This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov

Najnovšie správy 

 Dva dni na sklonku uplynulého týždňa boli svojráznymi sviatkami slovenského slova a slovenskej kultúry. Ako to bolo neraz povedané v úradnej i neúradnej časti dvoch republikových súťaží zo slovenského jazyka, stretli sa tu kvôli súťaži, ale i kvôli výmene skúseností a kamarátenia naši najlepší slovenčinári: tak žiaci, ako aj ich profesori.

V SELENČI SIEDMACI A ÔSMACI

 Náhoda tak chcela, že tohtoročné finálové súťaže žiakov základných a stredných škôl prebiehali v školách, ktoré nesú meno toho istého národovca – Jána Kollára. Hostiteľkou najlepších žiakov 7. a 8. ročníkov ZŠ z medziobecných súťaží zo slovenčiny  piatok 13. mája bola ZŠ J. Kollára v Selenči. V slávnostnom otvorení podujatia po príhovore riaditeľky hostiteľskej školy PaeDr. Svetlany Zolňanovej nasledovali umelecké minúty vyhradené pre vystúpenia nadaných žiakov: huslistu, flautistky a recitátorky. Z prejavu prof. Dr. Michala Týra uvádzame tieto podnetné slová: “Na základe výskumov naši žiaci, ktorí chodia do slovenských škôl, sa osvedčujú aj neskôr, bez ohľadu na to, či pokračujú na slovenskom gymnáziu alebo v srbskom prostredí.“ Republikovú súťaž otvoril Petar Viđikant, náčelník Školskej správy Nový Sad, ktorý pritom zdôraznil, že „Povinnosťou každého je to, čo zdedil od svojich rodičov, zachovávať a zveľaďovať“. Riaditeľka S. Zolňanová motivovala súťažiacich aj takou potešiteľnou správou, že pre všetkých žiakov, ktorí získajú prvé tri miesta i v siedmom i vo ôsmom ročníku, NRSNM a Ministerstvo školstva SR zabezpečili 10-dňový pobyt v júli t.r. na Detskej univerzite na Slovensku, v Banskej Bystrici.

 V Selenči si vedomosti zo slovenčiny zmeralo 40 žiakov 7. a 8. ročníkov ZŠ z 11 škôl: z Kovačice, Padiny, Aradáča, zo Starej Pazovy, z Erdevíka, z Báčskeho Petrovca, Kulpína, Hložian, Kysáča, Pivnice a zo Selenče. Kým žiaci vypĺňali pripravené testy, v zborovni bolo pracovné stretnutie Aktívu učiteľov slovenského jazyka a Aktívu riaditeľov. Kolegov najprv oslovil P. Viđikant, a potom riaditelia škôl prebrali cédečká so skúšobným testom zo slovenského jazyka pre svojráznu simuláciu záverečnej skúšky pre maturantov, ktorá v celom Srbsku prebiehala v sobotu 14. mája. Nasledovali ukážkové hodiny dvoch profesoriek slovenského jazyka zo selenčskej školy: Vladislavy Lovásovej a Daniely Báďonskej. Vo voľnom rozhovore si potom kolegovia profesori vymenili skúsenosti zo spracovania zbierky úloh zo slovenčiny pre bližiacu sa záverečnú skúšku ôsmakov. Spolu konštatovali, že deti nie sú veľmi motivované, lebo sa vie, že stačí nula bodov na skúške a základnú školu bude mať žiak ukončenú. Avšak dôležitý je počet dosiahnutých bodov, lebo sa ony, rovnako ako v uplynulých rokoch, keď sa skladali kvalifikačné skúšky, pripisujú k dosiahnutému úspechu pri zápise do stredných škôl.
 Pre všetkých účastníkov piatkovej súťaže hostitelia pripravili návštevu etno priestoru v Dome kultúry a aj príležitostný program v DK. Po dokumentárnej prezentácii hostiteľskej školy vystúpili tu členovia školského orchestra Zvončeky, recitátor Zlatko Klinovský, so sólo bodom huslista Juraj Súdi ml., mladí divadelníci so scénkami a nechýbal ani folklór. V závere bola prezentácia knihy Márie Kotvášovej-Jonášovej Sú to vážne veci, kde autorka úspešným lúštiteľom hádaniek rozdelila svoje knihy.
 Pripomeňme, že spoluorganizátormi oboch republikových súťaží boli Ministerstvo školstva Republiky Srbsko, NRSNM a Slovakistická vojvodinská spoločnosť, a tá istá komisia kontrolovala i testy súťažiacich. V komisii boli: prof.Dr. Michal Týr, doc.Dr. Anna Makišová, Mr. Zuzana Týrová, Jasna Uhláriková, Mariena Korošová a Alena Pešková, ktorá však bola znemožnená zapojiť sa do hodnotenia prác v piatok. Aj v Selenči bola komisia s výsledkami žiakov spokojná, zvlášť pri ôsmakoch sa vraj videlo, že sú skutočne pripravení, lebo sa momentálne chystajú aj na záverečnú skúšku zo slovenčiny. Teší aj skutočnosť, že medzi najlepšími žiakmi sú aj žiaci zo škôl, kde sa slovenčina učí len fakultatívne. A tu sú výsledky: medzi žiakmi 7. ročníkov 1. miesto získal Adam Števko z Aradáča, na 2. miesto sa umiestnila Anna Havranová zo Starej Pazovy a s rovnakým počtom bodov sa na 3. miesto dostali Taňa Zorňanová z Erdevíka a Gabriela Kolárová z Kysáča; z ôsmakov najúspešnejšia bola Malvína Zolňanová zo Slenče, 2. miesto získala Annamária Babincová z Kovačice, na 3. mieste sú aj tu dve žiačky Jaroslava Majerová z Báčskeho Petrovca a Rastislava Imreková z Pivnice. Skutočne zaujímavé výsledky, lebo 8 odmenených žiakov je z 8 rozdielnych prostredí a všetci budú môcť spolužiakom preniesť dojmy z júlovej Detskej univerzity na Slovensku ...

V BÁČSKOM  PETROVCI  STREDOŠKOLÁCI

 V sobotu 14. mája s rovnakým cieľom pricestovalo do Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci 36 stredoškolákov z kovačického, staropazovského, petrovského gymnázia a z obchodno-ekonomickej školy v Starej Pazove so svojimi profesormi. Uvítací program prebiehal v slávnostnej sieni, kde úvod patril recitátorke Nataši Rybárovej a hudobníčke s prednesom klavírnej skladby Zuzane Rybárovej. Po príhovore riaditeľa gymnázia Pavla Beličku, predsedníčka Výboru pre vzdelávanie NRSNM PaeDr. Svetlana Zolňanová vyjadrila obdiv žiakom, že svoj voľný čas, svoju energiu a svoj entuziazmus venúvajú práve slovenčine a súťaž otvoril Milan Panić, predstaviteľ Ministerstva školstva SR.
 Nasledovala skúška vedomostí zo slovenčiny pre žiakov všetkých štyroch ročníkov stredných škôl a potom obchôdzka hostiteľského gymnázia, žiackeho domova a niektorých reálií Petrovca. Šesťčlenná komisia hodnotila žiacke práce a pri vyhlásení výsledkov prof.Dr. Michal Týr povedal: “S výsledkami vašej práce sme spokojní. Pripravovali ste sa starostlivo, úspešne ste spojili svoje teoretické a praktické poznatky. Potešila nás aj stúpajúca úroveň súťaže, lebo dosiahnutý počet bodov je v porovnaní s uplynulými rokmi väčší.“  A tie výsledky sú nasledujúce: v súťaži prvákov najviac zabodovali žiačky petrovského gymnázia Miroslava Šimovičová (1. miesto), Michaela Tárnociová (2. miesto) a Jana Domoniová (3. miesto); vkonkurencii druhákov znovu excelovali petrovské gymnazistky, a to: Jaroslava Slavková (1. miesto), Zuzana Rybárová (2. miesto) a Melinda Radičová (3. miesto); z tretiakov naúspešnejší bol žiak kovačického gymnázia Želislav Poliak (1. miesto), nasleduje Miriam Rut Eliášová z petrovského gymnázia (2. miesto) a Ingrid Vargová z pazovského gymnázia (3. miesto); najúspešnejšie štvrtáčky sú Jarmila Hricová z Ekonomicko-obchodnej školy Vuka Karadžića v Starej Pazove (1. miesto), Silvia Bohušová (2. miesto) a Blaženka Melichová (3. miesto) z hostiteľského petrovského gymnázia. Pre týchto dvanástich odmenených žiakov je zabezpečený pobyt na zaujímavom podujatí Slovenčina na každý deň a slovenské reálie, ktoré prebieha pre mladých krajanov od 19. do 24. júna v Bratislave.


                                                                          Anna Francistyová, redaktorka Hlasu ľudu

                                                                  21. 5. 2011 • 21 /4440/ • HLAS ĽUDU, s. 32-33

 

 b_754_494_16777215_0_0_images_stories_republicka_sutaz_rep-sutaz-01.jpg
Umelecké minúty ... začiatok republikovej súťaže zo slovenčiny

b_754_494_16777215_0_0_images_stories_republicka_sutaz_rep-sutaz-02.jpg
Zasadnutie Aktívu učiteľov slovenčiny a Aktívu riaditeľov

b_754_494_16777215_0_0_images_stories_republicka_sutaz_rep-sutaz-03.jpg


b_754_494_16777215_0_0_images_stories_republicka_sutaz_rep-sutaz-04.jpg
Ukážkové hodiny profesoriek Vladislavy Lovásovej a Daniely Báďonskej

b_754_494_16777215_0_0_images_stories_republicka_sutaz_rep-sutaz-05.jpg
Výmena skúseností zo spracovania zbierky úloh zo slovenčiny pre záverečnú skúšku ôsmakov

b_754_494_16777215_0_0_images_stories_republicka_sutaz_rep-sutaz-06.jpg
Príležitostný program v Dome kultúry ... nechýbal ani folklór

b_754_494_16777215_0_0_images_stories_republicka_sutaz_rep-sutaz-07.jpg
Školský orchester Zvončeky a recitátor Zlatko Klinovský

b_754_494_16777215_0_0_images_stories_republicka_sutaz_rep-sutaz-08.jpg
Najlepší slovenčinári...Malvína Zolňanová, Annamária Babincová, Jaroslava Majerová, Rastislava Imreková, Adam Števko, Anna Havranová, Taňa Zorňanová a Gabriela Kolárová

Články z archívy 

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440