This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov

Najnovšie správy 

Školenie našich učiteľov v Banskej Bystrici

Metodické centrum UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici  v organizácii Filozofickej fakulty, Fakulty prírodných vied, Rektorátu UMB usporiadalo Didaktický kurz pre pedagógov zo slovenských škôl v zahraničí na tému. Podpora kapacít a transfer inovatívnych didaktických metód. Na školení, ktoré prebiehalo od 28. 9. – 5. 10. 2022 v Banskej Bystrici, sa zúčastnilo 12 učiteľov zo Srbska,  pedagógovia 1. a 2. stupňa základných škôl.

Kurz ponúkol účastníkom možnosť posilniť svoje kompetencie v oblasti odborovej didaktiky všeobecnovzdelávacích predmetov v slovenskom jazyku.

Didaktický kurz umožnil účastníkom získať nové poznatky o aktuálnych metodologických trendoch v oblasti odborovej didaktiky všeobecnovzdelávacích predmetov. Zároveň vytvoril priestor na výmenu skúseností medzi rôznymi skupinami expertov v oblasti didaktiky: a) pedagógmi pôsobiacimi v školách s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí; b) pedagógmi slovenských ZŠ; c) didaktikmi zo slovenského univerzitného prostredia zameriavajúcimi sa na prípravu študentov učiteľstva a učiteľov z praxe.

Práve výmena skúseností je kľúčovou aktivitou vzájomného učenia, ktorá umožní rozšíriť si odborný rozhľad a získať podnety pre reflexiu a následnú inováciu svojej vlastnej didaktickej práce. Kurz je tiež vhodnou platformou na vytvorenie väzieb medzi jednotlivcami a inštitúciami s vyhliadkou ďalšej spolupráce.

Projekt finančne podporila Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

 

ZDROJ: www.rada.org.rs

Články z archívy 

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440