This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov

Najnovšie správy 

Na obzore ďalší učiteľský aktív

Význam slova kurz podľa Slovníka slovenského jazyka je: „krátkodobý cyklus lekcií v istom odbore”. Jeden z takýchto akreditovaných cyklov lekcií prebiehal v sobotu 26. mája t. r. v ZŠ Jána Kollára v Selenči pod vedením eminentných metodikov zo Slovenska. Kurz bol určený pre učiteľov základných škôl, no užitočné poznatky na ňom nadobudli aj niekoľkí stredoškolskí profesori. Finančne a organizačne kurz zabezpečilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Asociácia slovenských pedagógov a Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny.
b_754_494_16777215_0_0_images_spravy_Metodicky-kurz-v-Selenci.jpg
Z otvorenia seminára v Selenči
Stodesať poslucháčov z Báča, Báčskej Palanky, Báčskeho Petrovca, Erdevíka, Hložian, Kovačice, Kulpína, Kysáča, Nového Sadu, Selenče, Silbaša, Starej Pazovy, Padiny, Pivnice, ako aj z Chorvátska, bolo rozdelených do viacerých skupín podľa svojich odborov.
V spolupráci so Slovak Aid bol realizovaný projekt s cieľom zveľadiť vyučovanie chémie. Odbornú prednášku z chémie mala na starosti Mgr. Ľudmila Novák Ducká z RP Metodicko-pedagogického centra v Bratislave a nechýbala ani ukážková hodina z chémie. Vyučovaciu hodinu na témuPeriodická sústava prvkov predstavila profesorka chémie na Gymnáziu Jána Kollára v B. Petrovci Mariena Diňová. V rámci odbornej prednášky z matematiky RNDr. Viery Kolbaskej bola predstavená aj príručka pre učiteľov matematiky a prírodných vied Pri prameňoch matematiky Jána Šimoniho.
Tretia odborná prednáška bola zároveň okrúhlym stolom, keďže v rámci nej odznel návrh na založenie Aktívu učiteľov dejepisu z iniciatívy profesorky dejepisu v ZŠ 15. októbra v Pivnici Gabriely Gubovej a s nadšením ju prijala a prítomným sa prihovorila aj predsedníčka Asociácie slovenských pedagógov Mária Andrášiková. Poukázala na význam už jestvujúcich učiteľských aktívov a pripomenula, že toto bude v poradí už piaty odborný aktív. G. Gubová sa zmienila aj o učebných osnovách, ktoré treba urobiť čím skôr, ako aj o dejepisných čítankách, o doplnkoch z dejepisu a o potrebe jednotne pracovať a navzájom spolupracovať. Keďže na tomto kurze neboli prítomní všetci dejepisári, predsedníčka ASP navrhla, aby konštitutívne zasadnutie bolo na začiatku nového školského roku, v septembri alebo v októbri, keď sa zorganizuje pracovné stretnutie Aktívu učiteľov slovenčiny a Aktívu učiteľov dejepisu. Prítomní jednohlasne súhlasili s týmto návrhom. Odbornú prednášku z dejepisu mala na starosti PhDr. Mária Tonková, CSc., z Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.
Všetci ostatní účastníci boli rozdelení do dvoch skupín a absolvovali dve prednášky. Prvú pod názvom Ochrana života a zdravia v edukačnom procese mal na starosti PaedDr. Miroslav Števčík, kým sa všeobecnou témou triednických hodín pod názvom Profesionalita triedneho učiteľa zaoberala Mgr. Eva Líšková z RP Metodicko-pedagogického centra v Bratislave.
Svojou návštevou seminár poctil aj veľvyslanec Slovenskej republiky Ján Varšo. Pozdravil prítomných, vyzdvihol význam práce všetkých učiteľov a význam vzdelania v živote každého človeka.
 prof. Vladislava Lovásová

Články z archívy 

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440