This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov

Najnovšie správy 

 Projekt pod názvom Vypracovanie panelu: Prijímame, obohacujeme, odovzdávame! sa začal realizovať začiatkom novembra a sviatočné otváranie nového interiérového vybavenia učebne slovenčiny bolo 17. decembra 2010 v Základnej škole Jána Čajaka v Báčskom Petrovci v rámci Asociácie slovenských pedagógov. Projekt bol finančne podporený ÚSŽZ v Bratislave a Pokrajinským sekretariátom pre menšiny.

 V rámci otvorenia nástenného panelu čiže otvorenia nového interiérového vybavenia učebne slovenčiny prebiehal literárny večierok pod názvom Krása domova. Bol to umelecký zážitok čiže literárny večierok s dvoma významnými ľuďmi – spiovateľkou Vierou Benkovou a autorom antológie Rodiskom oprstenkovaní Samuelom Boldockým.
Po samotnom programe všetci prítomní spoločne šli do učebne slovenčiny, kde bol slávnostne prézentovaný panel, ktorý je vyrobený na to, aby podúčal, rozširoval vedomosti terajších žiakov, ale aj aby zostal svedectvom a pamiatkov pre budúce generácie. Teda, aby bol mostom – spojivom medzi minulosťou, prítomnosťou a budúcnosťou, ako spisovateľov, kultúrnym dedičstvom, láskou k rodisku, tak aj mladými pokoleniami. Okrem reliéfnej mapy Vojvodiny, na ktorej sú naznačené slovenské dediny, panel pozostáva aj z fotografií 40 vojvodinských spisovateľov a z citátov známej básne Jána Labátha Keď sa zapaľujú slnečnice.

Ciele projektu:

1. Zhotoviť a umiestniť v učebni slovenčiny dekoratívny, trvalý, multifunkčný nástenný panel ako účinný doplnok vo vyučovaní a dostupný všetkým žiakom, učiteľom a ostatným.
2. Namontovaný panel ako učebný prostriedok slúži k názornosti vyučovania, umožňuje žiakom dokonalejšie, rýchlejšie a komplexnejšie osvojovanie učiva, podporuje upevňovanie a trvácnosť vedomostí zo slovenského jazyka a slovenskej dolnozemskej literatúry a kultúry, dejepisu a zemepisu.
3. Panel ako prostriedok slúži na posilnenie vedomia vlastnej identity a pôvodu, vytvára a posilňuje citový vzťah k rodisku, sídelnej komunity.
4. Panel je informačný zdroj o súčasnom stave a rozmiestnení vojvodinských Slovákov.

Význam projektu:

1. Zmapovanie slovenských osád vo Vojvodine
2. Zhrnutie dejín vojvodinských Slovákov
3. Vypracovanie periodizácie slovenskej dolnozemskej literatúry
4. Sprístupnenie panelu žiakom, učiteľom, širšej slovenskej a neslovenskej verejnosti

Uzávery:
Zhotovený a umiestnený multifunčný nástenný panel je povšimnutiahodný a v úplnosti spĺňa estetické požiadavky.

 

Odborný garant projektu
Mária Andrášiková

Články z archívy 

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440