This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov

Najnovšie správy 

18. októbra 2023 v priestoroch Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci prebiehala projektová vzdelávacia aktivita (Learning, Teaching and Training Activity) Špecifiká vyučovania slovenčiny mimo územia Slovenska s dôrazom na kolízne jazykové javy v slovenčine a srbčine a využitie efektívnych vyučovacích metód – pracovný seminár pre učiteľov slovenčiny základných a stredných škôl v Srbsku. Vzdelávacia aktivita sa uskutočnila v rámci projektu Inovácia a optimalizácia vzdelávacích nástrojov a prostriedkov výučby slovenčiny mimo územia Slovenska, Erasmus+ 2021-1-SK01-KA220-HED-000032157.

Projekt Inovácia a optimalizácia vzdelávacích nástrojov a prostriedkov výučby slovenčiny mimo územia Slovenska je založený na partnerskej spolupráci troch vysokoškolských inštitúcií – Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (hlavný koordinátor projektu), Filozofickej fakulty Univerzity v Novom Sade (Oddelenie slovakistiky) a Filozofickej fakulty Univerzity v Ľubľane. Cieľom projektu je zefektívniť výučbu slovenčiny mimo územia Slovenska v prostredí partnerských univerzít, kde je nevyhnutná potreba kontaktu s prirodzene sa rozvíjajúcou slovenčinou, ktorá pokrýva všetky funkčné oblasti. Projekt sa realizuje v období troch rokov (máj 2022 – máj 2025).

V rámci projektu sú plánované štyri výstupy (štyri monografie didaktického zamerania), z ktorých jednou je i metodicko-didaktická príručka s pracovnými listami pre učiteľov slovenčiny. V súvislosti s tým Oddelenie slovakistiky FFUNS zorganizovalo trojdňovú vzdelávaciu aktivitu. V rámci tejto aktivity realizovali sa prednášky a workshopy pre študentov Oddelenia slovakistiky (16. a 17. októbra 2023 na Univerzite v Novom Sade), ako i pre učiteľov slovenského jazyka a literatúry a slovenského jazyka s prvkami národnej kultúry základných a stredných škôl v Srbsku (18. októbra 2023 v priestoroch Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci).

Prítomným učiteľom slovenčiny boli predstavené doterajšie metodické príručky a následne sa prešlo k otvorenej diskusii o tom, akú predstavu o metodickej príručke majú samotní učitelia a čo by ešte privítali, aby bola pre nich čo najužitočnejšia. Na iniciálnom stretnutí v Báčskom Petrovci učitelia slovenčiny boli vyzvaný aj na spoluprácu v ďalších fázach realizácie projektu v podobe odborných konzultácií a vypracovania odborných expertíz a posudkov na pripravovanú metodickú príručku.

Projektovej vzdelávacej aktivity sa zúčastnili učitelia 1. stupňa a učitelia slovenského jazyka a literatúry z petrovskej, pivnickej a kulpínskej základnej školy ako i petrovského gymnázia. Na úvod prítomným účastníkom bola odprezentovaná činnosť Asociácie slovenských pedagógov ako i Aktívu učiteľov slovenčiny.

Mária Andrášiková

Články z archívy 

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440