This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov

Najnovšie správy 

V nastávajúcom období ASP, profesíjne slobodné nezávislé a neziskové združenie,  bude pokračovať po zabehanom chodníku, ktorým sa uberá pätnásť rokov. Predovšetkým bude pokračovať v práci v ďalšom skvalitňovaní, zveľaďovaní a modernizovaní nášho menšinového školstva.

Strategické ciele ASP:

- Skvalitňovať a modernizovať vzdelávací proces na slovenských školách.

- Podporovať postavenie slovenského jazyka ako základného učebného predmetu v našom menšinovom školstve a v povedomí vojvodinských Slovákov.

- Sústavne podporovať odborný rast pedagógov.

- Zabezpečovať akreditované školenie.

- Podporovať širšie informácie o nových trendoch vo vyučovaní na všetkých úrovniach a pre všetky typy škôl vo Vojvodine.

- Prostredníctvom seminárov, kurzov,  prednášok, okrúhlych stolov, dielní vytvoriť a organizačne zabezpečiť priestor na diskúsiu o problémoch v našom menšinovom školstve, na vzájomné kontakty a výmenu skúseností medzi učiteľmi základných, stredných a vysokých škôl.

- Podporovať prezentovanie činnosti ASP, zvlášť podporovať činnosť jej Aktívov na verejnosti vo Vojvodine a v zahraničí.

- Písať nové projekty a pokračovať už v rozbehnutých projektoch. 

- Spolupracovať s organizáciami a združeniami, ktoré sa angažujú v oblasti školstva (spolupráca s Výborom pre vzdelávanie NRSNM, Ústavom pre učebnice, Ministerstvom školstva SR, Ministerstvom školstva RS, s ÚSŽZ, Pokrajinským sekretariátom pre vzdelávanie, správu a národnostné menšiny, s Osvetovou komisiou MSS, so Združením vychovávateľov osvetových pracovníkov Slovákov Vojvodiny, s menšinami a s inými záujemcami o prácu ASP).

- Brať aktívnu účasť v Komisii pre školstvo pri ÚSŽZ v Bratislave

- Presadzovať potreby zamestnancov školstva prostredníctvom už jestvujúcich Aktívov a podporovať zakladanie nových.

- Sústavne organizovať osvedčené semináre pre žiakov z rozličných vojvodinských škôl s vyučovacou rečou slovenskou.

- Sústavne aktivovať a zdokonaľovať jedinečný spoločný školský internetový časopis Čaroslov – spoločný časopis žiakov a učiteľov vo Vojvodine

- Brať aktívnu účasť v Komisii pre školstvo pri ÚSŽZ v Bratislave

- Rozvíjať a skvalitňovať aktívnu spoluprácu so slovenskými pedagógmi a s ich združeniami, inštitúciami  z Rumunska, Maďarska a Chorvátska pri vytváraní trvalých hodnôt dolnozemských Slovákov.

- Zabezpečovať členstvo vo Svetovom združení Slovákov.

 

 Snahou ASP bude aj naďalej organizovať odborné aktivity a zapojiť čo najviac priaznivcov učiteľskej profesie a všetkých tých, ktorí si uvedomujú dôležitosť a význam učiteľskej profesie v zachovávaní NÁRODNEJ IDENTITY.

 

Mária Andrášiková

predsedníčka ASP

Články z archívy 

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440