This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov

Najnovšie správy 

ZŠ Jána Kollára v Selenči, Vladislava Lovásová

• VYUČOVACIA JEDNOTKA: Slovenčina a srbčina
• TYP HODINY: cvičenie
• TRIEDA: VI.a
• TRVANIE: 45 minút
• CIEĽ HODINY: pestovať u žiakov tak lásku k materinskému jazyku a vedomie jazykovej príslušnosti, ako aj pocit jazykovej príslušnosti s inými etnikami.
• METÓDY: verbálna, vypracovanie úloh, ilustračná
• TVARY PRÁCE: frontálna, práca v pároch, skupinová
• UČEBNÉ POMỒCKY: jazyková učebnica pre 6. r. ZŠ: Slovenský jazyk a kultúra vyjadrovania, Mr. Jozef Valihora, Alena Pešková; zošit, tabuľa, krieda, pastelky, väčší papier potrebný pre nástenku.
• KORELÁCIA: srbský jazyk.
 
ÚVODNÁ ČASŤ HODINY: 1. Zopakujeme so žiakmi – podelenie slovanských jazykov a určíme miesto slovenčiny v rodine slovanských jazykov. 2. Porozprávame sa, s ktorým slovanským jazykom sa slovenčina stýka tu, na území Vojvodiny. Odpoveď je – srbský jazyk. 
Trvanie: 5 minút.
b_754_494_16777215_0_0_images_ukazkove-hodiny_Ukazkove-hodiny---ZS-Jana-Kollara-v-Selenci-1.jpg
 
HLAVNÁ ČASŤ HODINY: Pracujeme v niekoľkých fázach: 
1. Žiakom rozdelíme lístočky, na ktoré napíšu – kde sa vo svojom okolí všetko môžu stretnúť  so srbčinou (úloha je prebratá z jazykovej učebnice pre VI.r. ZŠ – Slovenský jazyk a kultúra vyjadrovania, str. 36). Svoje odpovede potom zalepia na pripravený papier. Keď všetci žiaci napíšu svoje odpovede, spoločne ich prečítame. 
2. Prečítame si, ako to vyzerá, keď je nejaký text napísaný nespisovnou slovenčinou a spoločne napravíme chybné, v texte už vyznačené slová (úloha v učebnici, str. 36). 
3. Zahráme sa v pároch podľa úlohy v učebnici na str. 37. Žiaci sedia po dvaja v lavici a jeden druhému napíšu vetu, v ktorej použijú niektoré z daných nespisovných slov, tzv. srbizmov (napr. pekara, plaža, sladoléd, lift, denná izba,...) . Potom sa usilujú vety ponaprávať tak, aby namiesto tam daných slov použili spisovné slovenské. 
4. Žiaci sú podelení do dvoch skupín: jedna k daným srbským slovným spojeniam hľadá adekvátne srbské slovné spojenia (učebnica, str. 37) a druhá ich odpovede zapisuje na pripravený papier. Druhá skupina má pritom aj slobodu okrášliť svoju prácu primerane slovám, ktoré zapisuje. 
Trvanie: 35 minút. 
b_754_494_16777215_0_0_images_ukazkove-hodiny_Ukazkove-hodiny---ZS-Jana-Kollara-v-Selenci-2.jpg
 
* Pripomienka: nástenku z fotografie žiaci doma ešte graficky upravili. 
 
ZÁVER: Pozrieme si výsledok práce druhej skupiny a vysvetlíme slovné spojenia, ktorým žiaci neporozumeli. 
Trvanie: 5 minút

Články z archívy 

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440