This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov

 

Meno učiteľa: Gabriela Gubová-Červená

Ročník a trieda : 5-1

Vyučovací predmet: dejepis

Názov témy: Staroveké Grécko

Vyučovacia jednotka: Grécke pólisy - Sparta a Atény

Ciele a úlohy:

Výchovné: pochopenie významu starovekých európskych štátov – Grécka pre rozvoj civilizácie

Vzdelávacie: Zoznámiť žiakov  so základnými charakteristikami gréckych mestských štátov Sparty a Atén- pólisov,  výdobytkami ich spoločnosti, vysvetliť  spoločné vlastnosti a rozdiely medzi týmito dvomi štátmi- štátnym a spoločenským zriadením, rozdiely medzi spartskou výchovou a demokraciou.

Funkčné: Využitie získaných poznatkov vo vypracovávaní domácej úlohy v pracovnom zošite, v chápaní vzniku a rozvoja demokratickej spoločnosti, rozdiely medzi spôsobom výchovy v staroveku a dnes.

Typ hodiny: spracovanie nového učiva

Tvar práce: frontálne, individuálne, skupinová

Vyučovacie metódy: ústny výklad, rozhovor,

Korelácia: zemepis

Aktivity učiteľa: organizuje hodinu, vysvetľuje novú látku, píše na tabuľu

Aktivity žiaka: aktívne účinkuje vo vyučovacom procese, otázkami, práca v skupine

Vyučovacie prostriedky: učebnica, dejepisná a zemepisná mapa, prezentácia, pamäťové mapky

Literatúra pre učiteľa: encyklopédie, internetové stránky

Literatúra pre žiakov: internet, encyklopédie - Dávne civilizácie, Vojtech Zamarovský: Grécky zázrak

 

Štandardy:

IS.1.1.4.  vie určiť, ktorému storočiu patria významne roky

IS.1.1.6.  rozpoznáva význam základných pojmov z dejín civilizácie 

IS. 1.1.8.menuje základné javy vo všeobecných dejinách

 

IS. 1.2.1. rozozná na základe charakteristických historických prameňov (textuálnych, obrazových a hmotných) o akej historickej udalosti, jave a osobnosti je reč

IS. 2.1.1. vie spojiť osobnosť a historickú udalosť so zodpovedajúcim časovým úsekom a historickým obdobím

IS. 2.2.2. vie doniesť uzáver, o ktorom historickom jave je reč na základe charakteristických obrázkových historických prameňov

IS.3.1.1.vie použiť vedomosti z historickej chronológie (vie presne určiť desaťročie, storočie, historické obdobie, ktorému patrí určitý rok, osobnosť a historická udalosť)

I.S. 3.1.2.vie vysvetliť špecifiká dôležitých historických pojmov a použiť ich v zodpovedajúcom historickom kontexte

 

IS.3.2.1.vie vykonať výber historických prameňov

 

 

         

Priebeh hodiny:

Úvodná časť:Zopakujeme si ako sa vytvárali štáty na Starovekom východe a ktoré to boli. Vysvetlíme žiakom prečo Heléni – Gréci nevytvorili jednotný štát- pre hornaté oblasti, vysvetlíme vzťahy medzi gréckymi mestskými štátmi, uvedieme spoločné charakteristiky.

- spoločný jazyk

-opevnené mesto s okolím

-spoločné náboženské centrum- Olymp- spoloční Bohovia

- spoločná správa, vojsko a súdnictvo

- spoločné zákony

- plnoletí občania- slobodní muži starší ako 30 rokov

 

Hlavná časť:

Sparta-dórsky štát- ovládala celý Peloponéz, v údolí rieky Euroty a v oblasti Lakónii

Vznikla v 9. st.p.n.l.  tým, že si podmanila okolité mestské štáty

Peloponézsky spolok- všetky mestské štáty z Peloponézu 6. st. p.n.l.

Obyvateľstvo:

a) Spartiati

( aristokracia)- spravovali štát, vojaci- celý život cvičili- čestne v boji zvíťaziť, alebo zahynúť, trestom pre ústup bola smrť- Ženy manželom pred odchodom do boja hovorili: Vráť sa so štítom, alebo na ňom.

b) Periokovia- osobne slobodní, ale bez politických práv - roľníci, remeselníci a obchodníci, vo vojne boli vojaci

c) Heilóti - štátni otroci- mohol ich predať alebo oslobodiť, aby sa predišlo vzburam. Každý rok najsilnejší heiloti boli zabíjaní

Štátne zriadenie:

Aristokratické štátne zriadenie -dvaja králi- bazileovia

Gerúzia - Rada starších- vedenie štátnych záležitostí- vzdelaní a rozumní ľudia- ponad 60 rokov.

Ľudové zhromaždenie APELA- dospelí spartiati- schvaľovanie alebo odmietanie návrhov kráľov a rady starších- hlasovanie krikom

Prísna výchova chlapcov- gymnázia- dobrí vojaci

 

Atény-iónsky mestský štát- polostrov Atika

Podľa povesti, bohyňa Aténa a boh mora Poseidón presviedčali Aténčanov, aby mesto nazvali podľa jedného z nich. Poseidón ponúkol prameň slanej vody a Aténa olivovník.  Nakoniec si ľudia zvolili meno Atény, lebo bohyňa im darovala olivovník, symbol mieru a prosperity.

Štátne zriadenie:

Aristokratické a od 6. st. pn.l. - demokratické

Aristokracia-  Eupatridi- vlastnili pozemky

Démos-obyčajný ľud-  národ - remeselníci, obchodníci a roľníci

Otroci- vojenskí zajatci, neplatiči dlhov - najťažšie postavenie v spoločnosti, majetok svojich pánov

Ženy- postavenie ako otroci, žili utiahnuto a starali sa o domácnosť

Králi- bazileovia- spravovali štát a viedli vojsko

Aeropág- rada starších

Archonti- 9. ľudia poverení správou štátu namiesto kráľov

Boj déma o práva- trval niekoľko storočí- vznik demokracie, druh štátneho zriadenia, kde moc patrí ľudu

Solónove reformy- 6. st. p.n.l.- právo déma zúčastňovať sa spravovania štátu- zoslabnutie moci aténskej aristokracie

Ľudové zhromaždenie – Eklésianajvyšší orgán moci – dospelí občania Atén- vynášalo zákony, volilo úradníkov,  rozhodovalo o vojne a miery

 

Záver hodiny: zopakovanie najdôležitejších pojmov tým, že žiakov rozdelíme do skupín a každá má zapísať do množiny čo najviacej pojmov, ktoré si zapamätala, po spoločnej kontrole a doplnení údajov nasleduje  uloženie domácej úlohy.

 

Údaje, ktoré si žiaci zapíšu do pamäťovej mapy:

 

SPARTA

ATÉNY

9.st.pnl-vznik

9.st. p.n.l.

DÓRSKY

IÓNSKY

LAKÓNIA-PELOPONÉZ

Polostrov ATIKA

6.st. pnl-Peloponézsky spolok

Aténsky námorný spolok

Obyvateľstvo: Spartiati-aristokracia

                        Periokovia-slobodní ľudia

                         Heloti-otroci

Obyvateľstvo: aristokracia

                        slobodní ľudia- demos

                        otroci

2 králi- bazileovia

2 králi

 

Archont-9- dospelí muži

Gerúzia- rada starších nad 60 rokov

Aeropag- rada starších občanov

Spartská výchova- prísna

Demokracia-boj demosa o politické práva

 

gymnázia

Solónove reformy

Národné zhromaždenie- dospelí muži

                                    Hlasovanie výkrikmi

Ľudové zhromaždenie- dospelí muži

                                  Hlasuje sa dvíhaním ruky

Aristokratické štátne zriadenie

Aristokratické štátne zriadenie na začiatku

 

 

 

 

 

Výsledky hodiny: Žiaci pochopia vznik mestských štátov, spoločné vlastnosti a rozdiely medzi pólismi, zemepisnú polohu, naučili sa o štátnom a spoločenskom zriadení gréckych mestských štátov.

Základná úroveň: Vie vysvetliťpojmy pólis, aristokracia, demokracia, vie kto je Solón , vie vymenovať najdôležitejšie mestské štáty, vie že sú to otrokárske štáty, vie, že Gréci ako národ vytvorili takéto štáty

Stredná úroveň: Vie základne charakteristiky pre Atény a Spartu, zväzové spojenia

Pokročilá úroveň: Vie všetky charakteristiky Atén a Sparty- štátne zriadenie, spoločenské zriadenie

 

 

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440