srbsku, Rumunsku, Maďarsku, Ukrajine, Chorvátsku a Poľsku. Spolupráca spočíva v organizovaní škôl v prírode a táborov pre deti a školení pre učiteľov.

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440