This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov

Najnovšie správy 

Rok 2014 pre ASP bol úspešný. Prebiehal v znamení rôznych seminárov pre učiteľov a seminárov pre žiakov, v znamení medzinárodnej konferencie, účasti ASP v rôznych komisiach, pracovných stretnutiach, dolnozemských stretnutiach, účastiach ASP na okrúhlych stoloch, zaznamenávania jubileí...
 
január 2014
 
- 29. január – zasadnutie Komisie pre školstvo Sekcie pre strednú, južnú a východnú Európu pri ÚSŽZ sa uskutočnilo v Bratislave. Ústrednými témami rokovania boli: materiálna podpora pre činnosť slovenského školstva v zahraničí; podpora štúdia v domovskej krajine; predškolská výchova a materské školy; mimoškolské aktivity vo výchovno-vzdelávacom procese; vzdelanie a školstvo ako nástroj vytvárania väzieb medzi komunitami Slovákov v rôznych krajinách a vzdelávacie podujatia v roku 2014 organizované v domovských krajinách. Účastníci: Svetlana Zolňanová, Paľo Belička a Ľudmila Berediová-Stupavská.
- 30. január sa konala pravidelná koordinačná porada Sekcie medzinárodnej spolupráce Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, na ktorej sa analyzovali aktivity, ktoré financuje a organizuje MŠVV a ŠSR v rámci vzdelávacích programov pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Účastníčky: Svetlana Zolňanová a Anna Medveďová.
- Vyšlo nové číslo internetového Čaroslovu (ročník III.- číslo 5. január 2014) – číslo venované okrúhlemu jubileu 150. nedožitým narodeninám Jána Čajaka, učiteľa, spisovateľa, redaktora, vlastenca, humanistu, dolnozemského dejateľa...obsah nového čísla sa nachádza na www.caroslov.rs
 
február 2014
 
- 10. febrára v ZŠ 15. októbra v Pivnici prebiehalo výročné zhromaždenie ASP. Prítomní 43 pedagógovia z rôznych vojvodinských škôl. Pracovné predsedníctvo: predsedníčka Mária Jonášová-Kotvášová, členka Daniela Marčoková a zapisovateľka Vladislava Lovásová. Po schválený rokovacieho programu predsedníčka ASP Mária Andrášiková prečítala Správu o činnosti ASP za rok 2013 a účtovníčka ASP Katarína Slavková prečítala Finančnú správu za rok 2013. Po jednohlasnom schválení správ, Mária Andrášiková prečítala Program práce v nastávajúcom období. Správy a program sú zverejnené na web. sídle ASP www.aus.org.rs
- ZŠ 15. októbra v Pivnici bola hostiteľkou 43 pedagogických pracovníkov, učiteľov slovenčiny a učiteľov triedneho vyučovania z viacerých vojvodinských slovenských škôl. Učiteľka slovenčiny Vesna Kámaňová realizovala ukážkovú hodinu z literatúry (Ján Čajak ml. Zypa Cupak).
- V rámci rozšíreného odborného zdokonaľovania prebiehalo aj pracovné stretnutie Aktívu učiteľov slovenčiny, v rámci ktorého bola prezentácia dvojjazykového zborníka výtvarných a literárnych prác žiakov pivnickej školy pod názvom Sniť s otvorenými očami/Sanjariti otvorenih očiju. Viera Papová prečítala recenziu zborníka. Na záver Mariena Korošová redaktorka Ústavu pre učebnice hovorila na tému záverečných skúšok.
- Vyšlo nové číslo internetového Čaroslovu (ročník IV.- číslo 6 február 2014) – spoločný časopis žiakov slovenských škôl vo Vojvodine). Nové číslo je zvrejnené na www.caroslov.rs
 
marec 2014
 
- 29. marca Aktív učiteľov náboženstva, ktorý pôsobí v rámci ASP, zorganizoval v ZŠ hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove Druhú biblickú olympiádu. Biblickej olympády sa zúčastnilo 50 žiakov zo 16 vojvodinských osád.
 
máj 2014
 
- 9. mája - aktívna účasť ASP a jej členov na medzinárodnej konferencii Slováci a Srbi – história a súčasnosť v Zhromaždení APV v Novom Sade. Svojími príspevkami na konferencii sa podieľali: Jaroslav Miklovic, Mgr. Gabriela Gubová-Červená, PaedDr. Svetlana Zolňanová, Doc.Dr. Ružena Šimoniová-Černáková, Mária Andrášiková a prof. Dr. Jarmila Hodoličová. Príspevky sú zverejnené v zborníku Slováci a Srbi – história a súčasnosť.
- 23. mája – ASP spoluorganizátor Republikovej súťaže zo slovenského jazyka v petrovskej škole. ASP akreditovala a organizovala pre učiteľov slovenčiny z rôznych vojvodinských škôl okrúhly stôl na tému Problémy transkripcie priezvísk a uplatňovanie inovatívnych metód v slovenskom jazyku. Prednášateľky: Dr. Anna Makišová, Dr. Daniela Marčoková a Anna Hrková.
- 21. mája – ASP spolu s Novinovo-vydavateľskou ustanovizňou Hlas ľudu, mládežníckym časopisom Vzlet a ZŠ Jána Čajaka v Petrovci v zborovni petrovskej školy pre učiteľov slovenského jazyka z rozličných vojvodinských prostredí zorganizovala okrúhly stôl na tému Časopis Vzlet a jeho súčasná spoločensko-zábavná koncepcia.
 
jún 2014
 
- ASP v Srbsku, Spoločnosť pre edukáciu a kultúru v Nadlaku a Čabianska organizácia Slovákov, zriaďovatelia Ceny Samuela Tešedíka, vyzvali organizácie Slovákov žijúcich v zahraničí so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ako aj organizácie so sídlom SR, ktoré majú vo svojom predmete činnosť problematiku školstva Slovákov žijúcich v zahraničí, aby podľa Štatútu Ceny Samuela Tešedíka navrhli potenciálnych ocenených na rok 2014. ASP výzvu zaslala do vojvodinských škôl s vyučovacím jazykom slovenským a do rôznych slovenských vojvodinských médií. Výzva sa nachádza na web. sídle ASP www.aus.org.rs
 
august 2014
 
- V rámci SNS účasť ASP na udeľovaní cien a plakiet NRSNM jednotlivcom a kolektívom, ktorí pracovali a pracujú na zveľaďovaní kultúry, informovania a vzdelania v slávnostnej sieni petrovského gymnázia. ASP bola udelená Bronzová plaketa za prínos k rozvoju kultúry, informovania a vzdelávania.
- V rámci SNS priama účasť ASP v organizovaní a realizovaní Stretnutia slovenských dolnozemských učiteľov.
- V zborovej sieni evanjelického cirkevného zboru v Petrovci prebiehal X. letný zborový kemp (autorka projektu Anna Medveďová, nositeľom projektu je ASP ).
- Od 18.-21. v žiakom domove Gymnázia Jána Kollára v Petrovci bol uskutočnený spoločný dolnozemský projekt pre žiakov základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským z Maďarska, Rumunska a zo Srbska (Jánošík , Šíd-fakultatívne vyučovanie slovenského jazyka) Slovenské ľudové remeselníctvo na Dolnej zemi. Spoluorganizátori: Výbor pre vzdelávanie NRSNM a ASP.
 
september 2014
 
- Účasť učiteľov z rôznych vojvodinských škôl na didaktickom kurze pre pedagógov v Harmóni v Modre.
- Stretnutie Komisie na udelenie Ceny Samuela Tešedíka v roku 2014, ktoré sa uskutočnilo v mestečku Nána pri Štúrove. Stretnutia sa zúčastnili: Mária Andrášiková, Svetlana Zolňanová a Anna Medveďová.
 
október 2014
 
- 3 a 4. októbra ASP v spolupráci s Výborom pre vzdelávanie NRSNM zorganizovala na kulpínskej a padinskej škole akreditované odborné stretnutie Inkluzívne vzdelávanie s vyučovacím jazykom slovenským (prednášatelia Mária Kozlíková a Albín Škoviar z Bratislavy)
- Od 9. – 12. októbra Aktív učiteľov náboženstva za finančnej podpory Biskupského úradu SEAV cirkvi, cirkevných zborov v Starej Pazove a v Petrovci a NRSNM zorganizoval a realizoval v zborovej sieni evanjelického cirkevného zboru v Petrovci medzinárodnú koneferenciu Nové perspektívy vo vyučovaní náboženstva na školách. Prednášatelia z Biblickej školy a Spojenej evanjelickej školy z Martina.
- 10. októbra - pracovné stretnutie Slovákov z Dolnej zeme v priestoroch Čabianskej organizácie Slovákov v Békešskej Čabe v Maďarsku, na ktorom bolo vyhodnotenie projektov uskutočnených v roku 2014 a podpisovanie dohody o realizácii 26 spoločných projektov, ktoré sa podali na ÚSŽZ na rok 2015. V mene ASP dohodu podpísala Svetlana Zolňanová.
- Od 17. – 19. októbra prebiehalo slávnostné udelenie Ceny Samuela Tešedíka. Za vynikajúcu pedagogickú, organizátorskú a riadiacu prácu v oblasti slovenského menšinového školstva v zahraničí, za mimoriadnu voľnočasovú činnosť vyvýjanú pre deti a mládež v slovenských komunitách v zahraničí, na návrh kovačického učiteľského kolektívu, laurátorom zo Srbska za rok 2014 je Pavel Tomáš, učiteľ hudobnej kultúry z Kovačice.
- 18. októbra - v miestnostiach Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Nadlaku v Rumunsku sa uskutočnilo V. stretnutie slovenských dolnozemských pedagógov. Na stretnutí odzneli prednášky profesorov zo Slovenska, doc.PhDr. Michala Babiaka a doc.PhDr. Ladislava Lenovského a príspevky učiteliek slovenského jazyka Vesny Kámaňovej z pivnicekj školy a Anny Hrkovej z kovačickej školy.
- 24. októbra na petrovskej škole prebiehalo Literárne posedenie so spisovateľom Miroslavom Demákom. Literárneho posedenia sa zúčastnili žiaci a učitelia z hložianskej, pivnickej, staropazovskej, kovačickej, erdevíckej, selenčskej a z petrovskej školy. Nositeľom projektu je ASP. Autorkou projektu je Svetlana Zolňanová.
- 25. októbra v štúdiu M v Novom Sade sa uskutočnil 41. ročník rozhlasovej súťaže mladých recitátorov. (ASP nositeľ projektu, súčinnosť pri organizácii).
- Od 30.októbra - 1. novembra – sa konala medzinárodná konferencia Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2014 v Bratislave. Účasť: Svetlana Zolňanová, Paľo Belička, Anna Medveďová a Ľudmila Berediová-Stupavská.
 
november 2014
 
- 29. novembra – VI. seminár pre žiakov základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským – Po literárnych stopách vojvodinských Slovákov - prvý žiacky kvíz, ktorý u žiakov vzbudil záujem o slovenskú vojvodinskú literatúru, vzbudil záujem o literárne osobnosti a ich tvorbu. Do súťažného projektu boli zapojení 30 žiaci z 10 škôl (Kovačica, Padina, Erdevík, Stará Pazova, Aradáč, Pivnica, Selenča, Kulpín, Hložany a Petrovec). Otázky na prvý žiacky literárny kvíz pripravila Anna Hrková, a o počítačovú úpravu sa postaral Vladimír Kuchárik.
- V rámci VI. žiackeho seminára prebiehalo pracovné stretnutie Aktívu učiteľov slovenčiny, na ktorom prítomné učiteľky navrhli organizovať literárny kvíz každý rok, hovorilo sa o projektoch zaslaných na ÚSŽZ, o nových otázkach na záverečnej skúške a o skúsenostiach z bežnej praxe.
 
december 2014
 
- 13.decembra – 15. výtvarnícka kolónia Makovička v ZŠ Jána Čajaka v Petrovci, ktorá mala medzinárodný ráz (prvýkrát na Makovičke účinkovali žiaci z Nadlaku). Na Makovičke učinkovali 50 žiaci z Kysáča, Kulpína, Hložian, Selenče, Maglića, Starej Pazovy, Pivnice, Petrovca a z Nadlaku. Autorkou projektu je Daniela Triašková. Nositeľom projektu je ASP.
Daniela Triašková, učiteľka výtvarnej kultúry z petrovskej školy, na pracovnom stretnutí učiteľov výtvarnej kultúry podala iniciatívu na zakladanie Aktívu učiteľov výtvarnej kultúry v rámci ASP. Prítomní učitelia-výtvarníci podporili iniciatívu a za predsedníčku Aktívu učiteľov výtvarnej kultúry zvolili Danielu Triaškovú.
- 18. decembra na pivnickej škole sa uskutočnilo odborné stretnutie na tému Súčasné trendy vo výučbe slovenčiny – z praxe našich učiteľov. Obsah akreditovaného stretnutia bol určený učiteľom triednej výučby, učiteľom slovenčiny a odborným spolupracovníkom (školským pedagógom a psychológom). Prednášatelia: Vesna Kámaňová, Daniela Marčoková, Kristína Šusterová a Tatiana Naďová.
- 19. decemba v ZŠ 15. októbra v Pivnici prebiehal prvý cyklus kvízovej súťaže Poznaj svoju minulosť, ktorý zahŕňal previerku vedomostí žiakov 8. ročníka z dejín a kultúry vojvodinských Slovákov. Nositeľom projektu NRSNM za finančnej podpory ÚSŽZ. V kvíze súťažilo deväť tímov z ôsmich základných škôl z Hložian, Erdevíka, Starej Pazovy, Kovačice, Padiny, Aradáča, Selenče a Pivnice.
 
 
Písanie a realizovanie projektov
 
Aktivity ASP v roku 2014 sa niesli v znamení realizácie projektov, ktoré robili jednotliví učitelia a jednotlivé aktívy, ktoré pôsobia v rámci ASP. V roku 2014 bolo napísaných a na ÚSŽZ zaslaných nasledovných jedenásť projektov: Jazykový zájazd – príležitosť na zlepšenie kvality výučby slovenského jazyka a literatúry (autorka projektu Mária Andrášiková), Rovnaké šance pre všetkých (autorka projektu Svetlana Zolňanová), Edukácie slovenských učiteľov prírodných vied (autorka projektu Svetlana Zolňanová), Priebežná aktualizácia a údržba web.stránky www.aus.org.rs– Aktív učiteľov slovenčiny vo Vojvodine (autorka projektu Mária Andrášiková), Priebežná aktualizácia a údržba web.stránky www.caroslov.rs– spoločný časopis žiakov slovenských škôl vo Vojvodine (autorka projektu Mária Andrášiková, schválená dotácia ÚSŽZ), Po literárnych stopách vojvodinských Slovákov – VI. seminár pre žiakov z rôznych vojvodinských škôl s vyučovacím jazykom slovenským (autorka projektu Mária Andrášiková, schválená dotácia ÚSŽZ), X. letný zborový kemp (autorka projektu Anna Medveďová), Rozhlasová súťaž recitátorov (autorka projektu Svetlana Zolňanová, schválená dotácia ÚSŽZ), projekt Aktívu učiteľov náboženstva, ktorý sa vzťahoval na vydávanie CD (autor projektu Branislav Kulík), Posedenie so spisovateľom pre deti (autorka projektu Svetlana Zolňanová, schválená dotácia ÚSŽZ) a Výmenný zájazd detského zboru ZŠ Jána Čajaka (autorka projektu Mariena Stankovićová-Kriváková). Na základe súbehu na spolufinansovanie programov a projektov, časť týchto projektov bola podaná na Pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie, správu a národnostné spoločenstvá a niektoré z nich získali potrebnú finančnú dotáciu na ich realizáciu.
 
Na rok 2015 ASP na ÚSŽZ podala nasledovné projekty:
 
1.Jazykový zájazd – príležitosť na zlepšenie kvality výučby slovenského jazyka a literatúry (autorka Mária Andrášiková)
2.Etnicita a viacjayzyčná výchova – VII. seminár pre žiakov z rôznych vojvodinských škôl s vyučovacím jazykom slovenským (autorka Mária Andrášiková)
3. Aktualizácia a údržba webovej stránky www.aus.org.rs– webové sídlo ASP vo Vojvodine (autorka Mária Andrášiková)
4. Tvorba, údržba a rozvoj webovej stránky www.caroslov.rs – spoločný časopis žiakov slovenských škôl vo Vojvodine (autorka Mária Andrášiková)
5. Pomôž mi, aby som to dokázal sám – vybavenie logopedického kabinetu (autorka Zdenka Maďarová)
6. Výmenný zájazd detského speváckeho zboru ZŠ Jána Čajaka s detským zborom z Piešťan. (autorka Mariena Stankovićová-Kriváková)
7. XI. letný zborový kemp (autorka Anna Medveďová)
8. Posedenie so spisovateľom pre deti (autorka Svetlana Zolňanová)
9. Rozhlasová súťaž recitátorov (autorka Svetlana Zolňanová)
10. Edukácia slovenských učiteľov prírodných vied (autorka Svetlana Zolňanová)
11. Moji slovenskí predkovia (autorka Svetlana Zolňanová)
12. Enviromentálna výchova na školách (autorka Svetlana Zolňanová)
13. Didaktika slovenskej literatúry pre deti a mládež (autorka Svetlana Zolňanová)
14. Mladí dolnozemci – tvorba a priateľstvo predovšetkým (autorka Mária Andrášiková)
15. Výlet študentov z Oddelenia slovakistiky Filozofickej fakulty na Slovensko (autorka Zuzana Týrová)
 
 Na základe súbehu na spolufinansovanie programov a projektov, časť týchto projektov bola podaná na Pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie, správu a národnostné spoločenstvá.
 
ASP nemá vlastný zdroj, nevyhnutné finančné prostriedky si zabezpečuje prostredníctvom projektov, ktorými konkuruje na ÚSŽZ, na Pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie, správu a národnostné spoločenstvá. V roku 2013 ASP sa prvýkrát pokúsila konkurovať aj do obcí, v ktorých pôsobia školy s vyučovacím jazykom slovenským. Zatiaľ iba Báčskopetrovská obec finančne podporuje činnosť ASP a tým jej zabezpečila existenciu.
 
O všetkých aktivitách ASP nielen pedagógovia, ale aj širšia verejnosť, ako v Srbsku tak i v zahraničí si môžu prečítať na webovom sídle Aktívu učiteľov slovenčiny www.aus.org.rs , ktoré je zároveň aj webovým sídlom ASP.
 
 
Predsedníčka ASP
Mária Andrášiková
 
FINANČNÁ SPRÁVA ZA ROK  2014 
 
Príjmy z donácie:
Úrad pre Slovákov žijucich v zahraniči...............................507.528,39 dinárov
Pokrajinský sekretariát...........................................................440.000,00
Národnostná rada SNM...........................................................46.000,00
Obec Báčsky Petrovec............................................................ 30.000,00
Pozitívne menové rozdiely........................................................6.351,85
Aktivovanie odložených príjmov............................................29.876,13
Úhrne realizované príjmy:         1.059.756,37
 
Výdavky:
Didaktický, kancelársky a iný materiál................................125.734,53
Drobný inventár.........................................................................71.760,00
Úhrady prednášateľom na seminároch................................39.782,19
Trovy úhrad cestovných výdavkov.......................................134.188,00
Trovy prepravy.........................................................................155.909,00
PTT trovy.....................................................................................18.387,17
Trovy reklamovania a propagandy........................................77.000,00
Trovy reprezentacie(strava účastnikov seminára)............225.286,93
Trovy ostatných služieb..........................................................152.075,00
Amortizácia vybavenia...........................................................26.536,00
Bankové trovy..........................................................................12.368,28
Trovy poplatkov.........................................................................7.700,00
Úhrne realizované výdavky:       1.046.727,10
 
Suficit 13.029,27
 
 
 
 
Príjmy po projektoch:
 
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí:
 
Rozhlasová suťaž recitátorov...............................................................................700,00 eur  
Predbežna aktualizácia a údržba web stránky Čaroslov.................................500,00 eur 
Seminár pre žiakov Po literárnych stopách vojvodinských Slovákov.........1.500,00 eur 
Posedenie so spisovateľom pre deti.................................................................1.500,00 eur 
 
Pokrajinský sekretariat pre vzdelávanie, správu a etnicke spoločenstvá:
 
Letný zborový kemp.........................................................................................80.000,00 din  
Výtvarnícka kolónia Makovička......................................................................80.000,00 din 
Seminár pre žiakov Po literárnych stopach vojvodinských Slovákov.....50.000,00 din
Kurs pre učiteľov so slovenskou vyučovacou rečou................................100.000,00 din 
Kemp slovenských dolnozemských remesiel...........................................100.000,00 din 
Sufinansovanie riadnej činnosti....................................................................30.000,00 din 
 
 

Články z archívy 

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440