This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov

Najnovšie správy 

26. januára2018 sa na FFUK v Bratislave v organizácii Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky uskutočnila koordinačná porada k vzdelávacím programom pre Slovákov žijúcich v zahraničí v roku 2018.Ponuku vzdelávacích aktivít na rok 2018 predstavili Centrum ďalšieho vzdelávania v Bratislave, Metodické centrum z Banskej Bystrice a Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave a Filozofická fakulta v Bratislave. Na porade sa zúčastnili predstavitelia Slovákov žijúcich v Maďarsku, Rumunsku, Poľsku, Chorvátsku, Srbsku a na Ukrajine.

7. apríla  2018 predstavitelia Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku a predstavitelia Asociácie slovenských pedagógov, Matice slovenskej v Srbsku a Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny na Gymnáziu Jána Kollára v Báčskom Petrovci dohodli kalendár spoločných podujatí z oblasti vzdelávania.

21.04.2018sa v organizácii Aktívu učiteľov náboženstva uskutočnila v poradí 6. Biblická olympiáda pre žiakov základných a stredných škôl, ktorí si ako voliteľný predmet zvolili evanjelické a.v. náboženstvo. Hostiteľskou školou bola ZŠ 15. októbra z Pivnice.

Od11-12-mája 2018  na petrovskom gymnáziu a v Predškolskej ustanovizni Včielka prebiehalo dvojdňové výjazdové metodické vzdelávanie pre učiteľov a vychovávateľov. Organizátormi boli NRSNM, Výbor pre vzdelávanie v spolupráci s Univerzitou Komenského v Bratislave, Centrom ďalšieho vzdelávania.

12. mája 2018sa v Slávnostnej sieni petrovského gymnázia realizovalo výročné zasadnutie Asociácie slovenských pedagógov (ASP)... Na výročnom zasadnutí bolo prítomných 42 osvetových pracovníkov z rôznych vojvodinských škôl s vyučovacím jazykom slovenským. 

18. mája 2018sa v Békešskej Čabe konalo 6. zasadnutie Sekcie pre strednú, južnú a východnú Európu Komisie pre školstvo a vzdelávanie ÚSŽZ. Na zasadnutí sekcie sa za ÚSŽZ zúčastnil podpredseda ÚSŽZ Peter Prochácka a podpredsedníčka sekcie Vilma Prívarová, predstavitelia MŠVVaŠ SR a členovia sekcie z krajín strednej, južnej a východnej Európy.

Členovia sekcie sa vo svojich vstupoch k jednotlivým témam venovali najaktuálnejším problematickým okruhom v oblasti školstva a vzdelávania v slovenskom jazyku vo svojich domovských krajinách a vo vecnej diskusii sa snažili nastoliť návrhy na ich riešenie. 

Členovia sekcie zo Srbska pozvali zástupcov ÚSŽZ na aktív riaditeľov slovenských škôl v Srbsku, ktorý sa bude konať po 20. júni 2018.

Na Gymnáziu Mihajla Pupina v Kovačici v sobotu 19.mája 2018 prebiehala republiková súťaž zo slovenského jazyka pre žiakov stredných škôl....

26.mája 2018v Základnej škole Mladých pokolení v Kovačici prebiehala republiková súťaž zo slovenského jazyka, na ktorej sa túčastinlo 38 žiakov zo ZŠ v Padine, Aradáči, Báčskom Petrovci, Hložanoch, Kysáči, Silbaši, Pivnici, Selenči, Starej Pazove a v Kovačici.

 

26. mája 2018v kovačickej škole prebiehal Aktív učiteľov slovenčiny. Pracovného stretnutia tohoto aktívu, ktorý pôsobí v rámci Asociácie slovenských pedagógov, sa zúčastnili 22 učiteľky z desiatich slovenských základných škôl vo Vojvodine. Účastníčky zasadnutia analyzovali a potom sa snažili zosúladniť učebné programy  a výkony pre 5. a 6. ročník základnej školy. V rámci reformy vo vzdelávaní naplánované je vydávanie nových učebníc z jazyka pre 5. a 6. ročník, taktiež aj prepracované vydanie čítaniek v týchto ročníkoch. Na zasadnutí sa hovorilo aj o záverečných testoch, o vzdelávacích štandardoch, na ktoré v prípravnej výučbe sa musí dávať väčší dôraz.

 

Od 13. – 14. septembra 2018 v petrovskej škole prebiehal 4. ročník jednodňového  dolnozemského výchovno-vzdelávacieho projektuMladí dolnozemci – tvorba a priateľstvo predovšetkým (tvorivá dielňa na udržiavanie slovenskosti), koncipovaného ako pracovné stretnutie dolnozemských žiakov základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským z Dolnej zeme (zo Srbska, Maďarska, Rumunska a Chorvátska). Projekt sa realizoval prostredníctvom  troch  tvorivých dielní z oblasti slovenského jazyka a literárnej výchovy a výtvarnej kultúry.

Seminára sa zúčastnilo úhrne 60 účastníkov (hosťujúci a domáci žiaci a učitelia).

 

16. septembra 2018v ZŠ Jána Čajaka v Báčskom Petrovci zasadala  Komisia na udeľovanie Ceny Samuela Tešedíka. V mene zriaďovateľov ceny v komisii pracovali: za Spoločnosť pre edukáciu a kultúru v Nadlaku Pavel Hlásnik a Ľudmila Šomráková, za Asociáciu slovenských pedagógov Mária Adrášiková, za Čabiansku organizáciu Slovákov Edita Pečeňová, za Svetové združenie Slovákov Katarína Melegová-Melichová a Svetlana Zolňanová a za združenie Dotyk ľudskosti SR Mária Katarína Hrkľová. 

Z najužšieho výberu kandidátov sa komisia rozhodla udeliť Cenu Samuela Tešedíka: Tatiane Naďovej a Anne Medveďovej zo Srbska, Márii Matejdeszovej-Kengyelovej z Maďarska a Biance Márii Uncovej z Rumunska. Pamätný list sa udelí: Márii Miškovicovej zo Srbska, Piroške Majernyikovej z Maďarska, Anne Molnárovej z Rumunska, Ingrid Zachorecovej zo Slovenska a Margarite Žagorovej z Chorvátska.

V dňoch 19. až 22. septembra 2018 v organizácii Žilinského samosprávneho kraja po siedmykrát bol zorganizovaný odborný seminár pre učiteľov slovenčiny, dejepisu a občianskej výchovy.

Zo Srbska sa ho zúčastnilo 47 učiteľov zo základných a stredných škôl z Padiny, Kovačice, Pivnice, Selenče, Silbaša, Kysáča, Hložian, Kulpína, Báčskeho Petrovca, Nového Sadu, Báčskej Palanke a Čeláreva, Jánošíka, Aradáča. Po tretíkrát sa zúčastnili i študenti z Oddelenia slovakistiky Filozofickej fakulty v Novom Sade a vychovávateľky materských škôl s vyučovacím jazykom slovenským.

 

30. septembra 2018v rámci workshopov školitelia z Prešova zo Slovenskej republiky v zborovni petrovskej školy prezentovali výsedky výskumného projektu a v pokračovaní nasledoval odborný seminár s názvom Experimentálny program na stimuláciu exekutívnych funkcií žiaka prostredníctvom úloh zo slovenského jazyka a matematiky. Seminár pokračoval aj o deň neskoršie v ZŠ maršala Tita v Padine.

Po diskusii a prestavke predsedníčka ASP Mária Andrášiková zorganizovala debatu na témuPostavenie slovenského učiteľa v dnešnej spoločnosti. Cieľom diskusie bolo ozrejmiť aktuálny stav a pomoc učiteľom pri zabezpečení pracovného miesta. Na debate boli prítomní aj riaditelia škôl, aby sa mohli dohodnúť priamo s učiteľmi prípadné preberanie zamestnancov, ktorí zostanú bez pracovného úväzku.

 

5. októbra 2018v Báčskom Petrovci bolo pracovné stretnutie Slovákov z Dolnej zeme k spoločným dolnozemským projektom. Pracovného stretnutia sa zúčastnili predstavitelia krajanských organizácií: Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, Čabianskej organizácie Slovákov, Asociácie slovenských pedagógov v Srbsku, Matice Slovenskej v Srbsku, Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov, Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku, Kultúrnej a vedeckej spoločnosti Ivana Krasku a Spoločnosti pre edukáciu a kultúru v Nadlaku.

 

5. októbra 2018na petrovskom gymnáziu prebiehalo 9. stretnutie slovenských dolnozemských učiteľov, ktorého sa zúčastnili pedagógovia zo Srbska, Maďarska, Rumunska. Chorvátska a hostia zo Slovenska. Úvodné prednášky odzneli na tému Prvky ľudovej tradície v našich učebných osnovách. Referentmi boli prof. PhDr, Ladislav Lenovský,PhD. a  doc. Mgr, Katarína Slobodová-Nováková z Katedry etnológie a mimoeurópskych štúdií na Filozofickej fakulte Univerzity Cyrila  a Metoda v Trnave, a pedagógovia z dolnozemských krajín.

 

6. októbra 2018v Slávnostnej sieni Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom  po siedmykrát bolo udelené prestížne medzinárodné učiteľské uznanie Cena Samuela Tešedíka popredným slovenským učiteľom  v zahraničí. Laureátkami Ceny Samuela Tešedíka v roku 2018 (za vynikajúcu pedagogickú, organizátorskú a riadiacu prácu v oblasti slovenského školstva v zahraničí) sa stali Tatiana Naďová z Pivnice a Anna Medveďová z Petrovca.

Po štvrtýkrát udelené boli aj Pamätné listy Samuela Tešedíka. Pamätný list Samuela Tešedíka dostala Mária Miškovicová z Hložian, učiteľka na dôchodku.

 

V dňoch26.- 27. októbra 2018 v Bratislavev, ÚSŽZ už po trinásty raz zorganizoval Stálu konferenciu Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí.Téma podujatia bola Generačné výzvy pri posilňovaní národného povedomia Slovákov žijúcich v zahraničí. Konferencia sa konala v stredisku  účelových zariadení SUZA v Bratislave a na nej sa zúčastnili 72 delegáti, predstavitelia Slovákov z 19 krajín, ako aj zástupcovia z materského štátu. Účastníkov Stálej konferencie prijal šéf slovenskej diplomacie Miroslav Lajčák, ktorý nad podujatím prevzal záštitu.

Počas dvojdňového snemovania odzneli hodnotné referáty a diskusné príspevky, ktoré predstavili skutočnú dimenziu slovenskosti v jednotivých štátoch.

Predstavitelia ASP sa aktívne podieľali na  Stálej konferencii.

 

27. októbra 2018v petrovskej základnej škole prebiehala XIX. výtvarná kolónia Makovička za účasti takmer 70 žiakov a pedagógov, ktorí pracovali v štyroch dielňach: grafická, sochárska, maliarska a štvrtá dielňa bola pre skupinu žiakov nižších ročníkov.

 

27. októbra 2018v Štúdiu M Novosadskéhorozhlasu  prebiehal45. ročník Rozhlasovej súťaže mladých recitátorov. Na tomto podujatí sa zhromaždilo 59 recitátorov. Aj v tomto roku recitátori súťažili v štyroch kategóriách: prednes poézie žiakov nižších ročníkov, prednes prózy, prednes poézie žiakov vyšších ročníkov a poslednú skupinu tvorili žiaci stredných škôl a študenti vysokých škôl. Odmeny pre najúspešnejších recitátorov zabezpečili Matica slovenská v Srbsku, Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny a Asociácia slovenských pedagógov.

 

7. novembra 2018 sa realizovaljednodňový  výchovno-vzdelávací projekt, koncipovaný ako stretnutie žiakov dvoch základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským z Vojvodiny (Srbska) a Chorvátska – ZŠ Jána Čajaka z Petrovca a ZŠ Ivana Brnika Slováka z Jelisavca. Projekt sa realizoval v dvoch chorvátskych základných školách, v ktorých prebieha pestovanie slovenského jazyka s prvkami národnej kultúry (ZŠ Ivana Brnika Slováka v Jelisavci a ZŠ kráľa Tomislava v Našickom Markovc).

 

10. novembra 2018 v petrovskej základnej škole prebiehal už tradičný žiacky seminár určený pre žiakov od 5. – 8. ročník základných škôl.Do tejto výchovno- vzdelávacej akcie bolo angažovaných úhrnne 38 účinkujúcich(22 žiakov a 16 pedagógov) z ôsmich vojvodinských základných škôl: z Kulpína, Aradáča, Pivnice, Kysáča, Erdevíka, Kovačice, Starej Pazovy a Petrovca. Jubilejný seminár Interaktivita a interdisciplinárnosť v modernizácii učiva o vybraných slovách sa realizoval prostredníctvom troch tvorivých dielní z oblasti slovenského jazyka a slohu, výtvarnej kultúry a informatického vzdelávania.Desiaty seminár pre žiakov základných škôl vznikol vďaka projektu (nositeľkou projektu je Asociácia slovenských pedagógov) a finančnej podpory ÚSŽZa Výboru pre vzdelávanie NRSNM.  

21. novembra 2018 prebiehaljednodňový  výchovno-vzdelávací projekt Žiaci žiakom, koncipovaný ako stretnutie žiakov vojvodinských základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským zo Srbska. Projekt sa najprv realizoval v ZŠ hrdinu Janka Čmelíka a potom v ZŠ Simeona Aranického v Starej Pazove, v ktorej prebieha pestovanie slovenského jazyka s prvkami národnej kultúry.  

 

5. decembra 2018 petrovskíchóristi, divadelníci a balerínky so svojimi učiteľmi realizovali pokračovanie projektu Žiaci žiakom. Navštívili ZŠ Jána Amosa Komenského v Kulpíne.

Na sklonku roka 2018 vyšlo 11. číslo internetového Čaroslovu, jedinečného spoločného časopisu žiakov slovenských škôl vo Vojvodine (Ročník VII.- číslo 11. december 2018) .

V roku 2018 ASP mala rôznorodú činnosť, aj napriek tomu, že Pokrajina APV ani tohto roku nemala pochopenie pre jej činnosť. Práca a jestvovanie ASP aj naďalej závisí od ochoty a vôle inštitúcií, predovštkým NRSNM,  ÚSŽZ  a Báčskopetrovskej obce.

 

Mária Andrášiková

predsedníčka

Asociácie slovenských pedagógov

 

Články z archívy 

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440