This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov

Najnovšie správy 

 V nastávajúcom období ASP bude pokračovať po zabehanom chodníku, ktorým sa Asociácia uberala jedenásť rokov. Predovšetkým bude pokračovať v práci v ďalšom zveľaďovaní a zdokonaľovaní nášho menšinového školstva.
Strategické ciele ASP:
- Skvalitňovať a modernizovať vzdelávací proces na slovenských školách
- Podporovať postavenie slovenského jazyka ako základného učebného predmetu v našom menšinovom školstve a v povedomí vojvodinských Slovákov
- Sústavne podporovať odborný rast pedagógov
- Podporovať širšie informácie o nových trendoch vo vyučovaní na všetkých úrovniach a pre všetky typy škôl vo Vojvodine
- Prostredníctvom seminárov, prednášok, okrúhlych stolov, dielní vytvoriť a organizačne zabezpečiť priestor na diskúsiu o problémoch v našom menšinovom školstve, na vzájomné kontakty a výmenu skúseností medzi učiteľmi základných, stredných a vysokých škôl
- Podporovať prezentovanie činnosti ASP, zvlášť podporovať činnosť jej Aktívov na verejnosti vo Vojvodine a v zahraničí
- Písať nové projekty pokračovať už v rozbehnutých projektoch 
- Spolupracovať s organizáciami a asociáciami, ktoré sa angažujú v oblasti školstva (spolupráca s Výborom pre vzdelávanie NRSNM, Ústavom pre učebnice, Ministerstvom školstva SR, Ministerstvom školstva RS, s ÚSŽZ, Pokrajinským sekretariátom pre vzdelávanie, s NRSNM, MSS A MSS, so Združením vychovávateľov osvetových pracovníkov Slovákov Vojvodiny, s menšinami a s inými záujemcami o prácu ASP)
- Presadzovať potreby zamestnancov školstva prostredníctvom už jestvujúcich Aktívov a podporovať zakladanie nových
- Informovať o aktivitách na webovej stránke www.aus.org.rs , kde sa nachádza aj webové sídlo ASP
- Zaviesť elektronický spôsob komunikácie, totiž zriadenie internetového diskusného fóra ASP formou záujmovej skupiny na facebooku, prípadne inej sociálnej sieti (vyššia moderná komunikácia, ktorá dáva možnosť priameho a aktuálneho kontaktu a možnosť spätnej väzby formou neformálnych diskusií)
- Vydávanie a prezentovanie kníh, učebníc, príručiek, odbornej literatúry v slovenskom jazyku, zaznamenávanie jubileí významných slovenských pedagógov...
 
ASP aj naďalej bude pôsobiť ako profesíjne, slobodné, nezávislé a neziskové združenie.
Snahou ASP bude aj naďalej organizovať odborné aktivity a zapojiť čo najviac priaznivcov učiteľskej profesie a všetkých tých, ktorí si uvedomujú dôležitosť a význam učiteľskej profesie v zachovávaní NÁRODNEJ IDENTITY.
 
Mária Andrášiková
predsedníčka ASP
 

Články z archívy 

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440