This website works best with JavaScript enabled
Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine
Asociácia slovenských pedagogov
Z činnosti Aktívu učiteľov náboženstva
U nás priekopnícke podujatie
 
Pod krovom Základnej školy Jozefa Marčoka Dragutina v Hložanoch v sobotu 16. marca sa konala 1. Biblická olympiáda. Spolu 31 žiakov zo 17 základných škôl (5. – 8. tried), ktorí majú náboženstvo ako voliteľný predmet po slovensky, súťažili v oblasti poznania časti Biblie. Prvé miesto rovnocenne obsadili Martin Lomen zo Starej Pazovy a Anna Mareková z Jánošíka, na 2. zakotvili dve Hložančanky: Kristína Šranková a Timea Kopčoková; na 3. sa umiestnili: Emília Benčíková, Anna Greksová (obe z Aradáča) a Karolína Bažíková z Lugu.
Po prívete riaditeľky Kataríny Zimovej, v mene výboru 1. Biblickej olympiády účastníkov privítal hložiansky kňaz Jaroslav Kopčok. Okrem súťažiacich prítomní boli aj ich učiteľky a učitelia, farári, senior báčsky Vladimír Valent a predsedníčka Výboru pre vzdelávanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Svetlana Zolňanová. Jaroslav Kopčok v príhovore ozrejmil cieľ tejto svojráznej olympiády:

Čítať ďalej: Porada v Smoleniciach
Odbor vládnych štipendií, akademických mobilít a krajanov MŠVVaŠ Slovenskej republiky usporiadal koordinačnú poradu v dňoch 23. – 25. januára t. r. za účasti zodpovedných pracovníkov za oblasť vzdelávania Slovákov žijúcich v zahraničí. Cieľom stretnutia bolo informovať o pripravovaných podujatiach na podporu bilingválneho vzdelávania v školách v zahraničí pre pedagógov a žiakov uskutočnených s finančnou podporou MŠVVaŠ SR v roku 2013.
Program porady sa dotýkal nasledujúcich okruhov: práca s on-line aplikáciami portálu eduabroad.sk, vládne štipendiá na školský rok 2013/2014, obsahové zmeny a inovácie ponúkaných programov, školy v prírode – ich obsahové zameranie a termíny, predmetové súťaže, podujatie spojené s ocenením víťazov celoštátnych súťaží v žiackej tvorbe a predmetových olympiád, detská univerzita, letné školy s odborným zameraním (podľa aktuálneho záujmu o konkrétne odbory budú kurzy zaradené do ponuky roku 2013) pre vekovú kategóriu 13 – 17 rokov. 

Čítať ďalej: Podpísaná dohoda o spolupráci
17. decembra 2012 v miestnostiach Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku v Nadlaku bola podpísaná dohoda o spolupráci medzi organizáciami Slovákov žijúcich v zahraničí z Maďarska (Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku a Čabianska organizácia Slovákov), Rumunska (Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku, Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku a Spoločnosť pre edukáciu a kultúru v Nadlaku) a Srbska (Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku, Asociácia slovenských pedagógov, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov a Matica slovenská v Srbsku). Prítomné organizácie sa dohodli, že na základe výsledkov spolupráce v roku 2012 budú pokračovať v spolupráci v roku 2013 a sa podieľať na nasledujúcich spoločných projektoch. 

Čítať ďalej: 39. rozhlasová súťaž mladých recitátorovRekordný počet účastníkov
 
Tradičné jesenné stretnutie mladých milovníkov krásneho slova a jeho umeleckého prejavu odznelo na obvyklom mieste – v Štúdiu M Novosadského rozhlasu v sobotu 10. novembra. Radosť zo stretnutia neskrývali tak mladí recitátori a ich učitelia, ako i organizátori – členovia redakcie Programu v slovenskej reči Rádia Nový Sad.
 
Odmenení recitátori s predsedníčkou Výboru pre vzdelávanie NRSNM a členmi odbornej poroty. Už v úvodnom príhovore Milina Florianová, zodpovedná redaktorka Slovenskej redakcie, s potešením kvitovala, že aj toto stretnutie je dôkazom, že láska ku krásnemu slovu stále pretrváva, a zdôraznila, že v tomto roku sa na súťaž prihlásil rekordný počet účastníkov. Auditórium oslovil i generálny riaditeľ Rádio-televízie Vojvodina Siniša Isakov. 

Krajania z celého sveta sa zišli v Bratislave na Stálej konferencii SR a Slováci žijúci v zahraničí
Čítať ďalej: Príprava novej koncepcie
Prezidentský pár privítal krajanov
 
Výzvami na jednotu a spoluprácu sa koncom októbra v bratislavskom Hoteli Bôrik začala Stála konferencia Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí. Takmer deväťdesiat zástupcov krajanských spolkov a organizácií zo štyroch kontinentov na dvojdňovom podujatí diskutovalo o aktuálnych otázkach a problémoch Slovákov v jednotlivých štátoch a zároveň ponúklo svoj pohľad na budúcu spoluprácu s materskou krajinou.

Čítať ďalej: Udelili Cenu Samuela TešedíkaV Selenči 5. až 7. októbra bolo Stretnutie slovenských dolnozemských učiteľov, na ktorom po prvýkrát udelili Cenu Samuela Tešedíka. Nositeľmi sú: Viera Boldocká zo Srbska (na snímke), Anita Murgašová zo Slovenska, Rudolf Iaroš z Rumunska a Zuzana Medveďová z Maďarska.
J. Berédi

 V nastávajúcom období ASP bude pokračovať po zabehanom chodníku, ktorým sa Asociácia uberala jedenásť rokov. Predovšetkým bude pokračovať v práci v ďalšom zveľaďovaní a zdokonaľovaní nášho menšinového školstva.
Strategické ciele ASP:
- Skvalitňovať a modernizovať vzdelávací proces na slovenských školách
- Podporovať postavenie slovenského jazyka ako základného učebného predmetu v našom menšinovom školstve a v povedomí vojvodinských Slovákov
- Sústavne podporovať odborný rast pedagógov
- Podporovať širšie informácie o nových trendoch vo vyučovaní na všetkých úrovniach a pre všetky typy škôl vo Vojvodine
- Prostredníctvom seminárov, prednášok, okrúhlych stolov, dielní vytvoriť a organizačne zabezpečiť priestor na diskúsiu o problémoch v našom menšinovom školstve, na vzájomné kontakty a výmenu skúseností medzi učiteľmi základných, stredných a vysokých škôl
- Podporovať prezentovanie činnosti ASP, zvlášť podporovať činnosť jej Aktívov na verejnosti vo Vojvodine a v zahraničí
- Písať nové projekty pokračovať už v rozbehnutých projektoch 

Personálne zmeny vo vedení
 
Na zasadnutí zhromaždenia Asociácie slovenských pedagógov v piatok 23. marca v Slávnostnej sieni Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci najprv prítomných oslovila členka Správnej rady ASP Mária Andrášiková.
Čítať ďalej: Zasadala Asociácia slovenských pedagógov
Z prezentácie dvoch kníh: (sprava) Anna Makišová, Ján Šimoni a Juraj Lačok
 
Správu o ročnej práci v neprítomnosti predsedníčky Viery Boldockej prečítala členka Správnej rady Svetlana Zolňanová. Poukázala v nej na najdôležitejšie aktivity, ktorým sa ASP venovala v uplynulom roku. Finančnú správu ASP za uplynulý rok, ktorá svedčila o pozitívnom hospodárení, podala pokladníčka Elena Pálenkášová. V ďalšom bode sa ASP zaoberala personálnymi zmenami vo vedení. Totiž doterajšia predsedníčka asociácie Viera Boldocká z osobných dôvodov podala demisiu na vedúci post. Aj doterajšia pokladníčka ASP E. Pálenkášová podala demisiu. Správna rada ASP zasadala 25. februára a obe spomenuté demisie schválila. Na zasadnutí zhromaždenia sa vedenie ASP zavďačilo obom členkám za doterajšiu obetavú prácu a za spoluprácu. Na spomenutom zasadnutí Správna rada ASP na vedúce miesto, teda za predsedníčku navrhla zhromaždeniu vymenovať profesorku slovenčiny Máriu Andrášikovú a za pokladníčku Katarínu Slavkovú, obe zo Základnej školy Jána Čajaka v  Petrovci. Spomenuté návrhy zhromaždenie hlasovaním schválilo. 

DVOJVEČIEROK V SLÁVNOSTNEJ SIENI PETROVSKÉHO GYMNÁZIA

Pomoc školám a poklona slovenčine Asociácia slovenských pedagógov bola založená pred deviatimi rokmi. Vo svojich aktivitách v prospech nášho predškolského, základného a stredného vzdelávania zotrvala, dokonca aj tie svoje najsmelšie plány prekonala. Dosvedčia to zástupy našich osvetových pracovníkov, ktorí absolvovali odborné semináre (naporúdzi máme aj jedno číslo: v uplynulom roku bolo udelených 287 certifikátov poslucháčom akreditovaných metodických kurzov, ktoré v spolupráci s Výborom pre vzdelávanie NRSNM zorganizovala práve ASP), kvitujeme pomoc tohto pedagogického združenia pri kúpe učebníc, v riešení nejedného konkrétneho školského problému v tom-ktorom našom prostredí atď. V rámci asociácie pôsobia Aktív učiteľov slovenčiny a Aktív učiteľov prírodných vied.

Asociácia slovenských pedagógov (ASP) bola založená v roku 20O1 s cieľom skvalitniť slovenské menšinové školstvo vo Vojvodine, ktoré v deväťdesiatych rokoch minulého storočia značne upadlo a hrozilo nebezpečenstvo jeho ďalšieho úpadku. Išlo predovšetkým o problémy súvisiace so slovenčinou, ako učebným predmetom, o odborné zdokonaľovanie sa učiteľov v slovenskej reči a modernizáciu vyučovacieho procesu vo všetkých vyučovacích predmetoch.
V činnosti Asociácie sa ako najvýznamnejšie formovali tri základné oblasti aktivít:
1. Aktivity vyplývajúce z projektov v oblasti školstva
2. Odborné prednášky pre učiteľov, prezentácie kníh, účasť ako spoluorganizátora na súťažiach
3. Aktivity súvisiace s riešením problémov v oblasti menšinového slovenského školstva a spolupráca s inými mimovládnymi organizáciami

Od roku 2003 po sformovaní NRSNM (Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny) ASP spolupracuje s Výborom pre vzdelávanie NRSNM a ich práca sa vzájomne dopĺňa.
 V rámci Asociácie pôsobí Aktív prírodných vied a Aktív učiteľov slovenčiny.
 Asociácia si vytvorila stabilné miesto v celkovom systéme slovenského menšinového školstva vo Vojvodine.

Asociácia slovenských pedagógov (ASP)
XIV. VÚSB 12, 21470 Báčsky Petrovec, Republika Srbsko
Tel./fax: +(381) 21 780 039
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Aktív učiteľov Slovenčiny vo vojvodine

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Asociácia slovenských pedagogov

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440