This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov

Meno a priezvisko: Gabriela Gubová Červená

Predmet: dejepis

Ročník: 7-1

Názov témy: Európa a Stredomorie 15 – 18. st.

Vyučovacia jednotka:Veľké zemepisné objavy

Ciele hodiny:uvedomiť si význam zámorských objavov, vysvetliť ich príčiny a dôsledky

Výsledky hodiny:žiaci si osvojili problematiku zámorských objavov, pochopili príčiny a dôsledky objavov, uvedomili si ich význam pre spoločnosť a svet

Tvar práce: frontálne                                  

Spôsob práce: monológ, dialóg

Vyučovacie prostriedky:učebnica, mapa, prezentácia

Korelácia:zemepis, fyzika

Aktivity učiteľa: organizuje priebeh hodiny, vysvetľuje nové učivo

Aktivity žiaka:aktívne sa zapája do vyučovacieho procesu, otázkami a postrehmi zo súčasného života

Literatúra pre žiaka: encyklopédie- dejiny sveta, Dávne civilizácie, Objavovanie severnej Ameriky, Objavovanie južnej Ameriky

Priebeh hodiny:

Úvod:Oboznamuje žiakov o novom učive a zároveň so žiakmi zopakuje učivo z predchádzajúcej hodiny- názor cirkvi a vedcov na Zem, nevyhnutnosť technických vynálezov pre plavby.

Hlavná časť:Učiteľ vysvetľuje žiakom nové učivo za pomoci vopred prichystanej prezentácie. Používa aj mapu, na ktorej im ukazuje plavbu jednotlivých moreplavcov. Potom si spoločne urobia tabuľku moreplavcov a ich objavov.

rok

moreplavec

štát

objav

poznámky

1487/88

Bartolomeo Diaz

Portugal

Mys Dobrej Nádeje

 

1497/98

Vasco da Gama

Portugal

Calicut - India

 

1492

Kristofer Kulumbus

Španielsko

San Salvador,Kuba, Haiti,

3 lode- Santa Maria, Pinta, Nina

1498/99

1501/1502

Amerigo Vespucci

Portugal

Pobrežie Brazílie-

Pochopil, že ide o nový kontinent- pomenovaný Amerikou  v 17. st.

1513

Vasco Nunez de Balboa

Portugal

Tichý oceán, Panamský priesmyk

 

1519-1521

Fernão Magalhães

Španielsko

Cesta okolo sveta, Ohňová zem, Filipíny

5 lodí a 250 námorníkov

Návrat 1 lodi a 18 námorníkov

1497.

John Cabot

Anglicko

Pobrežie severnej Ameriky,Newfoundland

 

1534

Jacques Cartier

 

Francúzsko

Grónsko, Kanada, Quebec

 

Francúzsky jazyk

1533

Francisco Pizarro.

Španielsko

Ríša Inkov- Cusco

 

1519-1522

Hernán Cortéz

Španielsko

Ríša Aztékov-Tenochtitlán

 

1642

Tasman

Holandsko

Austrália, Nový Zeland

Tasmánia

1769-1770

James Cook

Anglicko

Nový Zeland a juhozápadné pobrežie Austrálie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Štandardy:

IS. 1.1.5. vie určiť, ktorému historickému obdobiu

 patria dôležité roky z minulosti

IS. 1.1.6.  rozpoznáva význam základných

 pojmov z dejín civilizácie 

IS. 1.1.8.menuje základné javy vo všeobecných dejinách

IS. 1.1.9. vie, na ktorom území sa uskutočnili najdôležitejšie javy a udalosti z národných a všeobecných dejín

IS. 1.2.1..rozozná na základe charakteristických historických prameňov

( písaných, obrázkových, hmotných),

o ktorý historický jav, udalosť a osobnosť ide

IS. 1.2.3.rozozná jednoduché a charakteristické historické informácie podané v tvare obrázku

IS. 1.2.4.. vie prečítať jednoduché a charakteristické historické informácie dané v podobe mapy s legendou

 

IS. 2.1.2. rozpoznáva, že jestvuje spätosť národných, regionálnych a svetových dejín

IS. 2.1.6.vie a rozumie príčiny a dôsledky historických medzníkov vo všeobecných dejinách

IS. 2.2.1.vie uzavrieť o akej udalosti, fenoméne a osobnosti je slovo na základe obsahu písaného historického prameňa

IS. 2.2.5.uvedomuje si, že jestvuje zaujatosť v jednotlivých hodnoteniach historických osobností, udalostí, javov

IS. 3.1.2.vie vysvetliť špecifiká dôležitých historických pojmov a použiť ich v zodpovedajúcom historickom kontexte

IS. 3.1.5. rozumie, ako sú späté javy z minulosti so súčasnosťou

IS. 3.1.6.vie uzavrieť, prečo sa udiali niektoré historické udalosti a aké sú dôsledky dôležitých historických udalostí

IS. 3.2.1.vie vykonať výber historických prameňov

 

 

Záver:Žiakov rozdelí do skupín a zadá im domácu úlohu. Žiaci majú podrobnejšie preskúmať život jednotlivých moreplavcov, tiež kultúru a spôsob života domorodých národov Ameriky- Mayov, Aztékov a Inkov. Žiaci si domácu úlohu prichystajú pre budúcu hodinu, na ktorej sa budú znova venovať zámorským objavom. Na ďalšej hodine potom spoločne zhodnotia pozitívne a negatívne dôsledky objavov.

 

 

 

 

 

 

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440