This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov

Najnovšie správy 

(Podrobný popis aktivít Asociácie slovenských pedagógov v roku 2016)

Január:

29. januára2016 na FFUK v Bratislave v organizácii Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa uskutočnila koordinačná porada k vzdelávacím programom pre Slovákov žijúcich v zahraničí v roku 2016. Ponuku vzdelávacích aktivít na rok 2016 predstavili Centrum ďalšieho vzdelávania v Bratislave, Metodické centrum z Banskej Bystrice a FF Univerzity Komenského v Bratislave. Na porade sa zúčastnili: Svetlana Zolňanová, Zuzana Lenhartová, Anna Medveďová a Katarína Melegová-Melichová.

Február:

8. februára2016 na Gymnáziu Jána Kollára so žiackym domovom v B.Petrovci bola porada o realizácii spoločných projektov medzi osvetovými inštituciámi v slovenskom jazyku z Maďarska, Rumunska a zo Srbska. Výbor pre vzdelávanie NRSNM zastupoval Ján Brna a Svetlana Zolňanová, ASP Mária Andrášiková, školskú komisiu MSS Anna Medveďová, DZSČR Pavel Hlásnik a Ľudmila Šomráková A Čabiansku organizáciu Edita Pečeňová.

Marec:

21.marca2016 v slávnostnej sieni petrovského gymnázia za účasti vyše 50 účastníkov prebiehalo výročné a volebné Zhromaždenie Asociácie slovenských pedagógov. Staronoví členovia Správnej rady ASP Mária Andrášiková (predsedníčka), členovia: Tatiana Naďová, Svetlana Zolňanová, Miluška Majerová-Anušiaková a Mária Kotvášová. Dozorná rada: Anna Medveďová (predsedníčka), Jaroslav Grňa a Zuzana Maglovská. Účtovníčka ASP Katarína Slavková.

21. marca2016 v organizácii Aktívu učiteľov slovenčiny v slávnostnej sieni petrovského gymnázia bola prezentácia jazykovednej knihy Dr. Márie Myjavcovej O slovensko-srbskom bilingvizme vo Vojvodine. Príležitostné slová, príspevky o autorkinom živote, diele a o prezentovanej knihe pripravili Dr. Anna Makišová, Mária Andrášiková, Miluška Anušiaková-Majerová, Zuzana Medveďová-Koruniaková , Jarmila Pantelićová, Vesna V.-Filipovićová. V jazykových scénkach vystúpili žiaci petrovskej školy ako i Komorný zbor Musica Viva.

Apríl:

14. apríla2016 v Nadlaku pracovné stretnutie k spoločným dolnozemským projektom v oblasti školstva (prítomní: Ján Brna, Mária Andrášiková, Svetlana Zolňanová, Anna Medveďová, Pavel Hlásnik, Ľudmila Šomráková, Edita Pečeňová a Michal Lászik). Príprava výzvy k Cene S.Tešedíka 2016 a prediskutovanie štádia prípravy ďalších spoločných projektov v oblasti vzdelávania, ktoré sa majú realizovať v roku 2016, aj vo svetle finančných dotácií obdržaných z ÚSŽZ na tieto projekty.

16. apríla2016 v Aradáči IV. Biblická olympiáda v organizácii Aktívu učiteľov náboženstva (ASP) – súťaž zo školského voliteľného predmetu – žiaci základných škôl a stredných škôl, v ktorých sa vyučuje evanjelická teológia po slovensky.

22. apríla2016 v Bratislave rokovala Sekcia pre strednú, južnú a východnú Európu Komisie pre školstvo a vzdelávanie ÚSŽZ na svojom 4. zasadnutí – problematika školstva a vzdelávanie krajanov v národnostných školách s fakultatívnou výučbou slovenského jazyka v Českej republike, Chorvátsku, Maďarsku, Poľsku, Rumunsku, Srbsku a na Ukrajine. Prítomní zo Srbska: Svetlana Zolňanová, Mária Andrášiková, Anna Medveďová a Ľudmila B.-Stupavská.

18.-22. apríla2016 Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave zorganizoval kurz (vzdelávací program pod názvom: Využitie sakrálnych stavieb vo vyučovaní prostredníctvom zážitkového umenia) pre učiteľov základných a stredných škôl s vyučovacím jazykom slovenským. Účastníci pedagógovia z Rumunska, Maďarska, Chorvátska a zo Srbska.

 

27.-30. apríla2016 v organizácii Žilinského samosprávneho kraja po piatykrát bol zorganizovaný odborný seminár pre učiteľov slovenčiny, dejepisu a občianskej výchovy. Zo Srbska 41 učiteľov zo základných škôl z Padiny, Kovačice, Pivnice, Selenče, Silbaša, Kysáča, Hložian, Kulpína, B.Petrovca, Nového Sadu, B.Palanky a Čeláreva a študenti z Oddelenia slovakistiky FF v Novom Sade.

Máj:

6.-8. mája2016 akreditované odborné zdokonaľovanie v Hložanoch na ZŠ Jozefa Marčoka Dragutina prostredníctvom Centra ďalšieho vzdelávania UK v Bratislave. Účasť 93 učitelia z materských škôl, základných a stredných škôl z Padiny, Kovačice, Lugu Súseku, Erdevíka, N.Sadu, B.Petrovca, Čelareva, B.Palanky, Iloka, Kulpína, Kysáča, Selenče, Pivnice, Silbaša a z Hložian.

23. mája2016 stretnutie s generálnym konzulom SR Jeho Excelenciou Igorom Furdíkom v Békešskej Čabe – predstavitelia Dolnej zeme v oblasti vzdelávania hovorili o možnej spolupráci a o špecifických potrebách v oblasti vzdelávania pre tento región (prítomní: Svetlana Zolňanová, Mária Andrášiková, Anna Medveďová, Pavel Hlásnik, Ľudmila Šomráková, Edita Pečeňová a Michal Lászik).

24. mája2016 na Gymnáziu Jána Kollára v B.Petrovci prebiehala Republiková súťaž zo slovenského jazyka pre stredoškolákov. Súťažili 53 žiaci z gymnázií v Petrovci, Kovačici a Starej Pazove, zo Strednej zdravotnej školy v N.Sade a Ekonomickej školy v Starej Pazove.

28. mája 2016 na ZŠ Ľudovíta Štúra v Kysáči Republiková súťaž zo slovenského jazyka pre žiakov základných škôl (54 žiaci z 13 základných škôl)

28. mája2016 na ZŠ Ľudovíta Štúra v Kysáči – Posedenie so spisovateľkou Máriou Kotvášovou-Jonášovou. Promované dielo Mať 15 je také ťažké alebo Striptíz. Nositeľ projektu ASP.

28. mája2016 v kysáčskej škole zasadal Aktív učiteľov slovenčiny (ASP). Učiteľka Anna Hrková prezentovala svoje aktivity so žiakmi z Českej republiky a Slovenskej republiky v rámci projektu e-Twining, Ľudmila B.-Stupavská pripravila príspevok k 100. výročiu umrtia S.H.Vajanského a koordinátorka pre vzdelávanie všetkých Národnostných rád v Srbsku hovorila o slovenčine a o jej postavení v rámci Akčného plánu ku kapitole 23 predprístuových aktivít Srbska do EU.

August:

29.augusta2016 v petrovskej  škole sa prvýkrát stretli učitelia a kolegovia dvoch menšinových príslušností, slovenskej a rusínskej. Cieľ ich stretnutia bola problematika týkajúca sa vyučovania týchto dvoch jazykov na základných a stredných školách. Pri okrúhlom stole, ktorý zorganizovali Národnostná rada spolu s Asociáciou slovenských pedagógov a Aktívom učiteľov rusínskeho jazyka pod názvom Postavenie materinského jazyka nacionálnych menšín vo Vojvodine, prítomní hovorili o svojich problémoch, skúsenostiach.

September:

16. septembra 2016 na Základnej škole Jána Čajaka v Petrovci prebiehal druhý ročník spoločného dolnozemského výchovno-vzdelávacieho projektu pod názvom Mladí dolnozemci – tvorba a priateľstvo predovšetkým. Na ňom sa zúčastniližiaci (úhrne 36 žiakov) a učitelia slovenčiny zo základných škôl z Nadlaku (Rumunsko), Békešskej Čaby (Maďarsko), z Iloka (Chorvátsko) a domáci žiaci a učitelia. Tohtoročný 2. ročník stretnutia mladých dolnozemcov prispel k tomu, aby sa slovenskí žiaci z Dolnej zeme už v mladom veku spoznávali, nadväzovali kontakty a upevňovali priateľstvá. Zároveň si posilnili jazykové a národné povedomie. Nositeľ a realizátor projektu ASP.

16. sptembra2016 na petrovskom gymnáziu zasadala Komisia Ceny Samuela Tešedíka (predsedníčka Komisie Edita Pečeniová, členovia: Mária Andrášiková, Michal Babiak, Ľudmila Šomráková, Anna Medveďová, Svetlana Zolňanová a Katarína Hrkľová).

Október:

14.-15. októbra2016Spoločnosť pre edukáciu a kultúru v Nadlaku, Asociácia slovenských pedagógov v Srbsku a Čabianska organizácia Slovákov v spolupráci so Svetovým združením Slovákov v zahraničív Slovenskom gymnáziu, základnej škole, materskej škole a kolégiuv Békešskej Čabeudelili významným osobnostiam slovenského zahraničia prestížnu Cenu Samuela Tešedíka, ako aj rovnomenné pamätné listy.Cenu Samuela Tešedíka získali: Anna Molnárová z Maďarska, Jaroslav Miklovic zo Srbska, Pavel Hlásnik z Rumunska a Vlatko Miksád z Chorvátska a Pamätný list Samuela Tešedíka: Veronika Árendášová z Maďarska, Darina Poliaková zo Srbska a Mária Štefanková z Rumunska.

14.-15. októbra2016 vSlovenskom gymnáziu, základnej škole, materskej škole a kolégiu v Békešskej Čabe v Maďarsku sa uskutočnil VII. ročník stretnutia slovenských dolnozemských učiteľov z Maďarska, Rumunska, Srbska a Chorvátska pod názvomVoľno pre národné povedomie s podtitulom Pestovanie tradícií a rozvíjanie identity v rámci mimoškolských aktivít. Zo Srbska na VII. stretnutí slovenských dolnozemských učiteľov odzneli tri príspevky: PaedDr. Svetlany Zolňanovej, Márie Andrášikovej a Anny Hrkovej.

16.–21. októbra2016 v ŠKS Modra – Harmónia (CĎV UK v Bratislave) realizovaný metodický kurz pre členov ASP, učiteľov ZŠ a SŠ. Kurz zameraný na prehĺbenie, rozvoj a rozšírene pedagogických vedomostí a zručností zamestnancov v oblasti  školstva.

28.–29. októbra2016 v Bratislave sa konala Stála konferencia Slovenská republika a Slováci v zahraničí na rok 2016. Svojími príspevkami účastníkom medzinárodnej konferencie sa prihovorili Svetlana Zolňanová, koordinátorka pre vzdelávanie NRSNM a  Mária Andrášiková, predsedníčka ASP. V úvodnej časti konferencie Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí udelil Cenu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Medzi ocenenými boli aj Anna Tomanová Makanová, Katarína Melegová-Melichová a Dr. Ján Kišgéci.

25. októbra2016 v študentskom centre „Studentski dom – Evropa“ prebiehala medzinárodná konferencia na tému Intrekulturálnosť vo vzdelávaní. Organizátor Pedagogický ústav Vojvodiny. Prednášatelia zo Slovenskej republiky prof. doc. PhDr. Michal Babiakaprof. PhDr.  Ladislav Lenovský, Dr. Anna Makišová z Oddelenia slovakistiky na FF v Novom Sade a PaedDr. Svetlana Zolňаnová, koordinátorka Výboru pre vzdelávanie NRSNM. Spoluorganizátorom ASP.

November:

5. novembra2016petrovská škola privítala účastníkov 8. ročníka seminára pre žiakov z rozličných základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským, ktorý odznel na tému Vyčarené čaro ľudových rozprávok. Do tejto výchovno- vzdelávacej akcie bolo angažovaných 52 žiakov z desiatich vojvodinských základných škôl: z Kulpína, Silbaša, Selenče, Pivnice, Kysáča, Erdevíka, Kovačice, Padiny, Starej Pazovy a Petrovca. Žiaci pracovali v troch tvorivých dielňach, do ktorých sa prihlásili podľa vlastných afinít. Výtvorom tvorivých dielní bolo bábkové divadielko Soľ nad zlato, ktoré si do auly petrovskej školy prišli pozrieť i ďalší žiaci. Po obedňajšej prestávke účastníci seminára navštívili Gymnázium Jána Kollára so žiackym domovom a ústredie Matice slovenskej v Srbsku. Nositeľom, organizátorom a realizátorom projektu ASP.

5. novembra2016 v petrovskej škole prebiehal okrúhly stôl pod názvom Vzlet – dnes a zajtra. Okrúhly stôl usporiadali Asociácia slovenských pedagógov, ZŠ Jána Čajaka, NVU Hlas ľudu a redakcia Vzletu. Zúčastnili sa učiteľky slovenčiny (Aktív učiteľov slovenčiny), redaktorky Ústavu pre učebnice a zamestnanci mládežníckeho časopisu Vzlet.

5. novembra2016Slovenská redakcia Rádia Nový Sad v štúdiu M v Novom Sade zoganizovala 43. ročník rozhlasovej súťaže mladých recitátorov (prednes poézie a prózy medzi žiakmi základných a stredných škôl a študentmi) za finančnej podpory Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, Asociácie slovenských pedagógov, Matice slovenskej v Srbsku a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. ASP nositeľ projektu.

7. novembra2016 v priestoroch  NRSNM sa stretla Komisia Asociácie slovenských pedagógov, ktorá vyhodnotila práce zaslané na súbeh Moji slovenskí predkovia, ktorý podporuje Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny a Úrad pre Slovákov žijúci v zahraničí.

 

21. novembra2016 v Iloku v Chorvátsku bol usporiadaný 23. ročník Literárno-recitačno-dramatickej prehliadky Slovečina moja. Hostiteľom tohto celoštátneho podujatia bola ZŠ Julija Benešića v Iloku a Matica slovenská v Iloku. V programe účinkovalo okolo 100 žiakov zo základných a stredných škôl v Chorvátsku. Na tomto podujatí sa zúčastnili i hostia: Ján Brna, predseda Výboru pre vzdelávanie, Tatiana Naďová, podpredsedníčka Výboru pre vzdelávanie a Mária Andrášiková predsedníčka Asociácie slovenských. Cieľom tejto návštevy bolo oživiť krajanskú spoluprácu v oblasti školstva.

18. novembra2016 v pivnickej škole prebiehalo udeľovanie odmien oceneným žiakom v projekte Moji slovenskí predkovia, ktorý podporuje Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny a Úrad pre Slovákov žijúci v zahraničí. ASP je nositeľkou projektu.

 

18. novembra2016 v pivnickej škole sa uskutočnil 3. ročník žiackeho kvízu Spoznaj svoju minulosť, na ktorom bralo účasť 10 vojvodinských základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským. ASP jedna z spoluorganizátorov.

 

PROJEKTY V ROKU 2016 (dotácie poskytol ÚSŽZ)

 

1.      Rozhlasová súťaž recitátorov

2.      Moji slovenskí predkovia

3.      Posedenie so spisovateľom

4.      Mladí dolnozemci –tvorba a priateľstvo predovšetkým (tvorivé dielne na udrživanie slovenskosti)

5.      Vyčarené čaro ľudových rozprávok – VIII. seminár pre žiakov z rozličných vojvodinských škôl s vyučovacím jazykom slovenským

           

PROJEKTY zaslané na ÚSŽZ ZA ROK 2017

 

1.      0324/RS/2017 Kalendárne zvyky a sviatky – IX. seminár pre žiakov z rozličných vojvodinských škôl s vyučvacím jazykom slovenským

2.      0326/RS/2017 Mladí dolnozemci – tvorba a priateľstvo predovšetkým (tvorivé dielne na udržiavanie slovenskosti)

3.      0327/RS/2017 Čaroslov – spoločný internetový časopis žiakov slovenských škôl vo Vojvodine

4.      0328/RS/2017 Webové sídlo Asociácie slovenských pedagógov vo Vojvodine

5.      0434/RS/2017 Detská výtvarnícka kolónia Makovička

6.      0463/RS/2017 Rozhlasová súťaž recitátorov

7.      0466/RS/2017 Moji slovenskí predkovia

8.      0468/RS/ Posedenie so spisovateľom

9.      0469/RS/ Seminár pre učiteľky materských škôl z Dolnej zeme

10.  0481/RS/2017 O kvalite slovenskej detskej tlače  a učebníc vo Vojvodine

11.  0483/RS/2017 Z dejín vojvodinských Slovákov

12.  0486/RS/ Didaktika slovenskej literatúry pre deti a mládež

13.  0527/RS/2017 Edukácia slovenských učiteľov prírodných a spoločenských vied

14.  0567/RS/ 2017 Výmenný zájazd žiakov Základnej školy Jána Čajaka v Báčskom Petrovci so žiakmi Slovenskej základnej školy v Sarvaši

15.  0583/RS/2017 Využitie príručky Matematika od stredoveku po 18. storočie vo výučbe matematiky

16.  0585/RS/2017 Žiaci žiakom

 

 

Články z archívy 

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440