This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov

V januári 2020 v Nadlaku (RU) prebiehala oslava 25. výročia plodnej práce Kultúrnej a vedeckej spoločnosti Ivana Krasku. Pri tejto príležitosti za aktívnu spoluprácu s KVSIK pri vytváraní trvalých hodnôt dolnozenských Slovákov ďakovný list a plaketa bola udelená aj Asociácii slovenských pedagógov. Prítomnosť predstaviteľov ASP.

31. januára 2020 v Bratislave v organizácii Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky sa uskutočnila koordinačná porada k vzdelávacím programom pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Prítomnosť predstaviteľov ASP.

28. augusta 2020 odštartovala webová stránka vzdelavanie.nrsnm.com

ASP sa podieľa na príprave vyučovacích hodín, didaktického materiálu a na vypracovaní jednotných operatívnych plánov zo slovenského jazyka a literatúry na 2. stupni základných škôl.

19. septembra 2020 bolo virtuálne zasadnutie Komisie na udeľovanie Ceny Samuela Tešedíka. Zúčastnili sa ho predstavitelia ASP, Spoločnosti pre edukáciu a kultúru v Nadlaku, Čabianskej organizácie Slovákov, Svetového združenia Slovákov, Osvetovej komisie MSS a Združenia Dotyk ľudskosti zo Slovenskej republiky.

September – v roku 2020 Slovenské národné slávnosti a pravidelné Stretnutia slovenských dolnozemských učiteľov vystali, ale vyšla brošúrka Stretnutie slovenských dolnozemských učiteľov 2020, do ktorej na tému Súčasné dištančné vzdelávanie v školskej a predškolskej praxi svojimi textami prispeli aj jednotliví členovia ASP.

17. októbra 2020 v miestnostiach ZŠ 15. októbra v Pivnici sa uskutočnilo 1. stretnutie Tímu pre zveľaďovanie termínov a vytváranie jednotnej školskej terminológie v rámci Komisie pre štandardy slovenčiny Výboru pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM. Tím je vytvorený s cieľom vytvárať jednotnú školskú terminológiu v slovenskom jazyku a prispôsobovať ju elektronickým triednym knihám na školách s vyučovacím jazykom slovenským. ASP je navrhovateľom a sčasti aj nositeľom tejto aktivity.

21. októbra 2020 – päťčlenný tím ((PhDr. Zuzana Drugová, Mgr. Katarína Mosnáková-Bagľašová, Dr. sc. Sandra Kralj-Vukšić, Dr. Jasna Uhláriková a Dr. Anna Makišová) v spolupráci s ASP v petrovskej škole odprezentoval medzinárodný projekt Sebaidentifikácia v multietnickom prostredí ako prostriedok etnickej tolerancie (JaSom). Projekt realizuje Oddelenie slovakistiky Filozofickej fakulty Univerzity v Novom Sade v rámci programu Erasmus+ s partnermi z Banskej Bystrice (Metodické centrum Univerzity Mateja Bela - hlavný koordinátor), z Našíc (Slovenské kultúrne centrum) a z Bodonoša (Teoretické lýceum Jozefa Kozáčka). Cieľom projektu je vytvoriť didaktickú príručku pre učiteľov, ktorá bude v rámci jednotlivých oblastí zameraná na rozvíjanie jazykového, národného a kultúrneho povedomia u detí.

24. októbra 2020 prebiehalo online pracovné stretnutie k spoločným dolnozemským projektom v oblasti školstva, ktoré sa majú realizovať v roku 2021, aj vo svetle finančných dotácií obdržaných z Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Príslušné organizácie slovenských spolkov a organizácií podpísali dohodu o realizácii 19. spoločných projektov medzi Slovákmi žijúcimi v Srbsku (Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, Matica slovenská v Srbsku, Asociácia slovenských pedagógov a Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov), Maďarsku (Celoštátna slovenská samospráva a Čabianska organizácia Slovákov) a v Rumunsku (Spoločnosť pre edukáciu a poradenstvo Ivana Krasku a Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku).

Koncom októbra učitelia (ASP) prispeli svojimi príspevkami do metodického časopisu dolnozemských Slovákov Slovenčinár.

Na ZŠ v Pivnici, Kulpíne, Starej Pazove a v Рadine v priebehu novembra 2020 boli realizované školenia pod názvom Školenie učiteľov o uplatnení štandardov zo slovenského jazyka pre 1. stupeň základného vzdelávanie a výchovy. V tom istom čase prebiehalo aj on-line školenia pre učiteľov triedneho vyučovania, slovenského jazyka, matematiky, zemepisu, dejepisu, biológie, chémie a fyziky Posilnenie jazykových kompetencií učiteľov v spolupráci s Centrom pre interaktívnu pedagógiu.

7. novembra 2020 – v súčinnosti ASP a ZŠ Jána Čajaka sa realizovala 1. časť 21. ročníka výtvarného tábora Makovička, ktorej sa zúčastnili žiaci a učitelia zo základných škôl z Kysáča, Starej Pazovy, Maglića a Petrovca. 14. novembra kvôli pandémie koronavírusu prebiehala online 2. časť Makovičky za účasti žiakov a učiteľov z Hložian, Kulpína, Selenče a Pivnice.

23. novembra 2020 v Belehrade ASP podpísala zmluvu s Ministerstvom školstva, vedy a technologického rozvoja o realizácii projektu  „Posilnenie postavenia učiteľov na základných školách pri výučbe v slovenskom jazyku“. Projekt sa má realizovať na základných školách s vyučovacím jazykom slovenským.

Koncom decembra 2020 vyšlo 14. číslo (IX. ročník) internetového časopisu žiakov slovenských škôl vo Vojvodine. Nositeľom a realizátorom projektu je ASP.

V roku 2020 kvôli pandémie koronavírusu mnohé naplánované aktivity boli nerealizované. V porovnaní s rokom 2019 ASP nerealizovala štandardné žiacke vojvodinské projekty a 5. ročník žiackeho medzinárodného projektu.

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440