This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov

Najnovšie správy 

Podrobný popis aktivít ASP v roku 2015

Január :

 30. januára 2015v Bratislave prebiehala tradičná Januárová porada, ktorú poriada Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky s predstaviteľmi krajanských organizácií. Členovia ASP a zároveň aj predstavitelia Výboru pre vzdelávanie NRSNM a Osvetovej komisie Matice slovenskej v Srbsku hodnotili minuloročné aktivity, ktoré realizovala Univerzita Mateja Bela z Banskej Bystrici, Univerzita Komenského z Bratislavy a Filozofická fakulta z Bratislavy v spolupráci so slovenskými zahraničnými školami v Srbsku, Rumunsku, Maďarsku, Ukrajine, Chorvátsku a Poľsku.

Február:

 9. februára v Selenči sa uskutočnila koordinačná porada z oblasti vzdelávania v rámci realizácie Dolnozemských projektov, ktoré zastupujú Demokratický zväz Slovákov a Čechov a Spoločnosť pre edukáciu a poradenstvo Ivana Krasku v Rumunsku, Čabiansku organizáciu Slovákov z Maďarska, Výbor pre vzdelávanie NRSNM v Srbsku, Asociáciu slovenských pedagógov a Osvetovú komisiu MSS.

Marec:

 26. marca 2015 ZŠ Jána Amosa Komenského oslávila realizáciou početných aktivít Deň školy. Účasť ASP.

 27. marca 2015 v ZŠ Jána Čajaka prebiehalo akreditované odborné zdokonaľovanie pre učiteľov slovenčiny a učiteľov triednej výučby . Realizovaná bola prezentácia softwérov zo slovenčiny..

 28. marca 2015 v slánostnej sieni Báčskopetrovskej obci prebiehala druhá časť akreditované odborného zdokonaľovania.

 28. marca 2015 v rámci odborného zdokonaľovania v slávnostnej sieni Báčskopetrovskej obci prebiehalo aj výročné zhromaždenie Asociácie slovenských pedagógov. Prítomní zo 90 učitelia z Báčky a Banátu.

 Aktív učiteľov náboženstva, ktorý pôsobí v rámci ASP,  organizoval 3. Biblickú olympiádu, ktorá sa uskutočnila 28. marca 2015 v ZŠ Jána Kollára v Selenči za finančnej podpory jednotlivých  zborov SEAVC a NRSNM. Súťaže sa zúčastnilo 46 žiakov zo 14 základných škôl (3. - 8. ročník) a 14 žiakov zo 6 stredných škôl.

 Od 28. marca do  1. apríl 2015 žiaci vyšších ročníkov ZŠ Jána Čajaka v Báčskom Petrovci (členovia žiackeho chóru) spolu s učiteľmi  pobudli v Martine na Slovensku. Ich hostiteľmi boli žiaci Evanjelickej spojenej školy. Cestovné trovy sú zabezpečené prostredníctvom projektu ASP.

Apríl:

 2. apríla 2015 sa uskutočnila  obvodná súťaž zo slovenčiny pre žiakov základných škôl v štyroch regiónoch. Spoluorganizátor ASP.

 V dňoch od 8. do 11. apríla 2015 v organizácii Žilinského samosprávneho kraja po štvrtýkrát bol zorganizovaný odborný seminár pre učiteľov slovenčiny, dejepisu a občianskej výchovy. Zo Srbska sa ho zúčastnili 52 učitelia (členovia ASP),  študetnti z Oddelenia slovakistiky Filozofickej fakulty v Novom Sade, učitelia zo Strednej zdravotníckej školy v Novom Sade ako i predstavitelia obce Báč.

 V Modre v Harmónii od 19. - 24. 04. 2015 v organizácii CĎV UK v Bratislave pre členov ASP prebiehalo odborné zdokonaľovanie.

 Od 24. do 25. apríla 2015 v ZŠ maršala Tita v Padine a ZŠ mladých pokolení v Kovačici  prebiehalo akreditované odborné zdokonaľovania pre  učiteľov slovenčiny a učiteľov triednej výučby  (účasť : členovia ASP- 44 učitelia z Banátu).

Máj:

 Od 8.- 9.  mája 2015 v spoluorganizácii ASP a Výboru pre vzdelávanie NRSNM na Gymnáziu Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci a v priestoroch Materskej školy Včielka v Báčskom Petrovci prebiehalo akreditované výjazdové vzdelávacie podujatie pre slovenských učiteľov v Srbsku a v Chorvátsku . Na výjazdovom vzdelávacom podujatí prednášali odbroníci z Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského z Bratislavy : PaeddDr. Mária Onušková, Mgr. Zlata Ilievová, Mgr. Ľudmila Lašáková, Mgr. Miriam Ritomská a Mgr. Oľga Syrová. Na záver prebiehalo zasadnutie Aktívov v rámci ASP, kde sa potvrdilo pôsobenie už jestvujúcich Aktívov,  zakladanie nových a návrhy na ich vedúcich

21. mája 2015 sa na ZŠ maršala Tita v Padine uskutočnila Republiková súťaž zo slovenského jazyka pre žiakov základných škôl. Súťažilo úhrnne 66 žiakov 7. a 8. ročníka zo všetkých prostredí,  kde sa vyučuje slovenčina ako materinský jazyk. ASP bola spoluorganizátorkou  súťaže a pracovného stretnutia Aktívu učiteľov slovenčiny.

 24. mája 2015 na Gymnáziu Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci sa uskutočnila Republiková súťaž zo slovenského jazyka pre žiakov stredných škôl. ASP spoluorganizátor súťaže.

 26. mája 2015 zamestnanci a študenti Oddelenia slovakistiky Filozofickej fakulty Univerzity v Novom Sade realizovali jednodňový literárny výlet do Kovačice a Padiny, ktorý finančne podporila Asociácia slovenských pedagógov, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a NRSNM.

Jún:

 2. júna 2015 v ZŠ Jána Čajaka v Báčskom Petrovci zasadal tím pre výsledky vo vzdelávaní. Spracované výsledky zo srbčiny ako nematerinského jazyka a návrh na Všeobecný vzdelávací kurikulum, Kurikulum pre základné školy a Kurikulum pre stredné školy boli zaslané školám na posúdenie.

 Od 4. - 5. júna 2015 v Bratislave prebiehalo 3. zasadnutia Sekcie pre strednú, južnú a východnú Európu Komisie pre školstvo a vzdelávanie ÚSŽZ. Zasadnutia sa aktívne podieľali Mária Andášiková, Pavel Belička a Svetlana Zolňanová.

August:

 8 .augusta 2015 počas SNS, ASP sa podieľala na spoluorganizácii a spoluúčasti Stretnutia slovenských dolnozemských učiteľov.

 Od 19. do 20. augusta 2015 v organizácii ASP v zborovej sieni slovenského evanjelického cirkevného zboru v Báčskom Petrovci prebiehal XI. Letný zborový kemp. Na kempe účinkovali 18 hudobní odborníci, kantori a študenti hudby.

September:

 5. septembra 2015v mestečku Nána pri Štúrove zasadala Komisia na udelenie ceny Samuela Tešedíka.

 18. septembra 2015 na petrovskej škole prebiehalo pracovné stretnutie žiakov a učiteľov základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským z Dolnej zeme (Rumunsko, Maďarsko, Chorvátsko a Srbsko-Vojvodina) pod heslom Mladí dolnozemci – tvorba a priateľstvo predovšetkým (tvorivé dielne na udržiavanie slovenskosti). ASP je nositeľom a organizátorom tohoto výchovno-zdelávacieho projektu.

Október:

 9. októbra 2015v slávnostnej sieni petrovského gymnázia prebiehalo udeľovanie prestížneho   medzinárodného učiteľského ocenenia  - Ceny Samuela Tešedíka. ASP je jedna z troch zriaďovateľov Ceny . Nositeľ Ceny Samuela Tešedíka 2015 je Ján Kopčok z Kulpína a nositeľ Pamätného listu Samuela Tešedíka Martin Listmajster z Jánošíka.

 ASP spoluorganizátorka 6. Stretnutia slovenských dolnozemských učiteľov, ktoré prebiehalo 10. októbra 2015 v   ZŠ Jána Čajaka v Petrovci. Na tomto celodennom učiteľskom seminári prezentovali príspevky zo desať  predstaviteľov slovenských učiteľov z Maďarska, Rumunska, Chorvátska  a zo Srbska. Úvodné prednášky predniesli doc. PhDr. Michal Babiak, PhD., z Univerzity Komenského v Bratislave a doc. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD., z Univerzity Konštatína Filozofa v Nitre.

 Účasť členov ASP na Medzinárodnej konferencii 270 rokov dejín, literatúry a jazyka , ktorá bola 16. októbra 2015 na Filozofickej fakulte v Novom Sade.

29. októbra 2015 v slávnostnej sieni kysáčskej školy sa uskutočnilo Stretnutie so spisovateľom Augustínom Maťovčíkom, literárnym historikom. ASP je nositeľom projektu a spoluorganizátorkou.

Vo štvrtok 29. októbra 2015 v priestoroch Domu národností v Szegede prebiehalo pracovné stretnutie Slovákov z Dolnej zeme k spoločným dolnozemským projektom. Priama účasť ASP.

November:

 4. novembra 2015 v priestoroch NRSNM sa konalo konzultačné zasadnutie o uplatnený nového Rokovacieho poriadku o odbornom zdokonaľovaní učiteľov a vychovávateľov v oblasti vzdelávania platného od 16. októbra 2015. Priama účasť ASP.

 V sobotu 7. novembra 2015 v Štúdiu M Novosadského rozhlasu usporiadaná bola Rozhlasová súťaž mladých recitátorov. Súťaže sa zúčastnilo 76 účastníkov. Podujatie podporili NRSNM – Výbor pre vzdelávanie a ASP.

 14. novembra 2015 účasť ASP na válnom zhromaždení Svetového združenia Slovákov v zahraničí v Bratislave.

 20. novembra 2015 na pivnickej škole sa uskutočnil 2. ročník súťaže v kvíze Poznaj svoju minulosť!. Súťaže sa zúčastnili základné školy zo siedmich základných škôl.Nositeľom projektu je ASP. V rámci súťaže prebiehalo pracovné stretnutie Aktívu učiteľov dejepisu.

  V piatok 20. novembra 2015 na ZŠ 15. októbra v Pivnici boli udelené žiakom a učiteľom odmeny za najúspešnejšie práce na súbehu Moji slovenskí predkovia v organizácii Asociácie slovenských pedagógov a za finančnej podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a NRSNM.

  V sobotu 21. novembra 2015 v ZŠ Jána Čajak v Báčskom Petrovci sa uskutočnil 7. ročník  seminára pod heslom Etnicita a viacjazyčná výchova – VII. seminár pre žiakov základných škôl. Projekt sa realizoval vo vzdelávacích dielňach v oblasti viacjazyčnej výchovy. Seminára sa zúčastnili žiaci zo siedmich základných škôl a žiaci, ktorí sa vyučuju slovenský jazyk fakultatívne ako slovenský jazyk s prvkami národnej kultúry. V rámci žiackého seminára sa realizovalo pracovné stretnutie Aktívu učiteľov slovenčiny. Nositeľom a spoluorganizátorom seminára je ASP.

  28. novembra 2015 na petrovskej škole sa uskutočnila 16. výtvarnícka kolónia Makovička, ktorá bola v znamení symboliky čísel. Makovičky sa zúčastnili žiaci a pedagógovia z rôznych vojvodinských základných škôl. V rámci výtvarníckej kolónie sa uskutočnilo pracovné stretnutie Aktívu učiiteľov výtvarnej kultúry. (ASP nositeľka projektu)

  28. novembra 2015 tlačouvyšla druhá príručka zo slovenského jazyka Slovenčina ako hračka (Pojmové mapy zo slovenského jazyka) autoriek profesoriek slovenského jazyka Zuzany Lenhartovej a Anny Hrkovej.

  December:

  8. decembra 2015 v Ústave pre kultúru vovodinských Slovákov v Novom Sade bol  večierok venovaný prezentácii knihy (publikácia o sťahovaní Slovákov na Dolnú zem) Za slnkom napoludnie autora DrSc. Jána Babiaka. Vydávateľom knihy je ASP.

  V decembri  2015 výjde 8. číslo internetového časopisu Čaroslov – spoločný časopis žiakov slovenských vojvodinských škôl. Nositeľom projektu je ASP.

                      

PROJEKTY V ROKU 2015 (dotácie poskytol ÚSŽZ):

  1. Rozhlasová súťaž recitátorov (autorka Svetlana Zolňanová)
  2. Posedenie so spisovateľom pre deti (autorka Svetlana Zolňanová)
  3. Edukácie slovenských učiteľov prírodných vied (autorka Svetlana Zolňanová)
  4. Etnicita a viacjazyčná výchova – VII. seminár pre žiakov základných škôl (autorka Mária Andrášiková)
  5. Tvorba, údržba a rozvoj webovej stránky www.caroslov.rs– spoločný internetový časopis žiakov slovenských škôl vo Vojvodine (autorka Mária Andrášiková)
  6. Moji slovenskí predkovia (autorka Svetlana Zolňanová)
  7. Didaktika slovenskej literatúry pre deti a mládež (autorka Svetlana Zolňanová)
  8. Mladí dolnozemci – tvorba a priateľstvo predovšetkým (tvorivé diene na udržiavanie slovenskosti) (autorka Mária Andrášiková)
  9. Výmenný zájazd Detského speváckeho zboru ZŠ Jána Čajaka s detským zborom z Martina. (autorka Mariena Stankovićová-Kriváková).

Články z archívy 

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440