This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov

Najnovšie správy 

Od 4. - 5. júna 2015 v Bratislave prebiehalo 3. Zasadnutie  Sekcie pre strednú, južnú a východnú Európu Komisie pre školstvo a vzdelávanie ÚSŽZ. Na zasadnutí  sa zúčastnili aj predstavitelia  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR  a zo Srbska  zasadnutia sa aktívne zúčastnili Mária Andášiková, Pavel Belička a Svetlana Zolňanová. Účastníci tohoto zasadnutia sa snažili spoločne riešiť závažné otázky v oblasti školstva a vzdelávania Slovákov v zahraničí.

Z Á V E R Y

z rozšíreného 3. zasadnutia Sekcie pre strednú, južnú a východnú Európu

Komisie pre školstvo a vzdelávanie ÚSŽZ

Bratislava, Hotel TATRA, 4. júna 2015

Prítomní členovia sekcie:

1.    oceňujú organizovanie letných pobytov pre žiakov základných škôl v Slovenskej republike v roku 2015 z iniciatívy ÚSŽZ;

2.    oceňujú iniciatívu ÚSŽZ zabezpečiť určité vzdelávacie programy pre jednotlivé národnostné školy v zahraničí a navrhujú v tomto smere pokračovať;

3.    vítajú iniciatívu MŠVVaŠ SR poskytnúť zo svojej rezervy učebnice pre školy s vyučovacím jazykom slovenským a vzdelávacím centrám v zahraničí;

4.    odporúčajú MŠVVaŠ SR v súčinnosti s ÚSŽZ prihliadaťna špecifické otázky národnostného školstva v jednotlivých krajinách s možnosťou ich zakotvenia pri úprave alebo podpise nových bilaterálnych rezortných programov spolupráce v oblasti vzdelávania;

5.    odporúčajú konzultovať so zástupcami krajanských komunít predlžovanie, obnovovanie alebo podpis nových bilaterálnych rezortných programov spolupráce v oblasti vzdelávania;

6.    navrhujú zabezpečiť spoluprácu pri vypracúvaní odborných posudkov na učebnice vydávané pre potreby slovenských škôl v zahraničí;

7.    oceňujú prítomnosť zástupcov MŠVVaŠ SR na zasadnutí sekcie a navrhujú ich prizývanie aj na ďalšie zasadnutia;

8.    navrhujú, aby ÚSŽZ a iné kompetentné orgány SR zaradili medzi svoje priority aj pravidelné zabezpečenie učebných pomôcok (interaktívne tabule, dataprojektory, notebooky, výukové softvéry, atď.) pre školy s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí a taktiež aj prístup k internetu na školách s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí;

9.    oceňujú možnosť ÚSŽZ oboznámiť sa s Európskou dobrovoľníckou službou a s jestvujúcou šancou na jej využívanie ako alternatívnej dočasnej vzdelávacej činnosti;

10. oceňujú  podporu ÚSŽZ pri zachovávaní slovenských škôl v zahraničí a žiadajú, aby ÚSŽZ v tejto podpore pokračoval aj v budúcnosti;

11. navrhujú kompetentným inštitúciám (Štátny pedagogický ústav a ďalšie), aby v rámci prebiehajúcich kurikulárnych reforiem na Slovensku začlenili do ponuky výberových predmetov pre základné a stredné školy v SR aj problematiku histórie, života a reálií Slovákov žijúcich v zahraničí a ponúkajú súčinnosť na príprave týchto dokumentov a materiálov.

Články z archívy 

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440