This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov

V Ý Z V A

 

Asociácia slovenských pedagógov v Srbsku

Čabianska organizácia Slovákov

Spoločnosť pre edukáciu a kultúru v Nadlaku

(zriaďovatelia Ceny Samuela Tešedíka)

 

vyzývajú organizácie Slovákov žijúcich v zahraničí so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ako aj organizácie so sídlom v SR, ktoré majú vo svojom predmete činnosti problematiku Slovákov žijúcich v zahraničí, aby podľa priloženého Štatútu Ceny Samuela Tešedíka navrhli  potenciálnych ocenených na rok 2012, a to najneskôr do 30. augusta 2012 (mailom na: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.).

          Cena Samuela Tešedíka sa  bude  udeľovať každoročnepočnúc rokom 2012 spravidla trom osobám za splnenie jednej alebo viacerých z nasledovných podmienok:

a) za vynikajúcu pedagogickú, organizátorskú a riadiacu prácu v oblasti slovenského národnostného školstva v zahraničí;

b) za didakticko-metodickú prácu vykonávanú v prospech vzdelávania v slovenskom jazyku v zahraničí;

c) za mimoriadnu voľnočasovú činnosť vyvíjanú pre deti a mládež v slovenských komunitách v zahraničí;

d) za celoživotné dielo, ktorým sa vytvoril významný príspevok trvalej hodnoty pre rozvoj slovenskej vzdelanosti v zahraničí.

          Cenu udeľujú ziaďovatelia v spolupráci so Svetovým združením Slovákov v zahraničí.

Vzhľadom na objektívne príčiny zriaďovatelia v roku 2012 rozhodli o modifikácii termínu na podávanie návrhov na ocenených do 30. augusta 2012.

Tešíme sa na spoluprácu.

S pozdravom

Mgr. Pavel HLÁSNIK,

predseda SEK

v mene zriaďovateľov

 

Š T A T Ú T
C e n y    S a m u e l a    T e š e d í k a
 
(schválený na stretnutí zástupcov zriaďovateľov, ktoré sa uskutočnilo v Nadlaku dňa 18.02.2012)
 
Spoločnosť pre edukáciu a kultúru v Nadlaku (Rumunsko), Asociácia slovenských pedagógov (Srbsko) a Čabianska organizácia Slovákov (Maďarsko) sa uzniesli na tomto štatúte:
 
Článok 1.
(1) Zriaďuje sa Cena Samuela Tešedíka (ďalej len cena). Zriaďovateľmi ceny sú Spoločnosť pre edukáciu a kultúru v Nadlaku (ďalej SEK), Asociácia slovenských pedagógov (ďalej ASP)  a Čabianska organizácia Slovákov (ďalej ČOS).
(2) Cenu Samuela Tešedíka udeľujú Spoločnosť pre edukáciu a kultúru v Nadlaku, Asociácia slovenských pedagógov, Čabianska organizácia Slovákov v súčinnosti so Svetovým združením Slovákov v zahraničí (ďalej SZSZ). 
(3) Cena sa udeľuje individuálne:
a) Slovákom žijúcim v zahraničí;
b) občanom Slovenskej republiky, ktorí svojou činnosťou výrazne a dlhodobo prispeli k rozvoju slovenského národnostného školstva v zahraničí.
(4) Súčasti ceny sú:
a) Pamätná medaila, ktorá má na averze reliéfny portrét Samuela Tešedíka a po obvode text „Cena Samuela Tešedíka“;
b) diplom s uvedením základných údajov o ocenenom, oblasť v ktorej bola cena udelená a rok udelenia ceny;
c) finančný príspevok vo výške stanovenej každoročne zriaďovateľmi.
Tieto súčasti môžu byť postupne doplnené aj inými, ktoré predtým schvália zriaďovatelia.
(5) S cenou je spojené právo laureáta ceny uvádzať si jej udelenie v spojitosti so   
      svojím menom.

Asociácia slovenských pedagógov
Výbor pre vzdelávanie NRSNM
 
Pozvánka
 
na akreditovaný metodický kurz, ktorý sa uskutoční v sobotu 26. mája 2012 v ZŠ Jána Kollára v Selenči so začiatkom o 9.00 hod. Kurz budú viesť eminentní metodici zo Slovenska a určený je pre učiteľov ZŠ, triednych učiteľov a učiteľov slovenského jazyka, biológie, matematiky, chémie a dejepisu. Kurzu sa zúčastnia aj učitelia z Chorvátska. Pracovať sa bude v záujmových skupinách. 
 
Témy, ktoré sa budú na kurze rozoberať:
- PaedDr. Miroslav Števčík: Ochrana života a zdravia na školách
- PaedDr. Janka Chládecká, PhD.:Profesionalita triedneho učiteľa
- RNDr. Viera Kolbaská: Matematika 
- Mgr. Ľudmila Novák Ducká: Chémia
- PhDr. Mária Tonková, CSc.: Dejepis
 
Metodický kurz finančne a organizačne zabezpečuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Asociácia slovenských pedagógov a NRSNM.
 
Prosíme záujemcov, aby sa prihlásili najneskoršie do piatku 18. mája 2012 na e-mailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo faxom: 021/774 015.
 
Predsedníčka   Výboru pre vzdelávanie NRSNM  PaedDr. Svetlana Zolňanová, v.s. 
Predsedníčka Asociácie slovenských pedagógov  Mária Andrášiková, v.r.

Asociácia slovenských pedagógov
 
Pozvánka
 
na zasadnutie Zhromaždenia ASP, ktoré sa uskutoční dňa 23. marca 2012 (piatok) v slávnostnej sieni Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci so začiatkom o 15. hodine.
 
PRACOVNÝ PROGRAM
 
1. Otvorenie zasadnutia a voľba pracovného predsedníctva
2. Správa o činnosti ASP
3. Finančná správa na rok 2011
4. Personálne zmeny vo vedení ASP
5. Voľba jedného člena do Správnej rady ASP
6. Program práce ASP v nastávajúcom období
 
 Prestávka
 
7. Prezentácie kníh: 
- Ján Šimoni: Krátky prehľad vytvárania matematiky
- Dr. Anna Makišová: Komunikácia v materskej škole
 
Prestávka
 
8. Prezentácia vzdelávacích štandardov pre učiteľov 1. stupňa (slovenský jazyk, matematika, príroda) a pre učiteľov slovenského jazyka na ZŠ
 
Na zasadnutie sa pozývajú:
- učitelia 1. stupňa ZŠ
- učitelia slovenčiny
- vychovávateľky PU
- učitelia matematiky a fyziky na ZŠ a SŠ
- učitelia náboženstva
- ako aj ostatní členovia ASP
 
 
 Predsedníčka ASP
 Viera Boldocká

Čaroslov – časopis žiakov slovenských škôl vo Vojvodine ročník I, číslo 1, november 2010 vznikol 13. novembra 2010 v Základnej škole Jána Čajaka v Báčskom Petrovci. Zoskupili sa tu žiaci z 11 slovenských vojvodinských škôl (základné školy z Petrovca, Kulpína, Hložian, Kysáča, Selenče, Pivnice, Kovačice, Aradáča, Padiny, Starej Pazovy a Erdevíka). Bol to druhý v poradí seminár pre žiakov základných škôl a odznel pod názvom Komparáciou k lepšiemu výsledku – II. seminár pre žiakov-členov redakcií školských časopisov.
 

Po prednáške redaktorov (profesionálnych novinárov), mladí „novinári“ priamo dostali informácie o žurnalistike, dostali možnosť na sebarealizáciu a na nové nápady, ktoré vyústili v jedinečný spoločný ukážkový školský časopis Čaroslov, s cieľom pokračovať v ňom aj po jeho ukončení.
 
Alternatívna forma tohoto časopisu je jeho elektronický časopis. Táto internetová online verzia Čaroslovu má vytvoriť zaujímavý a aktuálny internetový obsah, poskytnúť žiakom z rozličných slovenských škôl vo Vojvodine miesto na sebarealizáciu a prezentáciu vlastnej tvorby, tiež zabezpečiť širšiu prezentáciu našich škôl.
 
Internetový Čaroslov prostredníctvom svojho elektronického vydania prístupný je nielen žiakom, učiteľom z rozličných slovenských škôl, ale aj ostatným, ktorí majú oň záujem. Je časopis, ktorý takto zjednocuje slovenské školy vo Vojvodine a ich školské časopisy.

Navštívte – www.caroslov.rs - internetový žiacky časopis

Čítať ďalej: Internetový ČAROSLOV – www.caroslov.rs

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440