This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov

Najnovšie správy 

 • 27. februára 2021 v pivnickej škole prebiehalo ďalšie stretnutie Tímu pre zlaďovanie termínov a vytváranie jednotnej školskej terminológie v rámci Komisie pre štandardy slovenčiny Výboru pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM. Tím je vytvorený s cieľom vytvárať jednotnú školskú terminológiu v slovenskom jazyku a prispôsobovať ju elektronickým triednym knihám na slovenských školách. Súbežne, paralelne s vytváraním jednotnej školskеј terminológie tím pracuje na zhromažďovaní údajov a na vypracovaní dvojjazyčného školského pedagogického slovníka. Členovia tímu analyzovali spracované termíny a pokračovali v zhromažďovaní ďaľších školských termínov, ktoré majú tvoriť obsah srbsko-slovenského slovníka školskej terminológie. Vypracovanie jednotnej školskej terminológie a slovníka školských termínov je viacročný proces, ktorý je prostriedkom výkonu zaručených práv a prostriedkom na splnenie nevyhnutných podmienok výchovno-vzdelávacej činnosti na školách s vyučovacím jazykom slovenským.
 • 30. marca 2021 v zasadačke Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade Svetlana Zolňanová odprezentovala operatívne plány z pestovania slovenského jazyka s prvkami národnej kultúry podľa nových schválených učebných plánov a programov. Prítomné boli učiteľky, ktoré učia tento voliteľný predmet v školách, v ktorých prebieha výučba v srbskom jazyku v rôznych prostrediach. Prítomné učiteľky sa pozitívne zmienili o nových operatívnych plánoch. Prezentácia nových operatívnych plánov z pestovania slovenského jazyka s prvkami národnej kultúry bola súčasťou projektu Posilnenie postavenia učiteľov na základných školách pre výučbu v slovenskom jazyku
 • 30. marca 2021 v zasadačke Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade Svetlana Zolňanová odprezentovala operatívne plány z pestovania slovenského jazyka s prvkami národnej kultúry podľa nových schválených učebných plánov a programov. Prítomné boli učiteľky, ktoré učia tento voliteľný predmet v školách, v ktorých prebieha výučba v srbskom jazyku v rôznych prostrediach. Prítomné učiteľky sa pozitívne zmienili o nových operatívnych plánoch. Prezentácia nových operatívnych plánov z pestovania slovenského jazyka s prvkami národnej kultúry bola súčasťou projektu Posilnenie postavenia učiteľov na základných školách pre výučbu v slovenskom jazyku
 • 24. apríla 2021 na Základnej škole Jána Amosa Komenského v Kulpíne v rámci regionálnej súťaže zo slovenského jazyka pre žiakov ôsmakov prebiehalo pracovné stretnutie Aktívu učiteľov slovenčiny.
 • V rámci Aktívu učiteľov slovenčiny sa realizovala ďalšia časť projektu Asociácie slovenských pedagógov pod názvom Posilnenie postavenia učiteľov na základných školách pre výučbu v slovenskom jazyku. Projekt finančne podporilo Ministerstvo školstva, náuky a technologického rozvoja.Ukážkové hodiny prezentovali Tatiana Naďová, Jarmila Pantelićová a Vesna Valihorová-Filipovićová.
 • 29. mája 2021 v rámci republikovej súťaži zo slovenského jazyka pre 8. ročník základných škôl prebiehal Aktív učiteľov slovenčiny (AUS). AUS od svojho vzniku až dodnes je pravidelnou súčasťou republikových súťažení zo slovenského jazyka. Na pracovnom stretnutí prezentovali svoju činnosť Tatiana Naďová, Anna Hrková, Adela Obšustová a Jaroslava Števková a Mária Andrášiková. Pracovné stretnutie AUS prebiehalo v slovenskej učebni v petrovskej škole za účasti učiteliek slovenčiny z Pivnice, Selenče, Aradáča, Kovačice, Padiny a z Petrovca.
 • 7. augusta 2021 ASP brala účasť na Stretnutí slovenských dolnozemských učiteľov v rámci Slovenských národných slávností.
 • 21. augusta 2021 prebiehalo virtuálne zasadnutie Komisie na udeľovanie Ceny Samuela Tešedíka. V mene zriaďovateľov ceny v komisii pracovali: za Spoločnosť pre edukáciu a kultúru v Nadlaku Pavel Hlásnik a Ľudmila Šomráková, za Asociáciu slovenských pedagógov Mária Adrášiková, za Čabiansku organizáciu Slovákov Edita Pečeňová, za Svetové združenie Slovákov Katarína Čamborová, za Osvetovú komisiu MSS Janko Havran a za združenie Dotyk ľudskosti SR Mária Katarína Hrkľová.
 • V dňoch od 9. -12. 09. 2021 v rumunskom Nadlaku prebiehala medzinárodná konferencia na tému Úloha slovenských stredných škôl v živote dolnozemských Slovákov. V podvečer konferencie sa odovzdala Cena Ondreja Štefánka za dlhoročný prínos a zveľadenie slovenskej dolnozemskej kultúry. Aktívna účasť ASP.
 • 24. septembra 2021 V Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov v Novom Sade boli slávnostne udelené Ceny Samuela Tešedíka. Zriaďovateľmi uvedených cien sú Spoločnosť pre edukáciu a kultúru v Nadlaku, Asociácia slovenských pedagógov v Báčskom Petrovci a Čabianska organizácia Slovákov v Békešskej Čabe. Udelením cien a pamätných listov slovenským učiteľom zo Srbska, Maďarska a Rumunska sa určitým spôsobom vzdal hold učiteľskému povolaniu akо ај všetkým tým, ktorí svoj pracovný vek venovali výchove mladých generácií v duchu slovenského národného povеdomia a vštepovali im do sŕdc lásku k reči svojich predkov a kultúrnu identitu.
 • 27. septembra 2021 v priestoroch hložianskej reštaurácie Oáza predstavitelia najvýznamnejších inštitúcií zastupujúcich Slovákov v Rumunsku, Maďarsku a Srbsku podpísali spoločnú Dohodu o realizácii 19 projektov na rok 2022. V mene ASP dohodu podpísala predsedníčka ASP.
 • 19. októbra 2021 v Belehrade predsedníčka Asociácie slovenských pedagógov Mária Andrášiková podpísala zmluvu medzi Republikou Srbska - Ministerstvom pre ľudské a menšinové práva a sociálny dialóg, ktoré zastupuje ministerka Gordana Čovićová a Asociáciou slovenských pedagógov, združenia, ktoré dvadsať rokov pôsobí na uchovávani, zveľaďovaní a modernizovaní slovenského národnostného školstva vo Vojvodine v Srbsku.
  Predmetom zmluvy je ministerstvom schválený projekt Asociácie slovenských pedagógov  Posilnenie kompetencií učiteľov a vyučovania a vedenia pedagogickej dokumentácie v slovenskom  jazyku ("Jačanje kompetencije nastavnika i izvođenje pedagoške dokumetacije na slovačkom jeziku"). Projekt sa zrealizuje v základných školách s vyučovacím jazykom slovenským.
 • 6. novembra 2021 na Základnej škole Jána Čajaka v Báčskom Petrovci bola 22. výtvarná kolónia Makovička.  Žiaci, ktorí účinkovali na tohtoročnej Makovičke, prišli z ôsmych základných škôl. Počtom ich bolo zo 50 účastníkov. Autorka a realizátorka projektu Daniela Marková.

 • 19. novembra v organizácii Asociácie slovenských pedagógov a Národnostej rady slovenskej národnostnej menšiny v Základnej škole 15. októbra v Pivnici sa realizovalo akreditované školenie. Akreditované školenie bolo určené pre učiteľov prvého stupňa a pre slovenčinárky, ktoré vyučujú slovenčinu s prvkami národnej kultúry.
 • Koncom novembra Svetlana Zolňanová v mene ASP udelila žiakom petrovského gymnázia slovníky a tým realizovala projekt pod názvom Zabezpečenie slovníkov do škôl, ktorého je zároveň  aj utorkou.
 • 10. decembra 2021 vďaka finančnej podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí v Bratislave žiaci a pedagógovia petrovskej školy realizovali divadelný zájazd Žiaci žiakom. So svojím divadielkom Šípková Ruženka navštívili erdevícku školu. Na divadelnom predstavení boli prítomní aj žiaci z Ľuby, Bingule.
 • V novembri bol realizovaný projekt Po slovensky s Emilom. Projekt sa uskutočnil v pivnickej a v silbašskej škole. Zrealizovali ho učiteliaTatiana Naďová a Miroslav Hložan so svojimi žiakmi.
 • Koncom decembra 2021 vyšlo 15. číslo (X. ročník) internetového časopisu žiakov slovenských škôl vo Vojvodine. Do Čaroslovu okrem žiakov základných a stredných škôl s vyučovacím jazykom slovenským vo Vojvodine prispeli aj žiaci základných škôl z Rumunska, Maďarska a Chorvátska. Nositeľom a realizátorom projektu je ASP.

V roku 2021 kvôli pandémie koronavírusu mnohé naplánované aktivity boli nerealizované. V porovnaní s rokom 2020 ASP nerealizovala štandardné žiacke vojvodinské projekty a 5. ročník žiackeho medzinárodného projektu Mladí dolnozemci – tvorba a priateľstvo predovšetkým (tvorivé dielne na udržiavanie slovenskosti). Finančné prostriedky zo štyroch schválených  projekov boli vrátené ÚSŽZ.

Články z archívy 

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440