This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov

Výbor pre vzdelávanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v súčinnosti s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR organizuje program odborného zdokonaľovania pre profesorov všetkých odborov, ktorí pracujú na základných a stredných školách s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí, akreditovaný pod číslom 828 v hodnote 14 bodov. Program odborného zdokonaľovania sa bude konať v Modre v Harmónii od 19. - 24. 04. 2015 v organizácii CĎV UK v Bratislave. Odborné zdokonaľovanie financuje MŠVVaŠ SR, cestovné trovy pre účastníkov hradí vysielajúca škola. Počet účastníkov je ohraničený. Prihlásiť sa môžete najneskôr do 10.04. 2015 na mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Cieľom školenia je prehĺbenie, rozvoj a rozšírenie pedagogických vedomostí a zručností zamestnancov v oblasti školstva.

Témy školenia: Projektové vyučovanie pre ZŠ a SŠ tematicky  zamerané  na významné osobnosti slovenských dejín (štúrovci a gen. M. R. Štefánik) + exkurzia

Výbor pre vzdelávanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny organizuje program odborného zdokonaľovania pre profesorov slovenčiny a profesorov triednej výuky akreditovaný pod číslom 827 v hodnote 24 bodov. Program odborného zdokonaľovania sa bude konať na ZŠ Jána Čajaka v Báčskom Petrovci 27. - 28. 03. 2015 podľa uvedeného harmonogramu. Odborné zdokonaľovanie financuje NRSNM, cestovné trovy pre účastníkov hradí vysielajúca strana. Počet účastníkov je ohraničený. Prihlásiť sa môžete najneskôr do 23.03. 2015 na mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Čítať ďalej: Pozvanie na okrúhly stôl

Asociácia slovenských pedagógov
Základná škola Jána Čajaka v Báčskom Petrovci
Novinovo-vydavateľská ustanovizeň Hlas ľudu
a redakcia mládežníckeho časopisu Vzlet
 
Vás pozývajú na okrúhly stôl na tému
Časopis Vzlet a jeho súčasná spoločensko-zábavná koncepcia, 
ktorý sa usporiada dňa 21. mája 2014 o 14. hodine v ZŠ Jána Čajaka v Báčskom Petrovci.
 
Prosíme, vopred potvrďte Vašu účasť.
Tešíme sa na Vašu prítomnosť.
 
Mária Andrášiková, predsedníčka Asociácie slovenských pedagógov
Stevan Lenhart, zodpovedný redaktor časopisu Vzlet 
Čítať ďalej: Pozvanie na okrúhly stôl
 

Čítať ďalej: Slováci a Srbi – história a súčasnosť

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny

Maticа slovenská v Srbsku

Slovenská evanjelická a. v. cirkev v Srbsku

Vás pozývajú na medzinárodnú konferenciu

Slováci a Srbi – história a súčasnosť

ktorá sa uskutoční 09. mája 2014 v Zhromaždení AP Vojvodiny

Vladiku Platona bb, Nový Sad

PROGRAM

09.00 Registrácia účastníkov

10.00 Otvorenie konferencie a pozdravné príhovory

Anna Tomanová Makanová, podpredsedníčka Zhromaždenia AP Vojvodiny, predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny

István Pásztor, predseda Zhromaždenia AP Vojvodiny

Bojan Pajtid, predseda vlády AP Vojvodiny

Suzana Paunovidová, riaditeľka Kancelárie pre ľudské a menšinové práva Republiky Srbsko

Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Leslie Hess, vyššia radkyňa Úradu pre ľudske práva a nediskrimináciu OBSE

Aleksandra Vujidová, manažérka projektu Kancelárie Rady Európy v Belehrade

 

11.00 PRVÝ PANEL: Legislatívny rámec postavenia národnostných menšín v Srbsku a medzištátna srbsko-slovenská spolupráca v oblasti menšinovej politiky

Suzana Paunovidová, Kancelária pre ľudské a menšinové práva RS: Spolupráca Kancelárie pre ľudské a menšinové práva s národnostnými radami národnostných menšín

Ing. Mária Jedličková, Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny: Aktuálna situácia menšinovej politiky na Slovensku

 

 

Aniko Muškinja Hajnrih, Pokrajinský ombudsman: Dodržiavanie predpisov, ktoré upravujú ochranu práv národnostných menšín v praxi

Dr. Tamás Korhecz, Národnostná rada maďarskej národnostnej menšiny: Legislatívny rámec postavenia národnostných menšín v Srbsku s dôrazom na prax

Prof. Dr. Miroslav Vitéz, Ekonomická fakulta v Subotici: K niektorým otázkam legislatívnej úpravy právneho postavenia národnostných menšín

Doc. PhDr. Boris Michalík, PhD., Katedra manažmentu, kultúry a turizmu FF UKF v Nitre: Aktuálne kontakty Slovákov v Srbsku s materskou krajinou

Stane Ribič, Spolok Srbov na Slovensku: Skúsenosti Srbov na Slovensku

Diskusia

 

12.30 Obedňajšia prestávka (poslanecký klub)

13.30 DRUHÝ PANEL: Tradície spolunažívania Slovákov a Srbov

Samuel Boldocký: Účasť Slovákov na vytváraní niektorých základných hodnôt srbskej kultúry

Dr. Nebojša Kuzmanovid: Srbská elita, ktorá svoje vzdelanie nadobudla na Slovensku

Miroslav Demák: Slováci a Srbi v spoločných vojenských jednotkách Vojenskej krajiny na konci 18. a na začiatku 19. storočia

PhDr. Samuel Jovankovič, Štátny pedagogický ústav: Janko Šafárik (1814 – 1876 – 2014)

Jaroslav Miklovic: Srbsko-slovenská spolupráca od 1895 do 1905

Mgr. Gabriela Gubová Červená, PhD.: Spolupráca SNS s vládnúcimi stranami Kráľovstva SChS

Mgr. Eva Škorvanková, PhD., Katedra všeobecných dejín FF UK v Bratislave: Slovenská menšina v dnešnej Vojvodine medzi Československom a Kráľovstvom Juhoslávie

Viera Benková: Spolunažívanie

Ján Kišgeci, PhD.: Poľnohospodárske odborné tradície Slovákov a ich prejav v súčasnom poľnohospodárstve

 

 

Dr. Slobodan Bjelica, FF Univerzity v Novom Sade: Fragmenty z histórie vojvodinských Slovákov po druhej svetovej vojne

Dr. Saša Markovid, Pedagogická fakulta v Sombore: Politická biografia Ľudevita Mičátka

Dr. Goran Vasin, FF Univerzity v Novom Sade: Srbská tlač a pomaďarčovanie Slovákov a Srbov 1875 – 1896

Zoran Stevanovid, Archív Vojvodiny v Novom Sade: Samuel Tešedík a ilýrska dvorná kancelária

Čarna Milinkovidová a Mirjana Bojidová, Múzeum Vojvodiny v Novom Sade: Realizácia múzejnej výstavy Srbi a Slováci – tri storočia spolunažívania

Mgr. Igor Feldy, Slovenská evanjelická a. v. cirkev v Srbsku: Ústredný archív Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Srbsku so zreteľom na slovensko-srbské vzťahy

Duško Pantelid a Jugoslav Veljkovski, Historický archív mesta Nový Sad: Archívne materiály o Slovákoch v Historickom archíve mesta Nový Sad

Diskusia

 

15.00 TRETÍ PANEL: Kultúra a duchovný život Slovákov v Srbsku

Vladimír Valentík, Slovenské vydavateľské centrum: Kultúrne tradície a prejavy vojvodinských Slovákov

Atila Juhas, Pokrajinský sekretariát pre kultúru a verejné informovanie: Kultúra menšín v AP Vojvodine s dôrazom na slovenské národnostné spoločenstvo

Mgr. Samuel Vrbovský, Slovenská evanjelická a. v. cirkev v Srbsku: Slovenská evanjelická cirkev v Srbsku ako príklad zachovania evanjelického vierovyznania v materinskom jazyku

Prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc., Katedra manažmentu, kultúry a turizmu FF UKF v Nitre: Faktory formovania slovenskej vojvodinskej kultúry

Doc. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD., Katedra manažmentu, kultúry a turizmu FF UKF v Nitre: Dve dimenzie tradičnej minoritnej kultúry

Mgr. art. Milina Sklabinská, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov: Strategické oblasti rozvoja kultúry vojvodinských Slovákov

 

 

Mgr. Pavel Čáni, Múzeum vojvodinských Slovákov: Múzeum vojvodinských Slovákov – 65 rokov

Katarína Mosnáková, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov: Kultúrne podujatia osobitného významu pre slovenskú národnostnú menšinu

Mr. Vladimíra Dorčová Valtnerová, týždenník Hlas ľudu: Slovenské médiá vo Vojvodine, resp. v Srbsku a verejný dialóg – potreba rozvíjať kritickú a investigatívnu žurnalistiku

Mr. Valentina Čizmarová, Katedra filozofie FF Univerzity v Novom Sade: Axiologický rozmer multikulturalizmu

Diskusia

 

16.15 ŠTVRTÝ PANEL: Školstvo Slovákov v Srbsku

PaedDr. Svetlana Zolňanová, Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny: Kam smeruje slovenské školstvo v Srbsku

Mr. Andor Deli, Pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie, správu a národnostné spoločenstvá: Menšinové vzdelávanie v AP Vojvodine s dôrazom na vzdelávanie príslušníkov slovenskej národnostnej menšiny

Doc. Dr. Ružena Šimoniová Černáková, Pedagogická fakulta v Sombore: Vzdelávanie v materinskom jazyku – výzvy a odpovede

Mária Andrášiková, Asociácia slovenských pedagógov: Materčina – minulosť a súčasnosť

Prof. Dr. Jarmila Hodoličová, Katedra slovakistiky FF Univerzity v Novom Sade: 50 rokov vyučovania slovakistiky na Filozofickej fakulte v Novom Sade

Diskusia

 

17.15 PIATY PANEL A SCHVÁLENIE ZÁVEROV KONFERENCIE: Aktuálne postavenie slovenskej menšiny v Srbsku – situácia, problémy, východiská

Anna Tomanová Makanová, Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny: Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny ako orgán kultúrnej autonómie

Katarína Melegová Melichová, Maticа slovenská v Srbsku: Maticа slovenská v Srbsku – súčasnosť a budúcnosť

Mgr. Ján Vinkovič, Slovenská evanjelická a. v. cirkev v Srbsku: Budúcnosť cirkvi v spoločnosti, ktorá sa transformuje

 

 

Diskusia a schválenie záverov konferencie

 

18.00 Pozdravné príhovory zástupcov Republiky Srbsko a Slovenskej republiky

zástupca Republiky Srbsko

Miroslav Lajčák, podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

 

18.30 Tlačová konferencia (prvé poschodie Zhromaždenia APV)

19.00 Večera (poslanecký klub)

Čítať ďalej: Slováci a Srbi – história a súčasnosť

Základná škola Jána Čajaka v Petrovci
Asociácia slovenských pedagógov   
 
usporiadajú
SLÁVNOSTNÚ  AKADÉMIU
pri príležitosti 150. výročia narodenia
učiteľa, prozaika, redaktora a
ústrednej osobnosti kultúrnej a osvetovej aktivity dolnozemských Slovákov
JÁNA ČAJAKA
(1863 – 1944)
Čítať ďalej: Slávnostná akadémia pri príležitosti 150. výročia
 
________________________
Slávnostná akadémia sa uskutoční v sobotu 23. novembra 2013 v priestoroch Základnej školy Jána Čajaka v Sládkovičovej ulici č.2 v Báčskom Petrovci
PROGRAM
________________________
13.00 – 13.15 - príchod hostí, účastníkov Slávnostnej akadémie
13.15 – 14.00 - otvorenie a privítanie hostí
      - prezentácia žiackeho filmu Ján Čajak v našich spomienkach 
14.00 – 14.30 - kladenie kytice na hrob Janá Čajaka (petrovský cintorín)
14.30 – 15.00 - odhaľovanie žulového pomníka Jána Čajaka (školský dvor)
15.00 – 18.30 - slávnostné príhovory
      - Slávnostná akadémia – Všestranná a tvorivá osobnosť  Jána Čajaka 
19.00 - kultúrny program (SVD)

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440