This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov

Najnovšie správy 

Štandardy dosahov žiakov – vzdelávacie štandardy pre koniec povinného vzdelávania sú významnou novinkou v našom vzdelávacom systéme. Zverejnením v Prosvetnom glasniku Republiky Srbsko 5. júla roku 2010, stali sa povinné a musia sa uplatňovať. Štandardy pre koniec prvého stupňa povinného vzdelávania zverejnené sú v Pravidlách o vzdelávacích štandardoch pre koniec prvého stupňa povinného vzdelávania pre vyučovacie predmety srbský jazyk, matematika a príroda a spoločnosť 7. júna 2011 v Prosvetnom glasniku RS, č.5, čím sa štandardy stali povinnými v procese vyučovania.

Vzdelávacie štandardy pre koniec základného vzdelávania a výchovy sú vypracované a schválené pre desať vyučovacích predmetov: srbský jazyk, matematika, dejepis, zemepis, biológia, fyzika, chémia, hudobná a výtvarná kultúra a telesná výchova. Štandardy vznikli ako výsledok práce v rámci projektu (vtedy) Ministerstva osvety a športu Republiky Srbsko Rozvoj školstva v Republike Srbsko v časti projektu Rozvoj štandardov a hodnotenie, ktoré realizoval Ústav pre hodnotenie kvality vzdelávania a výchovy v Belehrade. Po vypracovaní spomenutých štandardov, Ústav sa podieľal aj pri vypracovaní štandardov z materinského jazyka národnostných menšín. Aj tieto štandardy dostali schválenie Ministerstva osvety a Národnej osvetovej rady. Zároveň boli do slovenčiny preložené štandardy z matematiky. Tieto dva predmety mali prioritu preto, lebo boli zahrnuté do záverečnej skúšky, ktorú skladajú žiaci na konci ôsmeho ročníka a súčasne boli vypracované aj zbierky úloh podľa štandardov z týchto predmetov.

Štandardy zo slovenského jazyka pre prvý stupeň sú vypracované a čakajú schválenie. Štandardy z matematiky a z prírody a spoločnosti sú preložené do slovenčiny.

1.       Aký účel majú štandardy a ako prospievajú učiteľovi?

Štandard je vzorom, predlohou, meradlom na porovnanie pri hodnotení úspešnosti kvality vyučovania. Vzdelávacie štandardy sú základné znalosti a zručnosti, ktoré by žiaci mali mať na konci určitého stupňa vzdelávania.

Štandardami sa má zabezpečiť, aby všetci žiaci získali rovnaké alebo podobné vedomostné poznatky a aby všetci boli hodnotení rovnakým spôsobom, rovnakým meridlom.

2.       Aká podpora sa plánuje pre učiteľov triednej výučby?

Ústav pre hodnotenie kvality vzdelávania a výchovy poskytne podporu aj učiteľom prvého stupňa v uplatňovaní vzdelávacích štandardov v bežnej práci. Ústav chystá pre učiteľov školenie vo forme seminárov, na ktorých sa zúčastnia všetky základné školy Srbska, a realizácia má byť v priebehu roku 2012. Na webovej stránke Ústavu bude sprístupnený materiál v podobe príručiek, textov, príkladov úloh, video-záznamov a pod.

3.       Ako môžu učitelia využiť štandardy v každodennej práci?

Keďže sú štandardy „meradlom“ výsledkov procesu učenia a výučby, slúžia učiteľovi, aby podľa nich porovnal dosahy každého žiaka. Zároveň podľa nich učiteľ vidí, ako má pracovať so žiakmi, aby dosiahli také výsledky, ktoré sú opísané v štandardoch. Keď učiteľ pri plánovaní práce so žiakmi prečíta, čo majú žiaci vedieť, môcť a byť schopní, keď skončia školu, alebo jeden ročník, učiteľ si v súlade so štandardmi volí učivo, ktorému bude musieť venovať viac času a ktoré žiaci budú viac nacvičovať. Zároveň, presný opis toho, čo žiaci majú dosiahnuť, pomôže učiteľom zvoliť si zodpovedajúce formy práce, metódy a učebné pomôcky, ktoré budú používať vo výučbe.

4.       Ako majú učitelia používať štandardy pri plánovaní práce na celý školský rok a ako majú to zaznačiť?

Pri plánovaní výučby na celý školský rok treba urobiť analýzu štandardov, ktoré treba dosiahnuť v určitom ročníku. Pritom treba brať do ohľadu aj to, že sú štandardy vypracované iba pre koniec jedného vzdelávacieho stupňa a nie jedného ročníka. Aj napriek tomu, že sa určitý štandard vzťahuje možno iba na jeden určitý ročník, treba sa k nemu vracať aj v iných ročníkoch, teda počas trvania celého vzdelávacieho stupňa, aj keď sa nám zdá, že učivo v tom ročníku nemá súvis s tým štandardom. Aby sa nám ľahšie pracovalo, treba označiť jeden alebo niekoľko štandardov v ročnom a mesačnom pláne, ktoré sa vzťahujú na určitú učebnú látku alebo vyučovaciu jednotku.

Zapisovanie štandardov nemusí byť jednotné vo všetkých plánoch, každý učiteľ si vzťah štandardu a programu vo svojich plánoch určí spôsobom, ktorý je podľa neho najprimeranejší vyučovaciemu predmetu. Štandardy sú práve preto označené zodpovedajúcimi číslami a písmenami, aby zapisovanie bolo ľahšie a jednoduchšie.

V rámci ročného plánovania na zozname štandardov sa môžu zapísať štandardy, ktorým plánujeme venovať väčšiu pozornosť a viac času v určitom ročníku: učiteľ môže dať aj poznámky vzhľadom na dosiahnutie týchto štandardov. Ak sa niektorý štandard  vzťahuje na viac tém/oblastí/, možno to zjednodušiť a vyznačiť na jednom mieste. V ročnom pláne práce učitelia môžu aj niektorým iným spôsobom opísať alebo znázorniť štandardy, ktoré treba dosiahnuť v danom ročníku. V mesačnom pláne, učitelia zapíšu štandardy, ktorými sa budú najviac zaoberať v priebehu určitého mesiaca.

5.       Ktoré otázky by si mal učiteľ položiť, aby najlepším spôsobom zapojil štandardy do každodennej práci?

Ak je štandardom opísané, čo majú moji žiaci vedieť a môcť na konci určitého obdobia vzdelávania, čo mám robiť ja, aby som im to umožnil?

Akú spojitosť medzi cieľmi, úlohami a náplňou učebnej látky vidím?

Ktoré aktivity (učiteľa a žiakov), formy a metódy práce mám uplatniť, aké požiadavky mám predložiť žiakom, aby dosiahli to, čo je v štandarde opísané?

Koľko času mám venovať jednotlivým častiam učebnej látky, aby som bol istý, že žiaci dosiahnu určené požiadavky?

Keď beriem do úvahy to, že jeden štandard možno spojiť s rozličnými obsahmi, ktoré učivo môžem spojiť s určitými štandardmi a s ktorými ročníkmi?

Ktoré sú to štandardy, ktoré sa uplatňujú vo všetkých ročníkoch a ktorým každý rok musím venovať pozornosť?

Ako si vypracujem najpriliehavejší rozvrh práce v priebehu roka vzhľadom na štandardy, ktoré žiaci majú dosiahnuť na konci školenia?

Odpovede na tieto otázky umožnia učiteľom, aby si kvalitne naplánovali svoju prácu a súvise s tým našli najadekvátnejší spôsob, aby zapojili štandardy do svojich ročných a mesačných plánov a denných príprav na hodiny.

6.       Akým spôsobom treba zapojiť štandardy do školského programu?

V Zákone o základoch systému vzdelávania a výchovy v članku 76. v bode 4 je vymedzené, že školský program, okrem iného obsahuje formu uskutočnenia princípov a cieľov vzdelávania a štandardov dosahov, spôsob a postup uskutočnenia predpísaných plánov a programov výučby.

Vzhľadom na to, že sa školský program vzťahuje na štvorročné obdobie, a uvádzanie vzdelávacích štandardov do praxe je významná novinka v práci školy, odporúča sa, aby sa v anexe školského programu opísal spôsob uskutočňovania štandardov dosahov na úrovni školy, a pre každý predmet zvlášť v ročných a mesačných plánov práce učiteľa. Opis spôsobu dosiahnutia štandardov môže byť rôzny. Môže tu byť opísaný vzťah štandardov a programov po ročníkoch (ako sa má organizovať analýza štandardov a programov, zisťovanie podobnosti a rozdielov a pod.). Môžu sa opísať aj zmeny, ktoré zahrnutím štandardov vplývajú na metódy, formu práce, učebné pomôcky, podmienky, časovú dynamiku, spoluprácu vo výboroch, chystanie a použitie iniciálneho testu založeného na štandardoch, analýza výsledkov záverečnej skúšky na školskej úrovni a pod.

7.       Ako majú učitelia používať štandardy v sledovaní a hodnotení dosahov žiakov?

Ako čo sú štandardy učiteľom inštrukciou na plánovanie výučby, tak sú aj inštrukciou na známkovanie žiakov. Neexistuje priama spätosť medzi určitou úrovňou opisu štandardov a známky. Školské známkovanie je veľmi komplexný proces, lebo zahŕňa aj známkovanie iných aspektov práce, motiváciu a osobný rozvoj žiaka a nesmie byť obmedzené iba na hodnotenie dosiahnutých štandardov.

Úrovne opísané štandarmi majú byť pre učiteľa iba smerom ku kvalite toho, čo majú dosiahnuť všetci žiaci, a ktoré iba niektorí. Štandardy sú pomôckou, aby sa individualizovala práca výučby, aspoň na troch úrovniach, a to znamená, že sa obsah a požiadavky majú prispôsobiť žiakom. Pritom je dôležité dbať na to, aby sme neobmedzovali možný postup každého žiaka tak, že mu budeme klásť požiadavky iba z jednej úrovne, ale ho budeme motivovať, aby dosiahol pokročilú úroveň.

Aj v tomto školskom roku žiaci ôsmeho ročníka budú skladať skúšobný test z materinského jazyka a matematiky, lebo z týchto predmetov budú skladať aj testy na záverečnej skúške. Test sa bude skladať v máji. V tomto školskom roku žiaci šiesteho ročníka budú skladať tzv. kombinovaný test, do ktorého sú zaradené úlohy z dejepisu, biológie, fyziky a zo zemepisu. Tento test je preložený aj do slovenčiny, takže ho budú skladať aj naši šiestaci. Na rok sa plánuje takýto test pre siedmakov a k úlohám zo spomenutých štyroch predmetov pribudnú aj úlohy z chémie a potom to bude vlastne taký test, aký budú skladať žiaci na konci druhého stupňa základného vzdelávania a výchovy.

Mariena Korošová

redaktorka Ústavu pre učebnice

Články z archívy 

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440