This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov

Najnovšie správy 

Strategické ciele ASP:

 • Skvalitňovať a modernizovať vzdelávací proces na slovenských školách.
 • Podporovať postavenie slovenského jazyka ako základného učebného predmetu v našom menšinovom školstve a v povedomí vojvodinských Slovákov.
 • Sústavne podporovať odborný rast pedagógov.
 • Zabezpečovať akreditované školenie.
 • Podporovať širšie informácie o nových trendoch vo vyučovaní na všetkých úrovniach a pre všetky typy škôl vo Vojvodine.
 • Prostredníctvom seminárov, kurzov,  prednášok, okrúhlych stolov, dielní vytvoriť a organizačne zabezpečiť priestor na diskúsiu o problémoch v našom menšinovom školstve, na vzájomné kontakty a výmenu skúseností medzi učiteľmi základných, stredných a vysokých škôl.
 • Podporovať prezentovanie činnosti ASP, zvlášť podporovať činnosť jej Aktívov na verejnosti vo Vojvodine a v zahraničí.
 • Písať nové projekty a pokračovať už v rozbehnutých projektoch.
 • Spolupracovať s organizáciami a združeniami, ktoré sa angažujú v oblasti školstva (spolupráca s Výborom pre vzdelávanie NRSNM, Ústavom pre učebnice, Ministerstvom školstva SR, Ministerstvom školstva RS, s ÚSŽZ, Pokrajinským sekretariátom pre vzdelávanie, správu a národnostné menšiny, s Osvetovou komisiou MSS, so Združením vychovávateľov osvetových pracovníkov Slovákov Vojvodiny, s menšinami a s inými záujemcami o prácu ASP).
 • Brať aktívnu účasť v Komisii pre školstvo pri ÚSŽZ v Bratislave
 • Presadzovať potreby zamestnancov školstva prostredníctvom už jestvujúcich Aktívov a podporovať zakladanie nových.
 • Sústavne organizovať osvedčené semináre pre žiakov z rozličných vojvodinských škôl s vyučovacím jazykom slovenským.
 • Sústavne aktivovať a zdokonaľovať jedinečný spoločný školský internetový časopis Čaroslov – spoločný časopis žiakov a učiteľov vo Vojvodine
 • Pokračovať v prekladaní školskej terminológie v elektronickej triednej knihe a v iných školských dokumentoch.
 • Zoskupovať materiál pre dvojjazyčný srbsko-slovenský pedagogický slovník.
 • Rozvíjať a skvalitňovať aktívnu spoluprácu so slovenskými pedagógmi a s ich združeniami, inštitúciami  z Rumunska, Maďarska a Chorvátska pri vytváraní trvalých hodnôt dolnozemských Slovákov.
 • Zabezpečovať členstvo vo Svetovom združení Slovákov.

Snahou ASP bude aj naďalej organizovať odborné aktivity a zapojiť čo najviac priaznivcov učiteľskej profesie a všetkých tých, ktorí si uvedomujú dôležitosť a význam učiteľskej profesie v zachovávaní NÁRODNEJ IDENTITY.

Mária Andrášiková

predsedníčka ASP

Články z archívy 

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440