This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov
 V pondelok, 21.03.2016 o 16h v slávnostnej sieni Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci  bolo výročné zhromaždenie Asociácie slovenských pedagógov. Na úvod  prítomných  privítala a potom sa aj prihovorila predsedníčka ASP Mária Andrášiková.
 
1. Otvorenie zhromaždenia a voľba pracovného predsedníctva
2. Správa o činnosti ASP za rok 2015 (predsedníčka ASP Mária Andrášiková)
3. Finančná správa za rok 2015 (účtovníčka ASP Katarína Slavková)
4. Správa Dozornej rady ( predsedníčka Anna Medveďová )
5. Voľba členov Správnej rady ASP 
6. Program práce ASP v nastávajúcom období
7. Otázky a návrhy
 
 
1. Na úvod bolo zvolené pracovné predsedníctvo:  predsedníčka  Mária Kotvášová, členky Svetlana Zolňanová a Jaroslava Števková a zapisovateľka Vesna Valihorová – Filipovićová.
2. Predsedníčka ASP Mária Andrášiková podala správu o fungovaní ASP v roku 2015. Minulý  rok bol úspešný a činnosť Asociácie veľmi rôznorodá ( zapájanie sa do rôznych seminárov – učiteľských a žiackych, účasť na konferenciách, komisiách, pracovných stretnutiach, okrúhlych stoloch, medzinárodných konferenciách, aktívoch...) Prítomní jednohlasne schválili Správu o činnosti ASP za rok 2015. 
3. Finančnú správu podala účtovníčka ASP Katarína Slavková. Prítomní jednohlasne schválili finančnú správu ASP za rok 2015.
4  Krátku, ale výstižnú správu Dozornej rady prečítala jej predsedníčka Anna Medveďová.
Všetky správy sa nachádzajú na webovej stránke asociácie www.aus.org.rs
5. V pokračovaní výročného zhromaždenia sa volili noví členovia Správnej rady ASP a noví členovia Dozornej rady. Navrhnutí boli staronoví členovia čiže predsedníčka ASP bude aj ďalej Mária Andrášiková a členovia Tatiana Naďová, Svetlana Zolňanová, Miluška Anušjaková – Majerová a Mária Kotvášová. Staronoví predstavitelia Dozornej rady sú: predsedníčka Anna Medveďová, členovia Jaroslav Grňa a Zuzana Maglovská a účtovníčka Katarína Slavková.
6. Program práce v nastávajúcom období čiže naplánované ciele sú usmernené na dve veľké skupiny: z jednej strany sú to slovenskí pedagógovia a ich strategické ciele: podporovať slovenský spisovný jazyk, modernizovať výučbu, účinkovať na seminároch, okrúhlych stoloch, dielňach, písať projekty, spoluprácovať s rôznymi združeniami, kým na druhej strane sú naše ratolesti, mladá sila – naši žiaci a snaha usmerňovať ich v účinkovaní na seminároch, zapájať do rôznych typov súťažení, informovať o webovej stránke a vôbec prebúdzať v nich národné povedomie a zapájať čo najviac priaznivcov a tých, čo sú vedomí svojej identity. 
7. Otázky a návrhy. Členka Svetlana Zolňanová informovala o výsledkoch projektov zaslaných na ÚSŽZ. Z 15 projektov bolo schválených iba tri, čo predstavuje veľmi neprajné podmienky pre Slovákov žijúcich v Srbsku a pre ďalšie zdokonaľovanie a zveľaďovanie slovenského školstva vo Vojvodine. Vyjadrila aj  svoju mienku, že o tomto netreba mlčať, ale že by bolo potrebné napísať nejaký protest alebo prosbu, nejaké vyjadrenie a podať ho na ÚSŽZ. S návrhom sa zhodla aj predsedníčka ASP Mária Andrášiková. 
Ďalších otázok a návrhov nebolo. Zasadnutie sa skončilo o 17,10 hodine.
 
 
Zapisovateľka
Vesna Valihorová – Filipovićová, profesorka slovenského jazyka

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440