This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov

Najnovšie správy 

- Na web. stránke www.aus.org.rs zverejnený Kalendár vzdelávacích programov školstva, vedy, výskumu a športu SR pre Slovákov žijúcich v zahraničí na rok 2022. Kalendár schválil minister školstva vedy, výskumu a športu SR, Mgr. Branislav Gröling, dňa 24.02.2022

-14. apríla 2022 prebiehala oblastná súťaž zo slovenského jazyka a jazykovej kultúry pre žiakov piateho, šiesteho, siedmeho a ôsmeho ročníka základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským. Žiaci z Banátu súťažili na ZŠ mladých pokolení v Kovačici a žiaci z Báčky a Sriemu na ZŠ Jána Kollára v Selenči. V rámci súťaže prebiehal aj Aktív učiteľov slovenčiny, na ktorom odbornú prednášku mala Jarmila Pantelićová, Tatiana Naďová a prihovorila sa aj Svetlana Zolňanová, ako členka Národnej osvetovej rady Srbska.

- Výzva na účasť v projekte  Moji slovenskí predkovia. Asociácia slovenských pedagógov a Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny za finančnej podpory  Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, plánuje podporiť žiakov a učiteľov, ktorí sa snažia udržiavať svoje tradície za účelom skvalitnenia vyučovania v slovenskej reči na školách a zachovania národnej identity.

-V piatok 6. mája 2022 o 17. 00 hod. v reštaurácii Studňa v Hložanoch sa uskutočnilo pracovné stretnutie k spoločným dolnozemským projektom v oblasti vzdelávania v roku 2022.

Na pracovnom stretnutí sa prebrala možnosť realizácie spoločných dolnozemských projektov v roku 2022, ustálila náplň a termíny jednotlivých projektov.

- Vo štvrtok 16. júna 2022 o 18. hodine v priestoroch NRSNM bolo slávnostné podpisovanie zmlúv, na ktorej sa zúčastnili predstavitelia škôl a združení (pre ASP predsedníčka Mária Andrášiková) ako aj Libuška Lakatošová, predsedníčka NRSNM a Svetlana Zolňanová členka Výkonnej rady pre vzdelávanie. Výbor pre vzdelávanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v súlade s finančným plánom a finančnými možnosťami v rozpočtovom roku 2022 dňa 6. mája vypísal súbeh na  financovanie a spolufinancovanie programov v oblasti predškolského, základného a stredného vzdelávania, v predškolských ustanovizniach a v školách, v ktorých sa vyučuje po slovensky, v predškolských ustanovizniach a v  školách, v ktorých sa vyučuje slovenčina ako materinský jazyk a v predškolských ustanovizniach a v školách, v ktorých sa vyučuje slovenčina ako materinský jazyk s prvkami národnej kultúry, ako aj Oddelenie slovakistiky Filozofickej fakulty v Novom Sade.

-Vďaka Ministerstvu osvety, vedy a technologického rozvoja, Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny a Vojvodinskej slovakistickej spoločnosti sa 27. mája 2022. roku na Základnej škole bratstvo v Aradáči uskutočnila Republiková súťaž zo slovenského jazyka a literatúry. V rámci súťaži zasadal aj Aktív učiteľov slovenčiny, na ktorom sa hovorilo o kritériách hodnotenia zo slovenského jazyka a literatúry. Súťaže sa zúčastnilo 31 žiakov siedmeho a ôsmeho ročníka z 9 prostredí – Báčskeho Petrovca, Hložian, Pivnice, Selenče, Kysáča, Aradáča, Padiny, Kovačice a Starej Pazovy.

- V sobotu 21.mája 2022 prebiehala Republiková súťaž pre stredoškolákov z Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci, Strednej zdravotníckej školy 7. apríla v Novom Sade, Gymnázia Branka Radičevića a Ekonomicko-obchodnej školy Vuka Karadićva v Starej Pazove a hostiteľského Gymnázia Mihajla Pupina v Kovačici. Súťažilo tridsať stredoškolákov. Organizátormi súťaže boli Slovakistická vojvodinská spoločnosť, NRSNM a Ministerstvo osvety, vedy a technologického rozvoju.

- Spoločnosť pre edukáciu a kultúru v Nadlaku, Asociácia slovenských pedagógov v Srbsku a

Čabianska organizácia Slovákov (zriaďovatelia Ceny Samuela Tešedíka) zverejnili výzvu organizáciám Slovákov žijúcich v zahraničí so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ako aj organizáciám so sídlom v SR, ktoré majú vo svojom predmete činnosti  problematiku  Slovákov  žijúcich v zahraničí, aby podľa priloženého Štatútu Ceny Samuela  Tešedíka navrhli potenciálnych ocenených na rok 2022.

. V sobotu 13. augusta 2022 na nádvorí Domu MSS Ľudovíta Miška prebiehalo kontinuálne stretávanie sa slovenských dolnozemských učiteľov. Účastníci  stretnutia absolvovali tému Rozvoj čitateľskej gramotnosti inovatívnymi metodami. Odbornú přednášku mala extérna poradkyňa Ministerstva školstva, vedy a technologického rozvoja. Na záver boli udelené Osobitné uznania za zásluhy a úspechy na poli vzdelávania, výchovy a zveľaďovania slovenského jazyka a jazykovej kultury.

- V pondelok 19. septembra 2022 o 12.00 hod. v priestoroch Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Nadlaku prebiehalo pracovné stretnutie Slovákov z Dolnej zeme k spoločným dolnozemským projektom.

- Od 15. – 16. septembra 2022 v petrovskej škole prebiehal v poradí 6. ročník seminára s medzinárodnou  účasťou žiakov a učiteľov z Nadlaku (Rumunsko), Békešskej Čaby (Maďarsko) a hostiteľskej petrovskej školy. Úhrnne 30 žiakov a 14 učiteľov sa zúčastnili tohto jedinečného podujatia. Nositeľom projektu Mladí dolnozemci – tvorba a priateľstvo predovšetkým (tvorivé dielne na udržiavanie slovenskosti) a organizátorom medzinárodného stretnutia žiakov a pedagógov je Asociácia slovenských pedagógov.

- Metodické centrum UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici  v organizácii Filozofickej fakulty, Fakulty prírodných vied, Rektorátu UMB usporiadalo Didaktický kurz pre pedagógov zo slovenských škôl v zahraničí na tému. Podpora kapacít a transfer inovatívnych didaktických metód. Na školení, ktoré prebiehalo od 28. 9. – 5. 10. 2022 v Banskej Bystrici, sa zúčastnilo 12 učiteľov zo Srbska,  pedagógovia 1. a 2. stupňa základných škôl.

- 7. októbra 2022 v priestoroch Obce Báčsky Petrovec prebiehalo  slávnostné odovzdávanie Ceny Samuela Tešedíka. Prestižné medzinárodné učiteľké ocenenie – Cenu Samuela Tešedíka získali učitelia: Júlia Kuciková z Maďarska a Alexander Mlynarčík z Rumunska. Udelené boli aj Pamätné listy Samuela Tešedíka, ktoré sa dostali do rúk Silvie Hégeľovej z Maďarska, Zuzany Lenhartovej a Márie Šulcovej zo Srbska a Pavla Šušláka z Rumunska.

- 12. Stretnutie slovenských dolnozemských učiteľov, ktorí pracujú na národnostných školách v   Maďarsku, Chorvátsku, Rumunsku a Srbsku  sa konalo 8. októbra 2022 na Gymnáziu Jána Kollára v Báčskom Petrovci v organizácii Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny a Asociácie slovenských pedagógov. V rámci podujatia bola analyzovaná odborná téma Slovenčina naša – integrujúci prvok vo výchovno-vzdelávacom procese na národnostných školách. Na úvod odznela odborná prednáška Dr. Jasny Uhlárikovej a doc. Zuzany Týrovej z Oddelenia slovakistiky Filozofickej fakulty v Novom Sade. V mene učiteľov zo Srbska hovorili Mária Andrášiková a Jarmila Pantelićová zo ZŠ Jána Čajaka v Báčskom Petrovci a Anna Hrková  a Eva Poliaková Hrková zo ZŠ mladých pokolení z Kovačice.

- Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny spolu s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici Katedrou elementárnej a predškolskej pedagogiky s finančnou podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí v rámci schváleného Kalendára vzdelávacích podujatí pre Slovákov žijúcich v zahraničí organizovali metodický seminár v dňoch 21. – 22. 10. 2022 pod názvom Podporné aktivity na rozvoj slovenského jazyka. Školenie pre 70 učiteľov materských škôl, prvého stupňa základných škôl, učiteľov slovenčiny a slovenčiny s prvkami národnej kultúry sa konalo na Základnej škole Ľudovíta Štúra v Kysáči.

- Vo štvrtok 27. októbra 2022 v Bratislave sa stretli odborníci na slovenské vzdelávanie zo sekcie pre strednú, južnú a východnú Európu Komisie pre školstvo a vzdelávanie ÚSŽZ. Komisiu zo Srbska tvoriili Mária Andrášiková, predsedníčka Asociácie slovenských pedagógov a Svetlana Zolňanová koordinátorka NRSNM pre školstvo. Tohtoročné rokovanie  sekcie pre strednú, južnú a východnú Európu bolo venované nasledovným témam: aktuálne postavenie a podpora slovenských žiakov, študentov a učiteľov vo vzdelávacom procese, riešenie akútneho nedostatku slovenských učiteľov, motivácia študentov k štúdiu pedagogických smerov, podpora vysielania slovenských učiteľov do slovenských národnostných škôl zo strany MŠVVaŠ SR, podpora mimoškolských aktivít v gescii ÚSŽZ, ako aj MŠVVaŠ SR (tábory, školy v prírode, súťaže a pod.).

- Od 28. – 29. októbra 2022 sa konala Stála konferencia SR a Slováci žijúci v zahraničí. (pozn. konferencia sa koná raz za dva roky). V roku 2023 čaká sa na posledné korektúry zborníka z konferencie a čoskoro bude zverejnený Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí na základe príspevkov zo Stálej konferencie a z pripomienok, ktoré krajania zaslali, zostavuje akčné plány pre jednotlivé štátne útvary (ministerstvá) v súlade so schválenou krajanskou koncepciou. Akčné plány budú definovať aj oblasti, kam prioritne pôjdu krajanské dotácie v jednotlivých krajinách. Stálej konferencie sa aktívne zúčastnili Mária Andrášiková a Svetlana Zolňanová.

- V stredu 16. novembra 2022 sa na ZŠ Jána Čajaka v Báčskom Petrovci konalo odborné zdokonaľovanie učiteľov slovenského jazyka a literatúry, ktorí vyučujú na základných školách. V úvodnej časti ukážkovú hodinu prezentovala externá osvetová poradkyňa pri Školskej správe v Novom Sade a učitelka slovenčiny na tamojšej škole Jarmila Pantelićová. Po diskusii o samotnej hodine, školenie pokračovalo prezentáciou kritérií o známkovaní, ktoré podala Tatiana Naďová, externá osvetová poradkyňa pri Školskej správe v Novom Sade. Na tému záverečných skúšok hovorili Dr. Anna Makišová a Mariena Korošová a celé akreditované stretnutie viedla PaedDr. Svetlana Zolňanová.

- Súťaž Poznaj svoju minulosť sa uskutočnila vo štvrtok,  17. novembra 2022 na Základnej škole maršala Tita v Padine. V rámci súťaže sa rozdelili aj odmeny žiakom v rámci projektu Moji slovenskí predkovia. Na súťaži svojich predstaviteľov mala Základná škola mladých pokolení z Kovačice, Základná škola Jána Amosa Komenského z  Kulpína, Základná škola maršala Tita z Padiny, Základná škola bratstvo z Aradáča, Základná škola Jozefa Marčoka Dragutina  z Hložian, Základná škola 15. októbra z Pivnice, Základná škola Jána Kollára zo Selenče a tím  Základnej školy hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy.

- V sobotu 26. novembra 2022 v ZŠ Jána Čajaka sa v organizácii Asociácie slovenských pedagógov uskutočnil jednodňový seminár pod názvom Reminiscencia na nedožité 125. narodeniny akademickej maliarky Zuzky Medveďovej. Seminára sa zúčastnilo zo 50 žiakov a učiteľov s ôsmych základných škôl: z Kulpína, z Pivnice, z Kysáča, Lalite. Aradáča, Starej Pazovy, Kovačice a hostiteľskej školy. Žiaci inšpirovaní životom a tvorbou akademickej maliarky Zuzky Medveďovej umelecky oživili a posvietili si na jubilujúcu osobnosť z dejín vojvodinských Slovákov. Výsledkom ich kreativity sú slohové práce, vymyslený interview a komiksy.

- V piatok 2. decembra 2022 bol realizovaný projekt Prenos internetového periodika ČAROSLOV do tlačenej podoby na jeho uchovávanie a archivovanie, projekt  Asociácie slovenských pedagógov. Projekt sa nadväzuje na webstránku www.caroslov.rs. Vďaka finančnej podpory Výboru pre vzdelávanie NRSNM vytlačené je prvých 9 čísel časopisu. Každé číslo je vytlačené v dvoch exemplároch. Vytlačené čísla (jeden exemplár z každého čísla) Čaroslovu sú uschované v Asociácii slovenských pedagógov a majú dokumentárnu hodnotu.

- 2. a 3. decembra 2022 v kabinete na Gymnáziu Jána Kollára so žiackym domovom prebiehal Grafický tábor. Zúčastnilo sa ho šest frekventantiek z Báčského Petrovca. Autorka a koordinátorka bola Mr. Daniela Marková. Nositeľom projektu je Asociácia slovenských pedagógov.

- V sobotu 10. decembra 2022 v petrovskej škole prebiehal Detský tábor výtvarnej tvorby Makovička. Zúčastnili sa ho žiaci a pedagógovia zo Starej Pazovy, Selenče, Pivnice, Kysáča, Kulpína, Maglića, Hložian a z hostiteľskej školy. Pracovalo sa v troch tvorivých dielňach. Téma bola 125. výročie nedožitých narodenín prvej slovenskej vojvodinskej akademickej maliarky Zuzky Medveďovej.

- Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny a Asociácia slovenských pedagógov v rámci realizácie projektu Kvalitné vyučovanie pre naše školy usporiadali akreditované odborné zdokonaľovanie pre učiteľov 1. ročníka na základných školách s vyučovacím jazykom slovenským, ktoré sa uskutočnilo 13. decembra 2022 o 14.00 hod. v ZŠ 15. októbra v Pivnici.

- V stredu 14. decembra 2022 žiaci petrovskej školy navštívili ZŠ Tomáša Gárika Masáryka v Jánošíku. Divadelného zájazdu sa zúčastnili žiaci-herci  2. stupňa a žiačky-tanečnice z 1. stupňa, ktoré spolu so svojimi učiteľkami pripravili divadelnú scénku   O pyšnej princeznej Krásomile a šikovnom kráľovi Miroslavovi.  Projekt spočíva v spájaní vzdelávania s reálnym poznávaním a upevňovaním priateľstiev medzi slovenskými žiakmi z Čajakovej školy  so slovenskými žiakmi z rozličných základných škôl vo Vojvodine v Srbsku.

Všetky aktivity a rôzne podujatia v roku 2022 sa uskutočnili vďaka vlastným projektom a vďaka spolupráce Asociácie slovenských pedagógov s Výborom pre vzdelávanie NRSNM. Projekty sa zrealizovali za finančnej podpory predovšetkým Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a sčasti aj Pokrajinského sekretariátu pre vzdelávanie, správu, predpisy a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá  Aj tohto roku Obec Báčsky Petrovec, ako jediná obec podporila činnost ASP.

Správu pripravila

Mária Andrášiková

predsedníčka ASP

 

Články z archívy 

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440